Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Tilbyderkonferanse / 12.05.2010 Anskaffelse - Rammeavtale om kjøp av plasser i godkjente private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Tilbyderkonferanse / 12.05.2010 Anskaffelse - Rammeavtale om kjøp av plasser i godkjente private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Tilbyderkonferanse / Anskaffelse - Rammeavtale om kjøp av plasser i godkjente private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere Tilbyderkonferanse Møtestart kl. 12:30 Registrering og lunsj kl. 12:00

2 Side 2Tilbyderkonferanse / Side 2Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Agenda Innledning Behov og omfang Konkurransegrunnlaget Evaluering og forhandlinger Fremdriftsplan og videre arbeid Eventuelt (spørsmål og svar)

3 Side 3Tilbyderkonferanse / Innledning Bufetats ansvar for enslige mindreårige asylsøkere Formål med anskaffelsen er inngå rammeavtaler om kjøp av plasser i godkjente private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år som har fått tilbud om opphold på et omsorgssenter Organisering, arbeidsform og presentasjon av deltagere fra Bufdir Spørsmål

4 Side 4Tilbyderkonferanse / Behov for plasser Hvor mange enslige mindreårige under 15 år som kommer til landet Antall plasser i statlige omsorgssentre Oppholdstid – gjennomsnittlig oppholdstid fra ankomst til dato pt. = ca 9 måneder

5 Side 5Tilbyderkonferanse / Benyttede plasser

6 Side 6Tilbyderkonferanse / Estimert behov for plasser i 2010

7 Side 7Tilbyderkonferanse / Ankomster av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år (UDI)

8 Side 8Tilbyderkonferanse / Side 8Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Anskaffelsens omfang Anslått behov på mellom plasser Avtaler om mellom plasser Anskaffelsens årlige verdi anslås til mellom 50 og 150 millioner kroner

9 Side 9Tilbyderkonferanse / Side 9Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Agenda Innledning Omfang og formål Konkurransegrunnlaget –Bakgrunn og faglig utgangspunkt –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget –Praktiske forhold i forbindelse med innlevering Evaluering og forhandlinger Fremdriftsplan og videre arbeid Eventuelt (spørsmål og svar)

10 Side 10Tilbyderkonferanse / Bakgrunn Soria Moria I ( ): ”forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet.” Statlig barnevern fikk ansvar: etablere egne institusjoner, kalt omsorgssentre for mindreårige, hjemlet i lov om barneverntjenester I første omgang omfatte enslige mindreårige under 15 år

11 Side 11Tilbyderkonferanse / Regulering i lov om barneverntjenester Ot. Prp nr. 28 ( ) Omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur Lovreguleringen innebærer nytt kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige i barnevernloven Rettslige rammer for sentrene tilsvarende som for barneverninsitutsjoner, jfr. § 5A-7 –Følgende regler skal gjelde tilsvarende: –Tilsyn –Godkjenning –Rettigheter under oppholdet og –Krav til kvalitet

12 Side 12Tilbyderkonferanse / Omsorgsansvaret, jfr. Ot.prp. nr. 28 Omsorgssenteret skal ta utgangspunkt i de enslige mindreårige asylsøkernes behov og: gi barna en trygg bo og omsorgsbase gi barna omsorg preget av forutsigbarhet og varme sørge for behandling for traumer, savn og vanskelige opplevelser hjelpe barna til å tilpasse seg det norske samfunnet, samt gi barna grunnlag for en best mulig bosetting eller retur

13 Side 13Tilbyderkonferanse / Målsetting med oppholdet Enslige mindreårige asylsøkerne skal etter hvert bli aktive, kvalifiserte og selvstendige deltakere i samfunnet. Oppholdet på omsorgssentret skal bidra til en god og trygg livssituasjon og oppvekst i Norge, eller en best mulig retur til hjemlandet.

14 Side 14Tilbyderkonferanse / Samarbeid Omsorgssentret skal samarbeidet med ulike offentlige tjenester, slik som: skole helse overformynderi/hjelpeverge utledningsmyndigheter

15 Side 15Tilbyderkonferanse / Side 15Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Side 15Navn på seminar / Konkurransegrunnlaget Hoveddokument Tilbudsmal (Bilag 3) Mal for tilbudsbrev (Bilag 4) Prismatrise (Bilag 5) Konverteringsskjema (Bilag 8) Maler for rammeavtale og plasseringsavtale (Bilag 1 og 2) Egenerklæring HMS (Bilag 6) KOPP (Bilag 7)

16 Side 16Tilbyderkonferanse / Hoveddokumentet Kvalifikasjonskrav (krav til tilbyderen) Hensikten med kvalifiseringsfasen – vurdere leverandørens evne til å levere den forespurte tjenesten Godkjenning som omsorgssenter Andre kvalifikasjonskrav, jf. regelverk for offentlige anskaffelser Kvalitetskrav (krav til ytelsen) Hensikten med kvalitetskrav er å vurdere om leverandørens tjeneste dekker våre behov og krav Behovsspesifikasjon Der hvor det ikke stilles absolutte krav, forventes det at leverandøren ivaretar samtlige behov beskrevet i behovsspesifikasjonen (pkt 2.2)

17 Side 17Tilbyderkonferanse / Tilbudsmal Oppbygging av dokumentet: Veiledning (krav til tilbudsutforming) DEL I: Besvarelse (kvalitativ beskrivelse) Hensikten med spørsmålene er å belyse tildelingskriteriene DEL II: Pris (Excel ark) DEL III: Forbehold (ref. hoveddokumentet) DEL IV: Vedlegg (dokumentasjon på at krav til leverandøren og ytelsen er imøtekommet)

18 Side 18Tilbyderkonferanse / Prismatrise/prising av tjenesten –Maksimum dagpris skal ikke overstige kr pr. plass pr. dag –Dagprisen skal omfatte alle kostnader forbundet med plasseringen, herunder blant annet kostnader knyttet til tolking, klær og annet nødvendig utstyr under hele oppholdet, kost og losji, nødvendige reiser med følge i forbindelse med behandling av asylsøknaden, reiser i forbindelse med flytting, besøk hos slekt, fritidsaktiviteter, behov for ekstra bemanning osv. –Skal ta høyde for at ressursbehovet knyttet til plasseringen vil variere gjennom oppholdstiden fra ankomst til utflytting –Oppholdstid kan variere

19 Side 19Tilbyderkonferanse / Forbehold Alle forbehold knyttet til tilbudet og konkurransegrunnlaget skal være entydig og uttrykkelig presisert. De økonomiske konsekvensene av forbeholdet vil bli lagt til grunn ved evalueringen av tilbudene. Tilbud som inneholder forbehold som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige, kan bli avvist. Vi forutsetter at kontraktsutkastet er grundig lest og vurdert og at det er akseptert dersom det ikke framkommer annet i dette avsnittet Dersom det tas forbehold knyttet til endringer i omsorgssentrets godkjenning, for eksempel endringer i antall godkjente plasser, må dette være avklart og forbeholdet trukket før kontraktstildeling. Dersom det i godkjenningsvedtaket spesifiseres forutsetninger under hvilke godkjenningen er gitt, skal disse spesifiseres. Dersom leverandøren mener at enkelte opplysninger i tilbudet er taushetsbelagt må dette opplyses om her, samt henvises til hvor i tilbudet opplysningene er plassert.

20 Side 20Tilbyderkonferanse / Side 20Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Kostnadsoversikt Benyttes som grunnlag for en god dialog omkring forholdet mellom pris og kvalitet Skal redusere risiko for underprising på bekostning av et stabilt og kvalitativt godt tilbud til barna

21 Side 21Tilbyderkonferanse / Konvertering av eksisterende plasseringer Oppdragsgiver legger opp til å konvertere eksisterende plasseringer til nye rammeavtaler

22 Side 22Tilbyderkonferanse / Avtalene Avtaleverket med Bufetat består av utkast til to avtaler –Rammeavtale om kjøp av plasser –Plasseringsavtale ved plassering av det enkelte barn –Er utkast, mulighet for presiseringer/forbedringer underveis i anskaffelsesprosessen Rammeavtalen –Overordnet avtale –Inneholder vilkår knyttet til tjenesteleveransen Lovbestemte vilkår, eks: kartlegging bvl. Kap 5A Avtalebestemte vilkår, eks: utvikling av nettverk i nærmiljøet

23 Side 23Tilbyderkonferanse / Side 23Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Avtalene Rammeavtalen –Regulerer begge parters plikter og rettigheter –Varighet (2 år pluss mulighet for forlengelse i år) –Tildeling av oppdrag under rammeavtalen (avropsmekanisme) –Prising av tjenesten –Betalingsvilkår/faktureringsrutiner –Kontraktsoppfølging og misligholdssanksjoner

24 Side 24Tilbyderkonferanse / Avtalene Plasseringsavtalen –Konkret avtale om plassering av det enkelte barn –Hvilket barn, ankomst og utflytting –Opplysninger om barnet –Utgjør et knutepunkt for dokumenter tilknyttet plasseringen slik som oppfølgingsvedtak, utredningsdokumenter mv.

25 Side 25Tilbyderkonferanse / Tildeling av oppdrag (avrop) Grunnleggende prinsipper: -Evaluering av tilbud og rangering av leverandører vil skje på bakgrunn av evaluering av kvalitet og pris -Avropsmekanismen tar utgangspunkt i leveringstid, dvs. den tiden leverandørene vil trenge for å bli operative. I tabellen er denne dimensjonen ivaretatt i kolonnen ”Tilgjengelighet”.

26 Side 26Tilbyderkonferanse / Tildeling av oppdrag (avrop) – forts. RangeringLeverandørTilgjengelighet (aktiv/passiv/varslet) 1Leverandør AA (for aktiv) 2Leverandør BV (varslet) 3Leverandør CA 4Leverandør DP (for passiv) 5Leverandør EP 6Leverandør FA Etc.

27 Side 27Tilbyderkonferanse / Tildeling av oppdrag (avrop) – forts. A= aktiv, betyr at omsorgssenteret er klar til å ta imot plasseringer umiddelbart (kan hente i løpet av noen timer), innebærer en forpliktelse til å ta imot de barna som blir plassert på omsorgssentret P= Passiv, betyr at omsorgssenteret trenger tid (kan være fra et par uker til et par måneder) før de kan stå klare til å ta imot barn V= varslet, betyr at omsorgssenteret er varslet om at det kan bli aktuelt med plasseringer og at de har forpliktet seg til å være klare til å ta imot barn innen en gitt dato

28 Side 28Tilbyderkonferanse / Pause 10 min (13:15-13:25)

29 Side 29Tilbyderkonferanse / Side 29Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Praktiske forhold i forbindelse med innlevering av tilbud –En komplett tilbudsmal pr. avdeling/omsorgssenter med selvstendig godkjenning –Det er angitt disponibelt sideantall for hvert svar i tilbudsmalen. Dette må overholdes. –Krav til struktur på tilbudet (papirversjon og elektronisk versjon) –Tilbudsfristen er absolutt og vi har plikt til å avvise tilbudet hvis det kommer for sent

30 Side 30Tilbyderkonferanse / Side 30Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Agenda Innledning Omfang og formål Konkurransegrunnlaget –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget –Praktiske forhold i forbindelse med innlevering Evaluering og forhandlinger Fremdriftsplan og videre arbeid Eventuelt (spørsmål og svar)

31 Side 31Tilbyderkonferanse / Side 31Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Evaluering og forhandlinger Helhetlig evaluering med fokus på kvalitet og pris( 50% kvalitet, 50 % pris) Evalueringsgrunnlag: –Skriftlig tilbud –Forhandlingene Fokus på kvalitet og utdyping av tilbudet i første del av forhandlingene. Hensikten vil være å få en bedre forståelse av hva som er den reelle kvaliteten i tilbudet og avklare eventuelle misforståelser. Andre del av forhandlingene vil omhandle pris og andre merkantile/avtalemessige forhold Mulighet for å komme med revidert tilbud (både kvalitet og pris) innen en gitt frist etter forhandlingsmøtet Tid og sted for forhandlingene med den enkelte leverandør vil bli meddelt i god tid før forhandlingene

32 Side 32Tilbyderkonferanse / Kontraktstildeling og rangering av tilbudene Kontrakt vil bli tildelt til omsorgssentre som har et kvalitetsmessig godt tilbud til en riktig pris Det viktig å gi sitt beste tilbud fordi: –Alle tilbudene vil bli rangert etter en helhetsvurderings av kvalitet og pris (tildelingskriterier) –Når oppdrag skal tildeles innenfor rammeavtalen, vil denne rangeringen ha stor betydning (avropsmekanismen)

33 Side 33Tilbyderkonferanse / Side 33Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Agenda Innledning Omfang og formål Konkurransegrunnlaget –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget –Praktiske forhold i forbindelse med innlevering Evaluering og forhandlinger Fremdriftsplan og videre arbeid Eventuelt (spørsmål og svar)

34 Side 34Tilbyderkonferanse / Side 34Tilbyderkonferanse - institusjonsplasser fra ideelle organisasjoner / Fremdriftsplan AktivitetAnslått tidspunkt/-rom Kunngjøring på Doffin Tilbudskonferanse Tilbudsfrist Evaluering og referanseinnhentingI løpet av sommeren Forhandlinger og avklaringerUke 35 – uke 39 Tildeling av kontrakterUke 44 Implementering (kontraktsinngåelse og ikrafttredelse av nye avtaler) Uke 48

35 Side 35Tilbyderkonferanse / Registrering av spørsmål Pause 20 min (14:15-14:35)

36 Side 36Tilbyderkonferanse / Spørsmål og svar


Laste ned ppt "Side 1Tilbyderkonferanse / 12.05.2010 Anskaffelse - Rammeavtale om kjøp av plasser i godkjente private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google