Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT Programstyremedlem Terje Ogden Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring i FINNUT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT Programstyremedlem Terje Ogden Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring i FINNUT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT Programstyremedlem Terje Ogden Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring i FINNUT

2 Om programmet  Tiårig program som dekker hele utdanningsløpet  fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring  Bygger videre på programmene UTDANNING2020 og PRAKUT og utvikler en ny satsing på innovasjon  Samlet økonomisk ramme ca. 700 mill. kroner  Finansiert av Kunnskapsdepartementet

3 Hovedmål «FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte, bidra til fornyelse av forskningsfeltet og medvirke til innovasjon i utdanningssektoren»

4 Delmål  Styrke kunnskapsakkumulasjon og fornyelse  Heve kompetanse og bygge forskningskapasitet  Stimulere til teoretisk og metodisk mangfold  Styrke forskningens bidrag til innovasjon  Øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Bedre samarbeid og dialog med brukerne  Styrke kommunikasjon og formidling

5 Programstyret  Professor Elaine Munthe (leder), Universitetet i Stavanger  Professor Bjørn Stensaker, Universitetet I Oslo  Forskningsdirektør Rita Asplund, Research Institute of the Finnish Economy  Forskningsdirektør Terje Ogden, Atferdssenteret  Professor Åsa Mäkitalo, Gøteborgs universitet  Avdelingsdirektør, Morten Rosenkvist, Kunnskapsdepartementet  Avdelingsdirektør, Jan Sivert Jøsendal, KS  Professor Hilde Sollid, Universitet i Tromsø  Seksjonssjef, Torbjørn Ryssevik, Utdanningsforbundet

6 Temaområder A.Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte B.Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling C.Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse D.Utdanning, samfunn og arbeidsliv

7 Temaområde A: Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte Hva bidrar til å fremme god læring og utvikling for ulike individer, grupper, organisasjoner i ulike kontekster? Samspillet mellom individet og læringens kontekst er i endring og teknologi og kunnskapsutvikling gir nye forutsetninger og muligheter for læring. Hvilke implikasjoner har det for tilpasset opplæring og spesialundervisning?

8 Temaområde B: Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling Praksis og profesjonsutøvelse er avgjørende faktorer for kvalitet, men hva er kvalitet og hvordan styrke kvaliteten i barnehage og skole? Hvilken betydning har kvalifisering av lærer, kompetanseutvikling, nye arbeidsformer og organisering for praksis og profesjonsutøvelse? Hvordan sikre en kunnskapsbasert praksis?

9 Temaområde C: Styring, ledelse og resultatoppnåelse Styring, ledelse og organisering står sentralt i arbeidet med å bedre resultatene i sektoren, men hvordan er sammenhengene og hva virker best? Økt kompleksitet i styringsstrukturer og ansvarliggjøring av aktører gir nye kunnskaps- og innovasjonsbehov Hvilke konsekvenser får dette – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt?

10 Temaområde D: Utdanning, samfunn og arbeidsliv Hvordan tilpasser utdanningssystemet seg grunnleggende endringer i arbeidslivet, familien og i samfunnet? Hvordan identifisere kritiske faktorer for gjennomføring av utdanning og implementere kunnskapen i praksis? Hvilke muligheter gir ny teknologi for deltakelse i utdanning, samfunn og arbeidsliv?

11 Virkemidler  Variert bruk av ulike støtteformer og søknadstyper  Forskerprosjekter  Kompetanseprosjekter  Innovasjonsprosjekter  Målrettet satsing på kommunikasjon  Strategisk innsats internasjonalt  Dialog og samarbeid med andre aktører

12 Utlysninger i 2014 Totalt 163 mill. kroner er lyst ut til nye prosjekter gjennom syv ulike utlysninger Av disse er 48 mill. kroner øremerket bestemte formål i tre «smale» utlysninger Resterende 115 mill. kroner er lyst ut til ulike typer av prosjekter hvor «brede» områder/nivåer er prioritert

13 Øremerket utlysning  28 mill. kroner til mellomstore forskerprosjekter  Hvert prosjekt skal ha en total kostnadsramme på 4 til 7 mill. kroner og en varighet på 3-4 år.  Prosjektportefølje på 4 forskerprosjekter. Skal utvikle ny kunnskap om årsaker til bruk og effekter av spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak i barnehage og grunnopplæringen

14 Faglige/tematiske føringer  Omfatter samtlige temaområder i programplanen,  Individorientert og systemorientert tilnærming  Se fenomenet i forhold til utviklingen generelt  Hva hemmer eller fremmer en inkluderende barnehage og skole?  Hvilken betydning har digital teknologi og nye kommunikasjonsarenaer for deltakelse og læring?  Løfte frem elevens perspektiv  Språkutvikling, matematikkvansker og undervisning i ulike fag

15 Strukturelle føringer  Skal ta utgangspunkt i kunnskapsstatus på området og bidra til faglig/metodisk fornyelse  Komparative, longitudinelle, eksperimentelle-/ kvasieksperimentelle, intervensjons- og design studier er prioritert  Utnytte eksisterende data/databaser og bruke ulike datakilder  Samarbeide på tvers av fag og forskningsmiljøer  Internasjonalt prosjektsamarbeid  Bidra til kompetansebygging og rekruttering

16 Viktig å huske på  Språk=engelsk  Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider  Følg malen for prosjektbeskrivelsen!  Legg ved bekreftelse fra samarbeidspartnere Spesifiser budsjettet i søknadsskjemaet  CV inkl. publikasjonsliste fra prosjektleder og sentrale deltakere på maks 4 sider

17 Søknadsbehandling 1.Administrativ forvurdering 2.Vurdering av internasjonale fageksperter/ekspertpanel 3.Vurdering av programstyret Programstyret tar den endelige beslutningen om hvilke søknader som skal innvilges i slutten av mai.

18 Vurderingskriterier  Vitenskapelig kvalitet  Relevans i forhold til utlysning og programplan  Prosjektleder og prosjektgruppen  Gjennomføringsplan og ressursbehov  Internasjonalt samarbeid  Formidling og kommunikasjon

19 Søknadsfrist 12. februar kl. 13.00 Lykke til! www.forskningsradet.no/finnut


Laste ned ppt "Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT Programstyremedlem Terje Ogden Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring i FINNUT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google