Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etableringen av NAV i et e-forvaltningsperspektiv Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etableringen av NAV i et e-forvaltningsperspektiv Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etableringen av NAV i et e-forvaltningsperspektiv Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

2 NAV, 25.09.2016Side 2 Disposisjon  Arbeids- og velferdsetaten og NAV-reformen  Dagens teknologibilde: Arbeids- og velferdsetaten og basis IKT-plattform ved NAV-kontorene  IKT-strategi: Kanal- og tjenestestrategi

3 NAV, 25.09.2016Side 3 Etableringen av NAV RTV 8.000 Aetat, 4.000 Sosialtjenesten i kommunene 5.000 17.000 medarbeidere

4 NAV, 25.09.2016Side 4 Arbeids- og velferdspolitikken: Samfunnsutfordringen  ¼ av befolkning i yrkesaktiv alder midlertidig/varig uten arbeid  Uførestønader og sykefravær øker stadig og blant de høyeste i OECD-land  Mange til dels lenge i midlertidige rehabiliterings-, attførings og uføreytelser av ulikt slag, få kommer i arbeid  Forventet avgangs- eller pensjoneringsalder går stadig ned  Enkelte grupper i innvandrerbefolkningen langt lavere yrkesdeltaking, høyere arbeidsløshet, sykefravær og uførepensjonering  2% i varig fattigdom

5 NAV, 25.09.2016Side 5 Hovedmål for reformen  Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad  Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov  En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning  Færre kasteballer  Redusere innelåsning på stønadsordninger

6 NAV, 25.09.2016Side 6 Gevinstrealisering NAV-reformen  ”Regjeringen forutsetter (…) at effektiviseringsgevinstene ved omorganiseringen i hovedsak hentes ut gjennom bedre service, økt oppfølging og økt måloppnåelse.” (St.prp. Nr 46 (2004-2005))

7 NAV, 25.09.2016Side 7 >280 milliarder >17.000 årsverk 600 enheter 470 kommuner og bydeler

8 NAV, 25.09.2016Side 8 Fire hovedprinsipper for organiseringen 1. Brukerfokusert organisering: Fysisk og helhetlig tilstedeværelse når det er et behov for ansikt til ansikt rådgivning og oppfølging – NAV-kontorene 2. All tjenesteyting og produksjon som ikke er avhengig av fysisk nærhet til brukerne organiseres med sikte på optimal effektivitet – spesialenheter 3. Støttefunksjonene skal fylle primærfunksjonenes behov for tilpassede tjenester og andre leveranser av høy kvalitet – NDU 4. Strategisk direktorat

9 NAV, 25.09.2016Side 9 Frigjøre ressurser til individuell oppfølging  Kanalstrategi (nett/kundesentre)  Forenkle regelverket, økt rom for skjønn  Fjerne doble funksjoner  IKT-løsninger  Kompetanseutvikling  Utforming mottak  Produksjons- og spesialenheter

10 NAV, 25.09.2016Side 10 Scanning / Elektronisk saksbehandling Saksflyt / automatisering Selvbetjening

11 NAV, 25.09.2016Side 11 En gradvis realisering av reformen – Det organisatoriske og juridiske er første trinn! Tid/Tiltak Mål- oppnåelse Organisatorisk og juridisk Ny faglig plattform Nye IKT–verktøy/ nye arbeidsprosesser St. mld.: Endring i virkemidler Pensjonsreformen Endringer i helseref.  Kontinuerlig kompetanseheving og erfaringsinnsamling ->

12 NAV, 25.09.2016Side 12 Høydepunkt fra utfordringene  Interne utfordringer: – 3 nye kontor i uken i 3 år – Pensjonsreform – Fisjon av helserefusjonsprosessene – Daglig drift og produksjon  Eksterne utfordringer: – Altinn II – IKT-politikk – Gjenbruk

13 NAV, 25.09.2016Side 13 Disposisjon  Arbeids- og velferdsetaten og NAV-reformen  Dagens teknologibilde: Arbeids- og velferdsetaten og basis IKT-plattform ved NAV-kontorene  IKT-strategi: Kanal- og tjenestestrategi

14 NAV, 25.09.2016Side 14 To store etater med betydelig forskjell i strategivalg  RTV:  Tykk klient  Tre plattformer (NT, UNIX og IBM Stormaskin {i egen driftsentral})  Produseres og sendes ut ca. 75 millioner trykk årlig  40 millioner transaksjoner hver måned (maks målt er 64 millioner)  Infotrygd (saksbehandling) Aetat:  Sentralisert desktop presentert i tynn klient (ICA)  Vesentlige deler av driftstjenestene satt ut til ekstern leverandør  Sentrale system er Arena (saksbehandling) og Abetal (transaksjonsstyrer)

15 NAV, 25.09.2016Side 15 Virksomhetsarkitektur og IKT reguleringsplan – et helhetlig grep er nødvendig fordi …  Fusjonen er gjort, og nå må synergi tas ut  Deling av informasjon med interne og eksterne partnere er vanskelig  Det er vanskelig å forutse/budsjettere IKT-kostnadene fordelt på tjenester  Driftskostnadene er høye  Det er en utfordring å få IKT-systemene til å understøtte forretningsprosesser i endring  Fragmenterte kilder til relevant datagrunnlag for viktige beslutninger  Dobbeltregistrering, dobbeltlagring og duplisering av system og funksjoner

16 NAV, 25.09.2016Side 16 Basis IKT i kontor, spesialenheter og etat  www.nav.no – Ny statlig portal til erstatning for www.aetat.no og www.trygdeetaten.no – Innhold og tjenester fra de tidligere statlige etatene er overført  Pilot NAV-kontor – Felles telefoniløsning – Én felles arbeidsflate stat og kommune (Citrix-distribuert) – Personkortapplikasjonen – Én epost/kalender for stats- og kommuneansatte – Office – Statlige og kommunale fagsystem – Publikumsnett er tilgjengelig på pilotkontoret – Videokonferanseutstyr prøves ut i noen pilotkontorer

17 NAV, 25.09.2016Side 17 Disposisjon  Arbeids- og velferdsetaten og NAV-reformen  Dagens teknologibilde: Arbeids- og velferdsetaten og basis IKT-plattform ved NAV-kontorene  IKT-strategi: Kanal- og tjenestestrategi

18 NAV, 25.09.2016Side 18 eNorge 2009  NAV vil arbeide aktivt for å bidra til å realisere prinsippene i eNorge 2009 – Kommunikasjon internt i det offentlige skal skje elektronisk – Felles og forpliktende politikk for bruk av åpne standarder – Felles og obligatorisk sikkerhetsportal og standard for bruk av PKI  Digitale tjenester fra det offentlige til næringslivet, skal finnes i portalen Altinn  En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor

19 NAV, 25.09.2016Side 19 NAV-kontoret  Kontorene fokuserer på å yte tjenester som krever samhandling med bruker  Kontorene skal støtte aktivt opp om å flytte brukere fra kontor til elektroniske kanaler og telefon  Alle tjenester skal være tilgjengelig i kontorene, men vil kreve mindre av kontorenes kapasitet  Telefoniske og postale henvendelser håndteres i størst mulig grad i kundesentra/spesialenheter

20 NAV, 25.09.2016Side 20 Spesialenheter  Spesialenhetene skal ivareta de oppgaver som effektiv kan håndteres samlet og som ikke er del av den nødvendige relasjonen til sluttbruker  Det er 2.600 ansatte i dagens spesialenheter, som er fordelt på følgende resultatområder: – NAV Servicetjenester – NAV Klage og anke – NAV Utland – NAV Forvaltning – NAV Innkrevning og kontroll – NAV Helsetjenesteforvaltning – NAV Hjelpemiddelsentraler og spesialenheter

21 NAV, 25.09.2016Side 21 Tilgjengelighetsmål  Mange brukere får et større egenansvar og tilrettelagt egenaktivitet  Offensiv utvikling av selvbetjening via internett  Bedre tilgjengeligheten og likeverdigheten i servicetilbudet i alle kommuner  Frigjøre ressurser til individuell avklaring, veiledning og oppfølging av brukere med større bistandsbehov  Hevet kvalitet, økt tilgjengelighet og frigjøring av ressurser gjennom å kanalisere henvendelser til sentraliserte/regionaliserte kundesentre

22 NAV, 25.09.2016Side 22 Førstelinjen begynner hjemme i stua - fem premisser 1. Det store flertall av fremtidens brukere vil være teknologisk kompetente og forvente å få levert flest mulig tjenester gjennom elektroniske kanaler 2. Fremtidens bruker krever flere opplysninger og mer innsyn i egen sak og regelverk 3. Fremtidens brukere forventer å møte kompetente medarbeidere som kan bistå dem i å løse deres sak 4. Flytte flest mulig medarbeidere ut til oppgaver knyttet til samhandling med bruker 5. Det skal være et arbeids- og velferdskontor i alle kommuner

23 NAV, 25.09.2016Side 23 Kanalutfordringene  Hva er den beste utnyttelsen av selvbetjeningsløsninger?  Hvordan “trimmes” kanalene slik at de gir best mulig nytte for bruker og effektivitet for NAV?  Hvordan sikrer vi at alle som kan, benytter kanaler som frigjør ressurser til bruk mot de som ikke kan?  Hvordan sikre integrasjon med arbeidsgiversiden og best mulig tilgjengeliggjøring av samordnede offentlige tjenester?

24 NAV, 25.09.2016Side 24 Internett skal være førstevalg for brukerne på følgende områder:  All generell informasjon (regelverk/ordninger, informasjon om arbeidsmarkedet, ledige stillinger/arbeidssøkere),  Enkle søknader (de fleste av helsetrygdkort, skifte fastlege, kontantstøtte)  Registrering av personlig informasjon (blant annet. registrering av kompetanse/ arbeidserfaring/jobbønsker)  Utbetalingstjenester (helserefusjoner, refusjoner til helsepersonell) som er sterkt regelstyrte  Skjema ligger tilgjengelig på internett. Elektronisk signatur skal tas i bruk så snart mulighetene for dette foreligger

25 NAV, 25.09.2016Side 25 Kundesenter og spesialenheter NAV-kontor Fagsystem

26 NAV, 25.09.2016Side 26 Hva er tydelig?  ”Applikasjonen” dør – tjenester og prosesser overtar  Tradisjonelle grenser åpnes – økt samhandling  Vi er bestandig tilgjengelig – nye samhandlingsformer  Gjennomsiktige organisasjoner  Kostnadsfokus – redusere IKT-kostnader Hva krever det av NAV?

27 NAV, 25.09.2016Side 27 PBX / IPtel Voice Mail Lydkonferanser Bilder Videokonferanser Web-konferanser Email / IM Siloene forsvinner, all teknologi er IKT

28 NAV, 25.09.2016Side 28 Abstraksjon Koding Distribusjon Skjuler kompleksitet, generalister erstatter spesialister Konverterer informasjon til kunnskap Etablerer nettverk og sprenger grensene for virksomhetsområder Krav til IKT der teknologiskiller viskes ut

29 NAV, 25.09.2016Side 29 Forenkle samhandlingsformer Gjenfinning av informasjon og forbedring av virksomhetsinnsikt Hjelp til å verne om og forvalte innhold Redusere kostnader og forbedre sikkerheten Mer effektiv samhandling

30 NAV, 25.09.2016Side 30 Brukervennlighet Mobilitet Terminologi / semantikk Teknologi Fag og virksomhet Automatisering Sikkerhet Brukerstøtte Beredskap Standardisering Faktorer i god IKT-støtte

31 NAV, 25.09.2016Side 31 Visjon Vi gir mennesker muligheter


Laste ned ppt "Etableringen av NAV i et e-forvaltningsperspektiv Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google