Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering til Superbrukerforum - Ny versjon av Pasdoc m/prioriterte saker, mai 2013 Møtedato: 23.4.2013 Ansvarlig: Else Nylén McLean 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering til Superbrukerforum - Ny versjon av Pasdoc m/prioriterte saker, mai 2013 Møtedato: 23.4.2013 Ansvarlig: Else Nylén McLean 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering til Superbrukerforum - Ny versjon av Pasdoc m/prioriterte saker, mai 2013 Møtedato: 23.4.2013 Ansvarlig: Else Nylén McLean 1

2 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Ny versjon av PasDoc våren 2013 – vedlikeholdsrelease 1 - VR1 Ny versjon av PasDoc lanseres 25. mai 2013. Versjonen inneholder prioriterte endringsønsker og feilrettinger. Innhold VR 1 Innholdet i VR 1 er prioritert opp av sykehusledelsen etter anbefalinger og utredninger fra OUS-IKT. Arbeidet startet våren 2012, og har siden pågått med utarbeidelse av kravspesifikasjoner og justeringer av innhold frem til januar 2013.

3 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Venteliste kontrolltime ikke tildelt (KTIT) Ventelisten kontrolltime ikke tildelt skal gis muligheter for å kansellere ventelisteplasser fra kontaktoversikt, med det mål at ventelisteansvarlige skal få kontroll over listen og kunne bruke den som en arbeidsverktøy. Hva innebærer endringen? Ventelisteplasser KTIT skal: Vises i kontaktoversikten (PD). Kunne avvikles fra kontaktoversikten (PD), vhja timebestilling eller avbudsfunksjonalitet. Timebestillinger/avtaler via en KTIT ventelisteplass vises i kontaktoversikten med tilknytning til aktuelle KTIT ventelisteplass. Det skal være mulig å tilbakeføre til ventelisteplass KTIT. Nye dialoger med bruker i forbindelse med avbud og feilregistrering av kontakter. Søk i ventelisten skal kunne begrenses ved å søke på et utvalg basert på kritisk dato satt på KTIT ventelisteplassen. Antall kolonner i KTIT ventelisten blir redusert til et minimum for å redusere responstiden når dataene hentes opp.

4 Venteliste kontrolltime ikke tildelt (KTIT)

5 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Utvidet registrering av behandlingsnivå I forbindelse med innføring av en inntektsmodell som bygger på kostnad per pasient (KPP) er det en forutsetning å ha en oversikt over fordeling av pasienter i forhold til behandlingsnivå. Hva innebærer endringen? Nytt felt i vurderingsdelen av henvisningen: Behandlingsnivå med følgende koder: 1. Landsfunksjon 2. Flerregionsfunksjon 3. Regionsfunksjon 4. Flerområdefunksjon 5. Områdefunksjon 6. Lokalsykehusfunksjon 7. Ukjent Feltet behandlingsnivå som finnes i dag døpes om til Behandlingsnivå RUS, og skal ikke lenger brukes (vil vises der registreringer finnes fra før endringen). Der ukjent kode er brukt vil dette vises og kunne redigeres i Ryddeliste midlertidige koder. Endringen er et ledd i arbeidet med KPP (Kostnad Per pasient arbeidet, og spiller en viktig rolle i finansieringsmodellen for sykehuset. En veileder som viser forholdet mellom diagnoser/pasientgrupper og de forskjellige kategoriene skal utarbeides.

6 Utvidet registrering av behandlingsnivå

7

8 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasient henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Rettighetsvurdering pasienter henvist fra andre HF Dersom henvisningen er sendt fra en annen institusjon registreres ansiennitetsdato, i tillegg skal opplysninger om rettighetsvurdering på fra henvisende institusjon registreres. Hva innebærer endringen? Når henvisningen får angitt Henvist fra annet HF vil nye registreringsfelt for angivelse av rettighetsvurderings data fra henvisende institusjon fremkomme. Det skal angis ans.dato og om pasient er rettighetsvurdert på henvisende HF, ved svar Ja på sistnevnte ny dialog: periodedata feltet i vurderingen. Etter vurdering start/lagret kan kun frist start helsehjelp endres, og da kun i skjerpende retning. Aktuelle data for utfylling av rettighetsvurdering fra henvisende HF må innhentes dersom henvisningen ikke inneholder denne informasjonen. Registreringen er obligatorisk. Redigering følger etablert regelsett, altå: Data er redigerbart inntil vurdering påbegynnes. Dataene legges ned i

9 Rettighetsvurdering pasienter henvist fra andre HF

10

11 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Kansellering av avtaler på andre enheter Det er oppdaget flere tilfeller der brukere av PasDoc har kansellert timer ved egen enhet og samtidig utilsiktet lukket planlagte avtaler ved andre enheter. Dette skal forhindres ved innføring av ny logikk i forbindelse med avbud. Hva innebærer endringen? Det vil ikke lenger være mulig å avvikle fra henvisningsperiodenivå. Det vil ikke lenger være mulig å sette status til 3 i forbindelse med avvikling. Tilgang til å avvikle episode gis dersom bruker har tilgang til minst en enhet innen episoden. Bruker har allikevel ikke tilgang til å avvikle en episode dersom det finnes kontakter på skjermede enheter som bruker ikke har tilgang til – og dermed ikke ser. Inneholder episoden avtaler på flere enheter enn den som startet episoden vil det være mulig å avvikle avtaler på andre en egen enhet. Nye dialoger som viser hva som avvikles er utarbeidet. Uvurderte henvisninger som avslås vil lukke episoden. Avvikling vil i større grad enn nå måtte gjennomføres på kontaktnivå.

12 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasient henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Endringer utførende helsepersonell I forb. med rapportering til Norsk Pasientregister (NPR) og Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) er det avdekket behov for endring i ressursregisteret i PasDoc og registrering av ressurser i kontaktregistreringsbildet. Hva innebærer endringen? Ansvarlig lege og Kontaktressurs skifter betegnelse til Utførende behandler og Deltagende behandler. I feltet Utførende behandler og deltagende behandler skal det være mulig å registrere alle typer personressurser. Det skal være obligatorisk å registrere Utførende behandler. Feltet Utførende behandler skal være styrende for logikken mot regningskortet. OBS!: Når endringen trår i kraft vil det bli nødvendig å manuelt endre alle poliklinikk kontakter i perioden 1. mai tom oppstartsdato slik at de får korrekt utfylt data mht behandlere og regningskort.

13 Endringer utførende helsepersonell

14 14 Svarløsningene for svar rekvirert fra/analysert ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet Arbeidsliste for kvittering: Meny – Arbeidslister – Undersøkelsesresultater (RH) Oversikt pr pasient: Pasientsider – Laboratorieark Svaroppfølgningsløsningene i PasDoc PasDoc har 2 svaroppfølgningsløsninger: Undersøkelsesresultater for svar rekvirert fra/analysert ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet BOS for svar rekvirert fra/analysert ved Ullevål Kun ved bruk av begge svarløsningene vil man få oversikt over alle elektroniske svar for en pasient. Ikke alle svar sendes elektronisk, noen håndteres også på papir og eventuell innskanning i journal. Svarløsningen for svar rekvirert fra/analysert ved Ullevål Arbeidsliste for kvittering: Meny – Arbeidslister – Arbeidsliste prøvesvar (Ullevål) Oversikt pr pasient: Pasientsider – BOS (Ullevål) Se RØNTGEN BILDER tatt på Ullevål/Aker når lokalisert på Rikshospitalet/Radiumhospitalet Felles klinisk bildelager Pasientsider - Fellesbilder Se RØNTGEN BILDER tatt på Rikshospitalet/Radiumhospitalet når lokalisert på Ullevål Felles klinisk bildelager Pasientsider - Fellesbilder

15 Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Unntak MBK svar fra kvitteringskrav Få en helhetlig rutine for kvitteringsfritak som skal gjelde for hele sykehuset. Hele rutinen for håndtering av fritak fra kvitteringskrav er gjennomgått og nye krav satt opp. Hva innebærer endringen? Svar fra Medisinsk biokjemi ((MBK)Klinisk kjemisk lab) ved Ullevål fritas fra kvitteringskrav ved hjelp av script. Scriptet fjerner krav om kvittering på svar dersom pasienten er inneliggende når svaret foreligger. Sript kjøres natt til (ca. 01:30): Håndterer svar mottatt før: Tirsdag 00:00 natt til mandag Onsdag 00:00 natt til tirsdag Torsdag 00:00 natt til onsdag Fredag 00:00 natt til torsdag Lørdag 00:00 natt til fredag PNA svar sendes inn i svarløsningen (Undersøkelsesresultater) uten krav om kvittering. Pilot på én avdeling før utrulling til alle aktuelle enheter. Alle aktuelle enheter får forespørsel om de ønsker å at PNA svar til deres avdeling skal fritas kvitteringskrav. Det lages en rutine som kan frita enheter fra kvitteringsfritaket. Eksternt rekvirerte svar skal ikke ha krav om kvittering.

16 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Tydeligere merking av mikrosvar BOS Analysene ligger pr i dag i mapper som er markert ved nummerering. Denne markeringen gir ingen mulighet for de som leter etter svaret å vite prøvematerialet. Hva innebærer endringen? For bakteriologiske meldinger skal feltene Type og Anatomical origin (feltene angir prøvemateriale) vises i labsvar-treet i BoS- bildet istedenfor prøvenummer som i dag. For serologi og virologi skal feltet Type (feltet angir prøvemateriale) vises i labsvar-treet i BoS-bildet istedenfor prøvenummer som i dag. Skal ikke ha tilbakevirkende kraft. (Vil gjelde svar fra produksjonsdato.)

17 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Feil i e-bestilling Ø-hjelp - Rikshospitalets elektroniske bestilling Rekvisisjonen med blanding av prioritetene ø -hjelp og rutine, men hele rekvisisjonen markert som ø -hjelp: Bruker f å r feilmelding ved klikk p å bestilling: "Tidspunktet for tiltaket er passert". Hva innebærer endringen? Det skal være et skille mellom ø- hjelprekvisisjon og ø-hjelpanalyser. Når avkryssingsboks for ø-hjelp er merket skal tiden settes til ti minutter fram fra nåtid (som i dag). Skal gjelde fra begge bestillingsmetodene. Gjelder når prøvetakingssted er "prøvetaker fra laboratoriet kommer og tar prøven".

18 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Ikke mulig å sortere på analysetype Undersøkelsesresultater oversikten blir uhåndterbare når man ikke har noen mulighet til å sortere i listene. Det innføres derfor en filtreringsmulighet i listene. Hva innebærer endringen? Filtreringen skal knyttes til enkeltanalyse i svarrepertoar. Det skal være mulig å velge flere filter pr. analyse. Det skal være en egen filterkategori for analyser som ikke har fått en kategoritilknytning. Denne filterkategorien må settes default når analysesvar uten filterkategori sendes inn.

19 Feil i e-bestilling Ø-hjelp. Tydeligere merking av mikrosvar BOS. Venteliste kontrolltime ikke tildelt. Kansellering av avtaler på andre enheter. Utvidet registrering av behandlingsnivå. Rettighetsregistrering pasienter henvist andre HF. Endringer utførende helsepersonell. Ikke mulig å sortere på analysetype. Unnta MBK svar fra kvitteringskrav. Endring i adressering patologisvar. Endring i adressering patologisvar En pat.us. rekvirert ved en enhet på Ullevål kan besvares på pat lab ved RH. Svaret returneres til svaroppfølgningsløsningen for RH. Dette skal endres slik at svaret returneres svaroppfølgningsløsningen til rekvirerende sted. Hva innebærer endringen?  Interne svarrapporter skal returneres den svarløsningen som brukes der enhet som har rekvirert prøven befinner seg uavhengig av hvilken pat. lab. som har analysert svaret.  Svarrapporter fra eksterne rekvirenter skal presenteres i den svarløsningen som benyttes på det stedet prøven analyseres.  Betegnelsen Obduksjon og Andre patologisvar innføres for Undersøkelsesresultater.  Betegnelsen Andre patologisvar innføres for BOS.

20 Hva skjer etter Vedlikeholdsrelease 1?  Det planlegges ingen flere oppgraderinger av PasDoc etter Vedlikeholdsrelease 1.  Eventuelle feil og mangler etter Vedlikeholdsrelease 1 vil allikevel vurderes rettet avhengig av alvorlighetsgrad.  Utover dette vil kun normalt vedlikehold som organisasjonsmessige oppdateringer, rutinemessige oppdateringer av kodeverk og lignende oppgaver gjennomføres.

21 Spørsmål 21


Laste ned ppt "Orientering til Superbrukerforum - Ny versjon av Pasdoc m/prioriterte saker, mai 2013 Møtedato: 23.4.2013 Ansvarlig: Else Nylén McLean 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google