Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for fusjonsarbeidet, juni 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for fusjonsarbeidet, juni 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for fusjonsarbeidet, juni 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte universitetet omorganisert. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. januar 2017. Bildet ble tatt under åpningen av nye NTNU 4. januar 2016.

2

3 Kunnskap for en bedre verden «Norge skal være like kjent for forskning, kompetanse og universiteter som for fjell og fjorder i 2040.»

4 Kunnskap for en bedre verden 1. Bakgrunn, status, tidsplan, organisering

5 Vi fusjonerer fordi… …vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden av virksomheten. …vi sammen kan være en enda bedre partner for utvikling av næringsliv og samfunn i hele landet, enn vi klarer hver for oss. …det gir et mer enhetlig studietilbud, med mulighet for høyere kvalitet og større samfunnsrelevans. …det gir større muligheter i konkurransen om forskningsmidler. …det setter oss bedre i stand til å utvikle vår nasjonale rolle innen teknologisk og naturvitenskapelig forskning og utdanning. …det øker mulighetene til å få gjennomført en helhetlig campusutvikling og styrker studiebyene Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

6 Kunnskap for en bedre verden En referanseinstitusjon for god utdanning Størst på lærerutdanning Størst på helseDominerende på teknologi

7 Kunnskap for en bedre verden

8 Fortsatt fusjonsarbeid etter fusjonen… Blant annet: Ny organisasjon skal på plass Faglig integrasjon / instituttstruktur Innføre ny Rammefordelingsmodell (budsjett) Modernisering / effektivisering / standardisering Kulturbygging ++

9 Kunnskap for en bedre verden Innplassering ansatte Institutter klare Administrativ organisering klar Organisering, ledelse og bemanning Tidslinje JANFEBMARAPRMAIJUNIJULIAUGSEPOKTOKTNOVDES Fakultets- organisering Prinsipper for administrativ organisering Dekaner klare Ansatte plassert NTNU 2017 Instituttorganisering Organisering av sentral ledelse Bemannings -planer Fakulteter klare Prosjektoppstar t Administrativ organisering Ansette dekaner og viserektorer Ansette Instituttledere Planlegge bemanning og innplassering Planleggingsfasen Vedtaksfasen Gjennomføringsfasen

10 Kunnskap for en bedre verden Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), Dekan Björn Gustafsson Fakultet for arkitektur og design (AD), Dekan Fredrik Shetelig Fakultet for naturvitenskap (NV), Dekan Anne Borg Det humanistiske fakultet (HF), Dekan Anne Kristine Børresen Fakultet for samfunns- og utdannings- vitenskap (SU), Dekan Marit Reitan Fakultet for Informasjons- teknologi og elektroteknikk (IE), Dekan Geir Egil Øien Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Dekan Ingvald Strømmen Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen Viserektor i Ålesund Stillingen skal lyses ut på nytt Rektor NTNU Gunnar Bovim Fakultet for Økonomi (ØK), Dekan Monica Rolfsen Disse skal lede NTNU 1.1 – 31.7.2017 Organisasjons- direktør Ida Munkeby Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen Prorektor for Nyskaping Johan E. Hustad Prorektor for Utdanning Berit Kjeldstad Prorektor for Forskning Kari Melby Prorektor for Faglig integrasjon Helge Klungland Vitenskapsmuseet Museumsdirektør Reidar Andersen

11 Kunnskap for en bedre verden 2. Faglig organisering

12 Kunnskap for en bedre verden 12 De nye fakultetene Med offisielle akronymer og oversettelser til engelsk Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) – Faculty of Engineering Fakultet for naturvitenskap (NV) – Faculty of Natural Sciences Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) – Faculty of Information Technology and Electrical Engineering Det humanistiske fakultet (HF) – Faculty of Humanities Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) – Faculty of Medicine and Health Sciences Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) – Faculty of Social and Educational Sciences Fakultet for økonomi (ØK) – Faculty of Economics and Management Fakultet for arkitektur og design (AD) – Faculty of Architecture and Design Fakultetsstrukturen ble vedtatt av styret 15. februar. Navnene ble vedtatt 14. april. Engelske oversettelser og akronymer er godkjent av rektor.

13 Kunnskap for en bedre verden 13 Første institutter vedtatt 16. juni Styret behandler instituttorganisering i to omganger, 15. juni og 25. august. I den første behandlingen ble instituttstruktur i Gjøvik og Ålesund vedtatt. Resten behandles i andre møte. NTNU vil trolig få ca. 55 institutter. Navnene i organisasjonskartet er foreløpige. Struktur på nivå fire (faggrupper ol.) skal diskuteres i oktober.

14 Kunnskap for en bedre verden 14 Arbeidet med faglig integrasjon Forankret hos prorektor for utdanning (Berit J. Kjeldstad) og prorektor faglig integrasjon (Helge Klungland). Koordinatorgruppe: –Undervisningslederne: Svanhild Schønberg, Gro Dæhlin, Webjørn Rekdalsbakken –Studiedirektørene: Inge Fottland, Gunnar Bendheim, Gunn Rognstad, Marianne Vinje –Koordinator-sekretariat: Jon Inge Resell (sekr.koord.), Arnulf Omdal, Ken Stebergløkken, Knut Veium Delprosjekter med arbeidsgrupper

15 Kunnskap for en bedre verden 15 Arbeidsgrupper gjennomgår studieporteføljen Helse Realfag (naturvitenskap) IKT Teknologi Lærer / lektor Økonomi / ledelse Forslag til endringer i studieporteføljen fra og med studieåret 2017/18 behandles av styret i oktober 2016. Arbeidsgruppene ventes å fortsette i hele 2016. Tre andre arbeidsgrupper utreder behovet for fellesemner (ex.phil, ex.fac, perspektivemne), Eksperter i team og obligatoriske emner, samt emnestørrelse. Deres rapporter sendes ut på høring høsten 2016. Forslagene behandles i styret våren 2017 og kan tidligst implementeres for studieåret 2018/19.

16 Kunnskap for en bedre verden 16 Førsteamanuensis Professor FørstelektorDosentUniversitetslektor To mulige karriereveier i framtida for vitenskapelige ansatte

17 Kunnskap for en bedre verden 3. Administrativ organisering

18 Kunnskap for en bedre verden Rapport nr. tre fra Børresen-utvalget, levert 2. mai Krav til gode administrative tjenester: Effektivitet Kvalitet Modernisering Fagnærhet

19 Kunnskap for en bedre verden Hvordan oppnå kravene? Mer standardisering/digitalisering + ytterligere forenkling av tjenester og prosesser. Større grad av: –Sentralisering på noen områder (transaksjonelle oppgaver) –Desentralisering på noen områder (relasjonelle oppgaver) Oppgaver skal løses på færrest mulig nivå.

20 Kunnskap for en bedre verden 20 Foreslåtte gjennomgående prosesser fra Børresenutvalget Eksamen – vurdering, begrunnelse/klage Studieplanlegging Studiekvalitet Rekruttering og mottak av nye ansatte Variabel lønn og reiseregning Plan, budsjett og oppfølgingsprosessen (PBO) Bestilling til betaling (BtB)

21 Kunnskap for en bedre verden 21 Styrets vedtak 16. juni 2016 om administrativ organisering «Gjennom ny administrativ organisering av NTNU skal strategiske funksjoner styrkes. Avdelingsinndeling av den sentrale administrasjon og den administrative organiseringen av NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund som foreslått i sak 32/16 legges som foreløpig grunnlag for dette. Rektor gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med de ansattes organisasjoner ut fra dette. Styret gjør et endelig vedtak i sitt møte 25.8.16.»

22 Kunnskap for en bedre verden Inndeling av Fellesadministrasjonen

23 Kunnskap for en bedre verden 25.8: Styret fatter endelig beslutning. JUNIJULI AUG Milepæler i omorganiseringen av administrasjonen (ca.-datoer) 1.6: Frist utredning intern organisering av adm. enheter. 1.6–1.9: Kartlegging nåværende stillingsinnhold / kompetanse. Adm. ansatte må sende inn stillingsbeskrivelser. SEPT NOVDES OKT 15.6: Første styrebehandling adm. hovedstruktur + Gjøvik/Ålesund. 1.9: Ledere utpekes. 26.8–30.9: Bemanningsplaner lages. Stillingene i nye enheter beskrives. 1.10–15.11: Innplassering i nye stillinger / enheter. 1.12: Beskjed om endelig plassering. 1.1 2017 Ny organisasjon i drift. 6.6–15.8: LOSAM-forhandlinger intern org. Omstillingen berører om lag 2500 ansatte i administrative og noen tekniske stillinger. Ansatte i bibliotekene og driftsavdelingene er holdt utenfor i første omgang.

24 Kunnskap for en bedre verden 5. juni til 25. august: 8. juniUtsending av styrefremlegg administrativ hovedstruktur til styremøte 16.6 5. juni – 15. aug.LOSAM/SESAM – forhandling av intern organisering 16. juniStyremøte – (første) behandling av hovedstruktur, rammer for forhandlingene 25. augustStyremøte – (andre) vedtak hovedstruktur, instituttstruktur, arbeidsdeling nivå 1 og 2/3, gjennomgående prosesser Prosess for å fastsette administrativ struktur

25 Kunnskap for en bedre verden 1. september til 1. desember: 1. - 30. sept.Bemanningsplan -rektorutpekt leder utarbeider bemanningsplan for enheten -funksjonsorientert og bygger på enhetens (nye) oppgaver og (nytt) budsjett -personuavhengig, men NTNUs nåværende kompetanse er ramme -Drøftes i LOSAM før innplassering starter 1. okt – 15. novInnplassering -rektorutpekt leder foreslår innplassering -rett og plikt innplassering først -vurdering av kvalifikasjoner/kompetanse når flere er aktuelle -LOSAM informeres før iverksettelse 1. desInformasjon til alle om organisatorisk og fysisk plassering fra 1.1.2017 1. januar 2017Ny organisasjonsstruktur iverksettes Prosess for bemanning og innplassering

26 Kunnskap for en bedre verden 26 Kompetansebanken Internt bemanningsbyrå for administrativt ansatte som midlertidig blir uten arbeidsoppgaver som følge av omstillingen. Ledige stillinger skal tilbys ansatte i banken, før de lyses ut. De som er registrert i banken kan bli pålagt midlertidige oppgaver mens de venter på fast innplassering. Ansatte kan også få tilbud om kompetanseheving f.eks i form av etterutdanning. Egen enhet med organisasjonsdirektør ved tidligere HiST, Kjell Hansen (bildet), som leder. Overtar personalansvaret for alle ansatte i banken. Etablert 1.6.2016. Første oversikt over ansatte i banken ventes å foreligge 1.12.2016. Avvikles etter planen 31.7.2017.

27 Kunnskap for en bedre verden Hva skal besluttes gjennom forhandlinger i LOSAM*? Fakultetenes interne organisering De sentrale avdelingers interne organisering * Under forhandlingene for avdelingene i Fellesadministrasjonen blir SESAM part.

28 Kunnskap for en bedre verden 4. Organisasjonsprosjektet

29 Kunnskap for en bedre verden 29 Organisasjonsprosjektet Rektor Rektorat Organisasjonsdirektør Rektor Rektorat Organisasjonsdirektør Kommunikasjon ORGANISASJONSPROSJEKTET Prosjektleder Sekretariat ORGANISASJONSPROSJEKTET Prosjektleder Sekretariat Medvirkning Faglig- organisering Administrativ organisering IKT HR Bemanning og arbeidsmiljø HR Bemanning og arbeidsmiljø Budsjett 2017 Lokalisering Delprosjekter/- prosesser

30 Kunnskap for en bedre verden 30 Gjennomføringsprosjektene Bemanning og arbeidsmiljø (Ledes av personalsjef Arne Kr. Hestnes) Skal bl.a. legge tidsplan for innbemanningsprosessen, organisere stillingsbank og utarbeide verktøy for gjennomføringen som støtte til ledere. Skal også lage plan for å ivareta arbeidstakernes arbeidsmiljø. IKT (IT-sjef Håkon Alstad) Skal bl.a. harmonisere og modernisere drift og utvikling av basis infrastruktur. Vurdere sentralisering av tjenester. Ta initiativ til å digitalisere standardiserte prosesser og koordinere IKT på tvers av funksjonsområdene. Budsjett for 2017 (Stabsleder Aud Magna Gabrielsen) Skal bl.a. sikre at alle ledere pr 1.1.2017 er kjent med sine økonomiske rammer og fullmakter. Skal også foreslå fordeling av bevilgningen til enhetene på nivå 2 og omdisponering av ressurser i lys av endret struktur og oppgavefordeling. Lokalisering (Fagdirektør Christian Brødreskift) Skal bl.a. sikre at alle ansatte har en arbeidsplass ved årsskiftet 2016/17. Skal utarbeide prinsipper for lokalisering og foreslå en konkret fordeling og lokalisering av arbeidsplasser og legge til rette for flytteprosesser.

31 Kunnskap for en bedre verden NTNU ønsker sikkerhet for ansatte i forbindelse med fusjonen. Avtalen har derfor stillingsgaranti og flyttegaranti til og med 31.juli 2017. Avtalen forlenges automatisk med tre måneder, avhengig av instituttstruktur / tilsetting av instituttledere. Omstillingshåndbok viktig verktøy i omstillingen:Omstillingshåndbok –Retningslinjer for innplassering –Personalpolitiske virkemidler –Kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser –Oppfølging av risikovurderinger Omstillingsavtale og -håndbok Rektor Gunnar Bovim og de tillitsvalgte signerte avtalen 13.november 2015.

32 Kunnskap for en bedre verden Gjennomføring av IKT-tiltak beregnet til 120 mill. kr –Fusjonskritiske tiltak og tiltak som reduserer risiko og forenkler migreringsarbeidet. –Sikker drift / harmonisering utgjør ca. 80 mill. –Modernisering utgjør ca. 40 mill. Organisasjonsmessige tiltak beregnet til 50 mill. –Frikjøp / vikarordninger, medvirkning og reisekostnader utgjør ca. 40 mill. –Ekstra ressurser til konvertering og opplæring utgjør ca. 10 mill. Usikkerhetsmargin –60 mill. kr i usikkerhetsmargin på IKT-tiltak –20 mill. kr i usikkerhetsmargin på organisasjonsmessige tiltak Fusjonskostnader anslått til 250 mill. i 2015-2017

33 Kunnskap for en bedre verden 5. Nye NTNU i overgangsåret 2016

34 Kunnskap for en bedre verden Administra sjons- tjenesten Kommuni- kasjons- avdelingen Seksjon for personal- administrasjon og organisasjons- utvikling (tidl. HiST) HMS- avdelingen IT- avdelingen Seksjon for studie og bibliotek (tidl HiST) NTNU UB Seksjon for økonomi (tidl. HiST) Drifts- avdelingen STYRET Organisasjons- direktør Prorektor for nyskaping Prorektor for forskning Prorektor for utdanning Økonomi- og eiendoms- direktør Økonomi- avdelingen Seksjon for campus og drift (tidl. HiST ) Prorektor for faglig integrasjon Studie- avdelingen Kommuni- kasjon (tidl. HiST) Personal avdelingen Midlertidig organisering av nye NTNU i 2016 Stedlig leder ---- NTNU i Ålesund Stedlig leder ---- NTNU i Gjøvik Fakultet for informasjons teknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for arkitektur og billedkunst (AB) Det medisinske fakultet (DMF) Det humanistiske fakultet (HF) NTNU Vitenskaps- museet Fakultet for ingeniør- vitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturviten- skap og teknologi (NT) Fakultet for teknologi (FT) (tidl.HiST) Fakultet for samfunns- vitenskap og teknologi- ledelse (SVT) Fakultet for lærer- og tolke- utdanning (FLT) (tidl.HiST) Handelshøy- skolen i Trondheim (HHiT) (tidl. HiST) Fakultet for helse- og sosial- vitenskap (FHS) (tidl. HiST)

35 Kunnskap for en bedre verden Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Studie og forsknings- seksjonen Bibliotek- seksjonen IT- seksjonen Administrativ leder Personal- seksjonen Økonomi og drifts- seksjonen Midlertidig organisering i Gjøvik og Ålesund Avdeling for informatikk og medie- teknikk NTNU i Gjøvik Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Avdeling for internasjonal business Bibliotek Økonomi- og drifts- seksjonen Administrativ leder Personal- og organisasjons- seksjonen IT- seksjonen Avdeling for ingeniør- og realfag NTNU i Ålesund Studie- og forsknings- seksjonen Avdeling for helsefag Avdeling for biologiske fag

36 Kunnskap for en bedre verden April 2012 38 987 registrerte studenter 6 553 uteksaminert med avsluttet grad 385 avlagte doktorgrader 101 organisatoriske enheter («bokser») på nivå 1-3 6 733 årsverk totalt Driftsinntekter på ca. 7,6 milliarder kroner 734 000 kvm. egne og leide arealer Det fusjonerte NTNU i tall (2014 og 2015) INTRO

37 Kunnskap for en bedre verden Antall registrerte studenter 2015 I 2015 hadde NTNU og de tre høgskolene 38 987 registrerte studenter. I 2014 ble 6 553 uteksaminert med avsluttet grad og det ble avlagt 385 doktorgrader.

38 Kunnskap for en bedre verden Antall årsverk 2015 Av disse var 4 053 ansatte i undervisning, forskning og formidling (39 % kvinner).

39 Kunnskap for en bedre verden Studenter fordelt på fagområder (2015) NTNU og de tre høgskolene disponerer 734 000 kvm egne og leide lokaler.

40 Kunnskap for en bedre verden Økonomi (2014) NTNU og de tre høgskolene hadde i 2014 driftsinntekter på ca. 7,6 milliarder kroner.

41 Kunnskap for en bedre verden Hold deg orientert via Innsida og www.ntnu.no/fusjon www.ntnu.no/fusjon

42


Laste ned ppt "Status for fusjonsarbeidet, juni 2016 1.januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. I løpet av 2016 blir det fusjonerte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google