Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organiske forbindelser –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organiske forbindelser –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organiske forbindelser –
alkaner, alkener og alkyner

2 Karbonforbindelser Organisk kjemi omfatter alle forbindelser som har
C-atomer i molekylene Per 2012 er det registrert ca. 65 mill. organiske forbindelser Karbon binder seg med sine 4 ytterelektroner lett til hverandre, og også til andre atomslag

3 Formler for organiske forbindelser
Molekylformel viser hvilke og hvor mange atomer det er i et molekyl Strukturformel viser hvordan atomene er bundet til hverandre i molekylet Sammentrengt strukturformel viser C- og H-atomene samlet og atomgruppen som kjennetegner stoffet for seg selv Strekformel viser den romlige strukturen

4 Formler for organiske forbindelser
Kulepinnemodell viser vinklene mellom karbonatomene og atomenes plassering i molekylet Systematisk navn forteller hvordan molekylene i stoffene er bygd opp Trivialnavn er det daglig- dagse navnet på den kjemiske forbindelsen

5 Hydrokarboner Hydrokarboner har bare C- og H-atomer i molekylene
Hydrokarboner deles inn i undergrupper etter C-atomenes bindinger

6 Alkaner Alkaner er mettede hydrokarboner
Alkaner får navn etter antall C-atomer i molekylet Alkaner har endelsen -an

7 Alkaner – homolog serie
Gruppen som gjentas i kjeden (her CH2) angis i parantes med antall bak

8 Alkaner – ugrenet og grenet
Et grenet alkanmolekyl har en sidegruppe på kjeden av C-atomer Navnet på sidegruppene får vi ved å bytte endelsen -an med -yl og kalles samlet for alkylgrupper

9 Alkaner - navnsetting Ta utgangspunkt i den lengste sammenhengende kjeden av C-atomer og bestem alkanet Nummerer C-atomene i den lengste kjeden Navnet på sidegruppen settes foran navnet på alkanet Nummeret til C-atomet som sidegruppen er festet til settes foran navnet på sidegruppen Vi setter komma mellom to tall og bindestrek mellom tall og bokstaver

10 Alkaner - navnsetting

11 Alkaner – strukturisomere forbindelser
Strukturisomere forbindelser har samme molekylformel, men ulik strukturformel Jo flere C-atomer i alkanet desto større antall mulige strukturisomere forbindelser

12 Alkaner – kokepunkt Alkaner har forholdsvis lavt kokepunkt
Kokepunktet til strukturisomere alkaner avtar med økt forgrening i molekylene

13 Alkaner – i impregnering og brensel
Alkaner er lite løselige i vann, de er hydrofobe Alkaner med store molekyler har lavere løselighet i vann enn alkaner med mindre molekyler Alkaner brukes blant annet i vannavstøtende impregnering Alkaner reagerer vanligvis ikke med andre stoffer ved romtemperatur Det frigjøres mye energi når alkaner brenner Alkaner brukes som brensel (naturgass, bensin, parafin, fyringsolje) Ved ufullstendig forbrenning dannes det helseskadelige stoffer som sot, kullos og tjæreprodukter

14 Alkener og alkyner – struktur og navn
Umettede hydrokarboner har en eller flere dobbelt- eller trippelbindinger mellom C-atomene i molekylet Alkener har en eller flere dobbeltbindinger Har navn som ender på –en Alkyner har en eller flere trippelbindinger Har navn som endre på –yn

15 Alkener og alkyner – struktur og navn

16 Alkener – egenskaper og bruk
Kokepunktet øker med økende molekylstørrelse Lite løselige i vann Mer reaktive enn alkanene pga dobbeltbindingen Dobbeltbindingen er den funksjonelle gruppen >c=c< Fremstilles av olje og naturgass ved prosessen krakking Av alkenene eten og propen fremstilles det blant annet plast som polyeten og polypropen

17 Alkyner – egenskaper og bruk
Samme egenskaper som alkener, men enda mer reaktive pga trippelbindingen Trippelbindingen er den funksjonelle gruppen −C≡C − Et alkyn kan reagere med hydrogen og omdannes til et alkan gjennom to trinn: som kan omformuleres slik:

18


Laste ned ppt "Organiske forbindelser –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google