Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje og gass – det svarte gullet! NASA. Kjemi Råolje Hydrokarbon en.wikipedia.org/wiki/Image:Octane_molecule_3D_model.pngen.wikipedia.org/wiki/Image:Petroleum.JPG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje og gass – det svarte gullet! NASA. Kjemi Råolje Hydrokarbon en.wikipedia.org/wiki/Image:Octane_molecule_3D_model.pngen.wikipedia.org/wiki/Image:Petroleum.JPG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje og gass – det svarte gullet! NASA

2 Kjemi Råolje Hydrokarbon en.wikipedia.org/wiki/Image:Octane_molecule_3D_model.pngen.wikipedia.org/wiki/Image:Petroleum.JPG Olje og gass består av en blanding av ulike hydrokarboner Som det går ut av navnet, så består hydrokarboner av hydrogen og karbonatomer.

3 Plankton cache.eb.com/eb/image?id=93510 en.wikipedia.org/wiki/Image:Copepod.en.wikipedia.org/wiki/Image:Ceratium_hirundinella.jpg All og gass stammer fra dyr og planter som har levd i havet en gang for lenge siden PlanteplanktonDyreplankton

4 Alger serc.carleton.edu/images/microbelife/topics/red_tide_genera.v3.jpg Vi finner planton ute i havet der undervannstrømmer kommer opp til overflaten. Vannet som kommer opp til overflaten er næringsrikt og får planktonet til å blomstre. Dinoflagellater gir vannet et rødt skjær. © Miriam Godfrey Dinoflagellater

5 Havbotnet upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/04/Plankton.jpg Når planktonet dør, så faller det ned på havbotnet Havbotnet en.wikipedia.org/wiki/Image:Nerr0328.jpg Hvis det er levende vesener på havbotnet, så vil de spise opp det organiske materialet.

6 Leirskifer upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/04/Plankton.jpg Dyr og planter kan ikke leve uten oksygen på havbotnet, og det vil danne seg en økologisk masse. Hvis sedimentene inneholder mer enn 5 % organisk materiale, så vil det dannes leirskifer. © Earth Science World Image Bank

7 Koking www.oilandgasgeology.com/oil_gas_window.jpg Når leirskiferen dekkes til, så begynner den å koke. Kerogen Gas Oil Økning i temperaturen danner kerogen som er en fast form av hydrokarbonet. Ved 90 C dannes det olje. Ved 150 C dannes det gass. Steinmasser som produserer olje og gass kalles for grunnfjell.

8 Vandring www.diveco.co.nz/img/gallery/2006/diver_bubbles.jpg Varm olje og gass er ikke så tett som grunnfjellet Olje og gass vil derfor vandre oppover gjennom grunnfjellet. Oljen og gassen vil etter hvert samle seg i reservoar. Stigende olje

9 Den eldste jorda. © Ron Blakey, Arizona Flagstaff For 150 millioner år siden i Mesozoicperioden, så var forholdene gunstige for å bygge opp store mengder leirskifer. Eldre tid Jordas viktigste oljeforekomster finner vi i grunne farvann og hvor vannet inneholdt lite oksygen.

10 Kilden til Nordsjøoljen Ancient Earth © Ian and Tonya West Kimmeridgeleiren er en leirskifer som inneholder 50% organisk materiale. Det er det viktigste grunnfjellet i Nordsjøen. Leirskifer

11 Fonybar mot ikkefornybar energi en.wikipedia.org/wiki/Image:Oil_platform.jpg en.wikipedia.org/wiki/Image:Windpark_Galicia.jpg

12 Undersøkelser og produksjon Oljereservoar Noen bergarter er gjennomtrengelige slik at olje og gass kan passere gjennom dem. Andre bergarter er ugjennomtrengelige slik at olje og gass ikke kan komme oppover. Det dannes oljeresevoar der oljen og gassen kommer inn I et hullrom omgitt av ugjennomtrengelige bergarter. Ugjennomtrengelig Gjennomtrengelig Oljereservoar

13 Reservoarbergarter Earth Science World Image Bank Image #h5innl Det gjennomtrengelige laget i et oljereservoar kalles for reservoarbergarter. Reservoarbergarter har masse huller som trekker til seg olje og gass. This is a highly magnified picture of a sandy reservoir rock (water-filled pores are shown in blue) Bevegelig olje fyller opp hull i reservoarbergartene.

14 Seismiske undersøkelser Earth Science World Image Bank Image #h5inpjEarth Science World Image Bank Image #h5inor Seismiske undersøkelser brukes til å avdekke bergarter som kan inneholde olje og gass. Sjokkbølger sendes ned i berggrunnen. Bølgene avslører lag i berggrunnen som kan inneholde olje og gass. Bor her

15 Leteboring Med en gang et oljefelt er påvist, så blir det boret en brønn ned mot reservoaret. Det er enormt dyrt å bore et hull. Oljeselskapene påføres store tap for hvert tørt hull. en.wikipedia.org/wiki/Image:Oil_platform.jpg

16 Boring © California Department of Conservation Olje og gass er mindre tett enn vann. Likevel er det bare 50% av oljen som vil nå overflaten. For å få opp mer olje og gass, så bores det et ekstra hull ned mot reservoaret. Ned i dette hullet sprøytes det varmt vann slik at resten av oljen presses opp gjennom borehullet.

17 Transport United States Geological Survey Olje og gass sendes med en gang til raffineriet til behandling. Det er rørledninger som transporterer mesteparten av oljen fra feltene til raffineriene. Store oljetankere spiller også en viktig rolle i distribueringen. Trans-Alaskan Pipeline

18 Raffineriet Råolje må behandles før den kan brukes. Hydrokarboner skilles ved raffinering eller destillering. Oljeraffineri Destillasjonsfabrikk en.wikipedia.org/wiki/Image:Anacortes_Refinery_31911.JPG en.wikipedia.org/wiki/Image:Crude_Oil_Distillation.png Flybensin Bilbensin Asfalt

19 Oljens historie en.wikipedia.org/wiki/Image:Abraham_Gesner.gif en.wikipedia.org/wiki/Image:Oilfields_California.jpg Abraham Gesner (1797-1864) Oljeutblåsning Oljens historie startet i 1846 da Gesner lyktes å destillere parafin. Dette startet en enorm vekst i verdens oljeproduksjon. California var sentrum for den første oljeutvinningen. en.wikipedia.org/wiki/Image:Lucas_gusher.jpg

20 Utvinning og produksjon i dag USGS.

21 Politikk 84% av råoljen raffineres til drivstoff til biler og fly. Etterspørselen er stadig økende. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Shellgasstationlosthills.jpg blogs.sun.com/richb/resource/NBC_at_the_Pump.jpg

22 Bruken av olje 16% av oljen brukes til andre formål enn drivstoff. Kunstgjødsel Tilsetninger i mat Plastikk en.wikipedia.org/wiki/Image:CD-R.jpg Cd er og DVD er en.wikipedia.org/wiki/Image:Lilit.jpg en.wikipedia.org/wiki/Image:Konservering.jpg

23 OPEC en.wikipedia.org/wiki/Image:Opec_Organization_of_the_Petroleum_Exporting_Countries_countries.PNG Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) er en gruppe på 13 land som står for 34% av verdens oljeproduksjon. Saudi Arabia er verdens største oljeproduserende land. Andre store produsenter er Kuwait, Emiratene, Iran og Venezuela.

24 Andre oljeprodusenter Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) produserer 24 % av all oljen. USA er den største produsenten av olje i OECD, men Mexico og Storbritannia er også store produsenter. Landene i Det tidligere Sovjet står for 15 % av verdens oljeproduksjon. en.wikipedia.org/wiki/Image:OECD-memberstates.png

25 Forsyning og etterspørsel en.wikipedia.org/wiki/Image:OilConsumptionpercapita.png USA bruker 24 % av all verdens olje, men Kina tegner seg også til å bli en stor forbruker. Oljeforbruk pr. person

26 Oljetopp en.wikipedia.org/wiki/Image:Hubbert_peak_oil_plot.svg en.wikipedia.org/wiki/Image:Hubbert.jpg Hubbert (1903-1989) Energikrise I 1956 sa Hubbert at oljeproduksjonen ville være på det største rundt år 2000 og at i årene etterpå ville det bli energimangel og høye energipriser.

27 Stigende oljepriser en.wikipedia.org/wiki/Image:Oil_Prices_Medium_Term.png $139 i juni 2008 Oljeprisene har steget jevnt for hvert år.

28 Canadas oljesand Høye oljepriser og ny teknologi har gjort det mulig å drive olje ut av tjæresand. Athabascafeltet i Alberta inneholder 1.75 trillion tønner olje eller omtrent halvparten av verdens kjente oljereserver! i.treehugger.com/files/canada-tar-sands-01.jpg NASA

29 Global oppvarming Olje og gass slipper ut 30 % mindre CO 2 enn kull. en.wikipedia.org/wiki/Image:Coal_anthracite.jpg en.wikipedia.org/wiki/Image:Windpark_Galicia.jpgen.wikipedia.org/wiki/Image:Bluebbl.gif OIL

30 Olje og gass http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Oil_well.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Moscow_traffic_congestion.JPG NASA en.wikipedia.org/wiki/Image:Oil_platform.jpgen.wikipedia.org/wiki/Image:Ceratium_hirundinella.jpg


Laste ned ppt "Olje og gass – det svarte gullet! NASA. Kjemi Råolje Hydrokarbon en.wikipedia.org/wiki/Image:Octane_molecule_3D_model.pngen.wikipedia.org/wiki/Image:Petroleum.JPG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google