Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY KOMMUNESTRUKTUR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE JUNI 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY KOMMUNESTRUKTUR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE JUNI 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY KOMMUNESTRUKTUR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE JUNI 2015

2 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 1.001 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Aurskog-Høland kommune. Datamaterialet er vektet i forhold til offisiell statistikk på kjønn og alder. Statistiske feilmarginer er om lag pluss/minus 2,6-3,1% Tidspunkt: Intervjuene er gjennomført i tidsrommet 22. – 29. juni 2015. Ansvarlig for undersøkelsen: Jarle Gulbrandsen

3 Om rapporten: De fleste tallene i denne rapporten er prosenter. Dette er oppgitt på de enkelte sidene i rapporten sammen med antall spurte. På noen av sidene har vi benyttet et gjennomsnitt der respondentene har besvart spørsmål ved hjelp av skala. Dette gjør det lettere å få en oversikt over forskjeller mellom ulike målgrupper for eksempel kjønn og aldersgrupper. Dette gjennomsnittet er beregnet på følgende måte: Eks.: Skala fra 1 til 5 der 1 betyr svært liten tilknytning og 5 betyr svært stor tilknytning. Alle de som har svart meget liten tilknytning får verdien 0, de som svarer ganske liten tilknytning får verdien 25, de som har svart verken eller får verdien 50, de som har svart verdien ganske stor tilknytning får verdien 75 og de som har svart svært stor tilknytning får verdien 100. På denne måten får vi et tall mellom 0 og 100. Dette tolker vi slik at jo høyere gjennomsnitt jo sterkere tilknytning.

4 OM SAMMENSETNING AV BEFOLKNINGEN

5 Oppvokst i Aurskog-Høland Spørretekst: Er du helt eller delvis oppvokst i Aurskog-Høland kommune? Base: n=1.001, % 6 av 10 innbyggere i Aurskog-Høland er født og oppvokst i kommunen

6 Antall år bodd i Aurskog-Høland Spørretekst: Hvor mange år har du alt i alt bodd i Aurskog-Høland kommune? Base: n=1.001, % Omlag 1 av 10 av befolkningen 18 år eller eldre har bodd i kommunen under 5 år

7 Yrkesstatus Spørretekst: Hva er din yrkesstatus? Base: n=1.001, % Det er om lag like mange i gruppene yrkesaktiv i offentlig sektor, yrkesaktiv i privat sektor og trygdet/pensjonert.

8 I hvilken kommune jobber/går du på skole Spørretekst: I hvilken kommune jobber du \ går du på skole? Base: n=685 (yrkesaktiv/gå på skole), % Omlag halvparten av yrkesaktive/studenter i Aurskog-Høland pendler ut av kommunen. Nedre Romerike er en samling av kommunene Rømskog, Fet, Sørum, Skedsmo, Nittedal, Rælingen og Lørenskog.

9 TILKNYTNING TIL GEOGRAFISKE OMRÅDER

10 Tilknytning – svar sortert etter bosted i kommunen Spørretekst: Hvor sterk tilhørighet har du til følgende steder jeg nå skal lese opp for deg. Du kan svare med en skala fra 1 til 5, der 1 betyr svært liten og 5 betyr svært stor. Base: n=1.001, gj.snitt 0-100 Tilknytningen til nærmeste tettsted og kommunen Aurskog-Høland er meget høy og viser en sterk identitet til kommunen. Tilknytningen til Nedre Romerike er også rimelig sterk sammenliknet med andre målinger vi har gjennomført. Vi ser at de som arbeider i Nedre Romerike og Oslo har en høyere tilknytning til Nedre Romerike enn gjennomsnittet. De som arbeider i Aurskog-Høland har lavere tilknytning til Nedre Romerike enn gjennomsnittet. De som har kortest botid har klart lavere tilknytning til kommunen og tettstedet.

11 OPPMERKSOMHET OM PROSESSEN

12 Oppmerksomhet om prosessen Spørretekst: I forbindelse med kommunereformen vurderer Aurskog-Høland kommune om de skal fortsette som egen kommune eller slå seg sammen med en eller flere andre kommuner. Har du lagt merke til dette i ulike medier eller diskutert det med noen? Base: n=1.001, % Totalt sett har knapt 80 prosent av befolkningen fått med seg denne problemstillingen. Dette er noe lavere enn vi har målt på tilsvarende målinger i andre kommuner. Lavest grad av involvering er det i yngste aldersgruppe, der om lag halvparten ikke har lagt merke til denne prosessen. Også blant de som har kortest botid i kommunen er oppmerksomheten om dette lavere enn gjennomsnittet.

13 ADFERD IFT HANDEL, UTELIV OG KULTUR

14 Adferd ift handel, uteliv og kultur Spørretekst: Jeg skal nå lese opp fire ulike typer aktiviteter for deg og ønsker å vite i hvilken kommune du utførte disse aktivitetene siste gang.. Base: n=1.001, % Handelslekkasjen ved innkjøp av dagligvarer er av liten betydning. Når det gjelder innkjøp av andre varer ser vi noe lekkasje til Skedsmo og også til andre kommuner. Også mye av kultur og idrettsaktiviteter samt utelivaktiviteter blir utført i Skedsmo og noe i Oslo.

15 OPPFATNINGER AV KONSEKVENSENE AV KOMMUNESAMMENSLÅING

16 Oppfatning av konsekvenser Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune? Base: n=1.001, % Det generelle bildet viser at store deler av befolkningen mener at tilbudene blir uforandret eller bedre Andelen som mener at tilbudene blir like gode eller bedre utgjør fra 54-77% av befolkningen på de ulike elementene som er med i denne målingen. Totalt sett er det mest skepsis i forhold til om utviklingen av tettstedet og omegn kan komme til å lide av en kommunesammenslåing.

17 Utdypende om oppfatning av konsekvenser: Tilgjengeligheten til off. tjenester Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune?. Base: n=1.001, %

18 Utdypende om oppfatning av konsekvenser: Tilbud innen kultur, idrett og fritid Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune?. Base: n=1.001, %

19 Utdypende om oppfatning av konsekvenser: Utviklingen av tettstedet og omegn Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune?. Base: n=1.001, %

20 Utdypende om oppfatning av konsekvenser: Utviklingen av tettstedet og omegn Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune?. Base: n=1.001, %

21 Utdypende om oppfatning av konsekvenser: Kvaliteten på barnehage, ungdomsskoler og SFO Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune?. Base: n=1.001, %

22 Utdypende om oppfatning av konsekvenser: Kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune?. Base: n=1.001, %

23 Utdypende om oppfatning av konsekvenser: Kvaliteten på tekniske tjenester Spørretekst: Jeg skal nå lese opp noen offentlige tilbud for deg. Tror du at disse tilbudene blir bedre, dårligere eller omlag som nå hvis Aurskog-Høland blir en del av en større kommune?. Base: n=1.001, %

24 OPPFATNINGER AV VIKTIGHET AV NÆRHET TIL ADMINISTRASJON OG STØRRE KOMMUNEBUDSJETT MED STØRRE VALGFRIHET

25 Viktighet ift nærhet og større budsjett Spørretekst: Hvor viktig er følgende elementer for hvilken eller hvilke kommuner som du mener Aurskog- Høland eventuelt bør slå seg sammen med. Du kan svare på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr svært lite viktig og 5 betyr svært viktig.. Base: n=1.001, % Disse to elementene er om lag like avgjørende i forhold til hvilke kommuner respondentene mener at Aurskog–Høland evt. bør slå seg sammen med. Budsjettfleksibilitet er likevel noe mer avgjørende for valg enn nærhet til politikere, administrasjon og kommunesentret.

26 HOLDNINGER TIL SAMMENSLÅING MED EN ELLER FLERE ANDRE KOMMUNER

27 Holdninger til kommunesammenslåing Spørretekst: Foretrekker du at Aurskog-Høland slår seg sammen med én kommune, flere kommuner eller foretrekker du at Aurskog-Høland kommune består som egen kommune? Base: n=1.001, % Om lag halvparten av befolkningen i Aurskog- Høland mener at kommunen bør bestå som egen kommune. De yngste er klart mest for at Aurskog-Høland består som egen kommune i forhold til de andre aldersgruppene. Dette er på linje med det vi har sett på andre tilsvarende målinger.

28 VURDERING AV HVILKE KOMMUNER SOM DET ER MEST HENSIKTSMESSIG AT AURSKOG-HØLAND SLÅR SEG SAMMEN MED

29 Uhjulpen vurdering av kommunealternativer Spørretekst: Hvis du måtte velge, hvilken eller hvilke kommuner foretrekker du at Aurskog-Høland slår seg sammen med? Base: n=1.001, % Rømskog er den helt opplagte kandidaten. Andre aktuelle kommuner i denne sammenheng er Fet og Sørum.

30 Uhjulpen vurdering av kommunealternativer Spørretekst: Hvis du måtte velge, hvilken eller hvilke kommuner foretrekker du at Aurskog-Høland slår seg sammen med? Base: n=1.001, % Blant de som ønsker sammenslåing med flere kommuner er Rømskog, Sørum og Fet de mest opplagte kandidatene.

31 Uhjulpen vurdering av kommunealternativer Spørretekst: Hvis du måtte velge, hvilken eller hvilke kommuner foretrekker du at Aurskog-Høland slår seg sammen med? Base: n=1.001, % De som er bosatt i Aurskog-området avviker mest i forhold til de andre tettstedene med klart høyest preferanse for Sørum.

32 Hjulpen vurdering av kommunealternativer Spørretekst: Dersom kommunesammenslåing blir aktuelt, hvilket av følgende alternativer ville du foretrekke? Base: n=1.001, % Det klart mest dominerende ønsket er en sammenslåing mellom Aurskog-Høland og Rømskog. Øst for Glomma (alternativ 3) og Alternativ 4 AH, Rømskog, Fet og Sørum oppnår totalt sett 30 prosent. Vi ser aldersmessige utslag der Alternativet Nedre Romerike er klart mest preferert i yngste aldersgruppe.

33 Hjulpen vurdering av kommunealternativer Spørretekst: Dersom kommunesammenslåing blir aktuelt, hvilket av følgende alternativer ville du foretrekke? Base: n=1.001, % Det er markante utslag på denne nedbrytningen. 63 prosent blant de som ønsker å slå sammen AH med én kommune ønsker Alternativ 1 (AH+Rømskog). Blant de som ønsker å slå sammen AH med flere kommuner er alternativ 4 AH, Rømskog, Sørum og Fet det klart mest prefererte alternativet. Inkluderer vi Alternativ 3 Øst for Glomma får vi over 60 prosent preferanse. De som ønsker at AH skal bestå som egen kommune er noe lik gjennomsnittet for hele kommunen, altså et flertall for AH+Rømskog., men med høyere preferanse for Nedre Romerike.

34 Hjulpen vurdering av kommunealternativer Spørretekst: Dersom kommunesammenslåing blir aktuelt, hvilket av følgende alternativer ville du foretrekke? Base: n=1.001, % Tettstedene Aurskog og Momoen har de mest avvikende svarfordelingene i forhold til de andre tettstedene som er noenlunde lik gjennomsnittet. Setskog har imidlertid høyest preferanse for alternativ 2 som inkluderer Eidskog. Aurskog og Momoen har høyest preferanse for alternativ 5 Nedre Romerike og en sum av alternativene 3 og 4, altså Øst for Glomma og en samling av AH, Rømskog, Sørum og Fet.

35 KOMMUNIKASJON OM NY KOMMUNESTRUKTUR OVERFOR BEFOLKNINGEN I AURSKOG-HØLAND

36 Hvordan ønsker folk å engasjere seg ift denne saken Spørretekst: På hvilken eller hvilke måter ønsker du videre informasjon for å engasjere deg i spørsmålet om kommunesammenslåing? Base: n=1.001, % Informasjon via Indre Akershus Blad er den klart mest dominerende kilden som folk ønsker seg. Vi ser også at befolkningen ønsker en variert bruk av informasjonskanaler med bruk av posten som er mest ønsket av de eldste, bruk av sosiale mediekanaler er mest dominert av de to yngste aldersgruppene.


Laste ned ppt "NY KOMMUNESTRUKTUR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE JUNI 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google