Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny lov om naturmangfold Synspunkter og konsekvenser for skogbruket Simon Thorsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny lov om naturmangfold Synspunkter og konsekvenser for skogbruket Simon Thorsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny lov om naturmangfold Synspunkter og konsekvenser for skogbruket Simon Thorsdal

2 Kort om loven Vedtatt: 19. juni 2009 I kraft: 1. juli 2009 Antall paragrafer: 78 Antall forskriftskomp.: 37 ”Kongen kan gi … ” Kongen: 49 MD: 15 Kommunen: 28 Fylkesmannen: 3

3 § 1 (lovens formål) Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. Loven har til formål å sikre ved vern og bærekraftig bruk at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på for fremtiden.

4 Lovens oppbygning 1.Formål og virkeområde 2.Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 3.Artsforvaltning 4.Fremmede organismer 5.Områdevern 6.Utvalgte naturtyper 7.Tilgang til genetisk materiale 8.Myndigheter etter loven, tilsyn 9.Håndheving og sanksjoner 10.Avsluttende bestemmelser

5 Områdevern Reglene om områdevern er i stor grad en videreføring av dagens regler. Med hjemmel i loven kan det opprettes – nasjonalparker, – landskapsvernområder, – naturreservater og – biotopvernområder. – Frivillig vern fungerer godt – Igangverende bruk - påregnlig bruk

6 Prioriterte arter

7 Forvaltning av enkeltarter eller livsmiljøer Levende Skog har som mål å bevare og utvikle livsmiljøer for artene i skogen som helhet, i stedet for å fokusere på mer eller mindre tilfeldige registrerte forekomster av enkeltarter. Gjennom MiS prosjektet er det utviklet et vitenskaplig basert system for å registrere og velge ut verdifulle områder (nøkkelbiotoper) for de artene som er avhengig av at det tas spesielle hensyn i skogbruket. Dette er innarbeidet i næringens sertifiseringssystem. Livsmiljøene sikres gjennom krav som – gjensetting av livsløpstrær, – bevaring av kantsoner, – sumpskoger, – edellauvskoger, – brannpåvirket skog m.fl. Forskningsresultater har vist at Levende Skogs livsmiljøtilnærming har vært en riktig strategi. Ordningen med prioriterte arter er basert på enkeltartsforvaltning.

8 Fjellrev Dverggås Storsalamander Sinoberbille Elvesandjeger Klippeblåvinge Rød skogfrue Svarthalespove Dragehode Eremitt Honningblom Elvemusling Forslag – 12 arter Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet

9 Eksempler på funksjonsområder Rød skogfrue – økologisk funksjonsområde; artens leveområder. Forbud mot veibygging, flatehogst, skogplanting, sprøyting og gjødsling. Elvesandjeger – økologisk funksjonsområde; artens leveområde. Forbud mot graving, masseuttak, utfylling og lagring av masser. Sinoberbille – økologisk funksjonsområde; artens leveområde. Forbud mot utbyggingstiltak, flatehogst og hogst av ospetrær eller ospedominert bestand. Storsalamander – økologisk funksjonsområde; 300 m omkring dammen, vandringskorridorer mellom dammer. Forbud mot utbygging, grøfting, drenering, masselagring med mer. www.dirnat.no

10 Forskrift om sinoberbille Som økologisk funksjonsområde for sinoberbille regnes i denne forskriften artens leveområder. I det økologiske funksjonsområdet for sinoberbille er enhver handling som kan påvirke arten negativt forbudt – utbyggingstiltak – flatehogst og – hogst av ospetrær eller ospedominert bestand – uttak og skade av død osp

11 Sinoberbille Pyrochroa coccinea Schizotus pectinicornis Kan forøvrig forveksles med blant annet disse to:

12 Utvalgte naturtyper

13 Forskrift om utvalgte naturtyper Utpeker og beskriver 5 utvalgte naturtyper – Slåttemark – Slåttemyr – Hule eiker – Kalk- lindeskog – Kalksjøer Det vil foreligge handlingsplan for skjøtselskrevende naturtyper. En forskrift – med liste over utvalgte naturtyper. Lista suppleres på sikt etter behov Ikke angivelse av naturtypenes geografiske utbredelse i forskriften

14 Skogbrukstiltak § 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak som berører utvalgte naturtyper Kommunen skal vurdere tiltaket iht. § 53 2. og 3. ledd - før tiltaket utføres Forskrift om utvalgte naturtyper foreslår frist på 3 uker for kommunen Vedtaket må være i samsvar med skogbruksloven §§ 6 fjerde ledd og 8 annet ledd

15 Hule eiker Med hule eiker menes eiketrær som har en omkrets på minst 250 cm, samt eiketrær som er synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm. Omkretsen skal måles i brysthøyde (ca 1,3 m) over bakken. Med synlig hule menes eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen, og der åpningen er 5 cm eller større.

16 Koblinger mellom naturmangfoldlov og plan- og bygningslov Planloven Kommuneplanlegging Kapitel 11 Arealformål § 11-7 Hensynssoner § 11-8 Bestemmelser § 11-9 § 11-11 Regional planlegging Kapitel 8 Randsoneforv altning Utvalgte naturtyper Kongen kan gi forskrift om utvalgte naturtyper Meldeplikt Tilskudd Nekte tiltak Prioriterte arter Kongen kan gi forskrift om prioriterte arter Bestand som strider mot forvaltningsmål for arter Konsekvenser?

17 Hensynssoner

18 Dette er bare en begynnelse

19 www.dirnat.no

20

21 ”Innkomne forslag” - Arter 69 sopp 17 laver 10 moser 51 karplanter 51 insekter 4 edderkopper 6 bløtdyr 5 fisker 24 fugler 2 pattedyr

22 Informasjonsplikt Ansvar for å informere skogeieren. – Fylkesmennene – Kommunene Komiteen vil støtte Regjeringa i at styresmaktene skal orientere dei grunneigarar som har prioriterte arter etter forskrift på sin eigedom om kva konkrete område som vert omfatta av eventuelle reglar om beskyttelse av økologiske funksjonsområde, og at det er denne informasjonen grunneigaren skal forholda seg til. Dette er etter komiteen si meining nødvendig for å få ordninga med priorterte arter til å fungere, og at ordninga vert føreseieleg for den enkelte grunneigar.

23 Konsekvenser Automatisk båndlegging av arealer. Vanskelig å forholde seg til. Arealgrenser, leveområder og økologiske funsjonsområder. Meldeplikt. Hva skal til forå få tillatelse – kunngjøring Kostnadskrvende Utfordrer en presset rotnetto

24 Skogbruket er en del av løsningen

25 Framtidas ressurser potensial for økt aktivitet

26 Veien videre – behov for en praktikabel ordning Ser ut til å ha ignorert regjeringsforslag som stortinget fant fornuftig og støttet. Regjeringen med støtte i stortinget la betydelige føringer om informasjonsplikt og virkeområde. Vi har lit til at dette blir ivaretatt i fastsettelsen av forskrifter.

27 Vår mangfoldige verdikjede


Laste ned ppt "Ny lov om naturmangfold Synspunkter og konsekvenser for skogbruket Simon Thorsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google