Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN A. Intro, B. Regional planlegging, C. RPB Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN A. Intro, B. Regional planlegging, C. RPB Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN A. Intro, B. Regional planlegging, C. RPB Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse, Moss, 11.12.2008

2 2 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL DEL A. Introduksjon Ny PBL – ny struktur Formålsparagrafen Nye elementer i plandelen Krav til planprogram Utredningskrav Hovedgrep i plandelen Oppgaver og hensyn Oppgaver og myndighet Medvirkning Planredskapene Nasjonale forventninger

3 3 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Ny PBL – ny struktur 1.del: Alminnelig del 2.del: Plandel 3.del: Gjennomføring 4. del: Byggesaksdel 5. del: Ulovlighetsoppfølging 6.del: Sluttbestemmelser Innledende del Nasjonale planoppgaver Regional planlegging Kommunal planlegging KU etter andre lover

4 4 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Formålsparagrafen Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet og forutsigbarhet Medvirkning Langsiktige løsninger Konsekvensvurderinger Universell utforming Barn og unges oppvekstvilkår Estetisk utforming omgivelser § 1-1

5 5 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Nye elementer i plandelen Planstrategier Planprogram Handlingsplaner Planbeskrivelse og konsekvensutredninger Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyser Planregister Felles planleggingsoppgaver Regionalt planforum

6 6 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Krav til planprogram For alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal utarbeides planprogram Første fase i arbeidet med plan, varsler oppstart Klargjør premisser, innhold, medvirkning, framdrift Avklarer utredningsbehov Høring og offentlig ettersyn – minimum 6 uker Ikke krav til politisk behandling annet enn for kommuneplanens arealdel, men bør vurderes § 4-1

7 7 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Utredningskrav Krav til planbeskrivelse med rede- gjørelse for virkninger for alle planer Særskilt beskrivelse (KU) for de med ves. virkninger for miljø og samfunn KU-bestemmelsene er integrert i loven, under de ulike plantyper Krav til KU for reguleringsplaner i strid med oversiktsplan Krav til risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for planer for utbygging § 4-2 til § 4-3

8 8 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Hovedgrep i plandelen Plikt til å utarbeide planstrategi det første året etter valg, men derfra stor grad av valgfrihet: Større innsats tidlig i planprosessene – med bruk av planprogram Planer skal ha handlingsdeler - så vidt mulig forpliktende for partene

9 9 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Oppgaver og hensyn i planleggingen Om hva som skal ivaretas i planleggingen Utfyller formåls-§ og gir veiledning for aktørene Planleggingen skal ivareta : - sette mål for utviklingen i kommuner og regioner - avklare samfunnsbehov og hvordan disse løses - sikre jordressurser, landskapskvalitet, kulturmiljø - sikre naturgrunnlag for samisk kultur/næring/samfunn - legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling - legge til rette for gode bomiljøer og oppvekst-/levekår - fremme helse, motvirke forskjeller, forebygge krim - ta klimahensyn ved løsninger for energi og transport - fremme samfunnssikkerhet, forebygge risiko/skade § 3-1

10 10 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Oppgaver og myndighet Paragrafene klargjør planoppgaver og planleggings- myndighet for kommunene, regionene og staten Paragrafene fastslår bl.a. at: –kommunene har plikt til å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser –fylkeskommunen er regional planmyndighet –alle offentlige organer skal delta i planleggingen og gi planmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen –dette gjelder også for Sametinget § 3-2 til § 3-5

11 11 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Medvirkning Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning, kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre aktører Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrette- legging, som barn og unge Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte § 5-1

12 12 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner Nasjonalt Nasjonale forventninger Statlige planretningslinjer Statlige plan- bestemmelse Statlig arealplan Regionalt Regional planstrategi Regional planer Regional plan- bestemmelse Lokalt Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan (inngår i bindende planer) Kommune- planens arealdel Reguleringsplan

13 13 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert 4. år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Dette dokumentet skal følges opp i planleggingen etter loven og legges til grunn for statens deltaking i planarbeidet § 6-1

14 14 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL DEL B. Regional planlegging Mest nytt i ny PBL: nye verktøy, ny arena: Regional planstrategi Regionale planer med handlingsprogram Regional planbestemmelse Interkommunale plansamarbeid § 7-1 § 8-1 § 8-5 Kap. 9

15 15 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Regional planstrategi Beskrivelse av viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer Vurdere langsiktige regionale utviklingsmuligheter Ta stilling til hva som skal tas opp gjennom videre regional planlegging Angi hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp Opplegg for medvirkning i planarbeidet Avklare forventninger regionalt Strategien godkjennes sentralt (Pilotnettverk pågår) § 7-1

16 16 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Regional plan Utarbeides for spørsmål fastsatt i planstrategien (obligatorisk) Kan gjelde for en hel region, delområder eller tema Skal ha et handlingsprogram (HP) om gjennomføring HP vedtas av regional plan- myndighet og rulleres årlig Kan pålegges av regjeringen § 8-1

17 17 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Regional planbestemmelse Skal knyttes til en regional plan med retningslinjer for arealbruk Fastsettes av reg. planmyndighet, statlig fagorgan eller berørt kommune kan kreve saken inn for dep. Tiltak krever tillatelse av regional planmyndighet dersom det ikke er i samsvar med regional plan Gjelder for inntil 10 år, med mulighet for forlengelse (Eksempler: geografisk, tematisk: transportakser, markaområder, RPB) § 8-5

18 18 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Interkommunalt plansamarbeid Gjelder for alle kommunale plantyper – kan pålegges Et styre med rep. fra kommunene leder planarbeidet Saksbehandlingsreglene for plantypene gjelder Arbeidet kan overføres til regional plan når: –Et flertall av kommunene ønsker det –Etter anmodning fra regional planmyndighet eller staten –Etter vedtak av departementet Mekling ved uenighet mellom kommunene –Dep. kan pålegge at en kommune fortsatt skal delta Det bør inngås avtale om gjennomføring av planene, ved endringer skal de andre partene varsles Reglene gjelder også plansamarbeid mellom regioner § 9-1 til § 9-7

19 19 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Del C. RPB om kjøpesentre Introduksjon / forhistorie Hvorfor ny RPB nå? Regionalt eksempel Sørlandet Ny forskrift, § for § Hva forventes videre? Noen nye avgjørelser Parkering ved kjøpesentra Nasjonale retningslinjer

20 20 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Introduksjon: ny RPB vedtatt Regjeringen vedtatt RPB 27.06.08, innfører strengere regler for etablering av kjøpesentre Lokalisering nært knutepunkt og bysentralt: kortere reiser for flere, mer miljøvennlig Kjøpesentre utenfor byer eller sentralt: bilandel opp til 95% eller ned til 20% Redusert bilbruk og bevisst lokalisering: nødvendig for å nå klimamålene

21 21 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Forhistorie for RPB RPR for SATP av 1993 – samordning lokalisering, utb.mønster, transportsystem RPB for midl.t. kjøpesenterstopp 1999-2004 Sikre god by- og sentrumsutvikling Regionale planer (FP/FDP) for oppfølging Ny RPB om kjøpesenter 27. juni 2008, midl.t. inntil 10 år, så må regionale planer avklare RPB ikke stopp eller begrensning, men styring - ikke nei til alt, men krav til hvor og hvordan!

22 22 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Hvorfor ny RPB nå? Politiske årsaker Praktisering FP/FDP Regionale ”huller” Rød/grønn regjering Samfunnsårsaker Utbyggingspress/vei Kjøpekraftutvikling Bilavhengighet Miljøårsaker By-/tettstedsmiljø Areal/transport/byspredning Klimautfordringer

23 23 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL ”Sørlandsparken” - frikoblet senterstruktur? - flere eksempler finnes! - et avlastningssenter?

24 24 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL ”Retailsenter” - Sørlandet - volum / omfang? - plasskrevende varer? - hva er omlandet?

25 25 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL RPB-forskriften § 1, 2, 3 Fastsatt: 27.06.2008, hjemmel PBL § 17-1 §1 Formål: regional samordning, styrke byer og sentra, effektiv arealbruk, miljøvennlig transport, byspredning, bilavhengighet, tilgjengelighet, bærekraftig utvikling, klimagasser §2 Virkeområde: RPB gjelder for hele landet §3 Regler for etablering: Bare i samsvar med godkjente reg.planer med retn.linjer for lokalisering (inkl. def. av plasskrevende varer) Uten slik plan ikke tillatt å etablere/utvide kjøpesentre med samlet BRA over 3.000 m2 FM kan samtykke fravik hvis forenlig med § 1

26 26 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Biltema Plantasjen Coop Extra Sparkjøp E39  sentrum ( 2 km) | Dette er verken jordvern eller bærekraftig stedsutvikling !

27 27 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL RPB-forskriften § 4, 5 §4 Saksbehandling: Søknader om samtykke til å fravike bestemmelsen sendes kommunen (K) Kommunen vurderer søknad i hht. retningslinjer, oversender FM for avgjørelse, FK skal høres FMs vedtak kan påklages til MD § 5 Ikrafttredn, varighet, virkning: Trer i kraft 01.07.2008, varighet inntil 10 år Evt. inntil regional planbest. jf. § 8-5 i ny PBL Juridisk bindende, godkjent FP/FDP til grunn Gjelder foran eldre planer om ikke samsvar RPB skal legges til grunn for nye planer PPB vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelser Nye planer skal ikke samtykkebehandles Nye tillatelser kan ikke gis i strid med RPB, unntatt der det er gitt når RPB trer i kraft

28 28 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Behandling i hht. RPB ut fra FP/FDP Må bl.a. avklare: Lokalisering Omfang / volum Evt. varer / bransjer Jf. FDP A-A av 2000

29 29 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Oppfølging RPB: hva forventes videre? 2008-09: Retningslinjer fra MD for revisjon av fylkesplaner og fylkesdelplaner 2009-10: jf. ny PBL § 6-1: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2010-11, jf. ny PBL § 8-1: Kongen kan gi pålegg om regional plan for bestemte tema 2011-15, jf. ny PBL § 8-5: Forventes at fylkene fastsetter regionale planbest. for kjøpesentre

30 30 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Nye avgjørelser i innsigelsessaker Ny stamvei 25 / 3: Hamar – Elverum (avvist endring fra veiservice til detaljhandel)

31 31 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL 2 km fra randsonen av Tønsberg tettsted Reg.plan Jarlsberg TB – innsigelse tatt til følge Vear Tønsberg Sem E18 Rv 312 Vestfoldbanen 1,5 km fra E18 Plan for handelssenter 22.000 m2, herav 4.500 m2 detaljhandel Eik Jarlsberg Nøtterøy

32 32 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL E 6 Reg.plan Mo IP – innsigelse delvis tatt til følge Plan for bransjesenter 35.000 m2, herav detaljhandel 4.000 m2 Betingelser fra MD: Maks 3.000 m2 detaljhandel Maks 1 p-plass pr. 50 m2 BRA Krav til gang/sykkel/kollektiv 500 m fra randsonen av bykjernen

33 33 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Kjøpesenterm2 BRA antall P- plasser BRA pr. P-plass Visjon: maks. 1 P pr. 50 m2 Gulskogen, Drammen29.47940074590 Alna, Oslo50.0001.100451.000 City nord, Bodø22.00070031440 Stovner, Oslo37.2331.25030745 Vinterbro, Ås34.0411.45023681 Sørlandssenteret26.0653.0009521 Maksimalkrav parkering: illustrasjon Parkeringsvedtekter erstattes av jur. bind. best. i ny PBL

34 34 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Nasjonale retningslinjer på vei Må komme innen ny PBL trer i kraft Krav om lokalisering til by eller tettsted Krav til størrelse og handelsomland Krav om nærhet til godt kollektivnett Krav til sammenh. gang-/sykkelvegnett Krav om arealeffektivitet ved utbygging Maksimalkrav til parkering ved sentre Krav om buffersone langs stamveg/motorveg Krav til universell utforming på/ved sentre

35 35 Miljøverndepartementet 11.12.2008 Ny plandel i PBL Takk for meg! erik.sveistrup@md.dep.no Mer informasjon på: www.regjeringen.no/dep/md/tema


Laste ned ppt "NY PLANDEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN A. Intro, B. Regional planlegging, C. RPB Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD PBL-konferanse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google