Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Brudd på taushetsplikten? Du arbeider på et legekontor. I matpausen din benytter sykepleieren på skiftestua anledningen til å rydde ut brukt medisinsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Brudd på taushetsplikten? Du arbeider på et legekontor. I matpausen din benytter sykepleieren på skiftestua anledningen til å rydde ut brukt medisinsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Brudd på taushetsplikten? Du arbeider på et legekontor. I matpausen din benytter sykepleieren på skiftestua anledningen til å rydde ut brukt medisinsk utstyr på kontoret ditt. Når du kommer tilbake, ser du at hun leser i en epikrise som du la fra deg på pulten. Er det brudd på taushetsplikten?

2 2 Brudd på taushetsplikten? En pasient med hjerteinfarkt innlagt Kristiansund sykehus blir overflyttet til St. Olav. Legen ved St.Olav innhenter pasientens samtykke og ber om å få tilgang til pasientjournalen ved Kristiansund sykehus og får det. Er det brudd på taushetsplikten?

3 3 § 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. § 25. Opplysninger til samarbeidende personell Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Helsepersonelloven Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett § 21. Hovedregel om taushetsplikt Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

4 4 Informasjonssikkerhet Konfidensialitet –Informasjon skal ikke komme uvedkommende i hende Integritet –Informasjon skal være helhetlig og ikke-krenkende Tilgjengelighet –Informasjon skal være tilgjengelig på rett sted til rett tid

5 5 Helsepersonelloven kapittel 8: Dokumentasjonsplikt Forespørsel om opplysninger Vurdering Vilkår for utlevering Nødvendig og relevant informasjon Utlevering av informasjon A B § 45. Utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp til pasient etter denne lov, gis nødvendige og relevante helseopplysninger i den grad dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte.

6 6 Helseregisterloven (om elektronisk pasientjournal) § 13 Tilgang til helseopplysninger i den databehandlingsansvarliges og databehandlers institusjon Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som arbeider under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjonsmyndighet, kan gis tilgang til helseopplysninger. Tilgang kan bare gis i den grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettet helseregister på tvers av virksomheter kan bare gis etter uttrykkelig samtykke fra den registrerte. Én forespørsel om og tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet kan bare omfatte én pasient om gangen. Den registrerte har rett til innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister om hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger om ham eller henne.

7 7 Helseinformasjonssikkerhetsforskriften § 11. Avtale om lesetilgang på tvers av virksomheter Den databehandlingsansvarlige kan inngå avtale med annen virksomhet om lesetilgang til strukturerte helseopplysninger i behandlingsrettet register som virksomheten er ansvarlig for, dersom a)formålet med tilgangen er å yte helsehjelp til pasient b)begge virksomheter har tekniske løsninger som kan avgrense tilgangen til å omfatte strukturerte helseopplysninger knyttet til en navngitt pasient c)gjennomføringen ikke svekker informasjonssikkerheten ved behandling av helseopplysninger ved noen av virksomhetene d)begge parter i avtalen kjenner den andre partens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Avtalen skal angi a)typer helsehjelp avtalen gjelder b)de tekniske løsningene som skal benyttes ved tilgangen c)eventuelt andre vilkår for tilgangen. Trer i kraft når Kongen bestemmer.

8 8 Hvorfor beskytte informasjonen i pasientjournaler? Unngå å påføre pasienten skader og lidelser Gjøre helsetjenesten lettere tilgjengelig for utsatte grupper Effektivisere og kvalitetsforbedre diagnostikk og behandling

9 9 Hvor alvorlig er problemet? Folk er opptatt av konfidensialitet knyttet til journalopplysninger og har en strengere holdning enn helsepersonell –Pasienter lever med to former for frykt Ved gjennomlesning av egen journal vil 1/3 finne informasjon som de ikke vil skal utleveres. Forekomsten av brudd på taushetsplikten? –Hver fjerde person kjenner noen som har opplevd brudd –En av ti har handlet aktivt for å beskytte informasjon –2 % av befolkningen har selv vært utsatt for brudd på taushetsplikten –Beregnet innsidens: 2-3 personer per 1000 innbyggere per år

10 10 Helseinformasjonssikkerhetsforskriften § 33 Oppfølging og kontroll av elektronisk tilgang Den databehandlingsansvarlige skal jevnlig kontrollere hvem som har hatt elektronisk tilgang til helseopplysninger i et behandlingsrettet helseregister. Dersom gjennomgang av kontrollen viser at det har skjedd en urettmessig tilegnelse av helseopplysninger, skal Datatilsynet informeres, jf. personopplysningsforskriften § 2-6. Videre skal pasienten opplysningene er knyttet til informeres.

11 11 Overvåkning – når skal alarmen gå? 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021 35 30 25 20 15 10 5

12 12 Beregning av positiv prediktiv verdi Ulovlige oppslag Sann Usann Gjennomgang av logg Positiv27014851755 Negativ302821528245 Sum3002970030000 Populasjon30000innleggelser Forekomst (%)10ulovlige oppslag per 1000 innleggelser Sensitivitet (%)90 Spesifisitet (%)95 Positiv prediktiv verdi: 270/1755 = 15,4 %

13 13 Forslag til ny forskrift Forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre –Legger til rette for at helsepersonell i formaliserte arbeidsfellesskap (f.eks. fastleger ved et legekontor), under nærmere bestemte forutsetninger, kan etablere felles behandlingsrettede helseregistre (felles elektronisk pasientjournalsystem)

14 14 Forslag til endringer i helseregisterloven (Ny) § 6d. Nasjonal kjernejournal Bestemmelsen etablerer nasjonal kjernejournal. Nasjonal kjernejournal er et virksomhetsovergripende behandlingsrettet helseregister. Kjernejournalen skal bidra til at helsepersonell med tjenstlig behov ved ytelse av helsehjelp, kan få rask og sikker tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger. Nasjonal kjernejournal skal inneholde et begrenset sett nærmere bestemte kritiske helseopplysninger, som er nødvendig og relevante for å yte forsvarlig helsehjelp. Nasjonal kjernejournal etableres uten krav om samtykke fra pasienten. Pasienten har rett til å reservere seg mot behandling av helseopplysninger i registeret. Tilgang til helseopplysninger kan gis etter samtykke fra den registrerte.

15 15 «Normen» Utarbeidet i et samarbeid mellom jurister, ledere, databehandlere og klinikere. Omfatter alle krav som må tilfredsstilles for å oppfylle lov- og forskriftskrav til informasjonssikkerhet. Normen kan også stille strengere krav enn det som følger av lovverket. Alle aktører i sektoren som er tilknyttet Norsk Helsenett er avtalerettslig forpliktet til å følge Normen. Det er utarbeidet om lag 50 veiledende faktaark

16 16 Fakta ark normen

17 17 Andelen helsepersonell som forsøker ulike veier for å redusere hindringene som innlogging kan skape


Laste ned ppt "1 Brudd på taushetsplikten? Du arbeider på et legekontor. I matpausen din benytter sykepleieren på skiftestua anledningen til å rydde ut brukt medisinsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google