Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2015 og VHP 2015-2018. Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP 2014-2017 –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2015 og VHP 2015-2018. Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP 2014-2017 –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2015 og VHP 2015-2018

2 Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP 2014-2017 –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen på drift i balanse i 2014 –Hovedutfordring i 2014 »Pensjonskostnadene »Skattesvikt på landsbasis

3 Resultater av omstillingen så langt Netto reduksjon med 130 årsverk i 2012, 2013 og 2014 Reell reduksjon med 145 årsverk –Både Skole og Pleie og omsorg har i 2013 hatt nedgang i netto driftsutgifter per innbygger –Fra vår 2015 driftes Harstad kommune med samme administrative ressurser som før kommunesammenslåingen Underskudd fra 2011 er inndekket Men vi sliter med å få tilstrekkelige effekter raskt nok! Det går fremover, men saktere enn vi har planlagt. Forventninger til analysen av Pleie og omsorgssektoren som snart foreligger

4 Hvorfor har vi fått til omstilling? Samlet oss om en felles virkelighetsoppfatning og strategi Har konkretisert tiltak Klart å vedta/beslutte disse Gjennomføringsevne Gode på metoder og virkemidler for omstilling Samhandling mellom politikk, administrativ ledelse, tillitsvalgte/ansatte

5 Forslag til statsbudsjett Realvekst kommunenes samlede inntekter 5,5 mrd ut fra anslag i RNB. Av dette frie inntekter 3,9 mrd, dvs 1,4% –Økning i de frie inntektene er bl.a begrunnet med: Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste 200 mill Styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser 200 mill Fleksibelt barnehageopptak 100 mill Økte demografikostnader 1.700 mill Økte pensjonskostnader 500 mill Realvekst for Harstad kommune 1%

6 Utfordringer Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner, spesielt innenfor de store tjenesteområdene skole og pleie- og omsorg Høy gjelde pga store investeringer. Langsiktig gjeld, opp mot 2,4 mrd i 2015 –Økende rente- og avdragsutgifter som følge av store investeringsutgifter og forventning om renteøkning på sikt –Bruk av minimumsavdrag Premieavvik på pensjon og dermed økt utgiftsføring i årene fremover –Netto premieavvik nærmer seg 0 i 2018 Økning i pensjonskostnader i kommunesektoren Presset likviditet –De store låneopptakene til investering «redder» likviditeten Økning i utgiftene i kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen

7 Utfordringer Vi må legge til rette for fornying, vekst og utvikling, men mangler økonomisk evne til å investere ut over det vi allerede har planlagt –Investeringsnivået de siste årene har vært høyt – mer enn 250 mill kr pr. år siste 5 år –Så si 100 % lån efinansiert –Låneopptak på 235 mill kr i snitt pr. år siste 5 år –Årlige avdrag på ca 50 mill kr pr. år på de siste årene –Framtidige låneopptak må begrenses til maksimum det vi betaler i avdrag (65 mill kr i 2015 økende til 83 mill kr i 2018) –Ambisjoner utover det bør finansieres med midler som frigjøres fra driften eller salg av anleggsmidler/eiendom –Et netto driftsresultat på 50-60 mill kr pr, tilsvarer +/- 3 %

8 Langsiktig gjeld og avdragstid

9 Langsiktig gjeld og avdrag i %

10

11

12 Sosialtjenesten. Netto driftsutgifter pr innbygger 20-66 år

13 Endring i antall årsverk

14 Budsjett 2015 Sum driftsinntekter 1,77 mrd kr Sum driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) 1,64 mrd kr Netto renter og avdrag (inkl utbytte) 130 mill kr Netto driftsresultat 3,8 mill kr Sum investeringer ca 232 mill kr Bruk av lån ca 188,5 mill kr Herav nye lån ca 130 mill kr Total aktivitet 1,95 mrd kr

15 Netto Driftsresultat i % av Brutto Driftsinntekter

16 Lagt inn ekstra i budsjettet.

17 Investeringer i planperioden ProsjektRammeFerdig Vann176,1 mill2015-2018 Avløp176,8 mill2015-2018 Sama 5,6 mill2015-2018 Veipakkeprosjekter (selvfin.) 141,6 mill2015-2018 Barnehage i Fagerlia 58 mill2015 Harstad skole322 mill2020 IKT-satsing skole 8,5 mill2015 –(samt økte driftsutgifter) Helsehuset 67 mill2016 Oppgradering kommunale bygg (årlig 5 mill) Renovering fasader og adgangskontroll rådhuset 6,2 mill2015

18 Driftstiltak i planperioden IKT-satsing skole Dagsenter – Økt aktivitet Samhandlingsreformen – Nødnett og LV-sentral brann og Helse Styrking helsestasjon og skolehelsetjeneste Samarbeidsavtale Kvadraten Helsehuset – Dagavdeling og økning legetjeneste NAV – bosetting flyktninger – saksbehandlerårsverk Beredskap 24/7 for IKT-satsing Taksering eiendommer Harstad kommune Endring i antall barnehageplasser Økning i antall lærlinger

19 Hovedutfordringer i planperioden Redusert andel av frie inntekter i kommunesektoren –Harstad vokser mindre enn landsgjennomsnittet –Medfører at tjenesteproduksjonen må reduseres Økende amortisering av premieavvik pensjon Usikkerhet mht størrelsen påpremieavvik Økte rente- og avdragsutgifter som følge av investeringene Usikkerhet mht utbytte fra Hålogaland Kraft

20 Tiltak for budsjettbalanse * Tidligere vedtatt ** Nytt (tall i 1000)2015201620172018 201920202021 Underdekning4.9504.45021.65039.450 47.34053.65056.750 Av dette Harstad skole (fra 2018) 2.300 7.90014.20017.300 Kostnadsreduksjoner Helse og omsorg*-6.200 Teknisk*-600 Øvrige områder*-650 Bemanningskutt ca 60 årsverk **-14.200-29.700 -32.000 Bemanningskutt (30 årsverk i 2021) pga ny Harstad skole ** -2.300 -7.900-14.200-17.300 Netto driftsresultat3.80012.8009.800

21 Forutsetninger Nytiltakene i virksomhetsplanen bygger blant annet på følgene forutsetninger: God økonomistyring Bemanningsreduksjoner Årlig realvekst i frie inntekter på minst 0,8 % At rentenivået holder seg lavt At det ikke inntrer uforutsette forhold som i vesentlig grad svekker budsjettbalansen

22 Tiltak for budsjettbalanse fom 2017 For å dekke økte utgifter og skaffe litt handlingsrom er det nødvendig å redusere bemanningen fom senest medio 2017 med anslagsvis 60 årsverk. Det må konkretiseres nærmere hvor reduksjonene skal komme. Hvis kuttene prosentvis blir lik på alle tjenesteområder så blir de som følger: Bygging av Harstad skole vil øke kravet til reduksjon av bemanningen gradvis fra 2018 og kreve en ytterligere bemanningsreduksjon på 30 årsverk fra 2021 når full effekt av skolen slår inn Administrative enheter3,3 årsverk Tekniske enheter5,9 årsverk NAV og Barne- og ungdomstjeneste 2,0 årsverk Barnehage8,4 årsverk Skole14,5 årsverk Helse og omsorg24,8 årsverk Kulturtjenester1,0 årsverk

23 Alternative tiltak Økning av eiendomsskatten

24 Investeringer INVESTERINGSTILTAK Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. 2015201620172018 Inv. Barnehage BYG140153Barnehage i Fagerlia - Investering2.tertial 201455 5004016 50039 000 BYG140173Fagerlia barnehage - inventar og utstyr2.tertial 20142 50010 2 500 FARG140XXXVognskur FargeklattenVHP 2015-201820040 200 Grunnskoleopplæring og VO BYG140XXXHarstad skole - brannsikring samt ny skoleK-14/70322 000402 00010 0007 00092 000 Digital satsing skole SKOLE140XXXEtablering av fiber og ny radioteknologiVHP 2015-20185 10040 5 100 SKOLE140XXXTrådløse aksesspunktVHP 2015-20182 06010 2 060 SKOLE140XXXLadeskapVHP 2015-20181 37010 685 Helse og omsorg ØKO140XXXEtablering av LV-sentral og nødnettVHP 2015-201868010 270410 BYG140174Boliger for vanskeligstilte2.tertial 20144 000405003 500 BYG140169Aktivitetssenteret Sama - renovering kjøkken2.tertial 20142 200406001 600 HELS170010Trygghetsalarm -overgang til digitale alarmerVHP 2014-201793010310 Helsehuset BYG140107Helsehuset/lokalmedisinsk senter2.tertial 201467 0045010010 00056 904 Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole DRU150019Kunstgress Harstad Stadion - tippemidlerVHP 2014-2017-1 14510 -1 145 Kommunal eiendomsdrift BYG140500Oppgradering kommunale bygg - HMSVHP 2014-201720 00040 5 000 BYG14xxxRådhuset / adgangskontrollVHP 2015-20181 80010 1 800 BYG14xxxRenovering av fasader rådhus 1B - investeringVHP 2015-20184 40050 4 400 BYG99999Tippemidler SeljestadhallenVHP 2014-2017-7 66040-3 830 Samferdsel og parkering DRU151041Lokal vegpakke 2011/20122.tertial 201414 7014010 2014 500

25 Investeringer INVESTERINGSTILTAK Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak Total inv. Avskr tid Tidl. budsj. 2015201620172018 Inv. Fellesutgifter FELLES90999Egenkapitalinnskudd KLPÅrlig3 2005 800 FELLES90999 Egenkapital til finansiering av Egenkapitalinnskudd KLPÅrlig-3 2005 -800 FELLES99999Avdrag lån fra Grottebadet ASÅrlig-832 -208 FELLES99999Momskompensasjon investeringÅrlig-74 334 -17 276-12 029-2 280-18 430 FELLES99999Bruk av lånÅrlig-628 543 -173 502-119 839-54 159-180 962 "Selvfinansierende områder" DRU153xxxVannVHP 2015-2018172 5094022 58959 09745 12725 59620 100 DRU154xxxAvløpVHP 2015-2018176 7914015 34635 10923 64020 19682 500 DRU152xxxSamaVHP 2015-20185 60010 5 600 BRANN13xxxFeiingVHP 2015-201848510 485 DRU1515xxVeipakkeprosjekter - utgifterVHP 2015-2018141 5954016 15022 67529 15022 17522 325 Boligutleie og Husbankmidler BYG140995Formidlingslån - UtlånÅrlig60 000 15 000 BYG140995Formidlingslån - InnlånÅrlig-60 000 -15 000 BYG140995Avdrag formidlingslånÅrlig18 400 4 600 BYG140995Mottatte avdrag formidlingslånÅrlig-18 400 -4 600

26 Driftstiltak TILTAK I DRIFT Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak 2015201620172018 Barnehage BARN0480Endring i antall barnehageplasser fom 2015VHP 2015-2018-1 900-4 500-9005 800 BYG1480Barnehage i Fagerlia - FDVVHP 2013-2016375750 BYG1480 Barnehage i Fagerlia - Besparelse FDV/husleie i dagens byggVHP 2014-2017-800-1 600 Grunnskoleopplæring og VO Digital satsing skole SKOLE0381LisenserVHP 2015-2018220 SKOLE0381Økt båndbreddeVHP 2015-2018 210225290 SKOLE0481Lærer-PCVHP 2015-2018300375460490 SKOLE0481Bærbare elev-PC ungdomstrinnVHP 2015-2018 1 2651 3751 400 SKOLE0481Digitale verktøy barnetrinnVHP 2015-2018 650660 SKOLE0481 Finansiering digital satsing - post for utskifting av digitale verktøy -1 166 SKOLE0481 Finansiering digital satsing - reduksjon 1 lærerårsverk høsten 2015 og ytterligere 1 fra høst 2016 -229-779-1 100 Helse og omsorg ØKO0482 Dagsenter – økt aktivitet VHP 2015-20185001 000 ØKO140XXXEtablering av LV-sentral og nødnettVHP 2015-20182 0282 395 HELS1710Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesteVHP 2015-2018600 ØKO0482Etablering av støttesenter mot incestK-14/78200 HELS1713Samarbeidsavtale KvadratenF-14/33280 Helsehuset HELS0482 Helsehuset-Drift av dagavdeling med 10 plasser (rehabilitering)VHP 2014-2017 1 0372 074 HELS1703Helsehuset-Økning av legetjenesterVHP 2015-2018830 Brannvern BRANN13xxNødnettVHP 2015-2018618518 Sosialtjenesten og flyktningebosetting NAV1800Bemanningsressurser NAV - bosettingVHP 2015-2018550

27 Driftstiltak TILTAK I DRIFT Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak 2015201620172018 Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole ØKO0483Digitalisering av Harstad kino1.tertial 2011358 ØKO0484Endring i tilskudd til GrottebadetVHP 2014-2017-1 500-2 000 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø, byggesak, rekreasjon i tettsteder ABY1200 Eiendomstaksering Bjarkøy 2014 og omtaksering Harstad 2015VHP 2013-20163 000 ØKO0483Overvåking deponi SeljestadVHP 2015-2018350 650 ØKO0490SentrumsplanVHP 2015-2018500 Kommunal eiendomsdrift BYG1480Renovering av fasader rådhus 1B – finansieringVHP 2015-2018-60-200 Administrativ styring PERS03xxBeredskap 24/7 for IKT/l;sningVHP 2015-2018240 PERS0301Økning i antall lærlingerVHP 2013-20161 8823 764 POL0489Stortings- og kommunevalgVHP 2015-20181 350 Fellesutgifter ØKO0486Innkjøpsanalyseverktøy - BesparelseVHP 2014-2017-500 FELLES0980Rammetilskudd - RealinntektsvektsVHP 2014-2017 -12 700-22 700-32 700 FELLES0980Kompensasjonsordninger - endringerVHP 2014-2017 2038431 042 FELLES0981Endring netto renteutgifter inkl. netto swap-utgifterÅrlig 5 00017 00028 000 FELLES0981Endring kalkulatoriske renter selvkostÅrlig -1 467-1 918-1 564 FELLES0981Endring avdragsutgifterÅrlig 6 00012 00018 000 FELLES0981Endring kalkulatoriske avskrivinger selvkostÅrlig -2 757-4 901-5 441 FELLES0982Endring amortisering premieavvikÅrlig 6 90012 000 17 000 FELLES0982Endring av husleie til HKPVHP 2014-2017 1 500 FELLES0983Utbytte H[logaland Kraft ASVHP 2015-2018-1 500-10 000 FELLES0983Utbytte H[logaland Kraft AS - avsetning disp.fondVHP 2015-20181 50010 000 FELLES0983 Avsetning disp.fond / Reduksjon av tjenesteproduksjon VHP 2014-20172 5003 000-14 173-31 956


Laste ned ppt "Budsjett 2015 og VHP 2015-2018. Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP 2014-2017 –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google