Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2015 og VHP 2015-2018. Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP 2014-2017 –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2015 og VHP 2015-2018. Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP 2014-2017 –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2015 og VHP

2 Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen på drift i balanse i 2014 –Hovedutfordring i 2014 »Pensjonskostnadene »Skattesvikt på landsbasis

3 Resultater av omstillingen så langt Netto reduksjon med 130 årsverk i 2012, 2013 og 2014 Reell reduksjon med 145 årsverk –Både Skole og Pleie og omsorg har i 2013 hatt nedgang i netto driftsutgifter per innbygger –Fra vår 2015 driftes Harstad kommune med samme administrative ressurser som før kommunesammenslåingen Underskudd fra 2011 er inndekket Men vi sliter med å få tilstrekkelige effekter raskt nok! Det går fremover, men saktere enn vi har planlagt. Forventninger til analysen av Pleie og omsorgssektoren som snart foreligger

4 Hvorfor har vi fått til omstilling? Samlet oss om en felles virkelighetsoppfatning og strategi Har konkretisert tiltak Klart å vedta/beslutte disse Gjennomføringsevne Gode på metoder og virkemidler for omstilling Samhandling mellom politikk, administrativ ledelse, tillitsvalgte/ansatte

5 Forslag til statsbudsjett Realvekst kommunenes samlede inntekter 5,5 mrd ut fra anslag i RNB. Av dette frie inntekter 3,9 mrd, dvs 1,4% –Økning i de frie inntektene er bl.a begrunnet med: Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste 200 mill Styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser 200 mill Fleksibelt barnehageopptak 100 mill Økte demografikostnader mill Økte pensjonskostnader 500 mill Realvekst for Harstad kommune 1%

6 Utfordringer Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner, spesielt innenfor de store tjenesteområdene skole og pleie- og omsorg Høy gjelde pga store investeringer. Langsiktig gjeld, opp mot 2,4 mrd i 2015 –Økende rente- og avdragsutgifter som følge av store investeringsutgifter og forventning om renteøkning på sikt –Bruk av minimumsavdrag Premieavvik på pensjon og dermed økt utgiftsføring i årene fremover –Netto premieavvik nærmer seg 0 i 2018 Økning i pensjonskostnader i kommunesektoren Presset likviditet –De store låneopptakene til investering «redder» likviditeten Økning i utgiftene i kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen

7 Utfordringer Vi må legge til rette for fornying, vekst og utvikling, men mangler økonomisk evne til å investere ut over det vi allerede har planlagt –Investeringsnivået de siste årene har vært høyt – mer enn 250 mill kr pr. år siste 5 år –Så si 100 % lån efinansiert –Låneopptak på 235 mill kr i snitt pr. år siste 5 år –Årlige avdrag på ca 50 mill kr pr. år på de siste årene –Framtidige låneopptak må begrenses til maksimum det vi betaler i avdrag (65 mill kr i 2015 økende til 83 mill kr i 2018) –Ambisjoner utover det bør finansieres med midler som frigjøres fra driften eller salg av anleggsmidler/eiendom –Et netto driftsresultat på mill kr pr, tilsvarer +/- 3 %

8 Langsiktig gjeld og avdragstid

9 Langsiktig gjeld og avdrag i %

10

11

12 Sosialtjenesten. Netto driftsutgifter pr innbygger år

13 Endring i antall årsverk

14 Budsjett 2015 Sum driftsinntekter 1,77 mrd kr Sum driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) 1,64 mrd kr Netto renter og avdrag (inkl utbytte) 130 mill kr Netto driftsresultat 3,8 mill kr Sum investeringer ca 232 mill kr Bruk av lån ca 188,5 mill kr Herav nye lån ca 130 mill kr Total aktivitet 1,95 mrd kr

15 Netto Driftsresultat i % av Brutto Driftsinntekter

16 Lagt inn ekstra i budsjettet.

17 Investeringer i planperioden ProsjektRammeFerdig Vann176,1 mill Avløp176,8 mill Sama 5,6 mill Veipakkeprosjekter (selvfin.) 141,6 mill Barnehage i Fagerlia 58 mill2015 Harstad skole322 mill2020 IKT-satsing skole 8,5 mill2015 –(samt økte driftsutgifter) Helsehuset 67 mill2016 Oppgradering kommunale bygg (årlig 5 mill) Renovering fasader og adgangskontroll rådhuset 6,2 mill2015

18 Driftstiltak i planperioden IKT-satsing skole Dagsenter – Økt aktivitet Samhandlingsreformen – Nødnett og LV-sentral brann og Helse Styrking helsestasjon og skolehelsetjeneste Samarbeidsavtale Kvadraten Helsehuset – Dagavdeling og økning legetjeneste NAV – bosetting flyktninger – saksbehandlerårsverk Beredskap 24/7 for IKT-satsing Taksering eiendommer Harstad kommune Endring i antall barnehageplasser Økning i antall lærlinger

19 Hovedutfordringer i planperioden Redusert andel av frie inntekter i kommunesektoren –Harstad vokser mindre enn landsgjennomsnittet –Medfører at tjenesteproduksjonen må reduseres Økende amortisering av premieavvik pensjon Usikkerhet mht størrelsen påpremieavvik Økte rente- og avdragsutgifter som følge av investeringene Usikkerhet mht utbytte fra Hålogaland Kraft

20 Tiltak for budsjettbalanse * Tidligere vedtatt ** Nytt (tall i 1000) Underdekning Av dette Harstad skole (fra 2018) Kostnadsreduksjoner Helse og omsorg* Teknisk*-600 Øvrige områder*-650 Bemanningskutt ca 60 årsverk ** Bemanningskutt (30 årsverk i 2021) pga ny Harstad skole ** Netto driftsresultat

21 Forutsetninger Nytiltakene i virksomhetsplanen bygger blant annet på følgene forutsetninger: God økonomistyring Bemanningsreduksjoner Årlig realvekst i frie inntekter på minst 0,8 % At rentenivået holder seg lavt At det ikke inntrer uforutsette forhold som i vesentlig grad svekker budsjettbalansen

22 Tiltak for budsjettbalanse fom 2017 For å dekke økte utgifter og skaffe litt handlingsrom er det nødvendig å redusere bemanningen fom senest medio 2017 med anslagsvis 60 årsverk. Det må konkretiseres nærmere hvor reduksjonene skal komme. Hvis kuttene prosentvis blir lik på alle tjenesteområder så blir de som følger: Bygging av Harstad skole vil øke kravet til reduksjon av bemanningen gradvis fra 2018 og kreve en ytterligere bemanningsreduksjon på 30 årsverk fra 2021 når full effekt av skolen slår inn Administrative enheter3,3 årsverk Tekniske enheter5,9 årsverk NAV og Barne- og ungdomstjeneste 2,0 årsverk Barnehage8,4 årsverk Skole14,5 årsverk Helse og omsorg24,8 årsverk Kulturtjenester1,0 årsverk

23 Alternative tiltak Økning av eiendomsskatten

24 Investeringer INVESTERINGSTILTAK Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak Total inv. Avskr tid Tidl. budsj Inv. Barnehage BYG140153Barnehage i Fagerlia - Investering2.tertial BYG140173Fagerlia barnehage - inventar og utstyr2.tertial FARG140XXXVognskur FargeklattenVHP Grunnskoleopplæring og VO BYG140XXXHarstad skole - brannsikring samt ny skoleK-14/ Digital satsing skole SKOLE140XXXEtablering av fiber og ny radioteknologiVHP SKOLE140XXXTrådløse aksesspunktVHP SKOLE140XXXLadeskapVHP Helse og omsorg ØKO140XXXEtablering av LV-sentral og nødnettVHP BYG140174Boliger for vanskeligstilte2.tertial BYG140169Aktivitetssenteret Sama - renovering kjøkken2.tertial HELS170010Trygghetsalarm -overgang til digitale alarmerVHP Helsehuset BYG140107Helsehuset/lokalmedisinsk senter2.tertial Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole DRU150019Kunstgress Harstad Stadion - tippemidlerVHP Kommunal eiendomsdrift BYG140500Oppgradering kommunale bygg - HMSVHP BYG14xxxRådhuset / adgangskontrollVHP BYG14xxxRenovering av fasader rådhus 1B - investeringVHP BYG99999Tippemidler SeljestadhallenVHP Samferdsel og parkering DRU151041Lokal vegpakke 2011/20122.tertial

25 Investeringer INVESTERINGSTILTAK Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak Total inv. Avskr tid Tidl. budsj Inv. Fellesutgifter FELLES90999Egenkapitalinnskudd KLPÅrlig FELLES90999 Egenkapital til finansiering av Egenkapitalinnskudd KLPÅrlig FELLES99999Avdrag lån fra Grottebadet ASÅrlig FELLES99999Momskompensasjon investeringÅrlig FELLES99999Bruk av lånÅrlig "Selvfinansierende områder" DRU153xxxVannVHP DRU154xxxAvløpVHP DRU152xxxSamaVHP BRANN13xxxFeiingVHP DRU1515xxVeipakkeprosjekter - utgifterVHP Boligutleie og Husbankmidler BYG140995Formidlingslån - UtlånÅrlig BYG140995Formidlingslån - InnlånÅrlig BYG140995Avdrag formidlingslånÅrlig BYG140995Mottatte avdrag formidlingslånÅrlig

26 Driftstiltak TILTAK I DRIFT Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak Barnehage BARN0480Endring i antall barnehageplasser fom 2015VHP BYG1480Barnehage i Fagerlia - FDVVHP BYG1480 Barnehage i Fagerlia - Besparelse FDV/husleie i dagens byggVHP Grunnskoleopplæring og VO Digital satsing skole SKOLE0381LisenserVHP SKOLE0381Økt båndbreddeVHP SKOLE0481Lærer-PCVHP SKOLE0481Bærbare elev-PC ungdomstrinnVHP SKOLE0481Digitale verktøy barnetrinnVHP SKOLE0481 Finansiering digital satsing - post for utskifting av digitale verktøy SKOLE0481 Finansiering digital satsing - reduksjon 1 lærerårsverk høsten 2015 og ytterligere 1 fra høst Helse og omsorg ØKO0482 Dagsenter – økt aktivitet VHP ØKO140XXXEtablering av LV-sentral og nødnettVHP HELS1710Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesteVHP ØKO0482Etablering av støttesenter mot incestK-14/78200 HELS1713Samarbeidsavtale KvadratenF-14/33280 Helsehuset HELS0482 Helsehuset-Drift av dagavdeling med 10 plasser (rehabilitering)VHP HELS1703Helsehuset-Økning av legetjenesterVHP Brannvern BRANN13xxNødnettVHP Sosialtjenesten og flyktningebosetting NAV1800Bemanningsressurser NAV - bosettingVHP

27 Driftstiltak TILTAK I DRIFT Enhet/ tjeneste AnsvarTiltaksbetegnelse Siste vedtak Kultur, bibliotek, kino, ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskole ØKO0483Digitalisering av Harstad kino1.tertial ØKO0484Endring i tilskudd til GrottebadetVHP Fysisk planlegging, kulturminner, natur og miljø, byggesak, rekreasjon i tettsteder ABY1200 Eiendomstaksering Bjarkøy 2014 og omtaksering Harstad 2015VHP ØKO0483Overvåking deponi SeljestadVHP ØKO0490SentrumsplanVHP Kommunal eiendomsdrift BYG1480Renovering av fasader rådhus 1B – finansieringVHP Administrativ styring PERS03xxBeredskap 24/7 for IKT/l;sningVHP PERS0301Økning i antall lærlingerVHP POL0489Stortings- og kommunevalgVHP Fellesutgifter ØKO0486Innkjøpsanalyseverktøy - BesparelseVHP FELLES0980Rammetilskudd - RealinntektsvektsVHP FELLES0980Kompensasjonsordninger - endringerVHP FELLES0981Endring netto renteutgifter inkl. netto swap-utgifterÅrlig FELLES0981Endring kalkulatoriske renter selvkostÅrlig FELLES0981Endring avdragsutgifterÅrlig FELLES0981Endring kalkulatoriske avskrivinger selvkostÅrlig FELLES0982Endring amortisering premieavvikÅrlig FELLES0982Endring av husleie til HKPVHP FELLES0983Utbytte H[logaland Kraft ASVHP FELLES0983Utbytte H[logaland Kraft AS - avsetning disp.fondVHP FELLES0983 Avsetning disp.fond / Reduksjon av tjenesteproduksjon VHP


Laste ned ppt "Budsjett 2015 og VHP 2015-2018. Utgangspunkt –”Strategi for økonomisk balanse” –VHP 2014-2017 –Underskudd fra 2011 dekket inn i 2012 og 2013 –Prognosen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google