Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP Godsanalyse Hovedrapport Medlemsmøte NFKK 28. oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP Godsanalyse Hovedrapport Medlemsmøte NFKK 28. oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP Godsanalyse Hovedrapport Medlemsmøte NFKK 28. oktober 2015

2 Innhold  Hvilke funn har vi gjort  Terminalstruktur  Virkninger og tiltak 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport2

3 HOVEDFUNN 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport3

4 Hva fant vi  Begrenset konkurranse mellom transportslagene  90 % av vegtransportene knyttet til bygg og anlegg og varedistribusjon  80 % av sjøtransporten er knyttet til utenriks bulktransporter  80 % av jernbanetransportene er knyttet til malm og andre bulktransporter  Men der det er konkurranse, kan den være hard, og lastebilen er prisledende  Lastebilens (og lufttransportens) økte konkurransekraft henger sammen med endringer i handels- og næringsstruktur, samt krav til transporttid  Desentralisert terminalstruktur gir størst volum på sjø og bane  For jernbanen er sikring av dagens transport den viktigste oppgaven  Driften må bli stabil og forutsigbar før nye investeringer  Sterk vekst i alle transportformer i årene som kommer  All transport må bli sikrere, mer miljøvennlig og effektiv  En overføringsstrategi er ikke tilstrekkelig til at transportsektoren skal nå de krav som settes i framtiden 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport4 I tonn

5 Transportvolumer 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport5

6 Norsk utenrikshandel 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport6 Sverige er Norges største handelspartner. Varene transporteres med bil. Tilsvarende for de øvrige Østersjø- landene Varer fra Nordsjølandene transporteres i hovedsak med båt

7 TERMINALSTRUKTUR 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport7

8 Alternative terminalstrukturer  Det har vært sett på en rekke ulike havne- og jernbaneterminalstrukturer i alle deler av landet  Havnestrukturen er godt tilpasset lokalt næringsliv  Flere jernbaneterminaler gir mer transport på bane  Færre valgmuligheter gir dårligere måloppnåelse 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport8

9 Sentralisering vs. desentralisering  Utnyttelse av stordrifts- fordeler gjennom færre havner/terminaler gir ikke stor nok kostnadsbesparelse til å dekke opp for lengre distribusjonsavstand med bil.  Sentraliserte lager og terminaler vil gi økt vegtransport 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport9 Enhetskostnad havn Volum Volumkilometer Lastebil Båt Total kostnad

10 Arealpolitikk 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport10 Lagrene ligger som «perler på en snor» langs Europaveiene Slik er det også i de andre byområdene Det er kommunene som regulerer arealbruken Bidrar dagens arealpolitikk til økt vegtransport?

11 VIRKNINGER OG TILTAK 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport11

12 Hovedinndeling av tiltak  Terminalstruktur for jernbanen  Investeringer i jernbanen mellom terminalene  Vegtiltak  Sjøtiltak  Andre tiltak 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport12

13 Terminalstruktur  Avlastning Østlandet vs. Sentralisering  Gjenåpning av terminalen i Mosjøen  Ny terminal i Midt-Norge (Skogn)  Ny terminal i Larvik 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport13

14 Banetiltak  Bedre korridor mot utlandet  Lengre godstog  750 meter lange tog  1000 meter lange tog  Økt hastighet på nye dobbeltspor  Maksimal hastighet økes fra 80 km/t til 120 km/t på dobbeltsporene  Høyere prioritet for godstog  Følge opp regjeringserklæringen  Beregningsteknisk lagt til grunn 10 km/t høyere gjennomsnittshastighet  Elektrifisering av Røros-/Solørbanen  Får ikke tatt hensyn til muligheten for omkjøring til Trondheim hvis Dovrebanen er stengt  Får tatt hensyn til endrede kostnader mellom elektriske og diesel tog 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport14

15 Vegtiltak  Modulvogntog på hele riksvegnettet  «Forurenser» må betale. Bruk av avgifter  Miljø  Økt drivstoffavgift  Ulykker  Økt kilometeravgift  Vegtransport som del av det indre marked innenfor EU/EØS  Lønnsnivået i lastebilnæringen tilnærmes EU-gjennomsnitt  Mer effektivt vegnett  Raskere framføring (20 %) uten brukerbetaling  Raskere framføring (20 %) med brukerbetaling 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport15

16 Sjøtiltak  Fjerning av Losberedskapsavgiften  Fjerning av Losberedskapsavgiften + reduksjon i losingskostnadene  Staten overtar kostnadsansvaret for trafikksentralene  Likestilling med veg og bane 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport16

17 Andre typer tiltak  Teknologiutvikling  Ingen kvantitativ analyse  Verbal beskrivelse av mulige utfall  CO2-nøytral bydistribusjon  Ingen kvantitativ analyse  Verbal beskrivelse av mulige utfall  Miljøtilskudd á la ECOBONUS  Tilskudd til vareeier for å velge å sende sin container med båt eller tog  Det sees på tre «trinn» for tilskuddet; NOK 500; NOK 1000 og NOK 2000 pr. TEU løftet 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport17

18 Brutto nytte og tonnkm veg 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport18 Vegtiltak Positiv nytte Flere ulykker Økt CO 2 -utslipp Banetiltak Positiv nytte Liten over- føringseffekt Sjøtiltak Kun marginal effekt Miljøtilskudd NGM gir positiv effekt for de to laveste tilskuddene Vista Analyse AS mener dette er i strid med teorien

19 Målkonflikt  Den «generelle» vegutbyggingen muliggjør godstiltak på veg «uten ekstra investeringskostnad»  For å overføre gods fra veg til bane må det til «sterke» tiltak  Disse vil også medføre (i henhold til NGM) at gods:  Ikke bare overføres fra veg til bane  Men også fra sjø til bane  «Kirurgiske» tiltak ikke mulig 10.09.2015NTP Godsanalyse - Hovedrapport19


Laste ned ppt "NTP Godsanalyse Hovedrapport Medlemsmøte NFKK 28. oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google