Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09:00Presentasjon av den nye stortingsmeldingen: Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet v/Borghild Lindhjem- Godal, Avdelingsdirektør,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09:00Presentasjon av den nye stortingsmeldingen: Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet v/Borghild Lindhjem- Godal, Avdelingsdirektør,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 09:00Presentasjon av den nye stortingsmeldingen: Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet v/Borghild Lindhjem- Godal, Avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet 09:30Psykisk helse – inkludering og tidlig innsats, v/Arne Holte, professor dr. philos. assisterende direktør Nasjonalt folkehelseinstitutt 11.30Dialog skole og barnevern, Hege Hovland Malterud, avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, barnevernavdelingen 12:00Lunsj 13:00«Tilbakemelding for læring og utvikling». Siv Måseidvåg Gamlem, førsteamanuensis, avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda 14.30Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus bl. a: Regjeringens tiltak for arbeidet mot krenkelser i barnehage og skole Fylkesmannens klage og tilsynsarbeid 2015 15:30Takk for i dag

3 Aktuell informasjon Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. april 2016

4 Alle barn skal være trygge på skolen Seks grunnleggende prinsipper : – Det skal ikke skje – Det skal nytte å si fra – Regelverket skal være til nytte – Kompetansen skal nå helt ut – Barnehage- og skoleeier er avgjørende – Barn og unge skal stå i sentrum Proposisjon til Stortinget høsten 2016 Ikrafttredelse 1.1.2017 og/eller 1.8.2017 Regjeringens mål og visjon for arbeidet mot krenkelser i barnehage og skole

5 Rett til et trygt skolemiljø. Mobbing, vold, diskriminering, trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt. Aktivitetsplikt. En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen Styrket klageadgang. Enkelt melde saken til fylkesmannen. Dagbøter til de som ikke følger opp. Dagbøter kan ilegges kommuner Krav om systematisk antimobbearbeid. Tydeligere plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker. Plassere ansvar. Understreke at skoleeier har ansvaret for at de ansatte i skolen kjenner regelverket Styrke elevenes rettigheter. Elevers rettigheter skal komme tydeligere fram. Bruk av tvang. Utrede praksis omkring det rettslige grunnlaget for bruk av tvang og makt i skolen. Styrket kompetanse. De voksnes kompetanse skal styrkes Målrettet innsats. Kompetansepakke tilpasses ulike behov Tiltak på tre områder: Kompetanseheving, støtte og veiledning og lovendringer:

6 Forslag til ny opplæringslov Ny innholdsmessig oppbygning av loven Språklig utforming av paragrafer er vurdert og revidert Klare og informative overskrifter Fjernet overflødige bestemmelser Enkelte detaljregler er flyttet fra loven til forskrift Enkelte regler er tatt inn fra forskrift til lov Noen mindre materielle endringer 10 02 2016Klart lovspråk6

7 Forslag til ny lovstruktur –Første del. Innledende bestemmelser Kapittel 1 Virkeområde, inndeling, formål, definisjoner og forsøksvirksomhet –Andre del. Grunnskoleopplæring Kapittel 2 Rett og plikt til grunnskoleopplæring Kapittel 3 Innholdet i og organiseringen av grunnskoleopplæringen Kapittel 4 Skyss og tilleggstjenester i grunnskolen –Tredje del. Videregående opplæring Kapittel 5 Rett til videregående opplæring Kapittel 6 Innholdet i og organiseringen av den videregående opplæringen Kapittel 7 Videregående opplæring i bedrift Kapittel 8 Skyss og tilleggstjenester i den videregående skolen –Fjerde del. Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne Kapittel 9 Rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne Kapittel 10 Innholdet i og organiseringen av grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen for voksne Kapittel 11 Skyss og tilleggstjenester for voksne –Femte del. Fellesregler for grunnskoleopplæring og videregående opplæring Kapittel 12 Tilpasset opplæring og spesialundervisning Kapittel 13 Elevenes skolemiljø Kapittel 14 Personalet i skolen Kapittel 15 Diverse fellesregler –Sjette del. Avsluttende bestemmelser Kapittel 16 Ansvaret for opplæringen Kapittel 17 Opplysningsplikt, klage, tilsyn og straff Kapittel 18 Ikrafttredelse og overgangsregler 10 02 2016Klart lovspråk7

8 Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Flytting av detaljregler fra lov til forskrift Skolefritidsordningen Brukerorganer i grunnskolen og i den videregående skolen Organer i fagopplæringen 10 02 2016Klart lovspråk8

9 Fremdrift 10 02 2016Klart lovspråk9 Lovutkast til fylkesmennene mars 2016 Offentlig høring august 2016 Lovproposisjon våren 2017

10 Prioritert område – behandlingstid 3 mnd. Enkelte saker tilbake for ny behandling hos førsteinstansen fordi regelverket i forvaltningsloven ikke er fulgt. Klagesaker direkte til FM, blir sendt til førsteinstansen til behandling. Klager som har fått medhold, kan få dekket vesentlige kostander som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, se forvaltningsloven § 36. Et eventuelt krav sendes Fylkesmannen innen tre uker etter at dette vedtaket er mottatt. Klagesaksbehandlingen i BUA

11 SkyssNærskole/ skolebytte PermisjonerPsykososialt skolemiljø Spesial- undervisning §5.1 Standpunkt 2010 29131351113360 2011 2311511126313 2012 46141431220261 2013 40117222728258 2014 531462363723218 2015 811651515760192 Klagesaker på noen områder i Opplæringsloven 11

12 Alle nødvendige opplysninger og saksdokumenter kan nå sendes i et elektronisk skjema – Mer effektiv og enklere saksbehandling både for den enkelte skole og oss som klageinstans – Mindre papir Eget informasjonsbrev med nødvendige opplysninger til skoleeier med kopi til u-skolene Vi ønsker at skolene tar det i bruk allerede denne våren, men inntil videre frivillig Lenke til skjema vil finnes i informasjonsbrevet og på våre hjemmesider så snart skjemaet er ferdig Spørsmål om teknisk hjelp rettes til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Ved oppheving av standpunktkarakteren skal endelig karakter med begrunnelse sendes på vanlig måte (uten bruk av et elektronisk skjema) Klage på standpunktkarakter – elektronisk skjema for innsending av nødvendige opplysninger og dokumenter

13 § VårHøst FNT elevenes utbytte av opplæringen To tilsyn FNT forvaltningskompetanse Seks tilsyn Oslo, Nittedal, Vestby, Frogn, Nannestad, Fet To tilsyn Fagopplæring Ett tilsyn Skolemiljø kap 9a Tre tilsyn Oppegård, Bærum, Lørenskog To tilsyn Tilsyn på skoleområdet i 2016 : 13

14 Følgende faglige tema vil være på programmet: Flyktningbarn- og ungdom – hvem er de? Regelverk og organisering av innføringstilbud. Inkludering og fellesskap som hindrer radikalisering Elever som er andrespråksinnlærere Informasjonsmateriell og faglige ressurser: Hva trenger man å vite? Hjem – skole-samarbeid Målgruppe: Skoleledere og lærere, PPT og ansatte på mottak i kommuner, enten med barn og unge i mottak eller barn og unge som bosettes. Fylkesvise samlinger høsten 2016 - arbeid knyttet til nyankomne barn og unge

15 Møtedatoer 2016 DatoInnholdMålgruppeSted 21. septGSI-samlingSaksbehandlere i kommuneneOslo Kongressenter 11. okt.Regelverksamling. Spesialundervisning og «Barns beste og rett til medvirkning» Ansvarlige ledere og saksbehandlere på kommunalt nivå og ansatte i PPT Hotell Opera 25. okt. og 26. okt. Nyankomne barn og unge På oppdrag fra UDIR Skoleledere og lærere, PPT og ansatte på mottak i kommuner, enten med barn og unge i mottak eller barn og unge som bosettes. Thon Conference Universitetsgaten 28. okt.Informasjonsmøte barnehage og utdanning Kommunale og fylkeskommunale barnehage- og skoleeiere Bristol 29. nov.RegelverksamlingKommunale og fylkeskommunale barnehage- og skoleeiere og skoleledere Thon Conference Universitetsgaten

16 TV-aksjonens undervisningsopplegg


Laste ned ppt "09:00Presentasjon av den nye stortingsmeldingen: Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet v/Borghild Lindhjem- Godal, Avdelingsdirektør,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google