Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 10.08-2015 Fjølstad ny del. Dagsorden Velkommen Orientering om prosjektet Litt om konkurransegrunnlaget og bestemmelser Befaring ute.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 10.08-2015 Fjølstad ny del. Dagsorden Velkommen Orientering om prosjektet Litt om konkurransegrunnlaget og bestemmelser Befaring ute."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 10.08-2015 Fjølstad ny del

2 Dagsorden Velkommen Orientering om prosjektet Litt om konkurransegrunnlaget og bestemmelser Befaring ute

3

4 Orientering om prosjektet Tilbudsfrist: 26.08.2015, kl.1200 Tilbudsåpning: 26.08.2015, kl. 12.10 Oppstart ca 28.09.2015 Sluttfrist 01.06.2016 Delfrister: alt unntatt asfaltarbeider 15.12.2015

5 Orientering om prosjektet Ved omlegging av golfbanen på Mjøsen Golfklubb ble det frigjort arealer som kommunen skal tilrettelegge for boligutbygging. I reguleringsbestemmelsene er det ikke programmert bestemte hustyper, slik at det er åpent for både tomter for eneboliger og stortomer (felt) for mer konsentrert småhusbebyggelse. Utbygger er ikke kontrahert, slik at det må tas høyde for maksimal utnytting. Området består av grasmark og skogsmark

6 Arbeidene består i å bygge infrastrukturen for det nye boligfeltet i henhold til vedtatt reguleringsplan. Ringslia (V1) skal breddeutvides på en strekning på ca 220m på grunn av vanskelige vinterforhold. Vegen er til dels bratt med 9,5 – 10,5% stigning forbi planområdet. Det er ensidig fortau langs Ringslia med belysning. Det skal tilrettelegges for kryssing med maskinelt driftsutstyr fra Ringslia til golfanen. Det er krav om opprettholdelse av adkomst langs Ringslia til boliger i Fjølstadlia samt utrykningskjøretøy Det skal etableres en ca 280m lang internveg til boligområdet, V2. V2 ligger langs kotene, med lite stigning og fall. Den vil ha tosidig tilknytning og blir offentlig veg. Adkomstveg V3 blir ca 55m og går gjennom et forholdsvis bratt terreng. Den skal være privat. Begge er blindveier. Parkering for boligene og besøkende skal løses innenfor de enkelte delområder.

7 VA Det skal etableres: ca 460m rørgrøft for vann og avløp 39 stk kummer Ca 1950 m rørledninger Det må antas at mye av grøftene blir i fjell. Omfang er usikkert og virkelige mengder avregnes med anbudets enhetspriser.

8

9 Elektro Det skal etableres gatebelysning langs V2 og V3 med LED-armatur, samt legges til rette for strømtilførsel til boligfeltene med all kabling for sterkstrøm/svakstrøm/IKT. Strøm tilkobles eksisterende trafostasjon. Det legges opp til tett samarbeid med Eidsiva energi og bredbånd.

10

11 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er nå bygget opp i henhold til NS 3450. – Kap. A: Innholdsliste, innbydelse til konkurranse og orientering om prosjektet. – Kap. B: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav – Kap. C: Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser – Kap. D1: Beskrivelse – Kap. D2: Vedlegg (tegninger med mer) – Kap. E: Svardokumenter

12 Konkurranseregler, kvalifikasjonskrav og svardokumenter Merk krav i kapittel B, både til kvalifikasjonskrav og tilbudets utforming. Viktig at alle svardokumenter og tabeller er fylt ut, og alle vedlegg er lagt ved. Merk kap. B1 punkt 2.8: ” Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud.” Merk kap. B2 pkt. 1: ”Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. FOA § 8‐4. Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises.”

13 Kontraktsbestemmelser NS 8406 ligger til grunn som alminnelige kontraktsbestemmelser. Spesielle kontraktsbestemmelser finnes i kap. C2. Der det er motstrid mellom NS8406 og bestemmelsene i kap. C2, er det bestemmelsene i kap. C2 som gjelder.

14 Endringer i beskrivelsen 44.28 Jordledning b) Det skal benyttes blank jordledning, type KHF 25mm 2 forlagt i alle veilysgrøfter. 44.281 Jordingskabel i grøft b) Det benyttes KHF 25 Cu eller likeverdig 44.291 Jordspyd – utgår 76.342 Master av metal b) overflatebehandling: Varmforsinket b) følgende utstyr skal monteres i skapet - - I tillegg: 1 stk. Datek enhet, gjenbrukt fra gamle skap 44.32 Trekkerør Ø110mm- utgår

15 Spørsmål? -Spørsmål stilles skriftlig til Barbara Sollibråten på e- post sob@ringsaker.kommune.no -Spørsmål og svar legges ut på Doffin -Spørsmål må være stilt i så god tid at byggherren rekker å publisere svar senest 1 uke før tilbudsfrist (senest 19.08.2015). -Referat fra tilbudskonferansen legges også ut på Doffin


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 10.08-2015 Fjølstad ny del. Dagsorden Velkommen Orientering om prosjektet Litt om konkurransegrunnlaget og bestemmelser Befaring ute."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google