Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planstrategitorg 21. september 2011 fylkesvaraordfører Svein Christoffersen Styringsutfordringer, prioriteringer og samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planstrategitorg 21. september 2011 fylkesvaraordfører Svein Christoffersen Styringsutfordringer, prioriteringer og samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planstrategitorg 21. september 2011 fylkesvaraordfører Svein Christoffersen Styringsutfordringer, prioriteringer og samhandling

2 Hva er fylkeskommunens rolle i samfunnsstyringen?

3

4 Styringsutfordringer og demokratiutfordringer Økende krav til rapportering og kontroll Tilbake til embetsstaten med ekspertvelde? Revisjon som styringsverktøy – utenfor politisk kontroll? Mer nettverksstyring – mindre demokrati?

5 Fylkeskommunens viktigste rolle – å skape balanse i samfunnsstyringen på regionalt nivå Fylkeskommunen driver realpolitikk på regionalt nivå! Fylkeskommunen videreutvikler demokratiet og det representative politiske systemet! Subsidiaritetsprinsippet (nærhetsprinsippet) Fylkeskommunen bidrar til å finne bedre løsninger sammen med kommunene, for eksempel nå innenfor helsepolitikken Lokale og regionale politiske prioriteringer er viktige!

6 Fylkeskommunens styringsformer Fylkeskommunens formelle styring - koordinering gjennom regionale planer Fylkeskommunen som prosesstilrettelegger og nettverksbygger - stor vekt på utvikling av felles forståelse og grunnlag for handling Enighet om prioriteringer! Finne de gode løsningene sammen! Regional planstrategi er styringsverktøyet!

7 Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser Planstrategier som styringsverktøy i samhandlingsreformen? Premisser for vellykket samarbeid: Enighet om hverandres domener Gjensidig respekt for hverandres kompetanse og kvalitet Mandat for koordinering = planstrategier og ny folkehelselov

8 FOLKEHELSELOVEN 2012, HOVEDTREKK  Ansvaret for folkehelsearbeid legges til kommunen fremfor til kommunens helsetjeneste. Kommunen skal i folkehelsearbeidet bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, og ikke bare helsesektoren.  Kommunenes ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer blir konkretisert, slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den enkelte kommune.  Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer tilgjengelig og gi støtte til kommunene.  Oversikten over folkehelseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategier. En drøfting av kommunens/fylkets helseutfordringer bør inngå i lokal/regional planstrategi.  Kommunen fastsetter mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet for å møte kommunens egne folkehelseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven.  Kommunene skal i verksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer, med utgangspunkt i helseoversikten.

9 LOVENS 5 PRINSIPPER  HELSE I ALT  UTJEVNING  MEDVIRKNING (EMPOWERMENT)  FØRE-VAR-PRINSIPPET  BÆREKRAFTIG UTVIKLING ….Med andre ord: Skreddersydd for oppfølging av fylkesplanen ”Østfold mot 2050”

10 HVA BETYR DETTE?  Loven anerkjenner at et godt folkehelsearbeid må ivareta lokaldemokratiet og finne en hensiktsmessig balanse mellom lokal frihet og sentral styring.  Østfolds politikere blir utfordret på å ta både et kortsiktig og langsiktig ansvar for folkehelse (forebyggende og helsefremmende arbeid). Tar de utfordringen? Tar den administrative ledelsen ansvar for å legge opp til politiske folkehelsediskusjoner?  Så vel plan- og bygningsloven som folkehelseloven har stort fokus på å utjevne sosiale helseforskjeller (forankret i formålsparagrafen). Også samhandlingsreformen for øvrig har dette som en hovedmålsetting. (Hvordan vi skal få til det i praksis gjennom ”helse i alt” kommer vi tilbake til senere på konferansen).  HOVEDKONKLUSJON: Vi ser en ny kurs i samhandlingsreformen: Mens Bjarne Håkon Hansen var mest opptatt av forebygging overfor pasienter (i helsetjenestene), har folkehelseloven fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid overfor friske befolkningsgrupper (også i andre tjenester) med forankring i samfunnsplanleggingen.


Laste ned ppt "Planstrategitorg 21. september 2011 fylkesvaraordfører Svein Christoffersen Styringsutfordringer, prioriteringer og samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google