Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligsosialt arbeid og Barnefattigdomssatsningen Narvik kommune Linda A. Hegge – Nav Leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligsosialt arbeid og Barnefattigdomssatsningen Narvik kommune Linda A. Hegge – Nav Leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligsosialt arbeid og Barnefattigdomssatsningen Narvik kommune Linda A. Hegge – Nav Leder

2 Samarbeidsaktører nFylkesmann nNAV nSkole nKrisesenter nBoligstiftelse nBarnevern nHelsesøstre nKultur nOfoten friluftsråd nNarvik frivillighetssentral nFlere frivillige og private aktører (idrettslag, speideren, Stamina mfl)

3 Satsninger Tilskudd: 2012: 120.000 + 45.000 Tilskudd 2013: 122.047 Tilskudd 2014: 245.938 = Tilskudd 2015: 322.406 = 690.556 Boligsosialt arbeid: 1 stillingsressurs i 2015 Målsetninger: Tverrfaglig samarbeid om ungdom som faller ut at videregående, aktivitetstiltak for barn/unge, fange opp og iverksette tiltak for lavinntektsfamilier, bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Styrke det forebyggende og sosiale oppfølgingsarbeid for målgruppen, og forpiktende samarbeid. - Boligveiledning, kurs og koordinering av tjenester innenfor boligsosialt felt.

4 Mål (gruppene) for prosjektene: Å se «den røde tråd» og sammenheng mellom barnefattigdom, boligsosialt arbeide og øvrige satsningsområder Barn og unge i famlier / barnefamilier som er i kontakt med tjenestene eller på øvrig måte blir identifisert av «noen». Barn og unge hvor foreldre deltar i kvalifiseringsprogrammet Barn og unge med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier Ungdom mellom 15-26 år som ikke er under utdanning eller i jobbsituasjon «Oss selv» i enhetene i den forstand at vi har jobbet med bevisstgjøring Boligforhold for unge, barnefamilier, herunder enslige forsørgere, lavinntektsfamilier og barnevernsfamilier. Motvirke barnefattigdom, bostedsløshet, redusere fravikelser, mestre boforhold, mestre «eierforhold», helhetlig og koordinert bistand til tjenestemottakere.

5 Ulike tiltak 5 2012 2013 2014-2015 Tverrfaglig samarbeid Kompetanseheving Fritidsaktiviteter Gjennomført fagdag ungdom med 80 deltakere. Mål: Avdekke grensesnitt, kontaktflater, roller og ansvar Aktivitetsuke i høstferie for 13-18 åringer. 129 deltakere Etablere tverrfaglig ungdomsteam Avvikle aktivitetsuker for barn og unge både 10-13 & 13-18 Botreningskurs Oppgradere utstyrslager og anskaffe «frikort» til aktiviteter for barn/ung 10-19 Tilsatt egen oppvekstkoordinator Utstyrspool/aktivitetsuke videreført Fagdag/lokal oppvekstkonferanse 5. desember : «Levekårsutsatte barn og unge i Narvik». 200 deltakere. Forpliktende handlingsplan ift. bevissthet, kunnskap og bruk av bredden i det eksisterende tjenestetilbud. Fagdag om barnefattigdom: 20.november 2015. Sluttføre handlingsplan. Evaluering / LEAN av boligprosess i kommunen Boligveileder/koordinator

6 Egeninnsats nAnsatte fra Ressursteamet planlegger og gjennomfører aktivitetene med god hjelp fra barnevern og kultur nVeileder- og oppfølgingsressurser fra enhetene nVi ser satsningen i sammenheng med øvrig arbeid og lokal kunnskap, bla. SSB-undersøkelser, registrering fra helsestasjonen, Folkehelseprofil 2015, Ungdata-undersøkelse 2015 m.v. nVårres unga – vårres framtid. nStort engasjement nOverordnet strategi: Regjeringens handlingsplan mot barnefattigdom, FN`s barnekonvensjon og Bolig for velferd

7 Mangfoldig innsats nAktivitetsuker uMimrekveld nUtstyrslager nAktiv Sommer nAktiv Høstferie nKino nSvømmebilletter nÅrskort i alpinbakke nAktiviteter til barn som ikke kan være i stor gruppe

8 Aktivitetsuka på sommeren n9. gang nBarn i alderen 10 – 13 år n15 plasser nMålgruppen nås nInnkjøp av turutstyr til barna nVennskap nMimrekveld på høsten

9 Aktiv Sommer 2015 nTurer i nærområdet uFiske uTogtur uKlatrepark uGondoltur u Bruk av nærområdet nGratis å delta nBarn unge og familier nOpplevelser

10 Aktiv høstferie nKinoforestillinger nKlatrepark

11 I samarbeid med Ofoten Friluftsråd nDelaktig med personell og uttak av barn til Friluftskole (10-13 år)

12 Utstyrslager nMålgruppen nås nUtstyr for alle aldre nHeiskort, basseng, klatring og kino nGodt benyttet nKrever jevnlig vedlikehold

13 LEAN av boligprosessen i kommunen – egen sluttrapport

14 7 hovedområder

15 Det viktigste for oss nGir foreldre og barn gode opplevelser sammen nGodt samarbeid med privat næringsliv og frivillige organisasjoner: Privat næringsliv: Gode rabatter -God service – «Strekker seg litt lengre» nAlle kan delta på skoleaktiviteter i Narvikfjellet og lysløypen nEnklere integrering og samhold nGir likeverdige opplevelser nAt et samlet tjeneste- / hjelpeapparat «ser» og tør spørre om hvordan hele familien har det. nStørre oppmerksomhet ift. barnefattigdomsperspektivet ift. søknadsvurdering hos Nav (helhetlig økonomisk råd og veiledning) nGrupper som voksenopplæring, internasjonalklasse m.f låner for å dra på aktiviteter, som generer barna deres. nSamordnede tjenester til barn og unge i kommunen.

16 Veien videre Fagdag om barnefattigdom 20. november 2015 Sluttføre arbeid med handlingsplan mot fattigdom. nKommunal base som utg.punkt for møteplass, aktivitet/arbeid, kurs og koordinering også for boligsosialt arbeid nBoveileder/koordinator skal være aktiv ift. alle nybosatte i 2016 nSamarbeidsavtale med frivillige aktører uForum for fattigdomsbekjempelse uMål: å hindre sosial ekskludering for barn og unge innbyggere i kommunen og styrke samhandlingen uGjennomføre program for «helhetlig økonomisk råd og veiledning» for alle Nav kontor i TO-Ofoten. Målet er i større grad å sette økonomi og økonomiens betydning for hele familiesituasjon på dagsorden.

17 Hva videre?? Vi har oppnådd forpliktende samarbeid på tvers av kommunale enheter og frivillighet, men nå sluttfører vi en forpliktede handlingsplan mot barnefattigdom i Narvik kommune 1)Skape god oversikt over og øke bruken av det eksisterende aktivitetstilbudet i Narvik kommune (Frivillighetssentralen/Ofoten friluftsråd/Narvik kommune ved enhet kultur og ressursteamet – enhet barn/unge/familie. 2)Styrke aktivitetstilbudet i ferier og høytider 3)Å ferdigsstille en webbasert portefølje av de aktiviteter, tilbud og muligheter som finnes i Narvik og plassere ansvaret hos kommunal aktør. Aktiv kunnskap om og bruk fra ansatte og innbyggere 4)Årlig fagdag med fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Mål er å øke bevissthet og kunnskap om og tiltak for barnefattigdom i kommunens tjenesteapparat, samt i skoler og barnehager. 5)Åpne en kommunal base med fokus på arbeid/aktivitet men der vi også ser for oss samlokalisering med frivillighetssentralen. Dette skal være et felles prosjekt i Narvik kommune der ulike enheter bidrar med ressurser, har det som en møteplass og som kan være en møteplass utover ordinær arbeidstid «driftet» av frivillige. 6)Rekrutterer i disse dager arbeidsleder/prosjektleder for «basen» (finansiert skjønnsmidler) 7)Å være uredd for eget «byråkrati» og å tørre å «trå i hverandres bed».

18 UTFORDRINGER 2016 - 2019 Nær 200 utlån årlig i utstyrspoolen: økonomi til å sikre videre drift/oppgradering. Aktivitetsukene En utfordret kommuneøknomi Å lykkes med koordineringen, kunnskapen på tvers om alle de gode tiltak og ordninger som eksisterer. OPPSØKENDE OG HELHETLIG ARBEID Godt koordineringsarbeide opp mot revidering av boligpolitisk handlingsplan, oppvekstplan m.v. Å få iverksatt og prioritert de tiltak vi «mangler». «Ufarliggjøring» av tilbudene / mulighetene til de ulike brukergrupper. Å iverksette de langsiktige og forebyggende tiltakene fremfor alle kortsiktige og kompenserende tiltak.


Laste ned ppt "Boligsosialt arbeid og Barnefattigdomssatsningen Narvik kommune Linda A. Hegge – Nav Leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google