Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet 2020. Oppdrag (Fylkestinget 2010, sak om Langtidsprioriteringer ) Innafor vidaregåande opplæring er det naudsynt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet 2020. Oppdrag (Fylkestinget 2010, sak om Langtidsprioriteringer ) Innafor vidaregåande opplæring er det naudsynt."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet 2020

2 Oppdrag (Fylkestinget 2010, sak om Langtidsprioriteringer ) Innafor vidaregåande opplæring er det naudsynt å gå gjennom tilbodsstruktur med bakgrunn i endring i elevtal framover og betre ressursutnytting. Særleg gjeld dette Grenlandsområdet. Fylkestinget forventar at det kjem ei eige sak på dette i god tid før arbeidet med skoletilbod for 2012/13 startar opp.

3 3 faser (foreløpig) 1. Elevtallsanalyse og arbeidsmarkedsbehov. GSI/fødselstall, analyse og dialog med kommunene Analyse av fremtidig arbeidsmarkedsbehov i dialog med partene og aktørene i samfunnslivet gjennom høringer, konferanser Konklusjon i form av dimensjonering av utdanningsprogrammene Politisk behandling –> bestilling av skolestruktursak 2. Skolestrukturutredning Bygger på analysen i fase 1 samt ytterligere bestillinger fra FT Utredet i alt (minst) fem modeller Presentasjoner, konferanser, dialog, høring Konklusjon i form av en konkret anbefalt modell Politisk behandling og konkrete løsninger -> … 3. Plassering og fordeling, skolene i Skien

4 Nedgang i elevtall basert på GSI  GSI- talla har vi pr kommune og fordelt på jente/gutt - bekreftet av kommunene  Fødselstall 2020 – 2026 viser mindre nedgang ( stabilisering)  SSB Middelprognose gir noe høyere tall for elevtilgang – nettotilflytting. År2011201220132014201520162017201820192020 GSI 2308 2241 2150 2075 2083 2100 2010 1870 1945 1875 End- ing -67-91-75+8+17-90-140+75-70 Ak k -67-158-233-225-208-298-438-363-433 18,7%

5

6

7 Utfordring –fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Arbeids -livets behov Demo- graf i Elev ønske r  Hva er et framtidsrettet utdanningstilbud for og i Telemark?  Hvilken basiskompetanse må gis i videregående skole? Tilbud og omfang

8 Spørsmål til samfunnsaktørene 1. Hvordan setter vi vår ungdom best mulig i stand til å møte kompetansesamfunnet? 2. Har dere noen overordna synspunkter på innretningen av tilbudet innen vgo i Telemark? 3. Hvilken kompetanse trenger Telemark de nærmeste 10-15 år? 4.Hvordan setter vi sammen et best mulig opplæringstilbud innen vgo i Telemark? 5. Synspunkter på utdanningsprogram, omfang og plassering?

9 Særlige utfordringer for Telemark - samfunnsperspektiv  Befolkningsutviklingen  Svake resultater i grunnskolen  Svake resultater i vg skole  Lavt utdanningsnivå jfr nabofylker ( målt i andel av bef)  Høy uføregrad  Høy ledighet blant unge  Folkehelse --- Utdanning er en nøkkelfaktor i levekårssammenheng Arbeidsledighet reduseres med økt utdanningsnivå

10 Fordeling Y fag - studieforberedende Y-fag ~60% BA, EL, TIP HS, RM, MK SS, DH, NA Studiefor. ~40% ST, ID, MDD Er dette en framtidsrettet fordeling?

11 Framtidig kompetansebehov Generelle trekk: (SSB, NIBR, NOU) -Økte krav til kompetanse -Behov for personell med høyere utdanning, særlig mellom høy (bachelornivå) -Fagutdannete (særlig BA, HO) NAV - analyse: Færre arbeidsplasser: industri Flere arbeidsplasser innen: -Bygg og anlegg -Undervisning -Helse, pleie og omsorg Analyse program for program

12 Program for program… -

13

14 Næringslivets behov

15

16 Fase 2 – skolestruktur 2020 Fase 1 analyser Robusthetsanalyser (faglig og økonomisk) Arealeffektivitet (utnyttelse, vedlikehold, inv) Transport og skyss, mønster og behov Nærskoleprinsipper (hybel-behov etc) Fjernundervisning – Nettskoler Voksenopplæring Skolen som regional utviklingsaktør Sammenligninger med andre fylker Økonomiske analyser

17 Modeller utredet -5 ulike modeller presentert med konsekvenser hvorav dagens ordning var inkludert som referansemodell -Anbefalt modell inneholdt - forslag om nedleggelse av 3 skoler samt ytterligere 3 skoleanlegg, dvs reduksjon fra 13 (16) til 10 skoler (og anlegg) - Sammenslåing av flere program og fordeling på færre skoler -Vedtaket inneholdt - Ikke skolenedleggelser, men utfasing av noen anlegg - adminstrative sammenslåinger, og - presisert fordeling av program på skolene - bestilling av ny utredning (fase 3) for Skien spesifikt, og videre prosesser

18 Fase 3 - Skien -Fra politisk vedtak, fase 2: - Ny Skien videregående skole vurderes bygget på Klosterøya. - forslag til fordeling av utdanningsprogrammene best mulig på de tre skolene:  Skien videregående skole  Hjalmar Johansen videregående skole  Skogmo videregående skole -Noen sentrale prinsipper legges til grunn for vurdering av i alt 4 alternativer -Vedtak fattet oktober 2013

19 Skien: Rettesnor for fordeling av tilbudet  Elevenes beste og læringsmål Kvalitet, resultater, gjennomføring og læring for eleven veier tyngst.  Faglig-pedagogiske argumenter Sammensetting av utdanningsprogram som gir gode synergier Sterkt fagmiljø og attraktive arbeidsplasser Samspill med bransje og samfunnsliv God fagbredde for elevene Skolestørrelse  Arealmessige og økonomiske vurderinger/konsekvenser Lite provisorium Ikke billigst og ikke dyrest, men faglig solid I tråd med Fylkestingets vedtatte ramme Gunstig bygge- og finansieringstidspunkt


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet 2020. Oppdrag (Fylkestinget 2010, sak om Langtidsprioriteringer ) Innafor vidaregåande opplæring er det naudsynt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google