Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i selskapsrett, høsten 2015 Disposisjonens punkt 14 og 15 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i selskapsrett, høsten 2015 Disposisjonens punkt 14 og 15 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i selskapsrett, høsten 2015 Disposisjonens punkt 14 og 15 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen

2 14. ORGANISASJON OG REPRESENTASJON Persongalleriet i ANS og AS – oppgaver og rettigheter

3 14.1 Innledning - oversikt 1. Organisasjon og representasjon (14) -Persongalleriet -Forvaltningen av selskapet – hvordan beslutninger treffes -Hvem som kan opptre på vegne av selskapet. Rett og legitimasjon 2. Mislighold og ansvar (15) -Konfliktsituasjoner -Løsningsmuligheter -Sanksjoner

4 Aksjeselskaper Selskapet AS Aksjonær Aksjonær B Aksjonær A Styret (x, y, z) Daglig leder Økonomi- ansvarlig Saksbe- handler 100% 50% Revisor General- forsamlingen

5 Ansvarlige selskaper Selskapet ANS Daglig leder Økonomi- ansvarlig Saksbe- handler Deltaker B Deltaker A Styret (x, y, z) 50% Revisor Selskaps- møtet

6 14.2 SELSKAPERS ORGANISASJON

7

8 14.2.1 Grunnleggende hensyn -Effektiv forvaltning -Hensynta konsekvenser av ansvarsformen -Forskjeller på AS og ANS -Ivaretakelse av ulike interesser -Eiere -Vinningsformål -Likebehandling -Kreditorvern -Ansatte

9 14.2.2 Ansvarlige selskaper

10 Den enkelte deltaker -Eier av hele eller deler av selskapet -Solidaransvar med selskapet -Deltakerforvaltning jf. Sel § 2-20 -Deltakerne kan foreta handlinger som er naturlige og rimelige i løpende drift -Utover dette – krever samtykke fra de øvrige -Begrensninger -Kjennskap til at andre deltakere har motsatt seg -Det er valgt styre eller daglig leder i selskapet -Avvikende avtale -Må hensynta den alminnelige lojalitetsplikten

11 Selskapsmøtet -Obligatorisk organ -Øverste myndighet i selskapet jf § 2-8 (1) -Løse regler om saksbehandling jf. § 2-11 -Deltakelse – deltakere og evt ansatte jf. § 2-9 -Stemmerett mv jf. § 2-12 -Kun deltakere -Krav om enstemmighet -Fravikelige regler -Mulig med ugyldige vedtak

12 Styre -Forvaltnings- og tilsynsorgan -Valgfritt jf. Sel § 2-13 -Ansvarlig for den alminnelige forvaltningen av selskapet -Velges av selskapsmøtet -Saksbehandlingsregler basert på asl. -Mest vanlig i store selskaper

13 Daglig leder -Ikke obligatorisk -Ansvar for daglig ledelse jf. Sel § 2-18 -Unntatt saker av uvanlig art eller av stor betydning -Regler tilsvarende asl.

14 14.2.3 Aksjeselskaper

15 Den enkelte aksjonær -Eier av hele eller deler av selskapet -Innflytelse og representasjonsrett beror på -antall aksjonærer -størrelse på aksjepost -Ingen formell rolle – ikke forvalteransvar/rett -Utøvelse av aksjonærmyndighet skjer på generalforsamlingen

16 Generalforsamlingen (i) -Asl. Kapittel 5 – obligatorisk organ -Ikke en fast forsamling – det enkelte møte -Internt organ – representerer ikke utad -Detaljerte regler – kan fravikes ved enighet jf. Asl § 5- 7 -Ordinær og ekstraordinær generalforsamling -Selskapets øverste myndighet -Alt som ikke er lagt til andre organer -Kan gi pålegg, omgjøre vedtak og kreve full info. -Kan avsette aksjonærvalgte styremedlemmer

17 Generalforsamlingen (ii) -Detaljerte innkallings- og møteregler jf. Asl. §§ 5-8 – 5-16 -Viktig for å sikre transparens, likebehandling samt gjennomtenkte beslutninger -Stemmerett og kapitalrepresentasjon -Hver aksje gir en stemme jf. Asl § 5-3 -Ofte stemmerettsbegrensninger -Ikke habilitetsregler -Flertallsprinsipp -Av hensyn til beslutningsdyktighet -Lovfestede og vedtektsfestede krav om kvalifisert flertall

18 Generalforsamlingen (iii) -Forbud mot myndighetsmisbruk jf. Asl § 5-21 -Beslutninger som er egnet til å gi en aksjonær en urimelig fordel, på selskapets eller andre aksjonærers bekostning -Rt. 1995 s. 1026 (Sandakergården) -Søksmål mot ugyldige beslutninger jf. Asl. §§ 5-22 – 5-24 -Rettsmiddel for kontroll med lovligheten av gf’s beslutninger

19 Styret (i) -Obligatorisk organ - del av selskapets ledelse -Asl kapittel 6 – regler om: -Styrets sammensetning -Velges/fjernes av Generalforsamlingen -Ansatterepresentasjon jf asl. § 6-4 -Saksbehandling -Habilitetsregler -Beslutninger -Vervet

20 Styret (ii) -Styrets forvaltningsanvsar jf. Asl. § 6-12 og tilsynsansvar jf. § 6-13 -Krav om forsvarlig organisering -Oppfølgning av økonomiforhold -Instruksjons- og omgjøringsrett -Selskapets drift skal være i samsvar med lovgivning og vedtektene -Herunder formålet med selskapet -Lovpålagte oppgaver -Handleplikt (§ 3-5), samtykke til aksjeerverv (§ 4-16) -Godtgjørelse fra gf. – ikke andre jf § 6-17

21 Daglig leder -Ikke obligatorisk i AS, men ASA (asl § 6-2) -Både organ og ansatt -Myndighetsområde -Rett og plikt til å stå for daglig ledelse -Ikke saker av uvanlig art eller stor betydning -Må følge styrets pålegg og retningslinjer -Regler om inhabilitet og myndighetsmisbruk -Asl §§ 6-27 og 6-28

22 Bedriftsforsamlingen -Asl. § 6-35 og asal. §§ 6-35 – 6-38 -Krav ved mer enn 200 ansatte -Oppgaver -Velger styre -Føre tilsyn med styret -Uttalelser om årsregnskap

23

24 14.3 REPRESENTASJON AV SELSKAPER

25 Oversikt Juridiske personer kan ikke handle selv Legale stedfortredere – lovbestemt representasjonsevne –Representere –Tegne firma/signaturrett for selskapet – binder selskapet i avtaleforhold –Organkompetanse vs legitimasjon Prokura jf. prokuraloven –Kan gis av styret –Kan opptre på vegne av selskapet – ikke fast eiendom Fullmakt jf. Avtaleloven kapittel 2

26 14.3.1 Representasjon i AS -Styret - Asl. § 6-30 -Representerer selskapet utad -Signatur/firmategningsrett -Fullmakt fra styret til å tegne firma jf Asl. § 6- 31 -Styremedlem, daglig leder, navngitt ansatt -Daglig leder – asl § 6-32 -Kan representere på sitt myndighetsområde

27 14.3.2 Representasjon - ANS -Reguleres i sel. § 2-21 -Deltakerne -Styret jf. annet ledd -Representasjons- og firmarett hvis opprettet -Daglig leder -Representasjonsrett innenfor myndighetsområdet -Avtalte begrensninger for styre + deltakere -Hvilke personer som kan signere, at det skal skje i fellesskap (eneste mulige)

28

29 14.4 SELSKAPSRETTSLIGE LEGITIMASJONSREGLER

30 Legitimasjon vs rett Problemstilling –I hvilke situasjoner kan selskapet bli forpliktet selv om representanten mangler kompetanse –Myndighetsoverskridelse Eksterne og interne forhold Selskapsrettslige regler tilsvarende avtaleloven § 11 (1)

31 14.4.1 Legitimasjon i AS (i) -Asl. § 6-33 -styret, fullmektig eller daglig leder kan forplikte selskapet utover sin rett -godtroende tredjemann -Subjektive forhold hos tredjemann -Tredjemann beskyttet med mindre han forstod eller burde forstått at myndighet var overskredet + strid med redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende -Selskapet har bevisbyrden -merk fregl. § 10-1; registrerte opplysninger kan forutsettes kjent

32 14.4.1 Legitimasjon i AS (ii) -Myndighetsoverskridelser som er omfattet -Handling i strid med instruks, utenfor kompetanseområde -Omfatter disposisjoner og meddelelser jf. Rt. 2006/268 (Panfish) -Unntak -Legale skranker, f.eks krav om vedtektsendring -Særtilfelle – strid med lovens funksjonsfordeling -Rt. 2015/600 (boligsameie, eierseksjonsloven § 43) -Uttalelser om forståelsen av asl § 6-33, basert på ordlyd, forarbeider og juridisk teori -Trolig ikke unntak for handlinger som krever godkjennelse av annet organ i sin alminnelighet

33 14.3.2 Legitimasjon – ANS -Sel. § 2-22 -Første ledd – avtalte begrensninger -må være registrert for å kunne påberopes, evt må medkontrahent ellers ha vært i ond tro -Annet ledd – myndighetsoverskridelser -Kan ikke påberopes overfor godtroende -Gjelder handlinger fra deltaker, styre og daglig leder

34 15. MISLIGHOLD, UGYLDIGHET OG SANKSJONER Manglende overholdelse av forpliktelser – konflikter – løsningsalternativer – sanksjoner

35 15.1 OBLIGASJONSRETTSLIGE UTGANGSPUNKTER

36

37 Utgangspunkter Mislighold og ugyldighet i obligasjonsretten –Manglende overholdelse av partenes rettigheter og forpliktelser –Sanksjoner Selskapsretten – avtalebasert og lovregulert –Flere involverte parter –Flere typer forpliktelser –Andre grunnlag for forpliktelser –Andre konsekvenser av manglende overholdelse

38 Aksjeselskaper Selskapet AS Aksjonær Aksjonær B Aksjonær A Styret (x, y, z) Daglig leder Økonomi- ansvarlig Saksbe- handler 100% 50% Revisor General- forsamlingen Kreditor

39 Ansvarlige selskaper Selskapet ANS Daglig leder Økonomi- ansvarlig Saksbe- handler Deltaker B Deltaker A Styret (x, y, z) 50% Revisor Selskaps- møtet Kreditor

40 Partskonstellasjoner Tillitsmenn og selskapet Deltakere og selskapet Deltakerne i mellom –Særtilfelle, mellom ny og tidligere deltaker, kjøpsloven gjelder

41 Mislighold i selskapsretten Grunnlag for å utlede rettigheter og forpliktelser –Lov –Ulovfestede prinsipper –Vedtekter/Selskapsavtale –Aksjonæravtale/uformelle avtaler mellom deltakere Nødvendig å fastlegge forpliktelsenes innhold –Tolkning, utfylling og evt. sensur Ulike former for mislighold –truffet rettsstridig vedtak –inngått en rettsstridig avtale –Begått rettsstridig handling

42 Sanksjoner/løsninger ved mislighold De klassiske sanksjonene: –Heving/ugyldighet og erstatning Frivillig salg av aksjer/andeler Konflikter skal kunne løses – aksjonærer er gitt rettigheter for å kunne ivareta sine interesser –Økonomiske; rett til utbytte –Organisatoriske; omgjøringsmuligheter, rett til å kreve granskning

43 Lovregulerte sanksjoner Konkrete gjenopprettingstiltak –Restitusjon til selskapet Utbytte i strid med kriteriene i asl § 8-1 Ulovlig vederlag i strid med asl § 8-7 Generelle alternativer for å avvikle samarbeide t innløsning av aksjonær oppløsning av selskap

44 15.2 FASTLEGGELSE AV PARTENES RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER I AS

45 Aksjonærers alminnelige forpliktelser Hovedforpliktelse –Gjøre opp innskuddsforpliktelsen –Ikke noe annet han «må» Hvis han møter på generalforsamlingen –Overholde generalklausulen om myndighetsmisbruk jf. Asl § 5-21 Generelle krav/biforpliktelser –Opptre forsvarlig – forutsatt i asl § 17-1 –Den alminnelige lojalitetsplikten

46 Styremedlemmers alminnelige forpliktelser Representant for selskapet – ivareta dettes interesser Forvaltningsansvaret Tilsynsansvaret Lojalitetsplikt – ikke sette egne interesser foran selskapets (forretningsmuligheter)

47 Vedtekter Tolkning av vedtekter –Alminnelige prinsipper, særlig vekt på ordlyd –Rom for å se hen til forarbeider, formål og lojalitet (kan bero på antall aksjonærer) –Rt. 1994 s. 471 og Rt. 2012 s. 1628 (Nordavis) Rimelighetssensur –Avtaleloven § 36 får antagelig analogisk anvendelse (forarbeider, teori og asl. § 4-15 (4)) –Den alminnelige lojalitetsplikten

48 Aksjonæravtaler Tolkning og utfylling basert på alminnelige prinsipper –Vekt på ordlyd, men også andre faktorer Mislighold –Alminnelige sanksjoner for partene –Ikke selskapsrettslige virkninger Ugyldighet –Alminnelige avtalerettslige regler –Hvis strid med aksjeloven eller vedtekter – ugyldig Rt. 1995 s. 46 (Nimbus)

49 15.3 AKTUELLE MISLIGHOLD OG KONFLIKTSITUASJONER

50 Aksjonærers mislighold Myndighetsmisbruk overfor minoritetsaksjonær på generalforsamling –Inngåelse av avtale som overfører verdier til hans eget selskap Bruk av tingsinnskudd som har lavere verdi enn opplyst Motarbeide selskapets virksomhet ved negativ omtale, konkurrerende virksomhet Omgåelse av stemmerettsbegrensninger

51 Styremedlemmers mislighold Manglende overholdelse av handleplikten i asl § 3-5 Mangelfulle kontrollrutiner i selskapet –Åpner for avgiftsjuks Utnytter kunnskap om forretningsmulighet fått fra selskapet til egen vinning Mislighold kan anses begått av styremedlemmet personlig eller styret/selskapet

52 15.4 LØSNINGSALTERNATIVER OG SANKSJONER I AS

53 Innløsning av aksjonær etter eget krav Asl § 4-24; rett til innløsning ved tungtveiende grunner –Myndighetsmisbruk –Annen aksjeeiers misbruk av innflytelse –Alvorlig og varig motsetningsforhold –Ulovfestede prinsipper? Rt. 2000 s. 931 (Inco) Unntak i annet ledd hvis vesentlig skade for selskapet eller det utpekes en kjøper –Selskapet kan evt overta aksjene jf. fjerde ledd Aksjeeier får tilgang til selskapskapitalen Lempeligere vilkår kan vedtektsfestes

54 Innløsning av aksjonær mot hans vilje Asl § 4-25 – aksjonær kan bli utløst –Krenket selskapsforholdet vesentlig –Alvorlig og varig motsetningsforhold vedrørende driften (RG 2004 s. 790, 14-181301TVI-OTIR/06) –Andre tungtveiende grunner Unntak – det finnes en kjøper (3. ledd) Generalforsamlingen vedtar etter forslag fra styret

55 Oppløsning av selskapet Asl § 16-19 Krav fra aksjonær overfor domstolene –Myndighetsmisbruk + særlige grunner taler for oppløsning Ikke så praktisk

56 Hevning/ugyldig avtale Avtale om aksjetegning –Ugyldighet kan påberopes frem til registrering jf. Asl § 10-2 – kreditorhensyn begrenser –Praktisk ved avtale om tingsinnskudd Aksjonæravtale –Alminnelige avtalerettslige prinsipper Selskapsforholdet –Innløsning, utløsning og oppløsning

57 Ugyldige vedtak Generalforsamlingsvedtak – asl. § 5-22 –Loven definerer ikke ugyldighetsgrunnene –Vedtak i strid med materiell og personell kompetanse – ugyldig –Saksbehandlingsfeil – ugyldig ved innvirkning Styrevedtak –Ugyldighet basert på alminnelige prinsipper, samme innhold som asl. § 5-22 –Beslutninger i strid med loven –Kan ikke påberopes overfor godtroende tredjemann

58 Erstatningsansvar (i) Asl. § 17-1 –Culpaansvar –Suppleres av ulovfestede prinsipper Styremedlemmers uaktsomhet –Handler i strid med lov eller vedtekter –Setter egne interesser foran selskapets –Skal mye til før feilslått risikovurdering er uaktsom Deltakers uaktsomhet –Stemme for ulovlig eller skadelig vedtak

59 Erstatningsansvar (ii) Selskapets krav basert på asl § 17-1 –Selskapet kan fremme krav hvis selskapsinteressen er rammet - ikke bare en enkeltkreditor (men kreditorer generelt) Rt. 1993 s. 1399 (Ytternes) Tredjemenn som har lidt tap kan fremme krav etter § 17-1 –Krav som utgjør andel av selskapets tap, står tilbake for selskapets krav (§ 17-6) –Aksjonærer kan fremme krav på selskapets vegne (§ 17-4)

60 15.5 MISLIGHOLD OG UGYLDIGHET I ANS

61 Grunnlag for mislighold Lovpålagte forpliktelser –Konkurranseforbud i sel. § 2-23 Alminnelige prinsipper – lojalitetsplikten Selskapsavtalen –Tolkes i samsvar med alminnelige prinsipper, merk lojalitetsplikten står sterkt –Avtaleloven § 36 gjelder

62 15.6 LØSNINGSALTERNATIVER OG SANKSJONER I ANS

63 Utløsning av deltaker etter eget krav Oppsigelse med 6 måneders frist – sel. § 2-32 (1) –Ingen krav til grunn –Kan fravikes i avtale – kan sensureres Utløsning på særlig grunnlag – sel § 2-32 (2) –Øyeblikkelig virkning – krav innen rimelig tid –tre alternative vilkår – vanskelig å fortsette samarbeidet Virkninger –Får ut en andel av selskapets verdi –Hefter overfor kreditorer, med mindre fritak –Regressregler overfor andre deltakere

64 Utløsning på selskapets initiativ Sel § 2-36 (1) –Fire alternative vilkår – tungtveiende grunner Selskapsmøtet treffer vedtak, evt. fremmes krav overfor domstolene Ugyldighetssøksmål mot vedtak er mulig

65 Oppløsning av selskapet Sel § 2-37 (i) –Enstemmighet på selskapsmøtet Sel § 2-37 (2) –Krav fra en deltaker – vesentlig mislighold, tungtveiende grunner Avviklingen sel §§ 2-38 – 2-41 –Forpliktelser betales eller sikres

66 Heving og ugyldighet Alminnelige obligasjons- og avtalerettslige regler –Få begrensninger

67 Erstatningsansvar For selskapet –Lite praktisk, bedre å gå på deltakerne For andre – sel. § 2-43 –deltakerne –styret/daglig leder


Laste ned ppt "Forelesninger i selskapsrett, høsten 2015 Disposisjonens punkt 14 og 15 v/ førsteamanuensis dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google