Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010

2 24.09.2016 2 Søknadsfristen for inntak på grunn av behov for særskilt tilrettelegging er 1. februar. Det gjeld mellom anna a.søknader om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 etter opplæringslova § 3-1- sjette ledd b.Søknader om opplæring utover tre år etter opplæringslova §3-1 femte ledd c.Søknader om spesialundervisning etter opplæringslova §5-1 i samband med inntaket. Fristen elles for søknader om inntak som elev til vidaregåande opplæring i skole og om formidling til læreplass er 1. mars Inntaksforskrifta til opplæringslova § 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, f ørste ledd: Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

3 Opplæringslova k apittel 5 § 5-1 Rett til spesialundervisning, første ledd: Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. 24.09.2016 3 Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

4 Inntaksforskrifta til opplæringslova § 6-8 Søknaden, a ndre ledd: Søkjarar med lovfesta rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 må føre opp tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 i prioritert rekkjefølgje. Det gjeld også søkjarar som melder behov for spesialundervisning. 24.09.2016 4 Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

5 Søknadskategoriar P-Særskilt prioritert utdanningsprogram M-Utvida opplæringstid (4. og 5. år) I-Individuell vurdering Q-Spesialundervisning i samband med inntak 24.09.2016 5 Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

6 Inntaksforskrifta til opplæringslova § 6-20 Vilkår for inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 (P) Vilkår for inntak til eit særskilt prioritert utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1 er at søkjaren har rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova §3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringslova §5-1. Søkjaren må dessutan har behov for spesialundervisning på grunn av ein eller fleire av desse vanskane: 24.09.2016 6 Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

7 Sansedefektar og motoriske defektar Store lærevanskar Emosjonelle eller sosiale problem Store samansette funksjonshemmingar Andre funksjonshemmingar. Søkjaren har rett til inntak til det særskilte prioriterte utdanningsprogrammet på vidaregåande trinn 1 dersom han eller ho har valt på grunn av og i samsvar med den sakkunnige vurderinga. Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

8 Opplæringslova, kapittel 3 § 3-1 Rett til vidaregåande opplæring, femte ledd: (M) Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter § 3-9 eller rett til opplæring i punktskrift etter § 3-10 eller rett til særskilt språkopplæring etter § 3-12. 24.09.2016 8 Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

9 Inntaksforskrifta i opplæringslova § 6-15 Karakterar frå grunnskolen (I) Pkt c) Dersom det manglar karakterar i meir enn halvparten av faga, skal det ikkje reknast ut poeng. Inntaket skjer da ut frå ei skjønnsmessig vurdering, jf. § 6-17 andre ledd. 24.09.2016 9 Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

10 Inntaksforskrifta i opplæringslova § 6-24. Inntak av søkjarar med behov for spesialundervisning (I) Søkjarar som har behov for spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med karakter frå vidaregåande trinn 1, skal takast inn på grunnlag av individuell vurdering. Det skal gjerast ei heilskapsvurdering som også legg vekt på ei sakkunnig vurdering og søkjaren si prioritering. Søkjaren skal takast inn på eit programområde på vidaregåande trinn 2 eller 3 som byggjer på det vidaregåande trinn 1 eller 2 søkjaren har gjennomgått. 24.09.2016 10 Orieneringsmøta hausten 2010, Kari Volden

11 Inntaksforskrifta i opplæringslova § 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, f ørste ledd: (Q) c.Søknader om spesialundervisning etter opplæringslova §5-1 i samband med inntaket. Desse elevane skal konkurrere seg inn på lik linje med dei ordinære elevane jf. inntaksforskrifta kapittel 6 i opplæringslova Mottakarskolen skal saksbehandle desse søknadene og fatte enkeltvedtak om rett til spesialundervisning i trå med forvaltningslova §2 (Delegeringsvedtak av 2003) 24.09.2016 11 Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden

12 Inntaksforskrifta i opplæringslova § 6-22. Vidaregåande trinn 2 (eller trinn 3 §6-23 b.) (Q) a.2 2.setn. I tillegg kan ein søkjar som i vidaregåande trinn 1 ikkje har bestått eitt eller fleire fag som det vidaregåande trinnet byggjer på, likevel takast inn som heiltidselev dersom det etter intern vurdering på skolen er dokumentert at søkjaren har dei kunnskapane og den dugleiken som etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet er nødvendig for å følgje undervisninga Orienteringsmøta hausten 2010, Kari Volden


Laste ned ppt "Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google