Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige KOFA avgjørelser NHOs anskaffelseskonferanse 11 mai 2016 Direktør/sekretariatsleder Anneline Vingsgård og Gruppeleder Jonn Sannes Ramsvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige KOFA avgjørelser NHOs anskaffelseskonferanse 11 mai 2016 Direktør/sekretariatsleder Anneline Vingsgård og Gruppeleder Jonn Sannes Ramsvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige KOFA avgjørelser NHOs anskaffelseskonferanse 11 mai 2016 Direktør/sekretariatsleder Anneline Vingsgård og Gruppeleder Jonn Sannes Ramsvik

2 Hva skjer i KOFA Saksbehandlingstiden er lav og gir en effektiv avvikling av klagesaker. Manglende gebyrmyndighet og økning av klagegebyr førte til en betydelig nedgang i antall klagesaker.

3 Avgjorde 181 saker i 2015

4

5 Mer myndighet til KOFA

6 Begrunnelsesplikten Oppdragsgivers plikt til å begrunne den tildelingen som har funnet sted. Viktig for å kunne etterprøve at oppdragsgivers tildeling er i samsvar med anskaffelsesregelverket. Mye Kofa praksis, domstolspraksis og EU domstolspraksis som nærmere angir hva som ligger i begrunnelsesplikten.

7 Hva gjelder ved «lavest pris»? Hvis det eneste tildelingskriteriet er lavest pris, hva kreves av begrunnelse da? Ingen relevant praksis som løser dette spørsmålet. Nylig avsagt Kofa stornemndssak 2015/143 Helse Sør- Øst.

8 To hensyn i konflikt Hensynet til leverandørenes behov for å vite hva som var begrunnelsen for at han ikke vant frem i konkurransen. Hensynet til taushetsplikten i situasjoner der åpenhet rundt pris og andre forretningshemmeligheter kan skade konkurransen.

9 Klagenemndas konklusjoner Tilbydernes evalueringspris/totalpris må som utgangspunkt oppgis i en lavest pris konkurranse. Det vil ellers ikke være nevneverdig innhold i begrunnelsesplikten i lavest pris konkurranser. Prisinformasjonen kan gi grunnlag for å avdekke feil ved oppdragsgivers utregning av total- eller evalueringsprisen.

10 Begrensninger i begrunnelsesplikten Kravet til hemmelighold av opplysninger av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, forskriftens § 3-6, jf. forvaltningslovens § 13. Markedet for radiologiske tjenester er preget av få leverandører på markedet. Innklagede hadde en tildelingsmodell som var valgt for å opprettholde konkurransen i markedet. Nemnda: Gitt utfordringene med å opprettholde konkurransen på markedet og særtrekkene ved innklagedes tildelingsmodell, antar klagenemnda at det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde opplysninger som gir innsikt i konkurrenters prissettingsstrategier.

11 Ulovlig direkte anskaffelse etter avlysning av konkurranse Kofa sak 2016/13 Hå kommune

12 2016/13 Hå kommune KUNNGJØRING TILDELING AV KONTRAKT TIL VALGTE LEVERANDØR AVLYSNING AV KONKURRANSE KUNNGJØRING AV NY KONKURRANSE NY TILDELING AVLYSNING AV KONKURRANSE OMGJØRING AV AVLYSNINGEN INNGÅELSE AV KONTRAKT

13 2016/13 Hå kommune Ulovlig direkte anskaffelse (UDA) FOA § 4-1 bokstav q: «i strid med reglene i forskriften ikke har kunngjort konkurransen» KOFA 2008/5: Totalforkastelse/avlysning -> tilbudene ikke lenger bindende, jf. avtaleloven § 5. Kan ikke «gjøres virksomme igjen ved en omgjøring av beslutningen». Uten virksomt tilbud -> UDA 11. mai 2016

14 2016/13 Hå kommune Den rettslige klassifiseringen av kontrakter inngått i en situasjon der det i utgangspunktet ikke foreligger bindende tilbud er modifisert når det gjelder vedståelsesfristen, jf. Forskriftens § 19-6 (3). Kontraktsinngåelse i en konkurranse som på tidligere tidspunkt har vært avlyst kan ikke uten videre anses som en ulovlig direkte anskaffelse.

15 2016/13 Hå kommune I det foreliggende tilfellet kunne ikke kontraktsinngåelsen hjemles i den første kunngjøringen fordi: -Plikt til på avlyse den første konkurransen og ulovlig å omgjøre avlysningsbeslutningen. -Ny konkurranse kunngjort og klart signal om at den første konkurransen var et tilbakelagt stadium.

16 Tilbud som kommer inn etter fristen for innlevering Tilbudet var sendt rekommandert i posten, innklagede hadde mottatt hentemelding, men pga feil hos post i butikk fikk innklagede ikke hentet ut tilbudet innen fristen. Avvisningsplikt etter forskrift om offentlig anskaffelser del II og del III. Men forsyningsforskriften del I gjaldt: ingen uttrykkelige bestemmelser om avvisningsplikt.

17 Klagenemndas vurdering Konkurransegrunnlaget viste en klar plikt til å avvise tilbud som ikke var kommet innklagede i hende før utløpet av tilbudsfristen. Tilbyderne bærer risikoen for feil fra postens side, streng forståelse av plikten til å avvise for sent innkomne tilbud. Klager må ta de forholdsregler som er nødvendig for å sikre seg at tilbudet nådde frem innen fristen. Ikke urimelige krav i konkurransegrunnlaget, men sikret klare regler for hvordan tilbud skulle innleveres.

18 Oppdragsgivers frihet ved valg av evalueringsmodell Opplysninger som ikke fremgår av tilbudet Vesentlig endring – noen eksempler

19 Opplysninger som ikke fremgår av tilbudet I hvilken grad kan og skal oppdragsgiver ta hensyn til opplysninger som ikke fremgår av tilbudet?

20 Utgangspunkt KOFA har i en rekke avgjørelser uttalt at oppdragsgiver som hovedregel skal kunne stole på de opplysningene som følger av leverandørens tilbud. KOFA-praksis viser at det ikke foreligger noen plikt for oppdragsgiver å kontrollere disse opplysningene, med mindre det foreligger forhold eller opplysninger som gir spesiell foranledning for kontroll.

21 2015/53 Åpen anbudskonkurranse om juridiske tjenester. -Ett av tildelingskriteriene var: ”Erfaring og kompetanse” -Dokumentasjon: CV på tilbudte ressurser -Klager påklaget tildelingen: En av leverandørens tilbudte advokater hadde ikke den erfaringen som fremgikk av tilbudet.

22 Klagenemndas vurdering Premiss (57): -Oppdragsgiver skal som hovedregel kunne stole på opplysningene som fremgår i tilbudet. -På evalueringstidspunktet hadde innklagede ikke foranledning for å kontrollere tilbudets opplysninger på dette punktet. -Prioritert sak: Gjennom klagen har innklagede nå fått en klar foranledning til kontroll av opplysningene.

23 2013/119 Anskaffelse av brøyting og snørydding Kvalifikasjonskrav: ”gjennomføringsevne” og ”betydelig erfaring” fra tilsvarende oppdrag. Klager oppfylte kvalifikasjonskravene og ble tildelt kontrakt. Klagers sjåfør var 100 % uføretrygdet. Kunne innklagede omgjøre tildelingen basert på denne opplysningen?

24 Klagenemndas vurdering Forskriften § 22-2: tildelingsbeslutningen kan i visse tilfeller annulleres Oppdragsgiver utøver et innkjøpsfaglig skjønn ved vurderingen av hvorvidt kvalifikasjonskravene er oppfylt. Legeerklæring tilsa at sjåføren fint ville klare jobben med snøbrøyting. Skaden som førte til uførheten lå 10 år tilbake i tid Forholdet var avklart med NAV Veien som skulle brøytes var bare på 9 km Dette var ikke vurdert av innklagede. Ikke utøvd forsvarlig skjønn.

25 Oppdragsgivers frihet ved valg av evalueringsmodell

26 Utgangspunkt Må opplyse om tildelingskriteriene, og for anskaffelser etter del III, også tildelingskriterienes vekt. I utgangspunktet ingen plikt til å opplyse om evalueringsmodellen på forhånd.

27 2014/95 (2080.no) Ulovlig dersom evalueringsmodellen: hvis den hadde vært kjent på forhånd, kunne ha påvirket tilbudsutformingen endrer tildelingskriteriet er bestemt basert på forhold som kan virke diskriminerende overfor en av tilbyderne.

28 2014/95 (2080.no) Tildelingskriteriet «Pris» vektet 60 %. Forholdsmessig modell: Prisforskjell på 40 % ga en poengforskjell på 28 %. Klagenemnda: I en slik situasjon kan ikke metoden anses egnet til å sikre den fastsatte vekten av tildelingskriteriet.

29 Vesentlig endring – noen eksempler

30 Problemstillinger Overordnet: Hvilken rolle spiller regelverket etter at kontrakt er inngått? Konkret: Hvilke/hvor store endringer er tillatt? Hvilke konsekvenser har et brudd?

31 Oppdragsgiver tar initiativ til eller gir samtykke til endringene Oppdragsgiver unnlater å gripe inn mot mislighold Typetilfeller

32 2014/139 AS Veisikring Trafikksikkerhetstiltak. uten Rekkverk med bakskinne.

33 2015/27 RenoNorden AS Innsamling og transport av husholdningsavfall. Euro-standard 4. 3

34

35 Hold dere oppdatert! Abonner på KOFAs nyhetsbrev


Laste ned ppt "Viktige KOFA avgjørelser NHOs anskaffelseskonferanse 11 mai 2016 Direktør/sekretariatsleder Anneline Vingsgård og Gruppeleder Jonn Sannes Ramsvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google