Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Facto AFP NTL Forskningsinstitutter Roar Eilertsen De Facto 21.05.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Facto AFP NTL Forskningsinstitutter Roar Eilertsen De Facto 21.05.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 De Facto AFP NTL Forskningsinstitutter Roar Eilertsen De Facto

2 De Facto Prinsipper i ny folketrygd Viktige prinsipper i pensjonsreformen: –1,35% av all arbeidsinntekt gjennom livet skal samles i en ”pott”, som skal fordeles over årene som pensjonist –Høringsutkastet: ”Pensjonsbeholdning” = 18,1 % av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G + arvegevinst –Tidligpensjonering betyr lavere opptjening (=mindre pott) og fordeling over flere leveår = lavere pensjon resten av livet

3 De Facto Levealdersjustering og indeksering Regjeringens høringsutkast: –levealderjustering med ”full effekt” fra 2010 Brevet til partene i LO/NHO-oppgjøret: –Skjerming av årskullene , delvis skjerming av kullene Indeksering, pensjon reguleres med 0,75 % mindre enn lønnsvekst Kravet før oppgjøret: AFP må utformes slik at indeksering og levealderjustering kompenseres fullt ut

4 De Facto Mange kan miste retten til AFP Retten til å gå av ved 62 år forutsetter at pensjonen (indeksregulert) er høyere enn garantipensjonen ved fylte 67 år (over 1,7933 G = ca kr). I praksis betyr dette at inntekten må ha tilsvart 4,3- 4,4 G (ca kr) i 40 år For personer med AFP: AFP-tillegget går inn i grunnlaget, slik at kravet til årsinntekt reduseres til ca kr i 40 år

5 De Facto Hvor mye går pensjonen ned? –Inntekt tilsvarende 5G (i dag ca kr.) i 43 år gir ca kr. i årlig pensjon ved avgang 67 år –Ved avgang 62 år reduseres pensjonen til ca kr. pr år – livet ut (ved opptjening i nytt system, alle årskull etter 1963). Levealderjustering kommer i tillegg. –Også avkorting for de som har opptjening i gammelt system – ca 2,5% pr år hvis du ikke har 40 års opptjening (fullt ut for alle født før 1953, delvis for årskullene ) –Gapet som AFP må dekke er ca kr pr år hele livet, pluss AFP-tillegget (brutto kr) i perioden år, pluss ca kr. pga levealderjustering.

6 De Facto Pensjon før AFP-tillegg AFP i dag: Som FT fra 67 år (med 5,5 G i 20 beste år = kr., 40 år ved 62 år) pluss AFP-tillegg kr brutto Ny FT: All opptjening i nytt system (fra 1963-kullet) Opptjening 5 G i 45 år ved 67 år / 40 år ved 62 år 1948-kullet: All opptjening i gammelt system, 40 år ved 67 år – avkort pga levealder, mindre opptjening og lengre periode

7 De Facto Regjeringens forslag Regjeringen fikk en AFP som bygger på de samme prinsippene som det nye pensjonssystemet (kalles ”en nøytral AFP-modell”): –En AFP-pott, opptjent som en prosentandel (0,314%) av årlig pensjonsgivende inntekt (opp til 62 år), som alle med rett til AFP skal ha lik rett til, uavhengig av når du pensjonerer deg –AFP-potten skal fordeles over årene som pensjonist, som et påslag til utbetalingen fra folketrygden. –Utbetales i en ”tonivå-modell”; –uttak i årene år skal ligge kr over nivået fra 67 år –AFP-tillegget skal levealderjusteres

8 De Facto Ny AFP – avgang 62 år, 5G i 40 år AFP-utvalgDe Facto Kommentarer AFP AFP – beregnet med komp. for skatt FT % opptjening av tilleggspensjon før 1992 Levalderjustert AFP før i tillegg til folketrygd AFP fra i tillegg til folketrygd Tap før Forskjellen skyldes verdien av AFP-tillegg Tap etter Forskjellen skyldes kompensasjon, levealdersjustering I tillegg kommer effekt av indeksering (- 0,75 % i året)

9 De Facto Forslag ny AFP – 35 år med lønn 4 G ( ), født 1948 Dagens AFP AFP Dagens folketrygd Gir 40 år opptjening Avgang 62 år Forholdstall 1,35, + manglende opptjening av tilleggspensjon i 5 år AFP før Tillegg AFP fra Tillegg (Kan hun gå av ? – rundt minstepensjon) Tap før Høyere tap skyldes forslag om at AFP skal regnes etter ny opptjeningsmodell Tap etter I tillegg kommer effekt av indeksering (- 0,75 % i året)

10 De Facto Problem med påslag Problemer med regjeringens ” påslagsmodell”: –Potten måtte økes fra kr. til ca kr. pr person (enighet i AFP-utvalget om at statens bidrag skal være det samme som i dag…) –Kostnadene blir de samme - uavhengig av om en person går av tidlig eller sent –Modellen vil skape enda større forskjeller i pensjon, avhengig av pensjoneringstidspunkt –Incentivene til seniorpolitikk forsvinner


Laste ned ppt "De Facto AFP NTL Forskningsinstitutter Roar Eilertsen De Facto 21.05.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google