Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiunionen Fremtidens kraftmarked i Europa og betydning for Norge Bente Hagem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiunionen Fremtidens kraftmarked i Europa og betydning for Norge Bente Hagem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiunionen Fremtidens kraftmarked i Europa og betydning for Norge Bente Hagem

2 Agenda 1.Innledning 2.Det indre energimarkedet - Status 3.Energiunionen og energimarkedet mot 2030 4.Norge i Energiunionen - Suksesskriterier Fremtiden er elektrisk 2

3 The energy Trilemma Konkurransedyktighet Forsyningssikkerhet Klimaendringer Utformingen av politikk for å løse trilemmaet, er en av de største utfordringene myndigheter og industri står ovenfor Fremtiden er elektrisk 3

4 Energiunionen er Europas strategi for å løse Trilemmaet Fremtiden er elektrisk TSOene er instrumentelle for å realisere energiomleggingen 4

5 TSOene bidrar med hardware og software i kraftsystemet Fremtiden er elektrisk INTERCONNECTED 5

6 41 TSOer fra 34 land – shall act as one En av de største stakeholder organisasjone i Brussel Mandat til sitt virke gjennom EU-regulering Viktig arena for Norge for å kunne påvirke utviklingen av det europeiske kraftsystemet Fremtiden er elektrisk Tredje energimarkeds- pakke Regulering ACER Regulering ENTSOG Regulering ENTSO-E Gassdirektivet Elektrisitets- direktivet ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 6

7 ENTSO-Es hovedoppgaver Fremtiden er elektrisk MARKED SYSTEMUTVIKLING SYSTEMDRIFT Ten-Year Network Development Plans Utvikling om implementering av Network Codes Bygge markeder Regional koordinering og prognosering av kraftsituasjon Energipolitisk rådgiver til ACER og Kommisjonen 7

8 Investeringer i Europeisk infrastruktur €150 milliarder mot 2030 Fremtiden er elektrisk 8 60 % av forbruk dekket av fornybare energikilder 20 % CO2 reduksjon i kraftsektoren Reduksjon i kraftpris på opp til 5 €/MWh 25 000 km DC-forbindelser 30 000 km AC-forbindelser

9 Agenda 1.Innledning 2.Det indre energimarkedet - Status 3.Energiunionen og energimarkedet mot 2030 4.Norge i Energiunionen - Suksesskriterier Fremtiden er elektrisk 9

10 EU vil lykkes med å etablere ett felles energimarked Fremtiden er elektrisk 10 Vedtatt i 1996 Liberalisering av elektrisitetsmarkeder Unbundling av vertikalintegrerte selskaper TSOene skal ikke være involvert i forretnings- aktiviteter uten direkte tilknytning til transmisjon Vedtatt i 2003 Ytterligere regulering på unbundling – spesielt hos TSOene Introduksjon av uavhengige regulatoriske myndigheter Frister for liberalisering av sluttbrukermarkeder for elektrisitet Vedtatt i 2009 Nytt unbundlingregime for TSOene for å sertifisere uavhengighet Etablering av ACER og ENTSO-E Network Codes/forskrifter skal etableres for å sikre effektive markeder og sikker drift av kraftsystemet Første pakke Andre pakke Tredje pakke

11 Tredje pakke gir EU verktøyet for å lykkes 4 forskrifter er vedtatt 4 vil bli vedtatt neste halvår 850 sider med EØS- relevant lovgivning 11 2 Fremtiden er elektrisk

12 Markedet må utvikles med "Target Models" Grunnprinsipper for Target Model Day Ahead markedet 1.Energy only Kraftprodusentene selger kun energi til markedet, og betales ikke for installert kapasitet. Prisdannelsen for elektrisitet bestemmes utelukkende av tilbud og etterspørsel 2.Markedskobling Tilbud, etterspørsel og nettkapasitet håndteres i én felles algoritme som finner optimal markedsløsning, og beregner pris og kraftflyt simultant  Markedskodene skal levere Target Models Fremtiden er elektrisk 12

13 Target Model for alle time frames  Markedskoden Capacity Allocation and Congestion Management Markedskobling Kontinuerlig handel så nært driftstimen som mulig i Intradag Flytbasert markedskobling i nett der dette er gunstig Fremtiden er elektrisk  Markedskoden Electricity Balancing Integrasjon av balansemarkeder regionalt og pan-Europeisk FCR: Automatiske frekvensstyrte reserver for normaldrift og driftsforstyrrelser aFRR: Automatiske frekvensstyrte reserver mFRR: Manuelle reserver/regulerkraft  Markedskoden Forward Capacity Allocation I områder uten velfungerende finansielle markeder, skal TSOene selge langsiktige transmisjonsrettigheter RISK MANAGEMENT Aktørene hedger fremtidig prisrisiko ENERGY MANAGEMENT Aktørene balanserer sin fysiske portefølje SYSTEM MANAGEMENT TSOene balanserer systemet DAY-AHEAD INTRADAG BALANSE FORWARD I morgen I driftsdøgnet År – mnd – uker – dager I driftstimen 13

14 Europeisk markedsintegrasjon Samfunnsøkonomisk gevinst Fremtiden er elektrisk Day-ahead €2.5 – 4 mrd/år Balansemarked € 3 mrd/år 14

15 Status Day-Ahead Verdens største multinasjonale kraftmarked Markedskobling med én daglig auksjon, 23 TSOer og 5 kraftbørser 19 land er koblet 85 % av forbruk i Europa Fremtiden er elektrisk Flytbasert markedskobling lansert mai 2015 i CWE (Benelux, Frankrike, Østerrike, Tyskland) Samfunnsøkonomisk gevinst estimert til € 100m/år i CWE 15

16 Status Intradag Go-Live sommer 2017 17 TSOer og 6 kraftbørser med i prosjektet XBID Aktørene forholder seg til lokal børs – men vil kunne se og handle med bud fra hele Europa Krevende prosjekt som har vært preget av flere forsinkelser Fremtiden er elektrisk 16

17 Status Balanse Et pan-europeisk marked er utfordrende Balansering av kraftsystemet er tett knyttet til lokale forhold – Utfordrende å lage et pan- europeisk marked Balansekoden vil lage harmoniserte regionale markeder 8 europeiske piloter skal bygge kunnskap om utveksling av balanseprodukter Norden har hatt et felles regionalt balansemarked siden 2009 Har gitt besparelser på €200 millioner pr år ift å ha separate markeder* Utveksler balanseprodukter på Skagerrak: 1/15 av kapasiteten er reservert – har stått for 25% av inntektene i 2015 Fremtiden er elektrisk *Kilde: Impact assessment on European electricity balancing market, Sweco 2013 17

18 Status Forward Finansielle markeder vokser og er viktig for et velfungerende kraftmarked Vekst både geografisk og volummessig Velfungerende og likvide markeder i Nord-Vest Europa. Hedging innenfor områder ikke mellom områder. Under press fra Europeisk regulering. Fremtiden er elektrisk TWh* *Measureable power trading volumes at exchanges and brokering platforms (OTC) Kilde: RWERWE 18

19 Agenda 1.Innledning 2.Det indre energimarkedet - Status 3.Energiunionen og energimarkedet mot 2030 4.Norge i Energiunionen - Suksesskriterier Fremtiden er elektrisk 19

20 Energiunionen Fra idé til strategi ►2007: Energi og klimapakken 20/20/20 ►2008: Finanskrisen ►2009: Egen energibestemmelse i Lisboatraktaten setter prioriteringene for EUs energipolitikk Et velfungerende indre energimarked Sikker energiforsyning Energieffektivitet Sammenkobling av nett ►2010: Ideen om en energiunion lanseres av Jacques Delors og daværende parlamentspresident Jerzy Buzek ►2014: Russland annekterer Krim – Energisikkerhet prioriteres høyt ►Polens statsminister Donald Tusk introduserer energiunionen, og Juncker gjør dette til en sentral del av sin valgplattform – og vinner valget. ►2015: Meddelelsen om Energiunionen lanseres av Juncker-Kommisjonen Fremtiden er elektrisk 20

21 Unik organisering av Energiunionen Helhetlig styringsmodell skal sikre bedre integrert politikkutvikling Visepresidenter leder hvert sitt prosjektteam, og har ansvar for å styre og koordinere et kluster av kommisærer Organiseringen skal bryte opp de politiske siloene, og sikre konvergens i politikkutformingen 14 kommissærer jobbet sammen om Energiunionen. Samme team skal bidra til realiseringen Fremtiden er elektrisk Maros Šefčovič Visepresident for Energiunionen Miguel Arias Cañete Kommisær for Klima og Energi 21

22 Eksisterende regulering må implementers. Noen kritiske områder trenger ny regulering Behov for nytt SOS direktiv Behov for ny lovgivning på sluttbrukermarkedet. Wholesale and Retailmarked må knyttes sammen Nye roller for DSOer. Rollefordeling mellom DOSer og TSOer må utvikles og reguleres Smart meters og datahåndtering må reguleres Kommisjonen vil utarbeide lovforslag på nytt markedsdesign i 2016 Fremtiden er elektrisk 22

23 Fremtidens energimarked er et mer fleksibelt energimarked Fremtiden er elektrisk 45 % fornybar produksjon i kraftsystemet i 2030 krever et marked designet for fleksibilitet  Fornybart skal integreres  Forbrukeren skal integreres Kommisjonens sommerpakke: Konsultasjon om Markedsdesign 23

24 Fornybart må integreres i markedet  Energimix mot 2030 må koordineres i regioner  Produsenter av RES må ta balanseansvar som andre markedsaktører  Investeringer må underbygges av riktige prissignaler ETS regimet må kunne friskmeldes Prisvolatilitet og price spikes i markedet må aksepteres  Elektrisitet må omsettes nærmere driftstimen Europeisk Intradag og Balansemarked må realiseres Vi må ha finere tidsoppløsning Fremtiden er elektrisk Kvoteobligasjoner (Grønne sertifikater) Feed-in tariffer Feed-in premium Støtteregimer for fornybart i Europa 24

25 Kunden må delta i markedet og prissignalet må fram Sluttbrukermarkedet må kobles til engrosmarkedet 11 av 18 EU-medlemsstater har regulerte strømpriser Inn med smarte målere og datahub Riktig oppgjør Enkelt å bytte leverandør Kan velge engrospris med påslag Kan velge sikring med basis i det finansielle markedet Kan innføre kapasitetsbaserte tariffer Kan selge fleksibiltet Fremtiden er elektrisk Uregulerte strømpriser Ulike former for regulerte strømpriser 25

26 Agenda 1.Innledning 2.Det indre energimarkedet - Status 3.Energiunionen og energimarkedet mot 2030 4.Norge i Energiunionen - Suksesskriterier Fremtiden er elektrisk 26

27 Norge og Norden har vært pilot for europeisk markedsutvikling… 19911995 20002005 2015 ET FELLES NORDISK ENERGIMARKED FORBEDRET EFFEKTIVITET EUROPEISK INTEGRASJON 2010 Etablering av Nord Pool Felles nordisk energimarked med priskobling Felles regulerkraftmarked Bedre utnyttelse av nett og produksjon Besluttet 5 nordiske nettinvesteringer Ambisiøse klimamål Omfattende nettinvesteringer Europeisk markedsintegrasjon Fremtiden er elektrisk 27

28 …men det nordiske markedet er ikke ferdigutviklet Første og andre energimarkedspakke var ukompliserte å implementere Tredje pakke er mer krevende Fortsatt ikke implementert i Norge Krever endringer i Energiloven og NVEs forskrifter Fremtiden er elektrisk ENERGILOVEN 29 JUNI 1990 28

29 Norge i Energiunionen 3 suksesskriterier Vi trenger en balansert utvikling av det nordiske kraftsystemet mot 2030 Nordiske myndigheter må utnytte regionaliseringen Norge og Norden må fortsette å eksportere piloter for europeisk markedsutvikling 29 Fremtiden er elektrisk

30 NO5 NO2 NO1 NO4 NO3 Systempris Norden Gjennomsnittlig kraftpris pr mnd EUR/MWh 2008200920102011201220132014 Vi har tatt klimaansvar - men 2020 bidraget har hatt konsekvenser for norsk verdiskaping 30 Styreseminar Brussel, 25.-26. september 2014 Verdien av norsk vannkraft er vesentlig redusert, halvert fra 2008 Sluttbrukerne finansierer sertfikatordning og nettinvesteringer Statnett har en tidsstyrt prosjektportefølje hvor en betydelig del av investeringene skyldes tilrettelegging for fornybart Kilde: Nord Pool Spot

31 Ubalanse i det Nordiske kraftsystemet Vil skape press på flere utenlandskabler Forretningsidéen for verdens lengste mellomlandsforbindelser er fleksibilitetseksport, ikke eksport av midlertidig energioverskudd Ny EU-regulering vil utfordre drifts- og handelsløsninger Beslutningsmakt flyttes fra bilaterale parter til regioner 31 Balansert utviklingUtnytt regionaliseringEksporter piloter Kilde: Statnetts analyser – Energisystemet i Norge og Europa mot 2030 Nordisk energibalanse 2030 Fremtiden er elektrisk

32 Regionale styringsstrukturer Burde etableres for å få fart på utviklingen Energiomleggingen krever et nytt markedsdesign, og arbeidet er i startgropen  Nordisk ministerråd bør engasjeres Regelmessige møter Et pro-aktivt sekretariat som sikrer kontinuitet i prosessene  Pentalateral Energy Forum er en god modell Fremtiden er elektrisk Balansert utviklingUtnytt regionaliseringEksporter piloter 32

33 Pentalateral Energy Forum (PLEF) Fremtiden er elektrisk PLEF regionen: Benelux, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits Rammeverk for regionalt samarbeid i det sentrale Vest-Europa Arbeider for integrasjon av elektrisitetsmarkeder og forsyningssikkerhet i regionen Regelmessige møter med departementer, regulatorer, TSOer, børser og bransjeorganisasjoner Merverdi Raskere regional integrasjon Mer spesifikke anbefalinger for videre arbeid Utviklingssenter for nye ideer Balansert utviklingUtnytt regionaliseringEksporter piloter 33

34 Det norske sluttbrukermarkedet en pilot for Europa Enkel markedsadgang – over 100 tilbydere sikrer konkurranse Webportal gir kunden informasjon om priser og elektrisitetsprodukter Elektrisitetsproduktene er standardiserte, med kraftprisen i engrosmarkedet som referanse Norsk Elhub og Nordisk Balanseavregning Gir lavere nettleie for kunden BKK: Sparer 60 årsverk på oppgjør Enklere leverandørbytte Legger til rette for integrasjon av forbrukerfleksibilitet Fremtiden er elektrisk Balansert utviklingUtnytt regionaliseringEksporter piloter 34

35 Fredrikstad Energi: Effektbasert nettleie kan spare nettinvesteringer Fra 1 august 2015 har Fredrikstad Energi innført effektbasert nettleie for kunder med AMS- og timesmålere på Hvaler, Kråkerøy og i Fredrikstad Nettleie = Fastbeløp + Effektledd + Energiledd Effektledd = Gjennomsnitt av de 3 timene med høyest energiforbruk iløpet av aktuell avregningsmåned * effektpris Testingen av tariffen på Hvaler vinterstid ga 20 % reduksjon av maksimalt effektforbruk og samlet energiforbruk Fremtiden er elektrisk Balansert utviklingUtnytt regionaliseringEksporter piloter 35

36 Skal utnytte informasjon fra smarte målere installert på Hvaler og Fredrikstad  Strømmålerne varsler om feil direkte til driftssentralen, og lokaliserer strømbrudd på 2,7 sekunder  En sensasjon i verdensklasse ifølge Microsoft Norge Halden-baserte eSmart Systems har levert systemløsningen med funksjoner som forbedrer nettdriften og muliggjør forbrukerfleksibilitet Fremtiden er elektrisk Balansert utviklingUtnytt regionaliseringEksporter piloter Landets mest avanserte driftssentral for smarte nett i Fredrikstad – Bruker Big Data 36

37 Norge i Energiunionen 3 suksesskriterier Balansert utvikling av det nordiske kraftsystemet mot 2030 Nordiske myndigheter må utnytte regionaliseringen Norge og Norden må fortsette å eksportere piloter for europeisk markedsutvikling 37 Fremtiden er elektrisk

38 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Energiunionen Fremtidens kraftmarked i Europa og betydning for Norge Bente Hagem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google