Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjonsarbeidet til nå. 2 Hva har vært på dagsorden til alle seksjonene  De organisastoriske forholdene så som: –Etablering, konstituering og organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjonsarbeidet til nå. 2 Hva har vært på dagsorden til alle seksjonene  De organisastoriske forholdene så som: –Etablering, konstituering og organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjonsarbeidet til nå

2 2 Hva har vært på dagsorden til alle seksjonene  De organisastoriske forholdene så som: –Etablering, konstituering og organisering av seksjonene og administrasjonene  Stipend  Yrkesetikk  SRY og fagråd  Landskonferansene

3 3 SHS  Videreutdanninger I samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet er det ferdigstilt 5 læreplaner for videreutdanning for helse- og sosialpersonell med videregående yrkesutdanning:  Ferdig trykket: - Videreutdanning i psykisk helsearbeid  - Videreutdanning i eldreomsorg  - Videreutdanning i helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer  Under trykking:  - Videreutdanning i barsel og barnepleie  - Videreutdanning i rehabilitering  2 er ute på høring:  - Videreutdanning i veiledning  - Videreutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie

4 4 SHS  Klinisk fagstige –SHS har godkjent 77 kurs og gitt godkjenning som klinisk spesialist til 23 medlemmer (hjelpepleiere).  Legemiddelkompendium –Ny kompendium om legemiddelhåndtering som bl.a. kan legges til grunn for kursopplegg i kommuner og andre arbeidssteder er utviklet og klar for salg til en pris av kr 50. –Dette er etterspurt og ettertraktet.  Sintef - rapport om kvalitet i eldreomsorgen  Arbeidsmiljø og psykisk helse

5 5 SHS -Større saker" som det jobbes kontinuerlig med:  Barnevernet –Viktig reform - lite penger –Vi har en stor bekymring for både brukere og ansatte innefor barnevern og rusomsorgen. –Samarbeider med andre forbund om dette bl.a. FO –Viktig fokus er nedskjæringer i budsjettene, byråkratiske regler og forskrifter som truer de ansattes kreativitet, yrkesstolthet og selvtillit. Mottrekk er ompetanseutvikling/faglige tilbud  Rusmiddelomsorgen –Et av de største utfordringsområder vi står ovenfor innen helse- og sosialpolitikken er knyttet opp mot rusmiddelområdet. –Stortinget har vedtatt en rusreform i to trinn: –Målet med Rusreform I, har vært å legge det organisatoriske grunnlaget for en styrking av spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmisbrukere. –Rusreform II - fra tre til to forvaltningsnivåer. –Det er en rekke tiltak som må iverksettes for at dette skal bli vellykket.

6 6 SKKO  Kirke- og gravferdsområdet  a) Etablere et sentralt fagmiljø Som kan kan bidra til å styrke gravferdssektoren.  b) KA oppgjøret og kirketjenere Fullført Kirketjenerskole vil gi lønn som fagarbeider.  c) Tillitsvalgtsordningen innen KA området Det pågår et prosjekt for endelig å få etablert tillitsvalgtordning for alle medlemmer i KA-området. Fylkeskretsene tar nå medansvar og det er satt en frist 1.12 for at ordningen skal være på plass i alle virksomheter.  d) Stat-kirke Et statlig utvalg nedsatt og skal levere sin innstilling innen utgangen av 2005. Vi sitter i Aps referansegruppe

7 7 SKKO  Kino  - Kinomonopolet er i ferd med å sprekke.  - Informasjon og støtte gitt for å unngå privatisering.  Barnehager og SFO  a) Barnehagereformen  b) Private barnehager  c) Samarbeid med Utdanningsforbundet  d) Idehefte til SFO ansatte  e) Hefte om Psykososialt arbeidsmiljø (samarbeidsprosjekt) (omhandler også nå "våre" medlemmer)

8 8 SKKO (flerkulturelt)  Introduksjonsprogram for nyansatte innvandrere  - Fra 1.september er det obligatorisk for kommuner å gjennomføre et omfattende introduksjonprogram for nyankomne innvandrere.  - Informasjon til fagforeningene om ordningen, om mulighet for å engasjere seg i arbeidet og med oppfordring til aktivt vervearbeid overfor de som jobber med programmet.  MATCH -prosjektet (Vest-Agder)  - Flerkulturell kompetanse er viktig for alle som yter offentlige tjenester.  - Fokus på utfordringer i forhold til arbeid med barn og unge.  - Forberedelse av en stor konferanse om behov for tolk i et flerkulturelt samfunn.

9 9 SKKO - "Større saker" som det jobbes kontinuerlig med:  Kultur generelt:  a) en egen lov innen kulturområdet.  b) 1 prosent av statsbudsjettet til ulturformål  Utdanning generelt:  a) St.melding 30 Kultur for læring  b) Videreutdanning for barne og ungdomsarbeider ved Høgskolen i Trondheim (Fylket)  c) 3 årig Faglærerskole for de med fagbrev i Barne- og ungdomsarbeideren.  d) Samarbeid for å utvikle en Fagskoleutdanning basert på fagbrev innen rus og miljøarbeide i Narvik  Forebygging - barn og ungdomsarbeide –Fritidsklubbene

10 10 SKA  Skatterevisjon  overføring fra stat til kommune (mye arbeid både inn mot direktoratet, enkeltmedlemmer etc)  Skatteoppkrevingshøring  på høring forslag om statliggjøring (nettverksarbeid med KS etc. Synliggjøring av effekter for SKAs medlemmer)  Konferanse for kommunale ledere i februar 05  samarbeid med rådmannsforeningen. Tema: KOmmunal utvikling i europeisk perspektiv  Verving/besøksrunde/medlemsutvikling SKA  Øke kunnskaper om hva viktige grupper i seksjonen ønkser av yrkesfaglige tilbud  o sekretærer, høgskoleutdannende generelt og adm. ledere. Virkemiddel: ressursgruppe+ sannsynligvis medlemsundersøkelse rundt årsskiftet  Yrkesfaglig temakonferanse om utdanning og arbeidsmiljø i kontor/administrasjonssektoren  november 2004

11 11 SST  Yrkesbrosjyrer  som omhandler de enkelte fag med mål om å værve og rekruttere til våre tekniske yrker  Arbeidsmiljørelaterte spørsmål  innenfor yrkesgrupper som er eksponert for kjemikalier (badeanlegg, renseanlegg, osv (generelt yrkesskader))  Arbeidssituasjon for små yrkesgrupper - arbeidsmiljø, utdanning og nettverk. (parkeringsansatte osv.)  Standardiseringsarbeid  Videreutdanning  Tverrfaglig samarbeid / brukerallianser  Temaseminarer

12 12 SST  Planlagte konferanser:   renholdskonferanse for renholdsledere november 2004   konferanse tekniskeledere våren 2005   brannkonferanse mai 2005   beredsskapskonferanse 2005  Verving:  Kontakt med uteapparatet  Lagd yrkesark som kan brukes som markedsføring av de ulike yrkesgruppene samt til verving  Temaseminar som nå er holdt i de fleste fylkene - viktig med tanke på KFOs offensiv.  Opplæring  Følger opp opplæringsplanen for vaktmestre og VA  arbeid ift parkeringsbetjenter  Nettverket  Rådene har blitt kalt inn til møter i september. Slik at rådene og administrasjonen kan få til et enda bedre samarbeid.


Laste ned ppt "Seksjonsarbeidet til nå. 2 Hva har vært på dagsorden til alle seksjonene  De organisastoriske forholdene så som: –Etablering, konstituering og organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google