Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IFRS for SMEs - det nye norske regnskapsspråket?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IFRS for SMEs - det nye norske regnskapsspråket?."— Utskrift av presentasjonen:

1 IFRS for SMEs - det nye norske regnskapsspråket?

2 Norsk regnskapsregelverk for ikke børsnoterte selskaper-2013 Foretakene kan velge mellom: 1 IFRS (forskrift 17.12.2004, jf rskl § 3-9) 2 Forenklet IFRS (forskrift 21.1.2008, jf rskl § 3-9) 3Norsk regnskapslovgivning, jf rskl av 17.juli 1998 I praksis velger de eller fleste ikke børsnoterte selskaper å benytte regnskapslovens regler Små foretak kan anvende NRS 8, som gir en rekke unntak i forhold til NGAAP

3 Utfordringer med dagens system For mange alternativer ? For store utfordringer med å vedlikeholde norske regnskapsstandarder (status/faglig innhold)

4 Norsk forenklet IFRS forskrift 21.1.2008 Hovedinnhold: 1 Full IFRS med enkelte norske unntak, for eksempel inntektsføring av utbytte 2 Norske noteopplysninger, dvs langt færre enn full IFRS

5 Høringsuttalelse NRS NRS oppfatter det slik at gjeldende forskrift er utdatert, og det er derfor viktig at ny forskrift kan tas i bruk raskt. Vi støtter at ny forskrift trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere, men foreslår en overgangsregel…

6 IFRS for SMEs - framtidsregelverket Ca 250s (”15 % av Full IFRS”) Vedtatt av IASB juli 2009 Forutsettes benyttet av alle foretak unntatt –Børsnoterte foretak –Banker og forsikringsselskaper (Disse trenger ”Full IFRS?”)

7 IFRS for SMEs Vesentlige forenklinger sammenholdt med full IFRS, kanskje særlig vedr notekrav, men også målespørsmål (goodwill, verdiregulering etc) Regelverket fremstår som «stand alone», kunnskap om full IFRS er i prinsippet unødvendig «Undue cost or effort»- meningen er at regelverket skal være enkelt i bruk; er det utfordrende å måle virkelig verdi på for eksempel investeringseiendommer skal man slippe. Regelverket gir ofte, men ikke alltid. samme løsninger som NGAAP

8 IFRS for SMEs Viktige momenter i favør av å utarbeide IFRS for SMEs i et internasjonalt perspektiv –Stor etterspørsel etter et slikt regelverk internasjonalt Øker sammenlignbarhet og tillit til SME-regnskapet Reduserer kostnader til standardsetting nasjonalt

9 EU-situasjon EU-direktivene vil bli nesten fullt ut tilpasset IFRS for SMEs Positive holdninger i angloamerikanske land som UK, Irland, Danmark,Nederland (etc). Sverige positive, men en del utfordringer med skatteregler. Negativ holdning i Finland (kontinental regnskapstradisjon) og i Kontinentaleuropa, spesielt Tyskland (ny regnskapslov innført i 2009)

10 Nåsituasjon Norge På topp i ”frikobling” regnskap/skatt i Europa (jf artikkel (Nobes/Schwencke i EAR nr 1/2006)- godt grunnlag for å ta regelverket i bruk ”Angloamerikansk” tradisjon innen regnskap. Lovreglene hindrer full tilpasning

11 Arbeid med tilpasning til IFRS for SMEs Fase 1. Tilpasning til IFRS for SMEs innenfor regnskapslovens ramme –Forslag skulle etter planen sendes på høring senhøstes 2013. Utsatt til april 2014 Fase 2. Gjennomføring av lovendringer Lovutvalg oppnevnes i 2014 ? Arbeidet forventes å være basert på nye regnskapsdirektiver

12 Fase 1- forts Ny regnskapsstandard skal utarbeides. Statsaut revisor Erik Østli er engasjert for jobbe 100% med saken til våren 2014. Skal baseres på en norsk oversettelse av IFRS for SMEs(fører antakelig til en begrepsmessig IFRS- tilpasning) Enkelte viktige norske løsninger videreføres, både fra standarder og fra regnskapsloven. Forenklinger er ønskelige, særlig når det gjelder noter Men er notekravene under IFRS for SMEs særlig mer omfattende enn kravene under « NGAAP»? Studentarbeider angir at forskjellene ikke er store..

13 Fase 1- mulig hovedinntrykk Fremstår først og fremst som en opprydning i dagens norske regelverk Svært få nye løsninger,,??

14 Fase 1 –Forholdet til grunnleggende prinsipper i rskl kap 4 IFRS for SMEs kap 2 bygger på et balanseorientert rammeverk inklusive definisjoner av eiendeler og gjeld. Kan kapitlet beholdes i den nye standarden ? Hvis ja, kan «opptjeningsprinsippet», «sammenstillingsprinsippet» og «transaksjonsprinsippet» (jf rskl kap 4) innebære at vi kan/må beholde særnorske løsninger som er i strid med IFRS for SMEs –Eksempler på særnorske løsninger behandling av utbytte Inntektsføring, for eksempel ved leilighetsprosjekter

15 Fase 1 – eksempler på nye standarder/løsninger Endelig en standard om varige driftsmidler!! Klar plikt til dekomponering vedr avskrivninger Innføring av «totalresultat» (other comprehensive income) –Egen oppstilling, eller –Integrert del av note om endring av egenkapital

16 Fase 1 -norske løsninger istrid IFRS for SMEs Transaksjonskostnader ved virksomhetskjøp inngår i kostpris/goodwill (rskl § 5-4) Investeringseiendommer kan ikke måles til virkelig verdi som er høyere enn kostpris, rskl § 5-3 Forsknings-og utviklingsutgifter kan balanseføres (forbudt under IFRS for SMEs), jf rskl § 5-6 Finansielle instrumenter skal normalt måles til kostpris, jf likevel rskl § 5-8

17 Norske regler som ikke finnes i IFRS for SMEs (videreføres antakelig) Fusjon Fisjon Ideelle organisasjoner Pensjoner NRS 8 små foretak (må omarbeides og tilpasses ny standard

18 Oversikt standard Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard3Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard3 Kapittel 2 - Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)4Kapittel 2 - Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)4 Kapittel 3 - Presentasjon av et finansregnskap13Kapittel 3 - Presentasjon av et finansregnskap13 Kapittel 4 - Balanse18Kapittel 4 - Balanse18 Kapittel 5 - Totalresultat22Kapittel 5 - Totalresultat22 Kapittel 6 - Oppstilling av endringer i egenkapital og egenkapitalnote26Kapittel 6 - Oppstilling av endringer i egenkapital og egenkapitalnote26 Kapittel 7 - Oppstilling av kontantstrømmer28Kapittel 7 - Oppstilling av kontantstrømmer28 Kapittel 8 - Noter til finansregnskapet33Kapittel 8 - Noter til finansregnskapet33 Kapittel 9 - Konsernregnskap og morforetakets selskapsregnskap36Kapittel 9 - Konsernregnskap og morforetakets selskapsregnskap36 Kapittel 10 - Regnskapsprinsipper, estimater og feil37Kapittel 10 - Regnskapsprinsipper, estimater og feil37 Kapittel 11 - Alminnelige finansielle instrumenter42Kapittel 11 - Alminnelige finansielle instrumenter42 Kapittel 12 - Andre finansielle instrumenter43Kapittel 12 - Andre finansielle instrumenter43 Kapittel 13 - Beholdninger44Kapittel 13 - Beholdninger44 Kapittel 14 - Investeringer i tilknyttede foretak49Kapittel 14 - Investeringer i tilknyttede foretak49 Kapittel 15 - Investeringer i felleskontrollerte virksomheter53Kapittel 15 - Investeringer i felleskontrollerte virksomheter53 Kapittel 16 - Investeringseiendom57Kapittel 16 - Investeringseiendom57 Kapittel 17 - Eiendom, anlegg og utstyr58Kapittel 17 - Eiendom, anlegg og utstyr58

19 forts Kapittel 18 - Andre immaterielle eiendeler enn goodwill64Kapittel 18 - Andre immaterielle eiendeler enn goodwill64 Kapittel 19 - Virksomhetssammenslutninger og goodwill65Kapittel 19 - Virksomhetssammenslutninger og goodwill65 Kapittel 20 - Leieavtaler66Kapittel 20 - Leieavtaler66 Kapittel 21 - Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler67Kapittel 21 - Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler67 Kapittel 22 - Forpliktelser og egenkapital68Kapittel 22 - Forpliktelser og egenkapital68 Kapittel 23 - Inntekter76Kapittel 23 - Inntekter76 Kapittel 24 - Offentlige tilskudd77Kapittel 24 - Offentlige tilskudd77 Kapittel 25 - Låneutgifter79Kapittel 25 - Låneutgifter79 Kapittel 26 - Aksjeverdibaserte betalingstransaksjoner80Kapittel 26 - Aksjeverdibaserte betalingstransaksjoner80 Kapittel 27 - Verdifall på eiendeler87Kapittel 27 - Verdifall på eiendeler87 Kapittel 28 - Ytelser til ansatte95Kapittel 28 - Ytelser til ansatte95 Kapittel 29 - Resultatskatt95Kapittel 29 - Resultatskatt95 Kapittel 30 - Omregning av utenlandsk valuta95Kapittel 30 - Omregning av utenlandsk valuta95 Kapittel 31 - Høyinflasjon96Kapittel 31 - Høyinflasjon96 Kapittel 32 - Hendelser etter balansedagen96Kapittel 32 - Hendelser etter balansedagen96 Kapittel 33 - Opplysninger om nærstående parter97Kapittel 33 - Opplysninger om nærstående parter97 Kapittel 34 - Spesialiserte aktiviteter102Kapittel 34 - Spesialiserte aktiviteter102 Kapittel 35 - Overgang til Norsk Regnskapsstandard102Kapittel 35 - Overgang til Norsk Regnskapsstandard102

20 Oppsummering nyheter Grunnleggende prinsipper kap 2 Totalresultat kap 5 Konsernregnskap investeringsselskaper 9 Varige driftsmidler kap 17 Full goodwill borte kap 19 Avsetninger/opprydning kap 21 Klassifisering EK/ gjeld kap 22 Nettoføring offentlig tilskudd eneste tillatte 24 Korridorløsning borte kap 28 Noter, alle standarder, reduksjon


Laste ned ppt "IFRS for SMEs - det nye norske regnskapsspråket?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google