Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning v/ Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging Folkevalgtopplæring - Kommunalstyret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning v/ Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging Folkevalgtopplæring - Kommunalstyret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning v/ Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging Folkevalgtopplæring - Kommunalstyret

2 STAVANGER KOMMUNE Sammen for en levende by Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden

3 STAVANGER KOMMUNE BMUs ansvar ■ Er til stede. Hver dag, hele året. ■ Vann, avløp, renovasjon, gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, kommunale bygg og eiendommer, bevilling. ■ Noen tall ■ 640 km vannledninger, 1000 km avløpsledninger, 150 stasjoner ■ 1000 km veger ■ 2977 bygg, 750 000 kvm ■ 1300 (ute)anlegg, 13/14000 dekar av 70.000 dekar ■ osv. STAVANGER KOMMUNE

4 BMUs ansvar ■ Skaper fremtiden. ■ Miljøpolitikk ■ Utbygging, eiendomserverv og sikring av friområder ■ Investeringsprogrammet ■ Gjennomføringsevne og resultater ■ Samhandling ■ Ca 463 pågående prosjekter ■ Fra Lervig sykehjem til lekeplasser STAVANGER KOMMUNE

5 BMUs ansvar ■ Vil gå foran. ■ Våge å prøve ut nye tiltak ■ Skape entusiasme ■ Bygge kompetanse ■ Det er fortsatt viktig å gå foran ■ Vi har mange gode eksempler ■ Men noen ganger må godt nok være godt nok ! STAVANGER KOMMUNE

6 KOMMUNENS LANGSIKTIGE OG OVERORDNEDE MÅL

7 STAVANGER KOMMUNE Kommuneplan 2014-2029 ■ Sammen for en levende by ■ Bærekraftig utvikling som fundament ■ Langsiktige utviklingsmål : ■ En god by å bo i ■ Mangfold og deltakelse ■ Regionsenter med internasjonalt engasjement ■ Nyskapende og robust næringsliv ■ Handlekraftig organisasjon

8 STAVANGER KOMMUNE Stavanger møter framtiden Hovedgrep i ny kommuneplan: ■ Regionalt samarbeid ■ Forebygging og folkehelse ■ Byutviklingsstrategi

9 Handlings- og økonomiplan Utfordrings- og innsatsområder

10 STAVANGER KOMMUNE God tilrettelegging for en økende befolkning Livskvalitet, velferd og folkehelse En klimarobust by Verdibevaring En handlekraftig organisasjon Tilpasninger for framtidens velferdstjenester

11 Verdibevaring ■ Fra kortsiktig investeringsfokus til langsiktig forvaltningsfokus ■ Krav til nybygg og uteområder som bidrar til reduksjon av behov ■ Vurdere avhending/rivning av de dårligste byggene ■ Fornyelse av ledningsnett ■ Redusere vann på avveie ■ Dokumentasjon av tilstand og god oppfølging ■ Øke kapasitet og kompetanse

12 STAVANGER KOMMUNE Utfordring og innsatsområder - viktigere enn noen gang ! ■ Tilrettelegging for en økende befolkning ■ Livskvalitet, velferd og folkehelse ■ En klimarobust by ■ Verdibevaring ■ En handlekraftig organisasjon STAVANGER KOMMUNE

13 Handlings- og økonomiplan Samhandling i budsjettprosessen

14 Desember Bystyrets budsjettvedtak Januar/februar Detaljering av vedtatt budsjett Mars/april Vurdering av utfordringsområdene Budsjettrundskriv Mai Kommuneprp Medio mai Budsjettinnspill fra tjenesteområdene Juni Sak og seminar FSK Foreløpige rammebetingelser og utfordringsområder August/september Drøftinger og vurderinger August/september Info til FSK om endringer Primo oktober Statsbudsjettet Ultimo oktober Rådmannens forslag offentliggjøres Tillitsvalgte Budsjett- prosessen FSK / Bystyret Økonomirapporter med info om skatt og aktivitetsnivå Tertialrapporter Muntlige orienteringer

15 Finansielle målsettinger økonomisk bærekraft 3% netto driftsresultat 50% egen- finansiering 60 % gjeldsgrad Krevende å opprettholde de finansielle målsettingene Viktig å opprettholde økonomisk bærekraft på lang sikt

16 ROLLEN SOM FOLKEVALGT STAVANGER KOMMUNESTAVANGER KOMMUNE

17 FOLKEVALGT LEDERSKAP Kilde: KS folkevalgtprogram 2015-2019 Det folkevalgte lederskapets kjerneoppgave er å utforme og utvikle lokalsamfunnet. Kort oppsummert skal det folkevalgte lederskapet skape målrettet endring, få ting til å skje, på en effektiv og forsvarlig måte som skaper oppslutning i lokalsamfunnet. Folkevalgtes roller: 1.Representasjonsrollen 2.Styringsrollen 3.Lederrollen 4.Arbeidsgiverrollen Les mer om folkevalgt lederskap i KS folkevalgtprogram 2015-2019.

18 Administrasjon og lønn 9 Byutvikling 11 Miljø og utbygging 11 Kultur og idrett 11 Oppvekst 11 Levekår 11 Bystyret 67 Kontrollutvalget 5 Formannskapet 19 Kommunalutvalget 9 Råd og utvalg Eldrerådet Innvandrerrådet Funksjonshemmedes råd Ungdommens bystyre Sølvberget KF Stavanger Parkeringsselskap KF Stavanger Natur- og Idrettsservice KF Stavanger Byggdrift KF Finans 11 Kommunalstyrer Eiganes / VålandStorhaugTasta MadlaHillevågHinna Bydelsutvalg Hundvåg Politisk organisering

19

20 KOMMUNALSTYRENES OPPGAVER OG MYNDIGHET ■ Styret er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til kommuneloven § 10 nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak. ■ Kommunalstyret skal påse at kommunens vedtatte miljømål følges opp i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på området. ■ Styret skal i sin virksomhet iaktta likestillingsoppgavene slik det følger av gjeldende lov, forskrifter og avtaleverk. ■ Styrets oppgaver og myndighet innebærer ansvar for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og utøvelse av virksomheten, samt å ta initiativ til utvikling av denne.

21 FOLKEVALGT I STAVANGER KOMMUNE – UTVALGTE TEMA ■ Etikk Stavanger kommune skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til innbyggerne. ■ Arbeidsgiverrollen Stavanger kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Arbeidsgiverstrategien er fundert i en sterk tro på at det er våre ansatte som sammen skaper verdier og bidrar til at vi løser oppgavene på en god måte. Strategien skal bidra til en målrettet utvikling av ledere og medarbeidere, deres kompetanse, samhandling om oppgaveløsningen og vår felles kultur. ■ Likestilling og mangfold Stavanger kommune skal være en by preget av åpenhet, inkludering og mangfold hvor innbyggerne og ansatte føler trygghet mot diskriminering.

22 FELLES STYRINGSDOKUMENTER ■ Kommuneplan 2014-2029 ■ Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ■ Anskaffelsesstrategi ■ Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 ■ Digitaliseringsstrategi 2014-2029 ■ IKT strategi ■ Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 ■ Kommunikasjonsstrategi ■ Plan for strategisk kompetansestyring 2014-2026 ■ Strategi for likestilling og mangfold 2013-2020 ■ Strategi for frivillighet 2015-2018 ■ Strategisk plan for beredskap og samfunnssikkerhet I tillegg kommer bl.a. budsjettreglementet som inneholder overordnede budsjett- og rapporteringsrutiner inkludert fullmakter.

23 Budsjettreglement

24 Overordnede budsjett- og rapporteringsrutiner inkludert fullmakter Budsjettbehandlingen Budsjettfullmakter Rapportering Årsrapport og årsregnskap Link til budsjettreglementet finnes herher

25 Budsjettfullmakter ■ Budsjettrammene vedtas av bystyret (budsjettskjema 1B) ■ Virksomheter/driftsstyrene og avdelingene kan disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor sine virksomheters/avdelingers vedtatte netto budsjettramme ■ Utfyllende retningslinjer i Økonomihåndboken

26 Budsjettfullmakter Regler for flytting av budsjettmidler i løpet av året. Kap. i HØP Kommunalstyret: Omdisponere innenfor rammen av hvert enkelt virksomhetsområde. Disponere/omdisponere rammebevilgninger til investeringsformål – unntatt prosjekt som er omfattet av kommunal byggeinstruks Virksomhetsleder/driftsstyret har fullmakt til å disponere eller omdisponere innenfor sin netto budsjettramme, men ikke i strid med bystyrets eller formannskapets budsjettvedtak (pkt 6). I praksis er virksomhetens økonomi en samlet ramme. Virksomhetens resultat (eksklusiv egenbetaling barnehage, SFO, langtidsopphold og korttidsopphold, trygghetsavdeling og for hjelp i hjemmet og energikostnader), måles i + / - 3%-rapporten. 26

27 KOMMUNALSTYRET FOR ……… STAVANGER KOMMUNESTAVANGER KOMMUNE

28 OPPGAVER OG MYNDIGHET STAVANGER KOMMUNE


Laste ned ppt "Innledning v/ Leidulf Skjørestad, direktør bymiljø og utbygging Folkevalgtopplæring - Kommunalstyret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google