Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til nytt skoleår! Skolestart 2016-2017 11.08.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til nytt skoleår! Skolestart 2016-2017 11.08.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til nytt skoleår! Skolestart 2016-2017 11.08.16

2 Velkommen til nye: Helt nye: Helen Jansen (tysk og engelsk) Kornelia Dyrseth (norsk, psykologi og naturfag) Inger Sannes (lærling kontor) Fast stilling: Jostein Frøysnes Line Noer Borrevik Mattias Godeseth Forlenget årsvikariat: Agnes H. Eriksen

3 Nye roller: Fagkoordinatorer: –Kroppsøving: Siw –Norsk 1ST: Marte –Norsk 2ST: Kjersti –Norsk 3ST: Silje –Engelsk 1ST: Karin –Matematikk 1ST: Eva –TOK: Mudasia Matteprosjekt: Karl, Eva, Magnar, Tone, Ekstra rådgiver 2016-17: Karin

4 Ledergruppe, stab, trinnledere Finn Gabrielsen (Rektor) Ledergruppe Bente Ø. Ivarson 1ST Sidsel Lyngstad 2ST Karl Roar Vigmostad 3ST Grethe Mahan F Fiona Andvik IB Eivind Sædberg (Avd.l. adm.) Jarle Sæbø (Avd.l. adm.)

5 Fordeling av fagansvar Finn Bente Norsk Engelsk Fremmedspråk Religion Sidsel Kroppsøving Historie Samfunnsfag Programfag SSØ Karl Matematikk Fysikk Kjemi IKT IB Group 4,5 Grethe Naturfag Geografi Geofag Biologi ToF Fiona IB Group 1,2,3,6 EE, ToK CAS

6 ÅRETS INNSØKING SØKERTALL OG POENGGRENSER

7 SØKERTALL Programområde/trinnAntallKapasitet Vg1 STUDSPES324280 Vg2 SSØ7370 Vg2 REAL200154 Vg2 IB72*56 Vg3 SSØ84 Vg3 REAL152140 Vg3 IB5056

8 POENGSUMMER Programområde/trinnLaveste poengsum (ordinære elever) Vg1 STUDSPES4,5 Vg2 SSØ4,0 Vg2 REAL4,3 Vg2 IB4,0/900* Vg3 SSØ4,0 Vg3 REAL4,0 Vg3 IB900*

9  Eksamensresultat  Samsvar mellom standpunkt og eksamen (ST)  Karakter 1 eller 2 på skriftlig eksamen  Extended essay (IB)  Satsingsområder for fylket ◦ Gjennomføring og læringsresultater ◦ Vurdering ◦ Læringsmiljø

10  Eksamenskarakter og standpunktkarakter skal ikke ha større avvik enn +/- 0,5 i snitt per fag.  Er avviket større, skal det settes inn tiltak for å redusere det.

11  Godt samsvar mellom standpunktkarakter og eksamen i de fleste fag.  I de aller fleste fag, var det færre enn 10% av elevene som fikk karakter 2 eller 1

12 ◦ Engelsk Vg1 snitt 5,1 ◦ Geofag 2 snitt 5,0 ◦ Markedsføring og ledelse 2 snitt 4,8 ◦ Politikk og menneskerettigheter snitt 4,6 ◦ Økonomistyring snitt 4,6 ◦ Kjemi 2 snitt 4,5

13  Godt samsvar mellom standpunkt og skriftlig eksamen ◦ Snitt standpunktkarakter hovedmål: 4,1 ◦ Snitt skriftlig eksamenskarakter hovedmål: 4,0 ◦ Snitt standpunktkarakter sidemål: 3,9 ◦ Snitt skriftlig eksamenskarakter sidemål: 4,0

14  Prosent med karakter 1 eller 2 på skriftlig eksamen ◦ Hovedmål 5% (pluss 3 IM) ◦ Sidemål 1% (pluss 1 IM)

15  Fremmedspråk II ◦ Kun 3 elever opp til skriftlig eksamen, 1 stryk  Matematikk ◦ 1T 13% (ingen stryk) ◦ R1 6% (ingen stryk) ◦ S1 32% (inkl. 3 stryk) ◦ 2P 33% NB! kun 6 elever ◦ R2 13% (inkl. 2 stryk) ◦ S2 11% (inkl. 1 stryk)

16  Det var 1 Vg3-elev som ikke fikk vurdering i et fag.  Det var 2 Vg3-elever som fikk standpunktkarakter 1 i et fag.  Det ble satt 2070 standpunktkarakterer på Vg3

17 Gjennomføring

18

19 19 Karakterutvikli ng Studieforbered ende Vg1 08-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17 St Olav vgs-0,53-0,5-0,46-0,45-0,44-0,39-0,26-0,280,0

20 20 Fullført og bestått - Studieforbered ende 08-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17 St Olav vgs89,687,493,193,394,394,896,696,40,0

21  83% fikk diplom  Poeng: Snitt 33 av 45 mulige poeng Best resultat var 40 poeng  Snittkarakter 4,98 (skalaen er 1-7) Andel med karakter 1-3 på eksamen var 12%.  Spesielt gode resultat: Business and Management, Psychology, Math Studies SL

22  29% oppnådde karakter A Disse var fordelt på seks fag  13% fikk karakter D (ingen E) Disse er fordelt på to fag

23

24 24 4.1 Vurdering for læring 08-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17 St Olav vgs - - - - -3,523,553,71 -

25 25 4.2 Egenvurdering 08-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17 St Olav vgs - - - - -2,742,773,01 -

26

27 27 3.2 Arbeidsro08-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17 St Olav vgs -3,53,653,713,743,774,02 -

28 28 3.1 Støtte fra lærerne 08-0909-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-17 St Olav vgs - - - - -44,144,22 -

29 Hovedutfordringer Gjennomføring –Trinnledere, klasselærerråd, Kari-pott, tutor –Bedre veiledning/styring mht fagvalg (vanskelige realfag) Vurdering og læringsmiljø –«Tak» på antall karakterer HMS –«Hverdags-HMS» og «krise-HMS» Profesjonsutvikling –Vurderingskriterier knyttet til arbeid som skal vurderes med karakter + Metoder for faglig tilbakemelding (Lisbeth Brevik) –Mattedidaktikk Felles mål –Eleven i sentrum og samarbeid om noe felles –Sjekk på danningsideal fram mot 100 år (?)

30

31

32

33 Endringer i vurderingsopplegg (se kap. 3 i «Retter og plikter») Kun karakter på det som ligger i vurderingsplanen (prøver og større arbeidskrav) og tentamen Mindre arbeidskrav skal være del av vurderingsgrunnlaget, men gis Høy-lav-middels el. Godkjent/Ikke godkjent Ingen «vippeprøver» Tydeliggjøring av faglærers skjønn Merknad: Møte med fagkoordinatorene før vurderingsplan er endelig

34 3.1 Hva bestemmer karakteren til slutt? Det er fem kjøreregler som gjelder for fastsetting av standp unktkarakter på skolen: 1. Vurderingsgrunnlaget skal være bredt. Lærer skal ta i betraktning faglige prestasjoner knyttet til et bredt utvalg av kompetansemål i læreplanen. En enkel prestasjon/karakter skal ikke tillegges avgjørende vekt, og hele skoleåret skal inngå i vurderingsgrunnlaget. 2. Større arbeid bidrar mest til sluttkarakteren. Større elevarbeid som omfatter mange kompetansemål betyr mest for sluttkarakteren. På St. Olav vil dette si skriftlige og muntlige oppgaver som ligger i skolens vurderingsplan og som blir gitt en tallkarakter (større arbeidskrav, prøver og tentamen). 3. Mindre arbeid er også del av vurderingsgrunnlaget. I sluttvurderingen skal faglærer også trekke inn mindre skriftlige/muntlige arbeidskrav som du har jobbet med i ordinære timer alene eller sammen med andre. Dette gjelder selv om hovedformålet med disse mindre arbeidskravene er øving, og selv om det ikke gis karakter på disse arbeidskravene hver for seg.

35 4. Du skal vite hva lærer forventer, og elevene skal inviteres til å vurdere eget arbeid. Du har som elev rett på å vite hva som forventes av deg faglig. Dette skjer oftest i form av vurderingskriterier utarbeidet i forkant av et større arbeidskrav, en prøve eller tentamen. Det kan også skje ved gjennomgang av eksempler på god oppgaveløsning. Lærer skal når det passer inn, invitere elevene til selv å vurdere eget arbeid ut fra gitte kriterier og/eller eksempeloppgaver. 5. Faglærers skjønn kan ikke overprøves Innenfor rammene av disse kjørereglene gjør faglærer til slutt en samlet vurdering av hvilken karakter som gir det mest korrekte uttrykket for din kompetanse i faget. Sluttkarakteren bygger på et underbygd skjønn, og den skal ikke regnes ut som et gjennomsnitt av delkarakterer underveis. Verken rektor eller fylkeskommunal klagenemnd kan normalt ikke overprøve faglærers skjønn. Men en klage kan vinne fram og gi rett til ny vurdering dersom pkt 1, 2, 3 og 4 over ikke er overholdt. Rektor avgjør om en formell feil gir grunnlag for endret karakter eller ikke.

36 Lærdommer fra klagebehandlingen Standpunktkarakter

37 Saksgang ved standpunktklager Elever fyller ut klageskjema Lærer fyller ut faglærerskjema Rektor skriver sin uttalelse og sender de tre uttalelsene til klagenemd og elev Elev kan sende kommentarer til klagenemd Klagenemd gjør et vedtak som det ikke kan klages på Rektor innhenter nødvendig informasjon og setter ny karakter

38 Antallet klager på standpunkt HendelseAntall Lærer gjør endringer før publisering9 Antallet innleverte klager33 Antall «feilføringer»11 Antall ikke medhold fra klagenemd13 Antall medhold fra klagenemd3 Antallet under behandling6

39 Kommentarer til årets klagebehandling Over tre ganger så mange klager som de to foregående årene –Grunn: Bedre informasjon til elevene? Kommentar fra klagebehandler på fylket: –«Med så mange karakterer (4602) som settes, klager elevene for lite» –«Klage på standpunktkarakter er en viktig elevrettighet» Positive effekter av å få klager: –Skolen får en gjennomgang av sine retningslinjer og holder seg oppdatert. –Lærerikt for lærer som får klage i sitt fag

40 Faglærerskjema Normalt får opp mot 50% av klagene medhold. I år blir resultatet ca. 10% –Lærere har vært gode til å begrunne vurderingen sin med referanse til kompetansemål og opplæringsloven. –«Feilføringer» ikke med i statistikken.

41

42 Hvor kommer klagene? Klagene er spredt på alle fag, ingen som utpeker seg spesielt. En klar tendens er at fag med faglærerbytte som ikke var planlagte skoleåret får klager –Forskjeller i vurderingspraksis fra lærer til lærer –Manglende overføring av informasjon mellom lærere –Vansker med å få en til en samtale med elev før standpunktkarakter blir gitt –Elever prøver å «utnytte» en situasjon som er vanskelig for ny lærer Elever som er redd for å ikke komme inn på studier eller til 2ST på St.Olav klager oftere.

43 Hva ser klagenemden på riktig grunnlag for vurdering mulighet for utvikling at standpunktkarakteren er satt ved avslutningen av opplæringen i faget bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser kompetansen eleven har i faget

44 Vanlige grunner til at elever får medhold Redegjørelse ikke knyttet til kompetansemål Bruk av 1.terminkarakter Bruk av fravær og manglende innleveringer Bruk av «aktivitet i timene» uten henvisning til kompetansemål Prosentvekting Foreldet læreplanforståelse (KRØ) Ikke tatt hensyn til vurderingssituasjoner på høsten En vurderingssituasjon har blitt lagt for stor vekt Manglende svar på elevens påstand

45 Eksempel 1 Elev påstår at hun ikke er gjort kjent med kompetansemålene og vurderingskriteriene

46 Eksempel 2 Elev klager på at andre har fått bedre karakter og at hun var syk under en vurderingssituasjon. Typisk 5 eller 6 diskusjon

47 Vippeprøver Vi har ikke vippeprøver Ekstra prøve kun hvis vi mangler vurderingsgrunnlag Fra elevklage:

48 Tiltak Etter standpunktkarakter er fylt inn skal karakterlister signeres av lærer før karakterer blir publisert. Informasjon om klagebehandling Økt kunnskap om opplæringsloven og endringer i forskrift –http://www.udir.no/laring-og- trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/http://www.udir.no/laring-og- trivsel/vurdering/sluttvurdering/standpunktvurdering/ –«Elevens retter og plikter» lest og forstått av alle – vår «operasjonalisering» av lov og forskrift

49 HMS påminninger Gå gjennom med elevene og praktiser oppslag på alle klasserom (HMS-tid og rømningsveier m.m.) + ordentjeneste HMS-dokument finnes på intranett under «Krise og avvik» (ordenstjeneste, lab mm) Ytterdører går i lås 15:45 og alarm går på hverdager kl 18:00. Kjøp tid etter dette. Kort (uten kode) må nå brukes i de to trehusene også på dagtid. Vi har reserverte parkeringsplasser for noen og har dusj og (snart) innendørs sykkelparkering.

50 Personalhåndbok Essens i lokal avtale: Heller 10 vakter enn 29 timer bunden tid hver skoleuke. Skoleåret har 38 uker, inkl. alternativ uke og de siste skoleukene, dvs. ikke 2 uker vinterferie. Frist 01.10 og 01.02 for å melde seniordager Les gjennom det nye om å forebygge konflikter: –Sak ikke person –Samtale ikke mail –Tillitsvalgt som «advokat» og leder/verneombud som «megler»

51 IKT-nytt it-stolav@skole.rogfk.no Windows 10 Itslearning –Chat –Oppslag –Trelenker –infoskjermer Skrivere

52 Nasjonal fraværsgrense (Se «Retter/plikter kap. 4) Hovedprinsipp: Mer enn 10 % udokumentert fravær gir IV. Fravær skal regnes ut både for 1. halvår og for hele skoleåret under ett. –140 årstimer: 7 – 14 –56 årstimer: 3 - 6 Mer enn 15 min for seint gir timefravær. Det er krav om varsel i begge halvår. Elev kan søke privatiststatus.

53 Unntak Dokumentert fravær pga a)Sykdom b)Velferdsgrunner teller ikke i regnskapet for nasjonal fraværsgrense. Regel i § 3-47 om stryk av inntil 10 dager er videreført og behandles nå etter hvert av kontaktlærer/personal tutor på samme skjema. Elever i vanskelig livssituasjon kan få utvidet grensen for udokumentert fravær til 15 % (Kari).

54 4.1.4 Krav om vurderingsgrunnlag  Lærer må alltid ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter. Det vil si at uansett hvilke helseproblem du måtte ha, må du ha vist deltakelse i og fullføring av tilstrekkelig mange arbeidskrav, prøver og eventuell tentamen. Faglærer avgjør om han/hun har vurderingsgrunnlag.  I tilfelle dokumentert sykdom vil faglærer vise større fleksibilitet for å sikre vurderingsgrunnlag. Det kan avtales å gjennomføre arbeidskrav, prøver eller tentamen på et annet tidspunkt. Hvor langt faglærer kan strekke seg i tilfeller av ekstraordinært stort dokumentert fravær, må vurderes i hvert enkelt tilfelle og i samråd med rådgiver og trinnleder. (Fra «Elevens retter og plikter 2016-2017)

55 Prosedyrer 1.Alle lærere fører fravær i hver time. 2.Faglærer overleverer skriftlig varsel til elev når 5 % udokumentert fravær passeres. 3.Eleven signerer for mottatt varsel. 4.Faglærer levere signert varsel til kontoret for arkivering. Merknad: Slutt på at elever legger inn fravær selv 1.Eleven søker kontaktlærer/personal tutor om å få strøket fravær for: A.Dokumentert sykdom B.Velferdspermisjon 2.Kontaktlærer/personal tutor behandler og setter i etterkant gyldig fravær til «ikke opptelling» eller «sletting» i SkoleArena (?). Merknad: Søknad om 15 % går via Kari.


Laste ned ppt "Velkommen til nytt skoleår! Skolestart 2016-2017 11.08.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google