Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til endring av vedtektene Grendelaget Nordre Finstad 1 Arnulf lothe 11. nov. 20151 Til behandling på ekstraordinær generalforsamling 11. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til endring av vedtektene Grendelaget Nordre Finstad 1 Arnulf lothe 11. nov. 20151 Til behandling på ekstraordinær generalforsamling 11. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til endring av vedtektene Grendelaget Nordre Finstad 1 Arnulf lothe 11. nov. 20151 Til behandling på ekstraordinær generalforsamling 11. november 2015

2 Oppdrag Vedtak på GF 2014: Arbeidsgruppe:  Jan Aas  Kai Rune Aulie  Arnulf Lothe Arnulf lothe 11. nov. 20152

3 Vedtektene er inndelt i 6 deler (kapitler)  Del 1Grendelagets formål og virkemidler I denne delen har vi lagt formålsparagrafen. Dette er vedtektenes hovedparagraf og beskriver hvordan grendelaget skal ivareta medlemmenes interesser samt det geografiske området som grendelaget skal virke innenfor.  Del 2Forklaringer og definisjoner Her har vi lagt inn forklaringer på de forskjellige eierformer som finnes innenfor grendelaget og definisjoner på en del relevante begreper.  Del 3Alminnelige bestemmelser for områdets drift, vedlikehold og orden Dette kapitlet definerer bl.a. hvilke forskrifter som gjelder i tillegg til vedtektene. Videre er grendelagets ansvar for felles eiendom og innretninger beskrevet her. Kapitlet tar også for seg hvordan vedlikehold av enkelteiendommer skal ivaretas samt medlemmers rett til besiktning og vedlikehold av egen bolig det tomtegrensen går i vegglivet. Det er egne bestemmelser som gjelder garasjeanleggene og rettigheter og plikter relatert til disse. Kapitlet omhandler også grendelagets regler for parkering og kjøring på gangveiene.  Forts ……………………. Arnulf lothe 11. nov. 20153

4 Forts ……..  Del 4Grendelagets administrasjon og funksjon Paragraf 13 omhandler grendelagsavgiften og er grendelaget eneste inntektskilde. Med disse inntektene skal grendelagets administrasjon og drift og vedlikehold finansieres. De øvrige paragrafer i del 4 er bestemmelser om generalforsamlinger og om grendelagets styre.  Del 5Tvister og tvistebehandling Del 5 har bestemmelser omkring tvister relatert til vedtektene og tvister medlemmene imellom.  Del 6Endringer i vedtektene og andre formelle endringer Det skilles mellom vedtektsendringer og endringer i forskriftene. Vedtektsendringer må behandles på 2 påfølgende generalforsamlinger, mens endringer i forskriftene kan endres etter behandling på 1 generalforsamling. Kapitlet har også bestemmelser omkring hvilke flertall som skal til for at vedtak skal være gyldig. Det er i tillegg beskrevet hvordan «postavstemming» skal foregå.  Tvister mellom medlemmene relatert til boligfeltets eiendommer og økonomi. Alle beskrivelser av ansvar og kostnadsfordeling for felles eid (sameie) eiendom og innretninger er tatt ut av vedtektene. Private tvister vedr. eiendom og bolig reguleres i «Lov om sameige». Arnulf lothe 11. nov. 20154 Vedtektene er inndelt i 6 deler (kapitler)

5 Forslag til endring av vedtektene De viktigste endringene:  Det er lagt vekt på å presisere grendelagets formål i egen formålsparagraf.  Det er et eget «kapittel» som omhandler definisjoner av ord og begreper som er brukt i vedtektenes paragrafer  Grendelagets forskrifter foreslås integrert i vedtektene.  Saksområder som i eksisterende vedtekter omhandles i forskjellige paragrafer er nå forsøkt samlet i èn paragraf eller i samme kapittel.  Saksområder som ikke omhandler/berører alle medlemmer foreslås tatt ut av vedtektene.  Konkret henvisning til norsk lov ved grendelagsrelaterte konflikter mellom medlemmer  Forslag om behandling på 2 påfølgende GF vedr. vedtektsendring Arnulf lothe 11. nov. 20155

6 Arbeidgruppen har utarbeidet 2 nye forskrifter og oppgradert de 3 gamle  Retningslinjene for forvaltning av hvert enkelt garasjelag (NY)  reglene for bovett  estetiske retningslinjer  retningslinjene for styrets arbeid (NY)  styrets økonomirutiner Arnulf lothe 11. nov. 20156

7 Forslag fra gruppen: Forholdet til annen lovgiving  I den utstrekning disse vedtektene ikke inneholder avvikende bestemmelser, skal lov om sameie av 18. juni 1965 nr. 5 komme til anvendelse I og med at det i flere sammenhenger er eierforhold til eiendom hvor flere medlemmer er parter finner arbeidsgruppen det formålstjenlig å henvise til «Sameieloven» i forbindelse med eierskap og tvister relatert til disse. Arnulf lothe 11. nov. 20157

8 Forslag fra gruppen: § 23Vedtektsendringer  Endringer av vedtektene kan gjøres av generalforsamlingen, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved skriftlig avstemming ansees blanke stemmer som ikke avgitt stemme. Dette må skje i to påfølgende generalforsamlinger for å være gyldig. I forslaget fra arbeidsgruppen er det foreslått at endringer i vedtektene må vedtas på 2 påfølgende generalforsamlinger. Begrunnelsen for dette er at det bør være forbundet med noe motstand å endre grendelagets vedtekter. Arnulf lothe 11. nov. 20158


Laste ned ppt "Forslag til endring av vedtektene Grendelaget Nordre Finstad 1 Arnulf lothe 11. nov. 20151 Til behandling på ekstraordinær generalforsamling 11. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google