Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prøvetaking avløpsvann ved Svein-Harald Hammer Kjemi ingeniør, Labora.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prøvetaking avløpsvann ved Svein-Harald Hammer Kjemi ingeniør, Labora."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prøvetaking avløpsvann ved Svein-Harald Hammer Kjemi ingeniør, Labora

2 Labora analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste AS Stiftet 14.10.2003 som aksjeselskap hvor laboratoriet og fiskehelsetjenesten fra NMT i Salten IKS videreføres Eiere: 10 kommuner i Salten + Værøy og Røst (HMTSalten), Høgskolen i Bodø og Salten forvaltning 12 ansatte Kompetanse på avløpsprøver fra 1980 Akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 siden 1995

3 Prosjekt akkreditert prøvetaking Krav til akkreditert prøvetaking i forurensningsforskriften § 14-11 Gjelder for: Avløpsrenseanlegg for større tettbebyggelse > 10 000 pe til sjø og > 2 000 pe til ferskvann Bakgrunn for kravet er å sikre representativ prøvetaking og dermed sikre kvaliteten på analyseresultatene

4 Forurensningsforskriften § 14-11. Prøvetaking Den ansvarlige for avløpsanlegget skal sørge for at det tas prøver av renset avløpsvann. Når prøver tas, skal tilført vannføring måles med en usikkerhet på maksimalt 10% og registreres. Virksomheter som utfører prøvetaking, herunder konservering, skal fra 31. desember 2008 være akkreditert for prøvetaking eller ha et tilsvarende kvalitetssikringssystem for prøvetaking godkjent av en kvalifisert nøytral instans.

5 Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal tas med jevne mellomrom gjennom året. Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis

6 Det skal tas døgnblandprøver når prøven skal analyseres for BOF5, KOFCR eller SS. Det skal tas døgn- eller ukeblandprøver når prøven skal analyseres for tot-P eller tot-N. Dersom anlegget ikke har krav til akkreditering er det likevel like viktig at det tas ut representative prøver.

7 Hva er akkreditering? "Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav."

8 Hva innebærer akkreditering? Rutiner og metoder skal være hensiktsmessige Rutiner og metoder skal være beskrevet Beskrivelsene skal være tilstrekkelig detaljerte Beskrivelsene skal følges av alle (alle gjør ting likt) En uavhengig instans godkjenner systemet

9 Hva oppnår vi med akkreditering? Gir sikrere resultat og færre feil som igjen gir bedre kvalitet Får et verktøy for forbedring av rutiner og metoder

10 Hva omfattes av akkreditert prøvetaking? Prøvetakingsplan Valg av prøvepunkt Vannmengdemåling Uttak av representativ, mengdeproposjonal prøve Vannføringsmåling Behandling og oppbevaring Uttak og overføring til prøveflaske Transport av prøven fram til laboratoriet

11 Bruk av kontrahert prøvetaker Prøvetakeren er ikke fast knyttet til Labora Følger Laboras kvalitetssystem Må beskrives i Laboras kvalitetssystemet Nødvendig kompetanse for prøvetakerne må dokumenteres Labora er ansvarlig for at utførelsen skjer i hht. beskrevne prosedyrer

12 Fordelen når kommunene har ansvaret for den praktiske prøvetakingen Viktig motivasjonsfaktor for driftspersonell (tillit og ansvar) Driftspersonellet kjenner anlegget og utstyret best Bedre styring med arbeidsomfang og kostnader

13 Generelt angående kvalitetssikring av prøvetaking Det skal være rent og ryddig i området der prøvene tas Forurenset luft/røyking skal ikke forekomme i lokalet Prøveflasker skal være lukket under oppbevaring Hendene vaskes godt før prøvetaking. Bruk engangshansker Flasker og korker berøres ikke på innsiden Etter prøvetaking fylles flaskene ca 80 % full. Korken skrus godt på.

14 Noen kritiske punkter ved prøvetaking Prøvetakingspunktet Prøvetaker Prøvemengde og delprøveintervall Vannføringmåling Uttak av døgnblandeprøve fra oppsamlingsbeholder Uforutsette hendelser i prøvetakingsdøgnet

15 Kontroll av prøvetakingspunkt Det skal være turbulens i prøvetakingspunktet Det skal ikke være slamavsetting på bunnen av kanalen eller på kanalveggene Det er et generelt krav at returstrømmer skal tilføres etter prøvetakingspunktet

16 Vedlikehold av utstyr Prøvetaker Vannføringsmåler Eksempel på vedlikehold Jevnlig rengjøring Skift av slanger Gjennomspyling av nye slanger før prøvetaking Volumkontroll Temperaturkontroll

17 Uttak døgnblandeprøve: Det må sikres god omrøring i oppsamlingsbeholderen før uttak. Uforutsette hendelser i prøvetakingsdøgnet som fører til at prøvetakingen må forkastes: Hvis oppsamlingsbeholderen for døgnblandeprøve fylles opp i løpet av prøvetakingsdøgnet og prøven går i overløpet Hvis uttaket av døgnprøve ikke avsluttes innenfor et tidsrom på 24 timer ± 2 timer Hvis vannføringsmåleren har vært ute av drift i mer enn 2 timer i løpet av prøvetakingsperioden. Hvis det oppsamlede volumet avviker mer enn ± 5 % mellom oppsamlingbeholderen for døgnblandeprøve og prøvevolumet

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Prøvetaking avløpsvann ved Svein-Harald Hammer Kjemi ingeniør, Labora."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google