Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Teknologidagene 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Teknologidagene 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Teknologidagene 2013

2 Oversikt (Resultatmål delprosjekt 5) Nasjonale krav Samfunnsøkonomiske analyser Hendelser Kostnader knyttet til «vann på ville veier» Oppsummering 2

3 Christoph Endresen Siedler 07.05.2013Møte om dagens bruk av karbonpriser (FIN)3

4 Oversikt (Resultatmål delprosjekt 5) Nasjonale krav Samfunnsøkonomiske analyser Hendelser Kostnader knyttet til «vann på ville veier» Oppsummering 4

5 Resultatmål delprosjekt 5 redusere skade på personer og infrastruktur på grunn av flom og vann på avveie via samarbeid ved utbygging og drift etatene skal samarbeide for å bedre retningslinjene og verktøyet for hydrologisk saksbehandling i Statens Vegvesen, Jernbaneverket, NVE og i kommunene Det skal gjennomføres og vurderes: Flom- og dimensjoneringsberegninger i små felt Samarbeid om håndtering av flom og vann på avveie ved utbygging og drift av vannveiene Hendelser og kostnader 5

6 Oversikt Resultatmål delprosjekt 5 Nasjonale krav Samfunnsøkonomiske analyser Hendelser Kostnader knyttet til «vann på ville veier» Oppsummering 6

7 Nasjonale krav (1) Flom og skred vil forekomme med ujevne mellomrom. Selv om vi prøver å unngå bebyggelse og infrastruktur i områder med for stor sannsynlighet for hendelser, samt sikrer områder hvor infrastruktur og bosetning er etablert før fare var kjent, vil det alltid være en restrisiko for uønskede hendelser. Dette kan føre til at liv går tapt, skader på bygninger, miljøskader og brudd i kritisk infrastruktur knyttet til transport, strøm og ekom. Olje- og Energidepartementet (2012): Meld. St. 15 (2011-2012). Melding til Stortinget. Hvordan leve med farene – om flom og skred., s. 6 7

8 Nasjonale krav (2) Forvaltningen skal opptre koordinert og utnytte de samlede ressursene mest mulig effektivt. (OED, 2012, s. 7) … iverksetting av tiltak må [..] avgjøres ut fra samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsvurderinger. (OED, 2012, s. 7-8) Investeringer som det offentlige gjør i tiltak som reduserer flom- og skredrisikoen må begrunnes ut fra at tiltakene er samfunnsmessig rasjonelle. (OED, 2012, s. 8) Befolkningsvekst og generell økonomisk vekst bidrar til at skadepotensialet er voksende. Klimaendringer vil forsterke denne effekten. (OED, 2012, s. 9) 8

9 Oversikt Resultatmål delprosjekt 5 Nasjonale krav Samfunnsøkonomiske analyser Hendelser Kostnader knyttet til «vann på ville veier» Oppsummering 9

10 Samfunnsøkonomiske analyser (1) Samfunnets ressurser er knappe. Samfunnsøkonomiske analyser er et verktøy til å belyse konsekvensene av ressursbruk i offentlig sektor. Analysene kan brukes på investeringer, regelendringer og programmer; det vi med et samlebegrep kaller offentlige tiltak. Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av alternative tiltak før beslutning om iverksetting av tiltak fattes. NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser, s. 9 10

11 Samfunnsøkonomiske analyser (2) 11 Typer prosjektanalyserFormål med analysen KostnadseffektivitetsanalyserFinne det mest kostnadseffektive tiltaket som er egnet til å nå et gitt mål ved å sammenligne kostnadene til de forskjellige tiltakene. Kostnadskomponentene uttrykkes i kroner. KostnadsvirkningsanalyseKartlegging av kostnader for ulike tiltak som er rettet mot det samme problemet. Tiltakene kan føre til ulike effekter, slik at man ikke uten videre kan velge tiltaket med lavest kostnader. NyttekostnadsanalyserVerdsetting av kostnader og nytte til et tiltak i kroner (så langt mulig). Prioritering av ulike prosjekter som er egnet til å nå et gitt mål.

12 Oversikt Resultatmål delprosjekt 5 Nasjonale krav Samfunnsøkonomiske analyser Hendelser Kostnader knyttet til «vann på ville veier» Oppsummering 12

13 Hendelser 13 Notodden (2011) Rørosbanen/ fylkesvei 606 (2011) Ål i Hallingdal (2011) Espa/ Skaberud (2011/2012) Burud (2012, Frida)

14 Oversikt Resultatmål delprosjekt 5 Nasjonale krav Samfunnsøkonomiske analyser Hendelser Kostnader knyttet til «vann på ville veier» Oppsummering 14

15 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (1) Hvilke kostnader skal måles? Ex-post vurdering (kostnader etter en faktisk hendelse): -Kompensatoriske og/ eller lindrende tiltak Ex-ante vurdering (kostnader før en mulig hendelse): -Preventive og/ eller dempende tiltak som forebygger hendelser eller reduserer deres konsekvenser 15

16 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (2) Hvem kan rammes av flom og skred? Trafikanter Operatører Offentlige organer Samfunnet for øvrig 16

17 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (3) Hvordan rammes disse aktørene? Trafikanter (togpassasjerer, bilister, …) – Endringer i reisetider, punktlighet, ulykkesrisiko Operatører (kollektiv- og godstransportselskaper) – Endringer i driftsinntekter og -kostnader, kapitalkostnader Offentlige organer (JBV, SVV, staten, …) – Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader Samfunnet for øvrig – Miljøkostnader, kostnader knyttet til endret arealbruk 17

18 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (4) Hvilke kostnader kan påløpe og hvilke opplysninger trenger vi? Inndatabehov for å estimere kostnader som flom og/ eller skred direkte påfører et samfunn (forenklet analyse). Trafikanter: Tidskostnader – Fordeling trafikanter etter transportmåte (bilister, kollektivtrafikanter, GS, flyreisende) – Endringer i den gjennomsnittlige reisetiden for hver trafikantgruppe Ulykkeskostnader – Antall skadde og drepte 18

19 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (5) Operatører: Tapte inntekter – På grunn av nedetider av infrastruktur (produksjonsbortfall i nedetiden) – På grunn av «fravandring» (produksjonsbortfall etter nedetiden) Ekstra-inntekter (f.eks. for taxi-entreprenører som kjører «drosje for tog») – I og etter nedetiden Økte eller reduserte drift- og vedlikeholdskostnader Merutgifter til nyinvestering – Netto, dvs. etter fradrag erstatningskrav – Gjelder f.eks. tapt kapital i form av rasert infrastruktur, tapte kjøretøy, … 19

20 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (6) Offentlige organer: Merutgifter til nyinvestering – Tap av kapital i form av rasert infrastruktur; utbetalinger til erstatningskrav Økte eller reduserte drift- og vedlikeholdskostnader – F.eks. må stengning av Dovrebanen ha ført til mindre trafikk på resten av banen (det betyr mindre slitasje og dermed mindre vedlikeholdsbehov) Tapte inntekter – På grunn av nedetider av infrastruktur (produksjonsbortfall i nedetiden) – På grunn av «fravandring» (produksjonsbortfall etter nedetiden) Ekstra-inntekter (f.eks. for taxi-entreprenører som kjører «drosje for tog») – I og etter nedetiden 20

21 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» (7) Samfunnet for øvrig: Ulykkeskostnader – Antall skadde og drepte Miljøkostnader – Endringer i utslipp av lokale og globale utslipp – Endringer i støyplageindeksen (SPI) Andre og ikke-pekuniære virkninger: Produktivitet Arbeidstilbud Bokvalitet Arealbruk 21

22 22 22. mai til 17. juni 300 skadesteder 1200 forsinkelsestimer 500 innstilte tog Kostnader knyttet til «vann på ville veier» - Dovrebanen 2013 (8a)

23 23 Kostnader knyttet til «vann på ville veier» - Dovrebanen 2013 (8b) PostBeløp (mill. kroner) Reduksjon konsumentoverskudd – togpassasjerer 53,7 Reduksjon konsumentoverskudd – godskunder 8,1 Andre kostnader – Avvikskostnader operatører Under beregning Gjenoppbyggingskostnader – Jernbaneverket 130,0 Samfunnet for øvrig, spesielt miljøkostnader Ikke vurdert Sum> 185,1

24 Oversikt Resultatmål delprosjekt 5 Nasjonale krav Samfunnsøkonomiske analyser Hendelser Kostnader knyttet til «vann på ville veier» Oppsummering 24

25 Oppsummering Vi er bevisste på resultatmålet Kravene er lysklare Hendelser er plukket ut Metoden står klar til bruk Det gjenstår å få resterende data på plass 25

26 Til slutt – snakk om verdsetting A: «My Dear, would you go to bed with me for a million dollars?» B: «Well, yes, I guess I would.» A: «How about $100?» B: «What kind of person do you think I am?» A: «My Dear, we have already established that. We are merely haggling over the price!» 26


Laste ned ppt "En samfunnsøkonomisk vurdering av flom og vann på ville veier Beskrivelse av kostnader knyttet til utvalgte hendelser Teknologidagene 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google