Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny kommune i 2020? «Nordhordland kommune» Folkemøte i Meland kommune, mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny kommune i 2020? «Nordhordland kommune» Folkemøte i Meland kommune, mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny kommune i 2020? «Nordhordland kommune» Folkemøte i Meland kommune, mars 2016

2 Mål for kommunereforma Gode likeverdige tenester til innbyggarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftige og økonomisk robuste kommunar Styrka lokaldemokrati og gi større kommunar fleire oppgåver Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. … for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

3 Kva sa politikarane – sentralt? «…Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er derfor positive til at alle landets kommuner høsten 2014 inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.»

4 Utvikling 1964- 9 år gr.skule 2015 1837 15. Mai 1880 – BNR stifta – het Lindås- Masfjorden Dampskibsselskap Busstrafikk 1928

5 2014: Tiårig grunnskule, beredskap mot forureining, busetting av flyktningar, avfallshandtering og avløp, kommunelegar, helsestasjon, somatiske sjukeheim, psykisk utviklingshemma, miljøvern, undervisning barn i institusjonar, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontora, lovfesta rett til 10-årig grunnskule, SFO, musikk- og kulturskular, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærarar, klinisk veterinærvakt, lovfesta rett til barnehageplass, krisesentra, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyre, beredskapsansvar, samhandlingsreforma, folkehelseansvar. 1964: Skule, skatt, sosial- trygdevesen, veg. Plan og bygg i byane. Meir ansvar til kommunane

6 Tettare knytt saman sidan 1964 Alversund bru 1958 Nordhordlandsbrua 1994 Munndalsberg- tunellen 1973 Austrheim – bruene 1971 Austfjordvegen 1988 Mongstadvegen 1974 Hagelsundbrua 1982 Eikefettunnelen 1980 Fosenstraumen bru 1989 Modalen 1996 Krossnessundbrua 1978

7 Reiseavstand 70 % < 30 minutt til Knarvik 11 % > 60 minutt til Knarvik

8 Bu- og arbeidsmarknad

9 Utgreiingar – frivillig løp «Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland». – Asplan Analyse og ECON Analyse 2006. «Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland». – Telemarksforskning juni 2013. – Oppdatering av analyse frå 2006. Nordhordland - Kommunestruktur 2015 – avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess (fase 2.1) – Telemarksforskning desember 2013

10 Ny kommune Intensjonsavtale

11 Visjon Nordhordland kommune skal vere ein slagkraftig og heilskapleg samfunnsutviklar med sterk utvikling og vekst Samfunnsoppdrag Saman skal vi byggja ein sterkare kommune med auka lokalt sjølvstyre, og sem er betre i stand til å ta i mot fleire oppgåver.

12 Verdiar i prosessen Me skal byggja ein ny kommune. Alle kommunar er likeverdige partar. Me skal byggja vidare på felles identitet og kultur. Beste praksis. Me skal involvera innbyggjarar, tilsette og næringsliv. Me skal ha likeverdige tenester i heile kommunen. Me skal vidareføra lokal tenesteproduksjon der brukarane bur. Me skal ha innbyggjarrettleiing i alle rådhusa. Digitalisere dialogen med innbyggjarane.

13 Namn, organisering og styring Kommunenamn:Nordhordland (arbeidstittel) Kommunesenter:Knarvik Administrasjon:Knarvik Bruk av alle rådhus Innbyggjarrettleiing i alle rådhus – Langsiktig strategi – digitalisering

14 Intensjonsavtale - organisering Rådmann med dei mest sentrale funksjonane skal sitje på rådhuset i kommunesenteret. Rådhusa i Meland og Radøy skal ha kommunale funksjoner i den nye kommunen. Det skal være innbyggjarrettleiing i alle rådhusa. Nærsentra: Ostereidet, Lindås, Knarvik, Frekhaug, Vikebø og Manger – Det skal leggjast til rette for vekst og utvikling med utgangspunkt i lokal identitet

15 Demokratimodellen

16 Intensjonsavtale - tenester Innbyggjarane skal motta desentraliserte tenester. Det vil vere naturleg å samordne kompetanse, der det er trong for å styrke kompetansemiljø- og utvikling for å sikre eit god tenestetilbod. Beste praksis skal vere grunnlaget for praksisen i ny kommune.

17 Intensjonsavtale - kompetanse Rett kompetanse - grunnlag for eit godt tenestetilbod. Meir attraktivt å arbeide i den nye kommunen. Fleire stillingar dedikert til spesialfunksjonar. Kompetansekartlegging skal bidra til betre oversikt og danne grunnlaget for ein kompetanseplan om rekruttering, organisering og fagutvikling.

18 Intensjonsavtale - samfunnsutvikling Attraktiv region for næringsutvikling nord for Bergen Tilrettelegging av betre infrastruktur, særleg samferdsel Sterk og «avgjerdsdyktig» kommune Sterkt regionsenter Breiare idretts- og kulturtilbod

19 Intensjonsavtale – økonomi Harmonisere skattar og avgifter i ny kommune. Prisnivå på kommunale tenester/gebyrnivå skal vere likt i heile kommunen. Det er eit mål at ingen innbyggjarar skal få høgare eigedomsskatt i ein ny kommune. Eigedomsskatten blir harmonisert slik: – Nordhordland kommune fjernar eigedomsskatt på hus og hytter. Ny kommune? – Beheld dagens inntekter i 15 (+5) år (inndelingstilskot) – Eingongstilskot og reformstønad

20 Fordelar og ulemper Ulemper kan vere: Større geografiske avstandar Lengre avgjerdslinjer Svekka lokalkunnskap hos sakshandsamarar Mindre samarbeid på tvers av tenestene Lågare engasjement og politisk involvering Må motverkast!

21 Storkommune – endringar i avtalen Oppretting av infrastukturfond – Konsesjonskraft – Delar av eigdomsskatten på verk og bruk Utviklings- og næringsfond – Politisk og administrativ effektivisering Lokale fond – Modalen og Masfjorden: konsesjonsavgifta – Gulen: NORM-avgifta Lokalutval i Modalen kommune – Kommunelova §10 – Konsesjonsavgifta

22 Ny kommune Vegen vidare?

23 Framdriftsplan – nasjonalt

24 Halde fram som eigen kommune Kommunestyrevedtak 2015 – Synleggjere kva det vil seie å halde fram som eigen kommune før endeleg vedtak Kommunestyrevedtak 2016 – Dette skal vere klart før folkemøta Nytt inntektssystem på høyring – Ikkje gunstig for fylka langs kysten Endra kostnadsnøklar og innføring av eit strukturkriterium – Meland: minus kr 7-10 mill. årleg

25

26 Halde fram som eigen kommune Oppgåver og tenesteutvikling – Fleire interkommunale samarbeid og kjøp av tenester Fleire og meir komplekse oppgåver – Samfunnsutviklarrolla Kompetanse – Auka krav til spisskompetanse, rekruttering Lokaldemokrati – Plussar og minus Kommuneøkonomi – Endra kostnadsnøklar og innføring av eit strukturkriterium

27 Prosess i Meland Frivillig prosess frå 2010 Løp – tre kommunar – Ferdig intensjonsavtale – Høyring på folkemøte. Frist: 10. april Løp – åtte kommunar – Intensjonsavtalen – frå tre kommunar – grunnlag for nye forhandlingar med 8 kommunar – Ferdig 1. mars – Høyring Folkerøysting 23. mai Kommunestyrevedtak 22. juni

28


Laste ned ppt "Ny kommune i 2020? «Nordhordland kommune» Folkemøte i Meland kommune, mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google