Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal planstrategi Temadag Regionalt planforum 12. april 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal planstrategi Temadag Regionalt planforum 12. april 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Kommunal planstrategi Temadag Regionalt planforum 12. april 2016

2 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland § 10-1 Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

3 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland § 10-1 Kommunal planstrategi forts. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

4 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland § 6-1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking

5 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Nasjonale forventninger Skal: Sikre sammenheng mellom nasjonal, regional og lokal planlegging og bidra til å effektivisere og målrette planleggingen Gode og effektive planprosesser Attraktiv og klimavennlig by- og tettstedsutvikling Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging

6 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Planstrategiarbeid – verktøy for bærekraftig samfunnsutvikling Ta utgangspunkt i: Nasjonale forventninger Regional planstrategi og Fylkesstatistikken Kommunebildene (Opplandsbildet og kommunebildet) Kommunereformutredningene Innlandsutvalgets rapport Utfordringsbildet – Hva er nytt siden sist?

7 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Oljeprisen Klima- utfordringen Flyktning- situasjonen

8 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Ut fra Fylkesmannens ansvarsområder Demografi/Eldrebølgen, Barn og unge Samarbeid på tvers av kommunegrensene Flyktninger Klima og klimatilpasning - by og tettstedsutvikling (motor for utvikling, areal- og transport) - klimavennlig hytte- og reiselivsutvikling (klimapositiv hytteby, miljøvennlig transport)

9 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Ikke gjøres for omfattende Hva er nytt siden forrige planstrategi, hvilke planoppgaver bør prioriteres ut fra det? Erfaring med gjeldende planverk – hva bør forbedres? Kommuneplanen bør revideres jevnlig - NB! Avgrens arbeidet til de områdene det er behov for å oppdatere Samfunnsdelen før eller samtidig med arealdelen, bør inneholde en arealstrategi

10 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland STORE UTFORDRINGER GIR STORE MULIGHETER


Laste ned ppt "Kommunal planstrategi Temadag Regionalt planforum 12. april 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google