Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B RUKERUNDERSØKELSE IKT Som en del av resultatmål for første halvår 2013, ble det gjennomført en IKT- brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen har hatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B RUKERUNDERSØKELSE IKT Som en del av resultatmål for første halvår 2013, ble det gjennomført en IKT- brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen har hatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 B RUKERUNDERSØKELSE IKT Som en del av resultatmål for første halvår 2013, ble det gjennomført en IKT- brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen har hatt som mål å kartlegge brukeropplevelsen av IKT som verktøy i Sirdal kommune og interkommunalt. Resultatene vil bli brukt til å forbedre aktuelle tjenesteområder og gi innspill til lokal IKT-strategi.

2 L OGG OVER BESVARELSE

3 H VILKEN ROLLE HAR DU SOM BRUKER AV IKT- VERKTØY ? N Denne undersøkelsen172 1Vanlig bruker 2Enhetsleder 3Fagsystemansvarlig

4 V ET DU HVEM SOM DRIFTER FAGSYSTEMET DU ER ANSVARLIG FOR ? N Denne undersøkelsen19 1Ja 2Nei

5 V ELG HVILKEN INSTANS SOM DRIFTER FAGSYSTEMET DU ER ANSVARLIG FOR N Denne undersøkelsen17 1Lokal drift (IKT- avdelingen i Sirdal kommune) 2Interkommunal drift (IKT-avdelingen i en annen kommune) 3Ekstern drift (Et privat firma, eller en annen instans som ikke er en kommune)

6 D ERSOM DET OPPLEVES PROBLEMER INNE I FAGAPPLIKASJONEN SOM DU ER ANSVARLIG FOR, HVILKEN INSTANS VIL DU NORMALT KONTAKTE FØRST DERSOM DU TRENGER BISTAND FOR Å FÅ LØST PROBLEMET ? N Denne undersøkelsen17 1IKT-avdelingen i Sirdal kommune 2IKT-avdelingen i en annen kommune 3Et privat firma, eller en annen instans som ikke er kommunal

7 B ENYTTER DU DEG AV INTERKOMMUNALE IKT- TJENESTER ? N Denne undersøkelsen172 1Ja 2Nei 3Vet ikke For at du skal få relevante spørsmål angående ditt bruk av IKT som verktøy, må du svare på om du bruker interkommunale IKT-tjenester. Eksempler på interkommunal IKT-tjenester: ePhorte, Familia, E-postsystem, Kommunens hjemmeside, Notus, Profil og PPS (IDIVA-HSO), Velferd, Unique ansatt, økonomi og webfaktura (IDIVA).

8 H VOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED TJENESTEKVALITETEN PÅ INTERKOMMUNALE IKT- TJENESTER ? Interkommunale IKT-tjenester: Gi en samlet vurdering av din opplevelse av kvaliteten på interkommunale IKT- tjenester. Eksempler på interkommunale IKT-tjenester er: ePhorte, Familia, E-postsystem, Kommunens hjemmeside, Notus, Profil og PPS (IDIVA-HSO), Velferd, Unique ansatt, økonomi og webfaktura (IDIVA). 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen160

9 H VOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED BRUKERSTØTTEN FRA ANDRE KOMMUNER PÅ INTERKOMMUNALE IKT- TJENESTER ? Dersom du opplever problemer med programvareløsninger levert igjennom interkommunale IKT-tjenester, er det vanlig å ta kontakt med brukerstøtten i vertskommunen. Eksempelvis IKT-avdelingen i Åseral kommune for IDIVA- og IDIVA-HSO-tjenester. 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen160

10 H VOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED TJENESTEKVALITETEN PÅ LOKALE IKT- TJENESTER ? 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen172 Lokale IKT-tjenester: Gi en samlet vurdering av din opplevelse av kvaliteten på lokale IKT-tjenester Eksempler på lokale IKT-tjenester er: - Sikker datalagringsløsning - Gemini(Kartløsning over ledningsnett, vann og avløp) - Låsesystem(Elektronisk låsesystem med brikke- og kodetilgang på kommunale bygg) - Mikromarc(Bibliotekstjeneste for utlån, katalog og websøk) - Matrikkel(Kartstandard for eiendomsinformasjon) - OCS(Samordnet kommunikasjon i form av IP-telefoni, lynmeldinger og videokonferanse) - Infodoc plenario og økonomi(Elektronisk pasientjournal og rekvirering) - Safecom(Sikker sentralisert utskriftsløsning via kodebrikke) - Komtek(System for håndtering av kommunaleavgifter og arbeidsverktøy for feiing- og brann tilsyn) - DXkino(Booking- ebillettsystem for arrangementer) - Visma Flyktning - Terminaltjenester for hjemmekontorløsning I tillegg driftes også sentrale tjenester som brannmur, webfilter og virusscanning lokalt.

11 H VOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED BRUKERSTØTTEN FRA DEN LOKALE IKT- AVDELINGEN PÅ IKT- TJENESTER ? Dersom du opplever problemer med løsninger levert av lokal IKT-avdeling, er det vanlig å ta kontakt med IKT- avdelingen i Sirdal. Eksempelvis problemer med lokal klient. 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen172

12 B ENYTTER DU BRUKERSTØTTEVERKTØYET TIL KOMMUNEN ? Brukerstøtteverktøyet som benyttes i kommunen er SnapFlow. 1Ja 2Nei N Denne undersøkelsen172

13 H VORFOR BENYTTER DU IKKE BRUKERSTØTTEVERKTØYET ? 1Jeg har ikke blitt informert om dette 2Det er for vanskelig å bruke 3Jeg kan ikke passordet 4Noen andre kontakter IKT for meg 5Jeg godtar ikke brukeravtalen 6Annet (Tekstfelt) Vet ikke N Denne undersøkelsen50 * Lettere å ta en telefon* Er ikke på kommunal PC* Ønsker hjelp snart* Manglende opplæring* Har ikke hatt brukt for det.* Har ikke følt behovet* Har ikke hatt behov for det.

14 H VOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED BRUKERSTØTTEVERKTØYET (S NAP F LOW ) TIL KOMMUNEN ? 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen122

15 H VOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED RESPONSTID OG OPPFØLGING FRA IKT- AVDELINGEN PÅ HENVENDELSER SOM BEHANDLES I BRUKERSTØTTEVERKTØYET (S NAP F LOW )? 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen122

16 H VOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED KVALITETEN PÅ TILBAKEMELDINGENE DU FÅR I BRUKERSTØTTEVERKTØYET (S NAP F LOW )? 1Svært lite tilfreds 2Lite tilfreds 3Nøytral 4Tilfreds 5Svært tilfreds N Denne undersøkelsen122

17 H VORDAN OPPLEVER DU INNKJØPSPROSESSEN VIA BRUKERSTØTTEVERKTØYET (S NAP F LOW ) PÅ FØLGENDE PUNKTER : 1Tilbakemeldinger 2Leveringstid 3Anbefalinger 4Oppfølging N Tilbakemeldinger122 Leveringstid122 Anbefalinger122 Oppfølging122

18 17.1 T ILBAKEMELDINGER 1Svært dårlig 2Dårlig 3Nøytral 4Bra 5Svært Bra N Denne undersøkelsen122

19 17.2 L EVERINGSTID 1Svært dårlig 2Dårlig 3Nøytral 4Bra 5Svært Bra N Denne undersøkelsen122

20 17.3 A NBEFALINGER 1Svært dårlig 2Dårlig 3Nøytral 4Bra 5Svært Bra N Denne undersøkelsen122

21 17.4 O PPFØLGING 1Svært dårlig 2Dårlig 3Nøytral 4Bra 5Svært Bra N Denne undersøkelsen122

22 V ISSTE DU AT S IRDAL KOMMUNE HAR EN IKT- STRATEGI ? 1Ja 2Nei N Denne undersøkelsen172

23 I HVILKEN GRAD ER DU KJENT MED FØLGENDE : 1Strategiens overordnede mål 2eKommunemål for ditt tjenesteområde 3Målsettinger for ditt tjenesteområde 4Tiltak i planperioden for ditt tjenesteområde N Strategiens overordnede mål78 eKommunemål for ditt tjenesteområde78 Målsettinger for ditt tjenesteområde78 Tiltak i planperioden for ditt tjenesteområde 78 Kommunestyret har i K-sak 11/50 vedtatt IKT-strategi med eKommunemål for perioden 2011-2014.

24 20.1 S TRATEGIENS OVERORDNEDE MÅL 1Svært liten grad 2Liten grad 3Verken eller 4Stor grad 5Svært stor grad N Denne undersøkelsen78

25 20.2 E K OMMUNEMÅL FOR DITT TJENESTEOMRÅDE 1Svært liten grad 2Liten grad 3Verken eller 4Stor grad 5Svært stor grad N Denne undersøkelsen78

26 20.3 M ÅLSETTINGER FOR DITT TJENESTEOMRÅDE 1Svært liten grad 2Liten grad 3Verken eller 4Stor grad 5Svært stor grad N Denne undersøkelsen78

27 20.4 T ILTAK I PLANPERIODEN FOR DITT TJENESTEOMRÅDE 1Svært liten grad 2Liten grad 3Verken eller 4Stor grad 5Svært stor grad N Denne undersøkelsen78

28 I HVILKEN GRAD OPPLEVDE DU AT DU SELV HADDE MULIGHET TIL Å PÅVIRKE STRATEGIEN FOR DITT TJENESTEOMRÅDE ? 1Svært liten grad 2Liten grad 3Verken eller 4Stor grad 5Svært stor grad N Denne undersøkelsen78

29 H VORDAN STILLER DU DEG TIL FØLGENDE ENDRINGER : I forbindelse med eKommunestrategi-prosjektet i DDV, skal kommunestyret behandle sak i juni. Dersom strategien vedtas, vil det føre til endringer for IKT-tjenesten i kommunen. 1IKT-personell i de 11 kommunene vil flyttes til en felles lokasjon 2"Helpdesken" vil ikke lenger være i Sirdal kommune 3Felles interkommunal standardisering på IKT-utstyr 4Felles interkommunal standardisering på fagapplikasjoner N IKT-personell i de 11 kommunene vil flyttes til en felles lokasjon 172 "Helpdesken" vil ikke lenger være i Sirdal kommune 172 Felles interkommunal standardisering på IKT-utstyr 172 Felles interkommunal standardisering på fagapplikasjoner 172

30 22.1 IKT- PERSONELL I DE 11 KOMMUNENE VIL FLYTTES TIL EN FELLES LOKASJON 1Svært negativ 2Negativ 3Nøytral 4Positiv 5Svært positiv N Denne undersøkelsen172

31 22.2 "H ELPDESKEN " VIL IKKE LENGER VÆRE I S IRDAL KOMMUNE 1Svært negativ 2Negativ 3Nøytral 4Positiv 5Svært positiv N Denne undersøkelsen172

32 22.3 F ELLES INTERKOMMUNAL STANDARDISERING PÅ IKT- UTSTYR 1Svært negativ 2Negativ 3Nøytral 4Positiv 5Svært positiv N Denne undersøkelsen172

33 22.4 F ELLES INTERKOMMUNAL STANDARDISERING PÅ FAGAPPLIKASJONER 1Svært negativ 2Negativ 3Nøytral 4Positiv 5Svært positiv N Denne undersøkelsen172


Laste ned ppt "B RUKERUNDERSØKELSE IKT Som en del av resultatmål for første halvår 2013, ble det gjennomført en IKT- brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen har hatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google