Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om første utlysning i BALANSE Søknadsfrist: 29. mai 2013 kl. 13.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om første utlysning i BALANSE Søknadsfrist: 29. mai 2013 kl. 13.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om første utlysning i BALANSE Søknadsfrist: 29. mai 2013 kl. 13.00

2 Nytt program: BALANSE Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse

3 God rekruttering av begge kjønn til forskning – store skjevheter i faglige toppstillinger og forskningsledelse Figuren viser andelen kvinner og menn på ulike nivå i karrierestigen ved universitet og høyskoler i 2011 (alle fag). Kilde: NIFU, Rapport 9/2012

4 Hvorfor er det viktig med kjønnsbalanse? Fordi kjønnsbalanse fremmer kreativitet, kvalitet, samfunnsmessig relevans og konkurransedyktighet

5 Systematisk innsats gir resultater Universitetet i Tromsø har gått fra dårligst til best i klassen på 10 år Kvinneandel blant professorer ved de fire største norske universitetene 2001 – 2011 (Kilde: NSD/DBH)

6 MÅLET Kjønnsbalanse på toppnivå i norsk forskning Fra middelmådig til Best i Europa

7 Rammer  Programperioden er 2013 – 2017 (foreløpig)  Forventet totalbudsjett er minimum 58 millioner kroner.  BALANSE er finansiert av Kunnskapsdepartementet  Fullstendig programplan skal utarbeides i løpet av 2013

8 Programstyret i BALANSE  Knut Liestøl, Professor leder Universitetet i Oslo  Curt Rice, Prorektor Universitetet i Tromsø  Eivind Engebretsen, Professor Universitetet i Oslo  Marit Boyesen, Rektor Universitetet i Stavanger  Ingeborg Lund, HR-sjef SINTEF  Astrid Bårdgard, Forskningsdirektør Høgskolen i Bergen  Annita Fjuk, Forskningsleder Telenor Group, Research & Future Studies  Erik Litborn, Programleder Vinnova, Sverige  Karina Langseth-Manrique, Direktør GE Healthcare AS

9 BALANSE-programmet Utviklingsorientert og eksperimentelt:  BALANSE-prosjekter  Kunnskapsutvikling og ny forskning  Nasjonal læringsarena Rettet mot hele forskningssystemet

10 Kunnskapsutvikling og ny forskning Handlingsrettet forskning: Studier av strukturelle og kulturelle barrierer Betydningen av ulike ledelsesstrategier Følgeforskning

11 Nasjonal læringsarena For prosjektdeltakere og ledere ved miljøene som får støtte Åpne arenaer

12 BALANSE – prosjekter Utlysning 2013

13 Åpent for ulike tiltak  Hvert prosjekt kan bestå av enkelttiltak eller tiltakspakker  Både nye tiltak og videreutvikling av eksisterende tiltak kan få støtte  Tiltakene kan for eksempel rettes inn mot:  kulturelle utfordringer  organisatoriske grep  fellestiltak for å løfte visse grupper  tilskudd til enkeltforskere kan inngå i prosjektet  Eksempler på tiltak, se: http://www.forskningsradet.no/prognett- balanse/Nyheter/Eksempler_pa_tiltak/1253985118388/p1253964606571 http://www.forskningsradet.no/prognett- balanse/Nyheter/Eksempler_pa_tiltak/1253985118388/p1253964606571

14 Tiltakene må treffe lokale utfordringer Det forventes ikke detaljerte beskrivelser, men tilstrekkelig informasjon til å gi et bilde av utfordringer, mål, tiltak og forventede resultater.

15 Tiltakene må være nyskapende  Prosjektene vil bli vurdert på hvor innovative de er i forhold til hva som er gjort tidligere av søker og andre  Trenger ikke å være avanserte tiltak  Det operative prosjektnivået skal ha direkte nytte av tiltakene Ledelsesendring skal inngå i prosjektene. Søkerne utfordres til å tenke nytt rundt måter å lede på for å fremme kjønnsbalanse.

16 Læring, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling er viktige momenter som skal inngå i BALANSE- prosjektene. Prosjektene blir vurdert på hvordan dette er ivaretatt internt og eksternt. Prosjektdeltakere og ledere ved miljøene som får støtte, forventes å delta i den nasjonale læringsarenaen i BALANSE.

17 Planlegging, gjennomføring og forankring Prosjektet må framstå som gjennomførbart og med en rimelig ressursinnsats. Prosjektet vurderes ut fra hvor godt prosjektet er forankret og hvilken betydning prosjektet kan ha for prosjektansvarliges og eventuelle samarbeidspartneres strategiske mål og planer.

18 Utlysningen  Søknadsfrist: 29. mai 2013 kl. 13:00  15 millioner lyses ut  Treårige BALANSE-prosjekter: enkelttiltak eller tiltakspakker  Det tas sikte på å lyse ut en større pott med midler i 2014

19 Hvem kan søke  Forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og forskningsledende industri  Prosjektene kan operativt rette seg mot hele institusjonen/bedriften, et fakultet, et institutt, en avdeling eller lignende  Positivt med prosjekter som fremmer samarbeid om bedre kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse

20 Finansiering  Finansiering fra Forskningsrådet per prosjekt: 3-9 millioner kroner fordelt over tre år  Egenfinansiering på anslagsvis 50 prosent av totale prosjektkostnader  Søker må vise hvilke tiltak som prioriteres dersom det søkte beløpet fra Forskningsrådet ikke blir innvilget fullt ut

21 Noen av kravene til formalia:  Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon eller bedrift med en navngitt administrativt ansvarlig  Tidligste prosjektstart er 1. november 2013  Prosjektbeskrivelsen skal være på maks fem sider  Obligatoriske vedlegg:  Prosjektbeskrivelse (bruk mal)  Bekreftelse fra eventuelle samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet skal legges ved. Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges

22 Behandlingsprosedyre  Søknadene blir vurdert av eksterne eksperter  Dersom det vurderes som hensiktsmessig, kan de mest relevante søkerne bli innkalt til intervju  Programstyret i BALANSE vil ta den endelige beslutningen om tildeling av midler  Svar på søknad kan forventes ultimo september


Laste ned ppt "Orientering om første utlysning i BALANSE Søknadsfrist: 29. mai 2013 kl. 13.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google