Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjonsutvalget Temalunsj 12. februar 2015. PwC Bakgrunn EU vedtok den 16. april 2014 en ny forordning og endringer i direktivet om revisjon og revisorer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjonsutvalget Temalunsj 12. februar 2015. PwC Bakgrunn EU vedtok den 16. april 2014 en ny forordning og endringer i direktivet om revisjon og revisorer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjonsutvalget Temalunsj 12. februar 2015

2 PwC Bakgrunn EU vedtok den 16. april 2014 en ny forordning og endringer i direktivet om revisjon og revisorer krav til revisjon av foretak av allmenn interesse, herunder krav om firmarotasjon forbud mot en rekke tilleggstjenester nye krav til innhold i revisjonsberetning nye krav til kommunikasjon med revisjonsutvalg. Ikrafttredelse 17. juni 2016, dog egne overgangsregler for firmarotasjon Implementering i Norge avhenger av en lovprosess - foreløpig ikke klart når 2

3 PwC3 Valg og rotasjon av revisor Revisjonsutvalget er ansvarlig for prosessen knyttet til valg av revisor Valget skal være basert på kriteriene satt i anbudsdokumentene, dette skal dokumenteres Må sikre at rotasjonsreglene etterleves Oppfølging revisors uavhengig- het og bruken av tilleggs- tjenester Revisjonsutvalget skal vurdere og overvåke revisors uavhengighet Revisjonsutvalget skal godkjenne tillatte tilleggstjenester fra revisor. Det skal utarbeides retningslinjer for dette Revisjonsutvalget skal følge opp om revisor overholder den tillatte øvre grensen for salg av revisjonstjenester - 70 % av gjennomsnitt revisjonshonorar siste 3 år Hva endrer seg for revisjonsutvalgene med EUs revisjonsdirektiv? Nye krav til revisors rapportering Revisor må utarbeide en årlig skriftlig rapport til revisjonsutvalget med mer detaljerte og beskrivende opplysninger fra revisjonen Rapporten skal være signert og datert

4 PwC Risikostyring og internkontroll 4 Skal revisjonsutvalget følge opp prosessen for all risikostyring, eller kun risikoen og kontroll som har med finansiell rapportering å gjøre?

5 PwC Ikke-finansiell rapportering og risiko 5 Det har kommet nye krav i regnskapsloven 3-3 c (og i EU) om rapportering om samfunnsansvar. Hva skal Revisjonsutvalgets rolle være i den ikke-finansielle rapporteringen?

6 PwC Etikk og etterlevelse Skal revisjonsutvalget følge opp prosesser og rutiner som er etablert for å sikre etisk atferd blant ansatte og samarbeidspartnere? Eller skal dette følges opp av hele styret?

7 PwC Kvalitet i revisjon 7 Hvordan skal vi følge opp kvaliteten i revisor arbeid? Ettergå selv? Stille spørsmål? Be revisor redegjøre? Snakke med Finanstilsynet? Hvordan skal vi følge opp kvaliteten i revisor arbeid? Ettergå selv? Stille spørsmål? Be revisor redegjøre? Snakke med Finanstilsynet?

8 PwC Arbeidsdeling mellom revisjonsutvalget og styret - Ett eksempel TemaRolle for revisjonsutvalgetRolle for styret 1.Finansiell rapport- ering Følger detaljert opp prosessen for finansiell rapportering Gjennomgår og vurderer riktigheten av regnskapsrapportering, feks kvartalsvis Delegerer den detaljerte oppfølgingen av regnskapet til revisjonsutvalget Bruker regnskapet og finansiell informasjon i diskusjoner og til å ta beslutninger 2.Intern- kontroll og risiko- styring Følger detaljert opp selskapets interne kontrollrutiner og risikostyringssystem, særlig den delen som dekker finansiell rapportering Behandler de varslede eller oppdagede hendelser som kan tyde på misligheter og vesentlige brudd på etiske retningslinjer Delegerer den detaljerte oppfølgingen av internkontroll og risikostyring til revisjonsutvalget Får informasjon om spesielle forhold og særlig høy (ikke-ønsket) risiko Bruker innsikt til diskusjoner og beslutninger 3.Intern- revisjon Er kontaktpunktet for internrevisjonen Godkjenner årsplan og mottar rapportering fra internrevisor Bruker internrevisor til "dypdykk" Følger opp at administrasjonen jobber med forbedringer internrevisor tar opp Delegerer den detaljerte oppfølgingen av internrevisjonen til revisjonsutvalget Får informasjon om spesielle forhold og særlig høy risiko internrevisor tar opp Bruke internrevisor til å gjøre revisjoner og "dypdykk" om nødvendig 4.Ekstern revisor Følger opp forholdet til ekstern revisor Diskuterer revisors funn og observasjoner Følger opp at administrasjonen jobber med forbedringer ekstern revisor tar opp Delegerer den detaljerte oppfølgingen av ekstern revisor til revisjonsutvalget Får informasjon om spesielle forhold og særlig høy risiko revisor tar opp

9 PwC Revisjonsutvalget – Styrket kontroll, eller merarbeid og ansvarspulverisering? 9 Det fulle styret er alltid ansvarlig. Hva er en effektiv fordeling av arbeidet med de ressursene som er tilgjengelig? Det fulle styret er alltid ansvarlig. Hva er en effektiv fordeling av arbeidet med de ressursene som er tilgjengelig?

10 Sammen bygger vi tillit og skaper verdier This document has been prepared for the intended recipients only. To the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers firms do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any use of or reliance on this document by anyone, other than the intended recipient to the extent agreed in the relevant contract for the matter to which this document relates (if any), or (ii) as expressly agreed by the relevant PricewaterhouseCoopers firm at its sole discretion in writing in advance. © 2015 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. ‘PricewaterhouseCoopers’ refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. Eli Moe-Helgesen Partner eli.moe.helgesen@no.pwc.com Tlt: +47 952 60 113


Laste ned ppt "Revisjonsutvalget Temalunsj 12. februar 2015. PwC Bakgrunn EU vedtok den 16. april 2014 en ny forordning og endringer i direktivet om revisjon og revisorer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google