Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Posten Norge Kvartalsrapport – 1. kvartal 2008 15.05.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Posten Norge Kvartalsrapport – 1. kvartal 2008 15.05.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Posten Norge Kvartalsrapport – 1. kvartal 2008 15.05.2008

2 2 Hovedpunkter  Vekst i driftsinntekter på 4 % til MNOK 6 997  Resultat før engangseffekter var MNOK 74 i Q1 sammenlignet med MNOK 219 i fjor, i hovedsak som følge av påskeeffekten. Pr april var resultatet MNOK 208, en forbedring på 20% i forhold til 2007  Leveringskvalitet på A-post over natt var på 86,3 % i Q1, godt over konsesjonsnivået på 85 %  Nye nordiske oppkjøp:  DTS Solutions AB  CDG Sandberg AS

3 3 Driftsinntekter per kvartal Gjennomsnittlig inntektsvekst på 12,2% (Q1 2003 – Q1 2008) 2003200420052006 Driftsinntekter per kvartal i MNOK 2007 2008

4 4 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter fra utenlandske selskaper økte med MNOK 274 (19,2%) fra Q1 2007, og utgjorde 24,3 % av konsernets omsetning Fra Q1 2001 til Q1 2008 har Postens utenlandske selskaper hatt en gjennomsnittlig inntektsvekst på 41,5% Driftsinntekter i MNOK +23 % + 7 % +51 % + 20 % + 141% + 50% + 19%

5 5 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger per kvartal 2004 2005 2006 EBIT før engangseffekter per kvartal i MNOK 2007 2008 EBIT før engangseffekter for 1. tertial: 2008: MNOK 208 2007: MNOK 173

6 6 Resultat MNOK Q1 2008 Q1 2007 Endring Året 2007 Driftsinntekter6 9976 72027827 400 EBITDA287417-1311 649 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger 74219-146815 Nedskrivninger01130 Engangskostnader/ (inntekter) -5-623616-395 EBIT79841-7621 080 Netto finans-51-36-15-125 Resultat før skatt28805-777955 Resultatene er påvirket av påskeeffekten. EBIT før engangseffekter og nedskrivninger pr 1. tertial utgjør MNOK 208, en forbedring på MNOK 35 fra i fjor

7 7 Nøkkeltall Investeringer i Q1 2008 er MNOK 487, en reduksjon på MNOK 716 i forhold til Q1 2007 pga færre oppkjøp Gjeld/EBITDA-faktor er 3,2** (Q1 2007: 1,4) Per 31.03.2008 har Posten en langsiktig likviditetsreserve, som består av plasserte midler og tilgjengelige trekkfasiliteter, på MNOK 4 026 Nedgangen i ROIC før engangs- effekter fra samme periode i fjor skyldes resultatnedgang (siste 12 mnd), herunder påskeeffekten, samt økning i investert kapital fra oppkjøp * 12 måneder rullerende ** Rentebærende gjeld MNOK 4 880 og 12 mnd rullerende EBITDA MNOK 1 518 MNOK Q1 2008 Q1 2007 Året 2007 Totalkapital18 90616 95317 415 Egenkapital57826 1615 786 Rentebærende gjeld4 8802 7383 194 Egenkapitalandel (%)30,536,333,2 Gjeldsgrad (netto)0,30,10,3 ROIC (%) før engangseffekter og nedskrivninger 7,617,39,8 EBIT-margin før engangseffekter og nedskrivninger (%) 1,03,23,0

8 8 1999 20042005 2006 Konsesjons- krav Kvalitetsutvikling (rullerende 12 mnd)  Leveringskvalitet for A-post fremme over natt er på 86,3% i Q1 2008, mot 81,1% i samme periode i 2007  Arbeidet for å stabilisere høy kvalitet fortsetter  Nattestenging av Flesland vil påvirke kvaliteten negativt i Q2 2007 Kvalitetsutvikling rullerende 12 mnd 2003 2002 20012000 2008

9 9 Stortingsmelding nr. 12 (2007-2008) om Posten behandlet i Stortinget 6. mai Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag: –Tilslutning til Postens nordiske strategi. –Ytterligere inntil 124 egendrevne postkontor konverteres til Post i Butikk. –Fortsatt plikt til å tilby banktjenester i hele salgsnettet. –Ulønnsomhet knyttet til pålagte banktjenester dekkes også gjennom statlig kjøp. –Avkastningskravet etter skatt reduseres fra 10,8% til 10% på konsernnivå.

10 10 Forslag til ny markedsføringslov fremlagt 9. mai Fortsatt ”Nei-takk” til postreklame; Regjeringen går ikke inn for å snu reservasjonsretten til ”ja-takk” Også gratisaviser må respektere ”nei-takk”, men eget reservasjonsmerke Avisene kan fortsatt levere reklameinnstikk uten å respektere ”nei-takk” Posten er godt fornøyd med at nei-takk ordningen foreslås videreført for postreklame. En endring til ”ja-takk” ville betydd mer reklame som avisinnstikk uten mulighet for mottakerne til å reservere seg, sterk konkurransevridning i Postens disfavør, at småannonsører hadde mistet en god kanal og sannsynligvis enda mer papir i postkassene.

11 11 Segmentstruktur for Posten konsern post logistikkIKT

12 12 Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Logistikk Post IKT Andel eksterne driftsinntekter i % Endring 2007 - 2008 i MNOK og % -1% +5% +14%

13 13 Segmentfordeling EBITDA Logistikk Post IKT 2007 * 2008 20072008 20072008 -50,8% 14,3% 24,3% MNOK *) 2007 inkluderer ikke gevinsten på MNOK 626 fra salg av Postens Brevsenter i Oslo

14 14 brevprodukter informasjonslogistikk banktjenester varesalg dokumenthåndtering brevprodukter informasjonslogistikk banktjenester varesalg dokumenthåndtering Segmentet post IKT logistikk post

15 15 Volumutvikling % endring pa.20032004200520062007 Hittil 2008 Brev Konsernet 3,7-1,32,94,1-1,32,0 Brev Morselskap 3,2-2,62,73,7-2,40,4 A og B post (morselskap) -0,7-6,8-5,5-0,9-0,3-6,5 Postreklame* 6,90,410,75,5-4,25,4 Brev CityMail Group 11,912,24,98,49,515,5 Banktrans- aksjoner ** -8,3- 6,0-11,9-10,0-12,5-21,3 * Adressert og uadressert postreklame ** Historikk banktransaksjoner har blitt endret som følge av nytt prinsipp for beregning av volum Uadressert postreklame viser en økning på 6,8 % fra Q1 2007 og står for 52% av brevvolum i Posten Norge AS (49%) Brev- og bankprodukter Mill sendinger 2003 2004 20052006 Posten Norge ASCityMail Volum brevprodukter 12 mnd. glidende post IKT logistikk 2007 2008

16 16 Nøkkeltall MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter3 2343 254-20-0,6 EBITDA155315-160-50,8 EBITDA margin4,89,7-4,9-  Segmentets totale inntekter i år var omtrent som i fjor, mens brevvolumet for morselskapet var 0,4 % høyere  Endret produktmiks i morselskapet har resultert i en nedgang i snittpris per brevsending siden 1. kvartal i fjor  CityMail Sweden AB har hatt en volumvekst på 7,5 % i år sammenlignet med i fjor. CityMail Denmark A/S har også hatt en positiv volumutvikling i løpet av Q1  I Q1 2008 kjøpte Posten Norge 100% av aksjene i CDG Sandberg AS og Selektiv AS for å styrke kompetanse innenfor markedet for avansert kundekommunikasjon. Selskapene har til sammen 133 årsverk og omsatte for MNOK 190 i 2007  Posten Norge har også inngått avtale om å etablere selskapet Itella Information AS i samarbeid med finske Itella med virkning fra 1. juni. Posten Norge vil eie 49% av aksjene i selskapet. post IKT logistikk

17 17 Segmentet parti-/stykkgods termo ekspress pakker warehousing parti-/stykkgods termo ekspress pakker warehousing post IKT logistikk

18 18 Nøkkeltall  Driftsinntekter fra internasjonal virksomhet i år utgjør MNOK 1 051 (34% av inntektene i segmentet) mot MNOK 865 (29%) i 2007  Det internasjonale pakkevolumet via PNL har utviklet seg positivt med en økning på 23,8 % i forhold til i fjor  Posten Logistikk har under installasjon 40 postautomater i Norge og Sverige for å effektivisere utlevering av varer til nettkunder  Box Solutions AS solgte sitt datterselskap Grenland Transport & Industriservice AS i mars 2008 MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter3 1152 9731414,8 EBITDA1601402014,3 EBITDA margin5,14,70,4- post IKT logistikk

19 19 post IKT logistikk Segmentet drift infrastruktur løsninger konsulenttjenester drift infrastruktur løsninger konsulenttjenester IKT

20 20  Inntektsvekst på 12,7 % skyldes i hovedsak god kontraktsinngang i 2007 samt kjøp av Bekk Consulting AS  Organisk vekst i Q1 2008 var på 7,5 % mot 5 % i samme periode i 2007  ErgoGroup har inngått kontrakter for MNOK 590 i Q1 2008  ErgoGroup har via sitt datterselskap SYSteam AB kjøpt 100% av aksjene i det svenske IT-konsulentselskapet DTS Solutions. Selskapet har ca 30 ansatte og omsatte i 2007 for ca MNOK 50 MNOK20082007Endring 08 - 07 Endring % Driftsinntekter 1 4981 32916912,7 EBITDA 1331072624,5 EBITDA margin 8,98,10,8- Nøkkeltall post IKT logistikk

21 21 Fokusområder fremover  Tiltak for å bedre resultatutviklingen ved å industrialisere og effektivisere prosesser og forbedre tjenestetilbudet  Samlet i konsernprogrammet ”Spinnaker”  Forberedelser til omlegging av inntil 124 postkontor til Post i butikk  Fortsatt fokus på stabil leveringskvalitet  Nordisk vekst gjennom strategiske oppkjøp  Fokus på konkrete tiltak innenfor HMS og miljø og klima  Planlegge lansering av ny merkevare


Laste ned ppt "1 Posten Norge Kvartalsrapport – 1. kvartal 2008 15.05.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google