Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og avtaleverk Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller og plikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og avtaleverk Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller og plikter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og avtaleverk Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller og plikter

3 Hva er sosial dumping?

4 Det er sosial dumping når lønns- og arbeidsvilkår er dårligere enn det som følger av gjeldende lov, tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i vedkommende yrke. Andre forhold må inngå i en vurdering av hva som er sosial dumping, f.eks boforhold og gjeldsbindinger.

5 Oppgave Aktuelt: det skal leies inn sykepleiere fra «Razamanaz helse» på din arbeidsplass. TV har fått høre at de skal ha lange arbeidsperioder i ferien og doble vakter. De trenger hjelp fra deg som HTV.

6 Oppgave Hva er dine rettigheter og plikter som HTV ift: -sykepleierne fra vikarbyrået? -arbeidsgiver Hva er arbeidsgivers plikter overfor vikarer og deg som HTV? Hvor hjemles dette?

7 Forutsetninger for innleie fra vikarbyrå Arbeidsmiljøloven; §14-9:Fast ansettelse er hovedregelen §14-12:Innleie fra vikarbyrå tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse (vikariater) TV og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uavhengig av om vilkårene i første ledd er oppfylt

8 Forutsetninger for innleie fra vikarbyrå Fra 1.1.2013; ” Arbeidsgiver skal minst en gang pr år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte” Aml § 14-12 (3)

9 Forutsetninger for innleie Forskrift om bemanningsforetak §10; ”Innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak er kun tillatt fra foretak som er registrert i Arbeidstilsynets register for godkjente bemanningsforetak.”

10 Forutsetninger for innleie Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter; Ansatte i vikarbyrå som utfører tjenester for kommuner og helseforetak skal ikke ha dårligere lønns – og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver skal informere om denne klausulen i anbudsrunden.

11 Forutsetninger for innleie Tariffavtalen KS; Vedlegg 7, gjeldende fra 1.1.2013: ”Partene informerer og drøfter minst 2 ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virksomheten jf HTA kapittel 1, pkt 2.3.2. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgte. Hovedavtalen Spekter; § 30 ”Virksomhetens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte: forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift herunder virksomhetens praksis for innleie av arbeidskraft. Drøftelser skal holdes regelmessig, og så tidlig som mulig, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det.

12 Krav til utleier Må oppfylle vilkårene i bemanningsforskriften, dvs være godkjent av Arbeidstilsynet Opplysningsplikt om vikarenes lønns- og arbeidsvilkår overfor tillitsvalgte i innleievirksomheten og egne ansatte Må ha arbeidsgiveransvar for vikarene – ikke videreformidle vikarer som har annen arbeidsgiver med mindre dette er avtalefestet med innleier.

13 AML §14-12a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak ( 1)Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som kommer til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid når det gjelder; a)arbeidstidens lengde og plassering b)overtidsarbeid c)varighet og plassering av pauser og hvileperioder d)nattarbeid e)feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f)lønn og utgiftsdekning

14 Ad lønn og ansiennitet ”En innleid arbeidstaker i kommunal sektor skal behandles likt som kommunalt ansatte med henhold til lønnsfastsettelse. For innleid arbeidstaker, som det er naturlig å plassere i hovedtariffavtalen kapittel 4, må det tas utgangspunkt i hva kommunen/fylkeskommunen gir direkte ansatte i tilsvarende stillingskoder, og vurdere opp mot den innleides kompetanse og ansiennitet.” ks.no: Vikarbyrådirektivet og kommunal sektor

15 AML §14-12 b Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak 1Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling etter §14-12 a. 2Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i §14-12 a. 3.Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver

16 AML 14-12 b – forts. 4. Innleier skal, når tillitsvalgte ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver 5.Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår nevnt i 14-12a. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet til likebehandling etter 14.12 a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

17 Innleiers ansvar Overholde sine forpliktelser i henhold til lover og avtaler – herunder bl.a AML, Helsepersonell- loven og tariffavtaler Selvstendig ansvar for å sjekke vikarens kompetanse på linje med ordinær tilsetting og i tråd med Helsedirektoratets veileder for gode tilsettinger; ”Anbefalingene gjelder også for helsepersonell som er rekruttert gjennom vikarbyrå. Arbeidsgiver bør alltid foreta intervju og innhente referanser for å sikre at den som tilsettes; Har tilstrekkelig språkferdigheter og kommunikasjonsevne for stillingen Anses som personlig egnet for stillingen Har faglige kvalifikasjoner for stillingen – inkl autorisasjonssjekk

18 AML §2-2 c Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere; ”sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.” Instruksjonsmyndighet og arbeidsmiljøansvar overfor innleid arbeidstaker Ansvar for opplæring og forsvarlig arbeidsmiljø Ha dokumentasjon på inngåtte avtaler om vikaren skal arbeide i en turnus basert på gjennomsnittsberegning Ha dokumentasjon på eventuelle avtaler om søn- og helgedagsarbeid Sørge for at innleid arbeidstaker informeres om ledige stillinger på linje med andre ansatte –jmfr nytt andre punktum i AML §14-1

19 Tillitsvalgtes rolle Trekkhund og vakthund….. Fokus i drøftingene: Alternativer til bruk av vikarbyrå? Valg av tilbyder – referansesjekk Krav ved eventuell bruk av underleverandører Hvordan skal vikarene anvendes? Hvordan sikre at vi får vikarer med rett kompetanse? Hvordan sikre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - likebehandling Hvordan sikre dokumentasjon på arbeidstid, hviletid, søndagsarbeid? Tillitsvalgtressurser Dokumentasjon på arbeidstid, merarbeid og overtid Etisk rekruttering Prosess for evaluering / tilbakemelding

20 Tillitsvalgtes rolle Verv en vikar ! Den beste måten NSF kan ivareta rettighetene til sykepleiere fra bemanningsforetak på er å verve dem som medlemmer ! Selv om dere som tillitsvalgte ikke kan representere dem i møte med arbeidsgiver(vikarbyrået) – kan de få bistand bl.a fra fylkeskontoret.

21 Oppsummering: Det er sosial dumping når lønns- og arbeidsvilkår er dårligere enn det som fremgår av gjeldende lov/tariffavtale Innleide vikarer skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som øvrige ansatte (likebehandling) Tillitsvalgte har rett til innsyn i innleide vikarers lønns- og arbeidsvilkår (innsynsrett)

22 Nyttig info: Tillitsvalgtportalen: Basiskurs, faktaark Arbeidsmiljøloven Hovedavtalen


Laste ned ppt "INNLEIE OG BRUK AV VIKARBYRÅ Lover og avtaleverk Arbeidsgivers og tillitsvalgtes roller og plikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google