Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i selskapsrett 3. studieår, høst 2012 Pkt 1-3 i disposisjonen Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i selskapsrett 3. studieår, høst 2012 Pkt 1-3 i disposisjonen Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i selskapsrett 3. studieår, høst 2012 Pkt 1-3 i disposisjonen Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947

2 Selskapsrettsfaget: To fag og tre faglærere 3. studieår, obligatorisk fag, fagansvarlig lærer: Mads AndenæsMads Andenæs 5. studieår, valgfag, fagansvarlig lærer: Beate SjåfjellBeate Sjåfjell I tillegg faglærer på begge fag: Frederik Zimmer Frederik Zimmer

3 Tema for forelesningene i dag Presentere faget Opplegget for forelesningene i høst En introduksjon til selskapers og selskapsrettens betydning andre rettsområders betydning for selskapsretten, og til rettskildene og litteraturen i faget

4 Selskapsrettsfaget: Introduksjon, fordypning og forskning? Mulighet for fordypning Rekrutteringsmuligheter Valgemneprofiler

5 Selskapsrettsfaget: Et dynamisk forskningsmiljø og forskningsbasert undervisning Forskergruppen om selskaper Publikasjoner Arrangementer Selskapsrettslisten

6 Foreleserne i høst Meg Stipendiat Tore FjørtoftTore Fjørtoft Professor Frederik ZimmerFrederik Zimmer Professor Mads AndenæsMads Andenæs

7 Selskaper og selskapsretten Hva er et selskap? Selskapers betydning Selskapsrettens område Selskapsretten og forholdet til andre rettsområder

8 EU/EØS-rettens betydning for vår selskapsrett Viktig på to plan: EUs traktatrett EUs sekundærrett EØS-avtalen som bindeledd

9 Traktatretten Fri bevegelse av varer, tjenester, mennesker og kapital og den frie etableringsrett Beskyttelse mot diskriminering Proporsjonalitetskravet Grunnleggende rettssikkerhetsgarantier o ”legal certainty” - forutberegnelighet og forbudet mot tilbakevirkning

10 Sentrale selskapsrettsdommer Fra EU-domstolen:EU-domstolen Kommisjonen v. Frankrike, sak 270/83 Segers, sak 79/85 Daily Mail, sak 81/87 Centros, sak C-212/97 Überseering, sak C-208/00 Inspire Art, sak C-167/01 Cartesio, sak C-210/06 National Grid Indus BV, C-371/10National Grid Indus BV Idryma Typou, C-81/09Idryma Typou VALE, C-378/10VALE Golden Shares-sakene, derunder Sag C-212/09 Europa- Kommissionen mod Den Portugisiske RepublikSag C-212/09 Europa- Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

11 Fra EFTA-domstolen:EFTA-domstolen Mye mindre praksis Et eksempel er: – CASE E-9/11 - EFTA SURVEILLANSE AUTHORITY V THE KINGDOM OF NORWAY – Dom avsagt 16. juli 2012 – Stikkord: Right of establishment – Free movement of capital – Ownership limitations and voting right restrictions in financial services infrastructure institutions – Proportionality – Legal certainty Les hele saken her: http://www.eftacourt.int/images/uploads/9_11_Judgment_final.pdf

12 Sentral sekundærrett: Første selskapsdirektiv Som det het frem til 21. oktober 2009: Første Rådsdirektiv av 9. mars 1968 om samordning av de garantier som kreves (…) av selskaper (…) for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige, også kalt publisitetsdirektivet, som nå er erstattet av (konsolidert ved) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF av 16. september 2009 (…), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr 56/2010Første Rådsdirektiv av 9. mars 1968Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EFEØS-komiteens beslutning nr 56/2010

13 Sentral sekundærrett: Andre selskapsdirektiv Annet rådsdirektiv 77/91/EØFAnnet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 om samordning av de garantier som kreves i (…) av selskaper (…) når det gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige, kalles også kapitaldirektivet, gjeldende for Norge fra og med EØS-avtalen, endret senest ved Europaparlamentets- og rådskriv 2006/68/EF, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 95/2007. Mulig endring underveis.Europaparlamentets- og rådskriv 2006/68/EFEØS-komiteens beslutning 95/2007endring

14 Sentral sekundærrett: Tredje selskapsdirektiv Tredje rådsdirektiv 78/855/EØFTredje rådsdirektiv 78/855/EØF av 9. oktober 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om fusjon av åpne aksjeselskaper, kalles også fusjonsdirektivet, gjeldende for Norge fra og med EØS-avtalens ikrafttredelse, endret bl.a. ved Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF når det gjelder krav til rapportering og dokumentasjon i forbindelse med sammenslåinger og delinger av selskaper. Kodifisert ved Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/35/EU av 5. april 2011 om fusjon av aksjeselskaper (kodifiseringsdirektiv). Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF

15 Sentral sekundærrett: Sjette selskapsdirektiv Sjette rådsdirektiv 82/891/EØFSjette rådsdirektiv 82/891/EØF av 17. desember 1982 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om deling av åpne aksjeselskaper, kalles også fisjonsdirektivet, gjeldende for Norge fra og med EØS-avtalens ikrafttredelse, endret bl.a. ved Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF når det gjelder krav til rapportering og dokumentasjon i forbindelse med sammenslåinger og delinger av selskaper, innlemmet i EØS-avtalen jf. EØS-komiteens beslutning 37/2010. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EFEØS-komiteens beslutning 37/2010

16 Sentral sekundærrett: Ellevte selskapsdirektiv Ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF av 21. desember 1989 om offentlighet angående filialer opprettet i en medlemsstat av visse former for selskaper som er underlagt en annen medlemsstats lovgivning, kalles også filialdirektivet, gjeldende for Norge fra og med EØS-avtalens ikrafttredelse.Ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF Endres nå gjennom nytt direktiv om bedriftsregistre – et bidrag til opprydding av NUF-kaoset?

17 Sentral sekundærrett: Tolvte selskapsdirektiv Tolvte selskapsdirektiv, slik det het til 21. oktober 2009: Tolvte rådsdirektiv 89/667/EØF av 21. desember 1989 om private enpersonsaksjeselskaper (altså muligheten for å ha aksjeselskaper med kun én aksjonær), gjeldende for Norge fra og med EØS- avtalen, erstattet av (kodifisert ved) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/102/EF om enkeltpersonselskaper med begrenset ansvar, innlemmet i EØS-avtalen jf EØS-komiteens beslutning 56/2010.Tolvte rådsdirektiv 89/667/EØF Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/102/EFEØS-komiteens beslutning 56/2010

18 Sentral sekundærrett: SE-forordningen og -direktivet SE-forordningen: Rådsforordning 2157/2001/EF av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE)), innlemmet i EØS-avtalen jf. EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 93/2002.EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 93/2002

19 Sentral sekundærrett: SE-forordningen og -direktivet SE-direktivet: Rådsdirektiv 2001/86/EF av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse, innlemmet i EØS-avtalen jf. EØS-komiteens beslutning nr. 89/2002 av 25. juni 2002. Rådsdirektiv 2001/86/EF

20 Sentral sekundærrett: Takeoverdirektivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestilbud, innlemmet i EØS-avtalen jf. EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 70/2005Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EFEØS-komiteens publiserte beslutning nr. 70/2005 Analysert i Towards a Sustainable European Company Law. A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test CaseTowards a Sustainable European Company Law. A Normative Analysis of the Objectives of EU Law, with the Takeover Directive as a Test Case Mulig revisjon av direktivet; se rapport av 28.6.2012rapport

21 Sentral sekundærrett: Direktivet om grenseoverskridende fusjoner Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF av 26. oktober 2005 om fusjoner over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar, innlemmet i EØS- avtalen, jf i EØS-komiteens beslutning 127/2006, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 60 av 30.11.2006, s. 43.Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/56/EF Endret gjennom direktiv om bedriftsregistre

22 Sentral sekundærrett: Aksjonærrettighetsdirektivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF om aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i en medlemsstat og hvis aksjer omsettes i et regulert marked og om endring av direktiv 2004/109/EF, innlemmet i EØS- avtalen ved EØS-komiteens beslutning 59/2008.Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EFEØS-komiteens beslutning 59/2008

23 Sentral sekundærrett: Sammenkobling av bedriftsregistre Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU av 13. juni 2012 som gjelder sammenkobling av sentrale registre og nærings- og selskapsregistre.Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene Endrer filialdirektivet, direktivet om fusjon over landegrensene, og publisitetsdirektivet. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU- landene senest 7. juli 2014. EØS-relevans vurderes.

24 Sentral sekundærrett(?): Kommisjonsanbefalinger Kommisjonsrekommandasjon 2004/913/EF av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper, innlemmet i EØS-avtalen jf. EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 157/2005.EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 157/2005 Kommisjonsrekommandasjon 2005/162/EF av 15. februar 2005 om rollen til styremedlemmer uten ledelsesansvar og medlemmer av tilsynsorganet i børsnoterte selskaper og om styrets eller tilsynsorganets komiteer, innlemmet i EØS-avtalen, jf EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 157/2005.EØS-komiteens publiserte beslutning nr. 157/2005

25 Spennende nytt fra EU EU-kommisjonen lanserte i april 2011 grønnbok om corporate governance grønnbok om corporate governance The Reflection Group On the Future of EU Company Law leverte sin rapport i april 2011rapport EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar lagt frem 25. oktober 2011EU-strategi for bedrifters samfunnsansvar EU-konsultasjon om europeisk selskapsrett - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.2.2012EU-konsultasjon om europeisk selskapsrett

26 Sekundærrett: Nettsider EUs egne sider: http://ec.europa.eu/internal_market/company/offi cial/index_en.htm#directives http://ec.europa.eu/internal_market/company/offi cial/index_en.htm#directives Fantastisk privat initiativ: http://europalov.no/ Vår egen, solide nettside: Lovdatas Celex-base http:lovdata.no/

27 EU-rettens rettslige betydningen Sekundærlovgivning må tolkes i lys av traktatretten Norsk implementeringslov og -praksis må tolkes i lys av sekundærrett og traktatretten Norsk lov og praksis må generelt måles opp mot relevant sekundærrett Norsk lov og praksis må generelt måles opp mot traktatretten: Traktatreglene og grunnleggende prinsipper på traktatnivå

28 Regulering av ansvarlig selskap Lovgivning –Lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) Forarbeider –NOU 1980:19 Lov om selskaper m.v. –Ot.prp.nr. 47 (1984 –85)

29 Regulering av aksjeselskaper Lovgivning: Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper Lovendringer: En rekke endringer de siste årene Lovreform på trappene –Se: http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rap porter/Forenkling_av_aksjeloven_web.pdf http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rap porter/Forenkling_av_aksjeloven_web.pdf –En endring vedtatt, om minstekapital mv.minstekapital mv

30 Regulering av aksjeselskaper: forarbeider NOU 1992:29 Lov om aksjeselskaper Ot.prp.nr.36 (1993-94) Om lov om aksjeselskaper Innst.O.Nr. 45 (1994-95) Innstilling frå justiskomiteen om lov om aksjeselskap Ot.prp.nr.4 (1995-96) Om lov om endringer i lov 4.juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (EØS- tilpasning) Innst.O.Nr. 23 (1995-96) NOU 1996:3 Ny aksjelovgivning Ot.prp.nr.23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) Innst.O. Nr. 80 (1996-97) Innstilling fra Justiskomiteen om lov om… Ot.prp.nr. 55 (2005-2006) Om lov om endringer i aksjelovgivningen mv. Innst. O. nr. 12 (2006-2007)

31 Reguleringen av aksjeselskaper: Rettspraksis og lovavd.-uttalelser Sentrale dommer: Fortløpende i forelesningsserien, se også lovdata.no Lovavdelingens uttalelser: Se lovdata.no

32 Reguleringen av aksjeselskaper: Spesielt om allmennaksjeselskapet Noen andre regler Noen andre hensyn Mer relevant EU-sekundærrett Børsnoterte selskaper: –Finansmarkedsretten –Corporate governance

33 Reguleringen av aksjeselskaper: Finansmarkedsretten Børsloven nr. 74/2007 Børsforskriften, forskrift 29. juni 2007 Verdipapirhandelloven nr. 75/2007 Verdipapirforskriften, forskrift 29. juni 2007 Tolkingspraksis fra børsen og børsklagenemnden børsklagenemnden Finanstilsynet har overtatt prospektkontrollenFinanstilsynet har overtatt prospektkontrollen

34 Regulering av aksjeselskaper: Finansmarkedsrettsnettsider www.oslobors.no –http://www.oslobors.no/Oslo- Boers/Regelverk/Loverhttp://www.oslobors.no/Oslo- Boers/Regelverk/Lover –http://www.oslobors.no/Oslo- Boers/Regelverk/Regler-for- utstederehttp://www.oslobors.no/Oslo- Boers/Regelverk/Regler-for- utstedere www.finanstilsynet.no

35 Regulering av aksjeselskaper: Corporate Governance Corporate governance: organiseringen av ledelsen av selskapet, retningslinjene for styring av selskapet og forholdet mellom aksjonærene og styret og daglig leder Corporate governance-debatt Debatt om selskapers samfunnsansvar

36 Regulering av aksjeselskaper: Corporate Governance Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse Selskapskapital og utbytte Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående; fri omsettelighet Generalforsamlingen; valgkomite; bedriftsforsamling og styre Styrets arbeid, godtgjørelse til styret Risikostyring og intern kontroll; revisor Godtgjørelse til ledende ansatte Informasjon og kommunikasjon Selskapsovertakelse

37 Regulering av aksjeselskaper: Corporate Governance Laget av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES):Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) Aksjonærforeningen i Norge Den norske Revisorforening Eierforum*) Finansnæringens Hovedorganisasjon**) Norske Finansanalytikeres Forening Norske Pensjonskassers Forening Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Børs Verdipapirfondenes forening

38 Regulering av aksjeselskaper: CG-anbefalingens rettskildestatus Comply or explain Sanksjoner: Fra offentlig kritikk til strykning Semioffisiell status: –Børsloven –Børsforskriften –Børsens løpende forpliktelser –Corporate governance-anbefalingen –Nå også regnskapslovens krav –Legitimitetsproblem?

39 Selskapsrettslitteratur: Innføring og fordypning  Geir Woxholth, Selskapsrett, 4. utg. 2012  Mads Henry Andenæs, Selskapsrett, 2007  Mads Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 2. utg., Oslo 2006  Magnus Aarbakke m.fl, Kommentarutgaven til aksjeloven og allmennaksjeloven, 3. utg. 2012  Asle Aarbakke og Magnus Aarbakke, Ansvarlige selskaper og indre selskaper, 7. utgave, 2010

40 Selskapsrettslitteratur: Mer fordypning M. Andenæs: EU Company Law and the Company Laws of Europe (2008) 6 International and Comparative Corporate Law Journal s. 7-39.EU Company Law and the Company Laws of Europe B. Sjåfjell og C. Kjelland, Norway: Corporate Governance on the Outskirts of the EU, under publisering i Comparative Corporate Governance, K. Hopt og A. Fleckner (red).Norway: Corporate Governance on the Outskirts of the EU G. Cordero Moss: Norsk internasjonal selskapsrett: noen bemerkninger i lys av europeisk rett, Festskrift til Mads H. Andenæs, 2010 H.B. Reiersen og B.Sjåfjell: NUF-kaoset i norsk rett: Et bidrag til oppklaring Tidsskrift for Rettsvitenskap 3/2010 s. 423-463 B. Sjåfjell, Kan aksjeselskaper sette miljøet foran gevinstkravet?, Jussens Venner vol. 46, s. 309-324.Kan aksjeselskaper sette miljøet foran gevinstkravet?,

41 Selskapsrettslitteratur: Flere fordypningsmuligheter  Nordisk tidsskrift for Selskabsret  International and Comparative Corporate Law Journal; European Company Law, mm.  Aktuelle SSRN-serier:SSRN  University of Oslo Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series  Nordic and European Company Law Working Paper Series  Forskergruppens publikasjonsoversiktpublikasjonsoversikt  Forskergruppens SelskapsrettsNyttSelskapsrettsNytt


Laste ned ppt "Forelesninger i selskapsrett 3. studieår, høst 2012 Pkt 1-3 i disposisjonen Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google