Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldrerådsopplæring Øygarden eldreråd 23.01.12 Sigmund Olsnes 1Arna Rådgivning Sigmund Olsnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldrerådsopplæring Øygarden eldreråd 23.01.12 Sigmund Olsnes 1Arna Rådgivning Sigmund Olsnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldrerådsopplæring Øygarden eldreråd 23.01.12 Sigmund Olsnes 1Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

2 Lov om eldreråd (1991) 1 Hver kommune/fylkeskommune skal ha eldreråd valgt av kommunestyre/fylkesting Endring av loven i sept. 2007 gir mulighet for å etablere felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Antall medlemmer avgjøres lokalt Flertallet skal være alderspensjonister Pensjonistforeninger har forslagsrett på medlemmer Eldrerådet velger selv leder og nestleder 2Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

3 Lov om eldreråd 2 Eldrerådet er rådgivende organ (Gode råd er ikke dyre) Skal behandle alle saker som gjelder eldres levekår Eldrerådet kan selv ta opp saker 3Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

4 Eldrerådets formål og utfordringer Eldrerådet skal være ”vaktbikkje” !? Ikke bare i saker innenfor helse- og sosialsektoren MENNESKETS SELVFØLELSE OG SELVRESPEKT ER VIKTIG FOR DEN ENKELTES LIVSKVALITET OG MESTRING AV EGEN TILVÆRELSE. (Statens Seniorråd til ”Velferdsmeldingen” 94 – 95) 4Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

5 Sekretariat ”Kommunestyret skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet…” 1/3 årsverk er angitt som veiledende Godt samarbeid, praktisk og klar arbeidsfordeling mellom sekretariat og eldrerådet KOMMUNEN SKAL SØRGE FOR SEKRETARIAT FOR ELDRERÅDET 5Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

6 Økonomi Skal dekke lønn for sekretariat, og driftskostnader, kurs og befaringer, reiseutgifter og godtgjørelse for eldrerådets medlemmer Kommunen skal vedta budsjett for eldrerådet 6Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

7 Offentlig forvaltning Kommunale foretak (KF), Aksjeselskap (AS), er andre måter forvaltningsnivåene kan organisere tjenester på Regional- og interkommunal organisering kommer i tillegg 3 offentlige forvaltningsnivåer – stat, fylkeskommune, kommune OPPGAVEFORDELINGEN MELLOM STAT, FYLKESKOMMUNE OG KOMMUNE ENDRES 7Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

8 KOMMUNESTYRE Grunnlaget for helhetlig styring sikres gjennom myndighet til kommunestyret Stor frihet til selv å organisere virksomheten Eldrerådet er ikke lagt til spesielle kommunal etat 8Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

9 Nemndsystemet Veltilpasset nemndstruktur gir en arbeidsfordeling mellom de politiske organer – slik at kommunestyret kan konsentrere seg om de viktigste sakene FOR Å AVLASTE KOMMUNESTYRET OPPRETTES NEMNDER ETTER KOMMUNELOVEN. ELDRERÅD SKAL OPPRETTES 9Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

10 TIL DRØFTING Hvilke forventninger har du/dere til arbeidet i eldrerådet? 10Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

11 Eldrerådet i arbeid Praktisk gjennomgang 11Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

12 Hovedoppgave Årsbudsjett/økonomiplaner Kommune-/kommunedelsplaner Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren Idretts- og kulturtiltak (folkehelse) Boligutbygging og reguleringsplaner Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner NB! Ikke saker som angår enkeltpersoner 12Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

13 Universell utforming 1 Digital deltaking Opplæring Offentlige bygg og anlegg Boliger Offentlig samferdsel Friluftsliv og reiseliv 13Arna Rådgivning Sigmund Olsnes

14 Universell utforming 2 - ” Universell utforming er utforming av bygninger, omgivelser, transportmidler og produkter på en slik måte at de i størst mulig grad kan brukes av alle, uten behov for særordninger. Dette gjelder alle mennesker, uansett alder, størrelse og ferdigheter” (Statens seniorutvalg) Arna Rådgivning Sigmund Olsnes14

15 Eldrerådet er rådgivende Eldrerådet er et rådgivende organ Skal vedta uttalelse eller innstilling Kan bli tillagt avgjørelsesmyndighet i noen saker Arna Rådgivning Sigmund Olsnes15

16 Saksbehandling Eldrerådets behandling – en naturlig del av kommunens saksbehandling Eldrerådet skal ha sakene i ”god tid før kommunestyret handsamar sakene” (lovens bestemmelser Arna Rådgivning Sigmund Olsnes16

17 Saksbehandling 2 Erfaring viser at manglende oversending eller for stramme frister ikke er uvanlig Hastesaker som gjelder eldre er dårlig saksbehandlingsskikk ELDRERÅDET GIR UTTALELSER I ”ALLE” SAKER SOM GJELDER LEVEKÅR FOR ELDRE Arna Rådgivning Sigmund Olsnes17

18 Prioritering av saker Viktig å gjøre et utvalg av sakene Fører til identitet og profilering av eldrerådets arbeid –”varemerke” ELDRERÅDET BØR VÆRE BEVISST HVILKE SAKER SOM SKAL PRIORITERES Arna Rådgivning Sigmund Olsnes18

19 Hvor kommer sakene fra ? Saker kan være resultat av henvendelser Rådsmedlemmene selv har registrert utilfredsstillende forhold for eldre Saker som skal til politisk behandling ELDRERÅDET KAN/BØR SELV TA OPP SAKER. ØVRIGE SAKER KOMER FRA ADMINSITRASJONEN Arna Rådgivning Sigmund Olsnes19

20 Formelle krav Innkalling til møter Saksframstilling Møteprinsipper - møtene er åpne - leder er møteleder - gyldig vedtak krever minst halvparten av medlemmene - avstemminger Møteplan DET SKAL FØRES PROTOKOLL Arna Rådgivning Sigmund Olsnes20

21 Rådsmedlemmenes rettigheter og plikter Forslagsrett og stemmeplikt Møteplikt Godtgjøring Taushetsplikt Inhabilitet Representasjon Arbeidsordning i rådet ELDRERÅDET BØR ETABLERE EN HENSIKTSMESSIG ARBEIDSORDNING Arna Rådgivning Sigmund Olsnes21

22 Årsmelding er pålagt etter lov om eldreråd Årsmeldingens innhold kan være: Oversikt over rådets medlemmer Antall møter og saksantall Oversikt over hvem som har sendt rådet saker Om viktigste saker som har vært behandlet og oppfølging av rådets innstillinger Eldrerådets ”egne” saker ELDRERÅDET SKAL LAGE ÅRSMELDING SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET Arna Rådgivning Sigmund Olsnes22

23 Noen andre måter å organisere offentlige tjenester på Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner Kommunal selskapsdannelse Helseforetak Arna Rådgivning Sigmund Olsnes23

24 Oppsummering Gi uttalelser i alle saker som gjelder levekår for eldre. Årsbudsjett/økonomiplan Kommuneplan/kommunedelsplan Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren Idretts- og kulturtiltak Boligbygging og reguleringsplaner Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner NB! Ikke saker som angår enkeltpersoner Arna Rådgivning Sigmund Olsnes24


Laste ned ppt "Eldrerådsopplæring Øygarden eldreråd 23.01.12 Sigmund Olsnes 1Arna Rådgivning Sigmund Olsnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google