Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurser og læringsmiljø innen læringsmiljøutvalgets arbeids- og ansvarsområde v/Oddrun Bollingmo Fellesmøte SKU/LMU/ledelsen 11.05.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurser og læringsmiljø innen læringsmiljøutvalgets arbeids- og ansvarsområde v/Oddrun Bollingmo Fellesmøte SKU/LMU/ledelsen 11.05.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurser og læringsmiljø innen læringsmiljøutvalgets arbeids- og ansvarsområde v/Oddrun Bollingmo Fellesmøte SKU/LMU/ledelsen 11.05.2011

2 LMUs arbeids- og ansvarsområde Fire sentrale lover for LMUs virksomhet: Universitets- og høgskoleloven §4-3. Læringsmiljø og pkt. 3 om læringsmiljøutvalg Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om likestilling og likeverd… plikt til tilrettelegging - universell utforming - og individuell tilrettelegging Lov om offentlige anskaffelser Ny plan- og bygningslov

3 Interne dokumenter Strategiplan for HiST Mandat for LMU LMU – årsrapport og handlingsplan Handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010-2015 Øvrige plandokumenter, budsjettdokumenter, retningslinjer etc.

4 Mål NOKUTS kvalitetskriterier: –god administrativ støtte rundt studiene –at studiene foregår i et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø Resultatmål i strategisk plan for HiST 2010-2015 –Opprettholde godt læringsmiljø, høy studenttilfredshet og høy gjennomføringsgrad i forhold til avtalt utdanningsplan Overordnede målsettinger og føringer i Handlingsplan for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne ved HiST 2010-2015: –HiST har som målsetting å gi alle studenter et likeverdig tilbud i tråd med føringer i lover, forskrifter og konvensjoner. –HiST har særlig fokus på tiltak som sikrer universell utforming. Der dette ikke er mulig, vektlegges individuell tilrettelegging.

5 Eksterne/sentrale ressurser, samarbeidspartnere Universell - Nasjonalt nettverk for LMU Nettverk av LMU-koordinatorer Deltasenteret Interesseorganisasjoner NAV hjelpemiddelsentraler

6 Interne/egne ressurser Kvalitetssystem - studiekvalitetsutvalg Læringsmiljøutvalg Ledelse, avdelingsadministrasjon, fagansatte, kontaktpersoner/studieveiledere ved hver avdeling 60 % stilling som rådgiver/kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelser (pålagt å ha kontaktperson) Websider Plan og økonomi Drift IKT

7 Innsatsområder Fysisk og psykisk helse –Studier med støtte (SMS). Bør bli et varig tiltak –Psykososial helsetjeneste –Rådgiver –Samarbeid med helsesøster Uttalelser Mottak av nye studenter – Quak!

8 Mandat for LMU (skal revideres våren 2011) 1.1 Læringsmiljøutvalget skal ta opp saker som angår studentenes totale læringsmiljø og som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/- ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i Læringsmiljøutvalget. 1.2 Læringsmiljøutvalget har et spesielt ansvar for å påse at følgende bestemmelser i UHL § 4-3 blir gjennomført:

9 Forts. mandat for LMU Mandatet er i overensstemmelse med UHL sine krav, og beskjeftiger seg med saker vedrørende: Fysiske forhold Psykososiale forhold i den tiden studentene er tilknyttet institusjonen Velferds- og studentsosiale forhold Oppfølging av Handlingsplanen for tilrettelegging for funksjonshemmede studenter ved HiST og rapportere om tiltak Læringsmiljøutvalgets arbeid dokumenteres og inngår som en del av institusjonens interne systemer for kvalitetssikring Læringsmiljøutvalget er ikke en iverksettende enhet, og alle forslag /vedtak om konkrete tiltak må oversendes styret eller høgskoledirektøren Læringsmiljøutvalget rapporterer årlig til styret, som har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Referat fra LMUs møter sendes styret til orientering.

10 LMU - årsrapport 2010 Områder for rapportert aktivitet 2010: –Samarbeidet internt og eksternt –Fulgte opp studiekvalitetsundersøkelser –Hadde fokus på læringsmiljøet ved endringer i bygningsmasse/campus –Støttet studentenes krav til bedre studiefinansiering –Utarbeidet ny Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne –Fulgte med på konsekvenser av ny lovgivning; bl.a. diskriminerings og tilgjengelighetsloven –Gjennomførte prosjekt drikkevannsautomater –Jobbet med etablering av elektronisk avvikssystem (2011) –Utarbeide informasjonsside for LMU på studentportalen (ikke)

11 LMU - handlingsplan 2011 Områder for planlagt aktivitet: –Samarbeid med SKU, AMU og andre LMUer –Oppfølging av interne studiekvalitetsundersøkelser og studentenes helse- og trivselsundersøkelse –Følge opp handlingsplanen for studenter med funksjonsnedsettelser –Fokus på læringsmiljøet ved endringer i bygningsmasse/campus. Holde seg selv og andre informert. –Støtte studentenes krav til bedre studiefinansiering –Følge med på konsekvenser av ny lovgivning for HiST og studentene; bl.a. diskriminerings og tilgjengelighetsloven –Utarbeide informasjonsside for LMU på studentportalen

12 LMU – status og rolle ”Læringsmiljøutvalget er ikke en iverksettende enhet, og alle forslag /vedtak om konkrete tiltak må oversendes styret eller høgskoledirektøren”. –De ansattes representanter i LMU sitter i utvalget i kraft av sin rolle og funksjon i organisasjonen. På den måten blir en del saker direkte initiert og gjennomført av utvalgets medlemmer. –Det samme gjelder studentene i og med de har tradisjon for at leder av studentparlamentet sitter i utvalget. Tilfreds med status og rolle? –Er dette en god måte å sette sammen utvalget på eller skulle andre ansatte eller studenter vært representert i utvalget? Hva med rektor eller prorektor? Ville det gitt utvalget større tyngde?

13 Hva videre? Områder å jobbe videre med LMU har hatt en målsetting om å bli mer synlig på nettet, men dette har vi ikke fått til. WEB-sidene er lite synlige og mangelfullt oppdaterte. Hva kan vi gjøre? Er IKT-prosjektet svaret? Ville det være hensiktsmessig med et felles arbeidsutvalg for SKU og LMU? Hva må til av ressurser for å nå målet om høy gjennomføringsgrad med økt antall studenter med behov for tilrettelegging? Lovbestemt individuell utdanningsplan. Hvordan håndteres dette i HiST?


Laste ned ppt "Ressurser og læringsmiljø innen læringsmiljøutvalgets arbeids- og ansvarsområde v/Oddrun Bollingmo Fellesmøte SKU/LMU/ledelsen 11.05.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google