Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGS- LOVEN Nils Kristian Lie Advokat Fagforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGS- LOVEN Nils Kristian Lie Advokat Fagforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGS- LOVEN Nils Kristian Lie Advokat Fagforbundet

2 Lovens formål "Lovens formål er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, sosialhelsetjenesteloven og andre lover. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, og bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og og aktiv virksomhet"

3 Bakgrunn for reformen Hovedmål: Flere skal være i arbeid eller aktiv virksomhet og færre ha trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse Et ønske om mer brukervennlig, samordnet og effektiv velferdsforvaltning

4 Tidligere og ny organisasjon Tidligere: Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten i kommunen 3 "ulike" etater med egne styringsmål Det statlige ansvaret samles i en ny etat. Kommunene fortsatt sentral rolle i velferds- og arbeidspolitikken. Beholder ansvar for for oppgaver etter sosialhelsetjenesteloven

5 FØRSTELINJETJENESTE Etableres felles førstelinjetjeneste: Staten og kommunen etablerer felles lokale kontorer Kontoret skal være det samlede kontaktstedet for den tidl. tredelte forvaltning slik at brukerne får ett sted å henvende seg til. Førstelinjekontoret skal baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler Stat og kommune skal ha stor frihet til å organisere tjenestene for å sikre høy formålseffektivitet og mulighet til tilpasning til lokale forhold

6 Ot.prp. nr 47 (2005-2006) Kontorene skal være en gjenkjennelig inngangsdør til arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester og skal oppleves av brukerne som en samlet enhet. Kontorene vil utgjøre en helhetlig førstelinjetjeneste med et tjenesteansvar for blant annet arbeid, sykemeldte, rehabilitering og attføring, uførepensjonister, økonomisk sosialhjelp, pensjoner og familieytelser

7 Formålsbestemmelsen Selve rettighetene gjenfinnes ikke i loven. Andre lover som danner grunnlag for krav. Formålsbestemmelsen kunne godt ha vist til de andre lovers formålsbestemmelser. Loven legger bare det organisatoriske fundament for den forvaltning som administreres av lovene. Lovens formålsparagraf må sees i sammenheng med formålsparagrafene i de lover der virkemidlene finnes. Departementet tok høyde for dette ifb med Ot.prp.

8 Universell utforming av førstelinjekontoret Formål: Styrke arbeidet med å skaffe arbeid til personer som stiller svakt på arbeidsmarkedet Kontorene og tjenestene må utformes etter prinsippet om universell utforming

9 Oppgaver til førstelinjekontoret Hva ligger i begrepet samlokalisering? Alle ytelser og tjenester som er innrettet mot personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet etc må sees i sammenheng Kommunens egen kunnskap og kompetanse må integreres i forvaltningen Trekkes ikke snevre grenser for hvilke kommunale tjenester som kan legges til kontoret.

10 Lokal avtale Lokalt må det trekkes en grense for hvilke kommunale tjenester som legges til det felles kontoret. Lovgiver gir ingen bindende rammer men kontoret må utformes slik at det støtter opp om reformens mål. Viktig og at forvaltningen ikke blir for omfattende

11 Organisering og ledelse Opprettholder eksisterende skiller og ansvarslinjer mellom stat og kommune Gir todelt lederansvar for myndighetsoppgaver Bør ha enhetlig administrativ ledelse - viktig for å fremstå som en virksomhet utad Ledelsesoppgaver og funksjoner må reguleres i lokal avtale

12 Delegasjon fra stat til kommune eller motsatt? Mulig å delegere til en lokal leder både faglige og administrative fullmakter. Må være en helt klar ansvarsdeling mellom kommunens og statens forvaltning Dep. kan trekke opp retningslinjer for delegasjon - §14 2.ledd Lokale avtale regulerer hvem som skal være leder

13 Administrativ leder Avgjørende at det trekkes skille mellom administrativ leder og faglig ledelse (kan være samme person?) Administrativ leder bør være leder av hele kontoret. Bør ha myndighet til daglig drift, personalpolitikk, og prioritering av adm. ressurser. Representere kontoret utad i saker som angår kontoret både hva gjelder statlige og kommunale oppgaver

14 Sammenblanding av lovverk Både kommunalt og statlige ansatte: –Arbeidsmiljøloven –Tjenestemannsloven Forskrift til §14: –Forhold som nevnt i tjenestemannsloven annet kapittel om « Tjenestens opphør, ordensstraff, avskjed m.m. » som gjelder statlig ansatt personell, skal kommunalt ansatt leder henvise til behandling av Arbeids- og velferdsdirektoratet eller det organet direktoratet bestemmer i tråd med fastsatte retningslinjer. – Tilsvarende forhold som nevnt i tredje ledd som gjelder kommunalt ansatt personell, skal statlig ansatt leder henvise til behandling av kommunens organer i tråd med fastsatte retningslinjer.

15 Rettighet til arbeidstaker Ordinær styringsrett ligger til leder uavhengig av om kommunalt eller statlig tilsatt: –Lederen av det felles lokale kontoret kan i forhold til ansatt personell nevnt i første ledd organisere og lede arbeidet, fordele og instruere om utføring av oppgaven.

16 Tjenestemannsloven Spesiallov - gjelder der hvor aml. er taus Dvs. reglene i aml. om arbeidsmiljø gjelder i utgangspunktet fullt ut. Særregler hva gjelder styringsrettsbeslutninger som berører stillingsvernet

17 Arbeidsmiljøloven § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystemer mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas

18 Tilrettelegging, medvirkning og utvikling I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar, d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver, e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.


Laste ned ppt "ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGS- LOVEN Nils Kristian Lie Advokat Fagforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google