Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring med Driftsstyrearbeidet; Foreldrerollen; fordeler og utfordringer Ingunn Rimereit, leder Nina Bøhnsdalen, sekretariatsleder Kommunalt foreldreutvalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring med Driftsstyrearbeidet; Foreldrerollen; fordeler og utfordringer Ingunn Rimereit, leder Nina Bøhnsdalen, sekretariatsleder Kommunalt foreldreutvalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring med Driftsstyrearbeidet; Foreldrerollen; fordeler og utfordringer Ingunn Rimereit, leder Nina Bøhnsdalen, sekretariatsleder Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger kfu@stavanger.kommune.no 5191 2762/9243 2823 1

2 Agenda  Hvorfor driftsstyre?  Hva kan du gjøre for at det kan fungere?  KFU din støttespiller  Utfordringer ved økonomien  Skolemiljøutvalg 2

3 FUG Foreldreutvalget for grunnopplæringen KFU Kommunalt Foreldreutvalg FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Foreldrekontakter Foreldreråd Lærere og ansatte Lærere og ansatte repr Rektor Elever Elevrep. Elevråd Driftssstyret Skolemiljøutvalget O&LKommunalstyret RådmannFormannskap Bystyret Politikere Bydels- utvalg BydelsFAU Systemet 3

4 Hvorfor driftsstyre gi alle partene reell innflytelse på skolens virksomhet styrke det lokale selvstyre ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser legge forholdene best mulig til rette for å nå målene for skolen 4

5 Drifsstyret er som et kompetanseforum hvor summen av partenes kompetanse gir grunnlag for drøftinger og vedtak. Informasjon er viktig for nye representanter i driftsstyret, og rektor bør ha ansvar for at denne informasjonen gis. Der driftsstyrerepresentantene ses på som en ressurs, og hvor respekt og tillit er gjensidig, ser man de beste resultatene av driftsstyrets arbeid. Driftstyret ligger i linjen mellom rådmannen og rektor Medlem av Driftsstyret Hvorfor driftsstyre 5

6 Driftsstyre; reglement (§ 3.3)reglement 1.Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens virksomhet, herunder SFO. 2.Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker tillagt det av direktøren. Direktøren er ansvarlig for at det til en hver tid foreligger oppdaterte oversikter over myndighet delegert til driftsstyret. Driftsstyret er ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom styret og rektor. 3.Driftsstyret har ansvar for å vedta årsbudsjett, handlingsplan og årsplan for skolen og for SFO. Driftsstyret har ansvar for at skolen driver utviklingsarbeid og skolebasert vurdering. 4.Driftsstyret skal behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykosoiale arbeidsmiljø, herunder utarbeidelse av HMS-plan for egen skole. 5.Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. 6.Driftsstyret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder bl.a. saker skolen får til høring. 7.Driftsstyret har uttalerett ved tilsetting av rektor og har en representant i intervjupanelet. 8.Driftsstyret skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker. 9.Driftsstyret kan avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren i saker som skal avgjøres av overordnet organ. 10.Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling i forhold til enkeltvedtak, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid og resultat av klagene. 6

7 Lær deg skolens mål og visjon Inviter rektor til møte Hva har FAU, Skolemiljøutvalg og Driftstyret hatt fokus på i året som gikk Satsningsområde fremover Budsjett og regnskap Oversikt brukerundersøkelser og elevresultater Utvikle en skole med en god identitet – ”dette er vi gode på….” TØRRE Å SPØRRE – Rektor kan ikke vite hva du ikke vet. Første DS møte Retningslinjer for Driftstyremøtene Samarbeid er nøkkelen Åpenhet om forventninger Respekt for hverandres utfordringer og rolle Kommunikasjon Som rektors støttespiller må styret også ha fokus på alt det positive som skjer på skolen Hva kan vi gjøre for at det kan fungere – noen tips. 7

8 Kvalitetsutviklingsplaner –Hva er skolen gode på? –Hva må jobbes mer med? –Hvis vi finner ut at vi er svake på noe – hva gjør vi med det? –Kan vi lære av det vi er gode på? Relater skolens planer til resultater og undersøkelser –elevundersøkelse –foreldreundersøkelse –trivselsundersøkelse –kartlegging av leseferdigheter –avgangskarakterer 10.trinn –http://stavangerskolen.no/ Stavangerskolens resultaterhttp://stavangerskolen.no/ Fokus på de viktige tingene 8

9 Lag en møterytme på skolen hvor alle rådsorgan tar utgangspunkt i Driftsstyremøtene. –Senest to uker før; Driftsstyreleder og rektor blir enig om sakliste for møtet –Uken før; FAU har møte Elevrådsmøte Rektor har møte med elevrepresentantene i driftsstyret Vedta alltid et årshjul for Driftsstyre – en kvalitetssikring på godt Driftsstyrearbeid. Bruk skolens hjemmeside! Legg ut alle innkallinger og referat. Sørg for at all kontaktinformasjon på Driftsstyret til enhver tid er oppdatert Strukturert samarbeid med rektor / skolen 9

10 Internasjonale og nasjonale undersøkelser viser at foreldre forklarer mye av variasjonen i elevenes skolefaglige prestasjoner. Dette er knyttet til: Foreldrenes utdanningsnivå Direkte samarbeid mellom hjem og skole Foreldrestøtte hjemme, det vil si å snakke om skolen, spørre om hvordan barna har det i skolen og gi hjelp til skolearbeidet. Et godt klasseforeldremiljø gir et bedre læringsmiljø for elevene Hjem skole samarbeid; Foreldrenes betydning for elevenes prestasjoner I skolen 10

11 Gjensidig respekt i sosiale interaksjoner er et fundamentalt grunnlag for et optimalt læringsmiljø! 11

12 Be om en gjennomgang av budsjett med rektor Ikke alle jobber med økonomi til daglig Budsjett- og skoleår er avvikende Budsjettet kommer ofte sent Godkjenning med tilbakevirkende kraft Ofte skjer det noe mai +/- 3% gir det et handlingsrom? Utfordringer økonomi 12

13 13 Hvordan kan vi samarbeide om elevenes skolemiljø?

14 § 3-3 Driftsstyrets oppgaver Driftsstyret skal behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykosoiale arbeidsmiljø, herunder utarbeidelse av HMS-plan for egen skole. Bruk Skolemiljøutvalget. Opplæringslovens 11-1a Skolemiljøutvalg 14

15 15 Elevenes ”arbeidsmiljølov” Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at ”alle elever i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”

16 16 Opplæringslovens kapittel 9a Formålsparagrafen i § 9a-1 peker på to områder: Det fysiske miljøet (omtales nærmere i § 9a-2) Det psykososiale miljøet (omtales nærmere i §9a-3) På begge disse områdene er det naturlig at skolemiljøutvalget bidrar med innspill.skolemiljøutvalget

17 Rundskriv Rundskriv om elevenes skolemiljø Lover og forskrifter Prosedyre for behandling av saker vedrørende elevenes skolemiljø Mal for vedtak Mal for henstilling Mal for klage Ansvar når noe skjer Skjekkliste 17

18 18 Skoleledelsen har ansvaret For å drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene. For skolens fysiske og psykososiale miljø For at skolemiljøutvalget opprettes og fungerer jf loven For at alle medlemmer av råd og utvalg kjenner sine rettigheter og plikter (informasjon og opplæring) Opplæringsloven § 9a-4 og § 9a-5 KFU og Skolefagstaben jobber med en «slik gjør vi det»

19 19 Skolemiljøutvalgets medlemmer medvirker Det betyr at de har rett til Å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet Å si ifra Å foreslå eller be om tiltak Å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse Opplæringsloven § 11-1a og § 11-5a Opplæringsloven § 9a-2 og § 9a-3 Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for Driftsstyret

20 20 Forslag til noen konkrete saker skolemiljøutvalget bør behandle Kvalitetssikring av rutiner i forhold til lovverkets bestemmelser (§ 13-10) Helsefremmende tiltak ved vår skole Forebyggende arbeid ved vår skole – hvilke forebyggingsprogram velger vi? Skolens brukerundersøkelser Opprettelse av elevombud som kan bistå elever til å ta opp saker som gjelder skolemiljøet og læringsmiljøet Temadager om skolemiljøet

21 21 Elevmedvirkning 9a-5 Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet ”Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte klassetrinna…” Ny § 104 annet ledd skal lyde: Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn. Endring i Grunnloven 2014

22 22 Godt skolemiljø Skolemiljøutvalg har en rådgivende funksjon i forhold til rektor. Skoleledelsen har ansvar for at kravene i opplæringsloven kapittel 9a gjennomføres i det daglige arbeidet. Skoleeier har gjennom opplæringsloven § 13-10 et særlig ansvar for å sikre at kravene i kapittel 9a følges. Tilsyns- og klagefunksjonen er delegert til Fylkesmannen. Et velfungerende skolemiljøutvalg er vesentlig for at arbeidet med elevenes arbeidsmiljø skal lykkes.

23 23

24 Vil du vite mer..... Du kan lese mer om spesialundervisning, skolemiljø, foreldresamarbeid og regelverk på www.udir.no/tidliginnsats www.udir.no/laringsmiljo www.fug.no www.minskole.no/kfu 24

25 TidsperiodeSakerAnsvar 1. kvartal - Budsjett - Regnskap - Prioritering av evt. Overskudd - Driftsstyrets og skolens handlingsrom (Hva gjør vi?) - Delegeringer - Årsrapport - Kvalitetsutviklingsområder - Møteplan for våren - Årshjul driftsstyret - Orienteringer - Vedtak budsjett - HMS rapport 2. kvartal - Budsjettkontroll - Saker fra skolemiljøutvalg - Undersøkelser - Organisering skole SFO - Evaluering av undersøkelser - Informasjonshefte neste skoleår - 1.klasse inntak (velg foreldrekontakter og evt. sørg for opplæring av disse) - Møteplan høsten 3. kvartal - Budsjettkontroll - Ordensreglene - Skoleruten - Innspill til langsiktig handlingsplan (fra FAU) - Saker fra skolemiljøutvalg 4. kvartal - Budsjettkontroll - Godkjenning av handlingsplan - Undersøkelser (bl.a. responsen/dialogen) - Disponering av overskudd og ekstramidler - Valg av nye repr. Til driftsstyret 25


Laste ned ppt "Erfaring med Driftsstyrearbeidet; Foreldrerollen; fordeler og utfordringer Ingunn Rimereit, leder Nina Bøhnsdalen, sekretariatsleder Kommunalt foreldreutvalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google