Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen Beate Grimstad og Vegard Næss, regionalplanavdelingen

2 Vannforskriftens formål..sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vann.. …sette miljømål …lage regional plan (og tiltaksprogram) som er sektorovergripende..skaffe kunnskap

3 EUs vannrammedirektiv norsk vannforskrift!

4 Samarbeidsarenaer på mange nivåer

5 Vannregion Rogaland VRU Jæren VOU Ryfylke VOU Haugaland VOU Dalane VOU VRU: Vannregionutvalget (forskriftsfestet) VOU: Vannområdeutvalg (anbefalt) VRM : Vannregionmyndighet - «myndighet» til å koordinere og samordne!

6 Kartet viser både; -Fylkesgrense (rød strek) - vannregiongrense for Rogaland (svart strek) Kartet viser både; -Fylkesgrense (rød strek) - vannregiongrense for Rogaland (svart strek) + Røldalsvassdraget, Odda kommune i Hordaland fylke + Røldalsvassdraget, Odda kommune i Hordaland fylke - Ca. halve Lund kommune, m/ avrenning til Siravassdraget - Ca. halve Vindafjord kommune, m / avrenning til Hardangerfjord - bassenget Vannregion grensene følger omtrent fylkesgrensene: + vannområde grensene følger omtrent etablerte region grenser (for politisk og administrativt samarbeid). + Eksisterende fylkesstatistikk kan i stor grad benyttes. + Sektormyndigheter og kommuner kjenner hverandre i stor grad

7 Organisering – Vannregion Rogaland; Vannregionutvalget Referansegruppe Haugalandet Vannområde Ryfylke Vannområde Jæren Vannområde Dalane Vannområde Arbeidsgruppe Temagruppe avløpTemagruppe landbruk Prosjektgruppe Regional planmyndighet, plan- og bygningsloven Fylkestinget og Fylkesutvalget

8 Helhetlig og bærekraftig vannforvaltning! Vannforskriften GODT VANNMILJØ! KORT SAGT: sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene sette miljømål for vannforekomstene (vann, elver, bekker, brakkvann, fjordvann og kystvann) lage forvaltningsplan (regional plan) for vann m/tiltaksprogram (forskriftskrav!) fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for planen Vannforskriften implementerer EU`s vannrammedirektiv i norskrett! («sektorovergripende forskrift»!)

9 Ca. 6-7% av landets vannkraft produksjon. Totalt ca. 10% i fylket. Ca % av landets produksjon av en rekke «kjøtt arter», melk og flere grønsakstyper. I åtte kommuner. Påvirkning fordelt geografisk : -Sur nedbør. Fjellområdene, dvs. øst i vannregionen. -Vannkraft. Vannfallene fra fjell til fjord, øst i fylket. -Landbruk. De flatere landskapene relativt nær kysten, vest i vannregionen

10 Mange interesser og sektorer skal ivaretas! God vannøkologi! Bærekraftig bruk! Landbruksproduksjon EnergiproduksjonVillaks og sjøørret Arealutvikling Klimatilpasning Rekreasjon Industri Friluftsliv Foto: Per Inge Fjellheim Foto: UNI Miljø

11 Regional plan og tiltaksprogram for vannforvaltning Involvering av sektormyndigheter og brukerinteresser; Vedtatt av fylkestingene i desember 2015 Innhold: Hva er påvirkningene i vannregionen? Hvilke tiltak må gjøres for å nå miljømålene? Prioriterte nedbørfelt Er basert på sektormyndighetenes innspill Sektormyndighetene gjennomfører tiltakene! Faktaboks: Det utarbeides 11 regionale vannforvaltningsplaner En plan for hver av vannregionene med avrenning til norske kysten Planene gjelder fra Faktaboks: Det utarbeides 11 regionale vannforvaltningsplaner En plan for hver av vannregionene med avrenning til norske kysten Planene gjelder fra

12 Prioriteringer i planen Foto: Karina Sanni Inndeling; Prioriterte nedbørfelt (per vannområde) Prioriterte sektorområder (7) Prioriterte sektorovergripende virkemidler 1.Arealplanlegging 2.Sektorovergripende tiltaksplaner og utredninger 3.Kunnskapsbygging gjennom problemkartlegging og tiltaksovervåking

13 Prioriterte tiltaksområder  Sur nedbør  Landbruksforurensning  Vannkraftreguleringer  Habitatforbedrende tiltak  Vann- og avløpssektoren i kommunene  Rydde opp i forurensa sedimenter  Fremmede arter i ferskvann

14 Prioriterte nedbørfelt for tiltak PrioriteringJærenDalaneHaugalandetRyfylke Prioritering tiltakHåelva Kvassheimsåna Figgjovassdraget Ognaelva Orrevassdraget Hålandsvatnet Storåna- og Stangelandsåna Varhaugselvene Ims-Lutsivassdraget Hafrsfjord m/bekkefelt Stavanger havneområde Hellelandselva Sokndalselva Vatsvassdraget og Åmselva Vikedalsvassdraget Årdalselva Espedalselva Steinslandselva (Hjelmelandsåna) Leirangbekken og Erevikbekken i Forsand

15 Prioritering nedbørfelt for kartlegging PrioriteringJærenDalaneHaugalandetRyfylke Prioritering kartlegging GandsfjordenEgersund havneområde og Tengsvågen Karmsundet Skjoldafjorden og Grindefjorden Skjoldafjoren ytre med Hervikfjorden Sunnalandsstraumen- Drevsund Førlandsfjorden-indre Vatsfjorden og Yrkesfjorden Røldalsvassdraget Ulla og Førre (anadrom strekning) Jøsenfjorden Årdalsfjord-indre Saudafjorden

16 Tiltaksfasen 2016 – 2021 Vedtatte vannforvaltningsplaner er retningsgivende og skal følges Tiltak gjennomføres 2016 – 2021 Alle tiltak skal være iverksatt innen 2019 Målene i forvaltningsplanen skal være nådd, innen utgangen av 2021 Tiltaksfase 2: (oppstart av planprosess 2018/2019) Tiltaksfase 3:

17 God planlegging og avbøtende tiltak Gjødslingsfrie kantsoner Kulvert uten vandringshinder! Kalking Klima planlegging Utlegging av gytegrus Miljøvennlig gjødselspredning Kloakkering og rensing Viktig for å sikre bærekraftig bruk! Virkemidlene og tiltakstypene finnes ofte Trenger økt bruk av de gode tiltakene Utredninger og planlegging er avgjørende! Vannforskriften §12 = utredning og avbøtende tiltak!

18 Jæren vannområde – litt bakgrunn 8 kommuner: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå og Gjesdal 199 vannforekomster (68% i risiko) Tiltaksanalyse 2007: Ca 75% av næringstilførselen til vassdragene kommer fra landbruket Har jobbet med miljøtiltak i landbruket i flere tiår (tidligere Aksjon Jærvassdrag)

19 Jæren vannområde - organisering Jæren vannområdeutvalg Temagruppe avløp Temagruppe landbruk 45 bekkelag ReferansegruppeArbeidsgruppe Sekretariat (prosjektleder) Frivillige tiltak i landbruket Prosjektledere, 60 %+60 % sekretær 40% Samordning mellom kommunene Øke oppslutning om frivillige tiltak

20 Jæren vannområde - aktivitet Felles overvåkingsprogram Prosjekt Håelva: kartlegging av arealer langs elva, bunndyrundersøkelser, tiltaksplan m.m. Storåna: Helhetlig tiltaksplan Frivillige tiltak i landbruket: Miljøavtaler med bønder Gjenstøping av gjødselporter Bygging av renseparker og sedimentasjonsdammer Uttynningsfiske i Frøylandsvatnet Skoleprosjekt i Time Avløp - samordning av håndtering spredt avløp

21 Mer informasjon: Vannregion Rogaland: Jæren vannområde: Nasjonalt vannforvaltningsarbeid:

22 Sak 4 og 5: Overvåking Årlige kostnader (ca.) Type overvåking Total kostnad Problemkartlegging elv Problemkartlegging innsjø Problemkartlegging kyst Tiltaksovervåking elv Tiltaksovervåking innsjø Tiltaksovervåking kyst Kostnad totalt for tiltaksovervåking og problemkartlegging 1, 482 mill kr 2, 672 mill kr 1, 130 mill kr

23 Finansiering av overvåking 2016 Overvåking elv 2016: kr. Søker om kr fra Miljødirektoratet Overvåking innsjø 2016: kr. Søker om kr fra fylkeskommunen Gjenstår kr


Laste ned ppt "Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google