Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen Beate Grimstad og Vegard Næss, regionalplanavdelingen

2 Vannforskriftens formål..sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vann.. …sette miljømål …lage regional plan (og tiltaksprogram) som er sektorovergripende..skaffe kunnskap

3 EUs vannrammedirektiv norsk vannforskrift!

4 Samarbeidsarenaer på mange nivåer

5 Vannregion Rogaland VRU Jæren VOU Ryfylke VOU Haugaland VOU Dalane VOU VRU: Vannregionutvalget (forskriftsfestet) VOU: Vannområdeutvalg (anbefalt) VRM : Vannregionmyndighet - «myndighet» til å koordinere og samordne!

6 Kartet viser både; -Fylkesgrense (rød strek) - vannregiongrense for Rogaland (svart strek) Kartet viser både; -Fylkesgrense (rød strek) - vannregiongrense for Rogaland (svart strek) + Røldalsvassdraget, Odda kommune i Hordaland fylke + Røldalsvassdraget, Odda kommune i Hordaland fylke - Ca. halve Lund kommune, m/ avrenning til Siravassdraget - Ca. halve Vindafjord kommune, m / avrenning til Hardangerfjord - bassenget Vannregion grensene følger omtrent fylkesgrensene: + vannområde grensene følger omtrent etablerte region grenser (for politisk og administrativt samarbeid). + Eksisterende fylkesstatistikk kan i stor grad benyttes. + Sektormyndigheter og kommuner kjenner hverandre i stor grad

7 Organisering – Vannregion Rogaland; Vannregionutvalget Referansegruppe Haugalandet Vannområde Ryfylke Vannområde Jæren Vannområde Dalane Vannområde Arbeidsgruppe Temagruppe avløpTemagruppe landbruk Prosjektgruppe Regional planmyndighet, plan- og bygningsloven Fylkestinget og Fylkesutvalget

8 Helhetlig og bærekraftig vannforvaltning! Vannforskriften GODT VANNMILJØ! KORT SAGT: sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene sette miljømål for vannforekomstene (vann, elver, bekker, brakkvann, fjordvann og kystvann) lage forvaltningsplan (regional plan) for vann m/tiltaksprogram (forskriftskrav!) fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for planen Vannforskriften implementerer EU`s vannrammedirektiv i norskrett! («sektorovergripende forskrift»!)

9 Ca. 6-7% av landets vannkraft produksjon. Totalt ca. 10% i fylket. Ca. 20-28 % av landets produksjon av en rekke «kjøtt arter», melk og flere grønsakstyper. I åtte kommuner. Påvirkning fordelt geografisk : -Sur nedbør. Fjellområdene, dvs. øst i vannregionen. -Vannkraft. Vannfallene fra fjell til fjord, øst i fylket. -Landbruk. De flatere landskapene relativt nær kysten, vest i vannregionen

10 Mange interesser og sektorer skal ivaretas! God vannøkologi! Bærekraftig bruk! Landbruksproduksjon EnergiproduksjonVillaks og sjøørret Arealutvikling Klimatilpasning Rekreasjon Industri Friluftsliv Foto: Per Inge Fjellheim Foto: UNI Miljø

11 Regional plan og tiltaksprogram for vannforvaltning Involvering av sektormyndigheter og brukerinteresser; Vedtatt av fylkestingene i desember 2015 Innhold: Hva er påvirkningene i vannregionen? Hvilke tiltak må gjøres for å nå miljømålene? Prioriterte nedbørfelt Er basert på sektormyndighetenes innspill Sektormyndighetene gjennomfører tiltakene! Faktaboks: Det utarbeides 11 regionale vannforvaltningsplaner En plan for hver av vannregionene med avrenning til norske kysten Planene gjelder fra 2016-2021 Faktaboks: Det utarbeides 11 regionale vannforvaltningsplaner En plan for hver av vannregionene med avrenning til norske kysten Planene gjelder fra 2016-2021

12 Prioriteringer i planen Foto: Karina Sanni Inndeling; Prioriterte nedbørfelt (per vannområde) Prioriterte sektorområder (7) Prioriterte sektorovergripende virkemidler 1.Arealplanlegging 2.Sektorovergripende tiltaksplaner og utredninger 3.Kunnskapsbygging gjennom problemkartlegging og tiltaksovervåking

13 Prioriterte tiltaksområder  Sur nedbør  Landbruksforurensning  Vannkraftreguleringer  Habitatforbedrende tiltak  Vann- og avløpssektoren i kommunene  Rydde opp i forurensa sedimenter  Fremmede arter i ferskvann

14 Prioriterte nedbørfelt for tiltak PrioriteringJærenDalaneHaugalandetRyfylke Prioritering tiltakHåelva Kvassheimsåna Figgjovassdraget Ognaelva Orrevassdraget Hålandsvatnet Storåna- og Stangelandsåna Varhaugselvene Ims-Lutsivassdraget Hafrsfjord m/bekkefelt Stavanger havneområde Hellelandselva Sokndalselva Vatsvassdraget og Åmselva Vikedalsvassdraget Årdalselva Espedalselva Steinslandselva (Hjelmelandsåna) Leirangbekken og Erevikbekken i Forsand

15 Prioritering nedbørfelt for kartlegging PrioriteringJærenDalaneHaugalandetRyfylke Prioritering kartlegging GandsfjordenEgersund havneområde og Tengsvågen Karmsundet Skjoldafjorden og Grindefjorden Skjoldafjoren ytre med Hervikfjorden Sunnalandsstraumen- Drevsund Førlandsfjorden-indre Vatsfjorden og Yrkesfjorden Røldalsvassdraget Ulla og Førre (anadrom strekning) Jøsenfjorden Årdalsfjord-indre Saudafjorden

16 Tiltaksfasen 2016 – 2021 Vedtatte vannforvaltningsplaner er retningsgivende og skal følges Tiltak gjennomføres 2016 – 2021 Alle tiltak skal være iverksatt innen 2019 Målene i forvaltningsplanen skal være nådd, innen utgangen av 2021 Tiltaksfase 2: 2022-2027 (oppstart av planprosess 2018/2019) Tiltaksfase 3: 2028-2033

17 God planlegging og avbøtende tiltak Gjødslingsfrie kantsoner Kulvert uten vandringshinder! Kalking Klima planlegging Utlegging av gytegrus Miljøvennlig gjødselspredning Kloakkering og rensing Viktig for å sikre bærekraftig bruk! Virkemidlene og tiltakstypene finnes ofte Trenger økt bruk av de gode tiltakene Utredninger og planlegging er avgjørende! Vannforskriften §12 = utredning og avbøtende tiltak!

18 Jæren vannområde – litt bakgrunn 8 kommuner: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå og Gjesdal 199 vannforekomster (68% i risiko) Tiltaksanalyse 2007: Ca 75% av næringstilførselen til vassdragene kommer fra landbruket Har jobbet med miljøtiltak i landbruket i flere tiår (tidligere Aksjon Jærvassdrag)

19 Jæren vannområde - organisering Jæren vannområdeutvalg Temagruppe avløp Temagruppe landbruk 45 bekkelag ReferansegruppeArbeidsgruppe Sekretariat (prosjektleder) Frivillige tiltak i landbruket Prosjektledere, 60 %+60 % sekretær 40% Samordning mellom kommunene Øke oppslutning om frivillige tiltak

20 Jæren vannområde - aktivitet Felles overvåkingsprogram Prosjekt Håelva: kartlegging av arealer langs elva, bunndyrundersøkelser, tiltaksplan m.m. Storåna: Helhetlig tiltaksplan Frivillige tiltak i landbruket: Miljøavtaler med bønder Gjenstøping av gjødselporter Bygging av renseparker og sedimentasjonsdammer Uttynningsfiske i Frøylandsvatnet Skoleprosjekt i Time Avløp - samordning av håndtering spredt avløp

21 Mer informasjon: Vannregion Rogaland: http://www.vannportalen.no/rogaland Jæren vannområde: http://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/vannomrader/jaren/ Nasjonalt vannforvaltningsarbeid: http://www.vannportalen.no/

22 Sak 4 og 5: Overvåking Årlige kostnader (ca.) Type overvåking201620172018201920202021 Total kostnad 2016-2021 Problemkartlegging elv212 000 636 000 Problemkartlegging innsjø140 000 70 000 350 000 Problemkartlegging kyst 290 000 Tiltaksovervåking elv480 000 2 880 000 Tiltaksovervåking innsjø650 000 3 900 000 Tiltaksovervåking kyst 970 000 Kostnad totalt for tiltaksovervåking og problemkartlegging 1, 482 mill kr 2, 672 mill kr 1, 130 mill kr 9 026 000

23 Finansiering av overvåking 2016 Overvåking elv 2016: 692 000 kr. Søker om 400 000 kr fra Miljødirektoratet Overvåking innsjø 2016: 790 000 kr. Søker om 375 000 kr fra fylkeskommunen Gjenstår 707 000 kr


Laste ned ppt "Regional plan for vannregion Rogaland - Vannforskriften -Vannregion Rogaland -Vannområdene Presentasjon til møte i Jæren vannområde 6. januar 2016 v/ Karen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google