Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjonsforelesning 4. studieår, 8. semester – JUS 4111 Vår 2016 Professor Johan Boucht 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjonsforelesning 4. studieår, 8. semester – JUS 4111 Vår 2016 Professor Johan Boucht 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjonsforelesning 4. studieår, 8. semester – JUS 4111 Vår 2016 Professor Johan Boucht Johan.boucht@jus.uio.no 1

2 8. semester: JUS 4111, 4121, 4122 og 4123 Obligatoriske fag: Metode og etikk Semiobligatorisk: Rettsøkonomi/rettssosiologi/rettsfilosofi Valgemne: Obligatorisk valg (inkl. praksisordning) Eksamen: – JUS 4111: 30. mai 10.00, – JUS 4121: 29. april kl. 10.00, – JUS 4122: 3. mai kl. 10.00, – JUS 4123: 9. mai 10.00) – 4 timer skriftlig eksamen – holdes som digital eksamen – Oppmøte 90 minutter før eksamensstart grunnet bokkontroll 2

3 Hvem har ansvar for hva i 4. studieår? Studieårsansvarlig lærer: Johan Boucht(johan.boucht@jus.uio.no)johan.boucht@jus.uio.no Ansvarlige faglærere: Metode – Jan E. Helgesen (j.e.helgesen@nchr.uio.no)j.e.helgesen@nchr.uio.no Etikk – Marit Halvorsen (marit.halvorsen@jus.uio.no)marit.halvorsen@jus.uio.no Rettssosiologi – Knut Papendorf (k.e.papendorf@jus.uio.no)k.e.papendorf@jus.uio.no Rettsøkonomi – Endre Stavang (Endre.stavang@jus.uio.no)Endre.stavang@jus.uio.no Valgemner – [Benedikte Moltumyr Høgberg (b.m.hogberg@jus.uio.no)]b.m.hogberg@jus.uio.no 3

4 Påmelding til kurs – 8. semester Obligatorisk kurs: 8 timer etikk Valgfrie kurstilbud i metode og semi-obligatoriske fag Påmelding eller kursbytte til ledige kursplasser kan gjøres av den enkelte i studentweb innen 13 januar (2 runde) 4

5 Metode Bygger på og viderefører kunnskap fra innføringsfaget (1. studieår) og juridisk argumentasjon i de enkelte fagdisipliner Hvordan går man frem for å ta standpunkt til spørsmål om gjeldende norsk rett? – Riktig metode – som avspeilet av Høyesterett – Faktisk praktisert rett: rettslig pluralisme avgjørelser i klagenemnder og offentlig forvaltning uttalelser (f.eks. fra Sivilombudsmannen eller Justisdepartementets lovavdeling) – Beslutningstaker eller argumentering for et standpunkt? 5

6 Eckhoffs faktorliste 1.Lovteksten 2.Lovforarbeider og etterarbeider 3.Rettspraksis 4.Andre myndigheters praksis 5.Privates praksis (sedvaner mm.) 6.Rettsoppfatninger 7.Reelle hensyn 6

7 Men: rettskildelærens «pluralisme» – Ulike rettsområder kan ha ulike særdrag F.eks. strafferetten sml. med sivilretten – legalitetsprinsippet Grunnlovtolking Internasjonalisering av retten: relevansen av internasjonale rettskilder – EØS-retten (EØS-loven § 2) – Menneskerettskonvensjoner (mrl. § 3 jf. § 2) – Alminnelig folkerett 7

8 Metode - hovedlitteratur - Eckhoff, Torstein: Rettskildelære ved Jan E. Helgesen (5. utg. 2001), unntatt: – kap. 3 IX: etterarbeider – Boe kap. 12 – kap. 9: myndighetspraksis – Boe kap. 14 og 16 – kap. 10: privates praksis – Boe kap. 15 – kap. 11: rettsvitenskapen og andre rettsoppfatninger – Boe kap. 16 og 17 - Erik Magnus Boe: Rettskildelære under debatt (2012) kap. 3 (polysentri), 12, 14-17 og 19 (internasjonalisering) 8

9 Metode – supplerende litteratur Andre kapitler i Boe 2012, særlig: – kap. 1-2 (hva er rettskildelære? Grunnlaget for rettskildelæren) – kap. 10 (om Eckhoffs avveiningsmodell) – kap. 11 (om relevans) – kap. 18 (om reelle hensyn) Nils Nygaard: Rettsgrunnlag og standpunkt (2. utg., Bergen 2004) Hans Petter Graver: Utfordringer til rettskildelæren, i: Asbjørn Kjønstad (red.): Nye trender i rettsvitenskapen (Oslo 2013) s. 32-42. 9

10 Supplerende litteratur - II Finn Arnesen og Are Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode (2009) Schei: Har Høyesterett en politisk funksjon? LoR 2011 s. 319-35 Aasland: Argumentasjonsmønsteret i nyere høyesterettspraksis, LoR 2006 s. 387 flg. Artikler i Lov og Rett 2011 nr. 1 Backer: Lov og lovgivning (2013) Backer: Loven – hvordan blir den til? (2013) 10

11 Supplerende litteratur - III Knut Bergo: Høyesteretts forarbeidsbruk (Oslo 2000) Sverre Blandhol: De beste grunner. Reelle hensyn i juridisk argumentasjon (Oslo 2013) Thomas Frøberg: Rettslig prinsippargumentasjon (Oslo 2014) Jens Edvin A. Skoghøy: Den nødvendige dissens, JV 2014 s. 162-83 Schei, Skoghøy og Øie (red.): Lov – sannhet –rett. Høyesterett 200 år (Oslo 2015) Jørn Øyrehagen Sunde: Høgsterett 1965-2015 (Bergen 2015) 11

12 Forholdet norsk – internasjonal rett Litteratur: – Eckhoff/Helgesen 2001 kap. 12, Boe 2012 kap. 3.2 og 19 – Elgesem: Tolking av EMK - Menneskerettsdomstolens metode, LoR 2003 s. 203-31 – Graver: Internasjonale konvensjoner som rettskilde, LoR 2003 s. 468-89 12

13 Prinsipper i rettslig argumentasjon Supplerende litteratur – Boe 2012 kap. 10 og 18 – Eng: U/enighetsanalyse (1998) s. 471-76 – Graver: Rett, retorikk og juridisk argumentasjon (2010) s. 224-55 (opprinnelig i TfR 2006 s. 189-221) – Steinar Fredriksen i JV 2011 s. 39-64 – Thomas Frøberg: Rettslig prinsippargumentasjon (2014) 13

14 Metode – læringskrav (kunnskap) Kunnskap Metodelæren er nøkkelen for å forstå juridisk tenkemåte. Studenten skal ha god forståelse av: prinsippene om rettskildefaktorenes/argumentenes gyldighet («relevans»), tolkningen/slutningen fra dem («slutningsprosessen) og deres vekt («harmonisering») Av disse tre problemstillingene er den siste den helt sentrale og vektlegges særlig i metodestudiet. 14

15 Ferdigheter Studenten skal kunne: Argumentere rettslig Begrunne standpunkter til rettsspørsmål. Generell kompetanse Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med kjente og fremmede rettsområder. Metodelæren gir et viktig perspektiv for hele masterstudiet i rettsvitenskap. For øvrig vises til omtalen av generell kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap. 15

16 Etikk og gjeldende rett Lovfesting av moralske normer – Eks.: strl. 2005 §§ 275 (drap) og 321 (tyveri) Henvisning til etiske normer eller overveielser i lovbestemmelser – Eks.: Genteknologiloven 1993 § 11b («dyreetiske hensyn- dispensasjon fra forbudet mot å klone virveldyr og krepsdyr), patentloven 1967 § 1 b (patent får ikke stride mot offentlig moral) Kan moraliska normer rettsliggjøres generelt? – Eks.: Advokatforskr. kap. 12 (regler for god advokatskikk) 16

17 Profesjonsetikk (yrkesetikk) Forskjellige yrkesroller kan aktualisere forskjellige etiske problemstillinger – Dommer – Advokat – Politi/påtalemyndighet – Offentlig forvaltning – Lovforbereder og rettsforsker 17

18 Profesjonsetikk (yrkesetikk) forts. Etisk bevissthet – Uavhengig av skrevne etiske retningslinjer – Opptreden innenfor rettsreglenes ramme: eksempler Hva slags rådgivning? «Min klients interesser» – foreldretvister og avtaler om bonusordninger Balansering på kanten av loven: enkelte former for skatteplanlegging Straffesaker: Påtalemyndighetens objektivitet og forsvarerprosedyre mot faktum og fornærmete Saksforberederrolle: utgi et rettslig standpunkt for sikrere enn det er – eller unnlate å frarå Deltakelse i beslutningsprosesser: egne verdier og upartiskhet 18

19 Etikk - læringskrav Kunnskap Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner. Ferdigheter Studenten skal i aktuelle situasjoner reflektere over mulige etiske utfordringer i juristrollen og hvorfor det både er etisk riktig og i det lange løpe faglig klokt å følge yrkesetiske normer Studenten skal være på vakt overfor faktiske og mentale prosesser som kan påvirke jurister til å fravike de etiske krav 19

20 Etikk – læringskrav forts. Generell kompetanse Studenten skal kunne oppfylle de yrkesetiske kravene i sitt virke som jurist. For øvrig vises til omtalen av generell kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap. 20

21 Etikk – undervisning og eksamensinnhold Forelesningene: dekker først og fremst det teoretiske pensum Obligatoriske kurs: gir grunnlag for refleksjon over praktiske oppgaver Regelsett: Finnes i «kursheftet» under undervisningsmateriale på semestersidene Eksamensoppgaver: teoretiske (med grunnlag i hovedlitteraturen) eller praktiske (à la oppgaver i kursheftet) 21

22 Etikk - litteratur Hovedlitteratur Graver, Hans Petter: Hva er rett (2011) s. 58-69 og s. 98-140. Luban, David: Integrity: Its causes and cures. Fordham law review, Vol. 72, s. 279-310. Fanebust m fl: Juss og etikk (2005) s. 15-86, s. 109-128 og s. 150-170. Påtalemyndighets-, dommer- og forsvareretikk. Etiske retningslinjer for statstjenesten - med kommentarer, FAD 2005. Tilleggslitteratur Knut Erik Tranøy: Det åpne sinn. Moral og etikk mot et nytt årtusen (1998) Jan-Fredrik Wilhelmsen og Geir Woxholth: Juristetikk (2003) Madeleine Leijonhufvud: Etiken i juridiken (2007) 22

23 Semi-obligatoriska fag: Rettsøkonomi, rettssosiologi og rettsfilosofi Særskilt orientering v. 2 (11-15.1) Betydningen av samfunnsvitenskapelige, empirisk orienterte fag – til forskjell fra den normative jusen - beskriver og analyserer rettsnormenes og de rettslige institusjonenes årsaker og virkninger og funksjoner i det sosiale liv 23

24 Rettsøkonomi: å utnytte samfunnsøkonomisk teori til å analysere virkninger av eksisterende og alternative rettsregler – bidra til innsikt i konsekvenser av rettslige avgjørelser og til forståelse av rettsutviklingen Læringsmål – Studenten skal ha kunnskap om hvordan samfunnsøkonomisk teori kan anvendes for å analysere virkninger av offentligrettslige og privatrettslige regler. – Studenten skal kunne analysere hvordan forskjellige aktører tilpasser seg regler om rettigheter og plikter, og hvordan samfunnets ressursbruk derved blir påvirket. 24

25 Rettssosiologi: et samfunnsvitenskapelig fag som behandler retten i samfunnet – å beskrive og analysere rettsnormenes og de rettslige institusjonenes plass og virkninger i det sosiale Læringsmål: – Studenten skal ha god forståelse av: – Sentral rettssosiologisk teori (Weber, Habermas, Luhmann) – Utviklingen av nordisk rettssosiologi – Rettssosiologiske temaer som: forhold mellom rett og makt, rettsliggjøring, rettspluralisme, konfliktløsningsordninger, og den juridiske profesjon 25

26 Rettsfilosofi: Rettsfilosofi: Hva er «rett»? – Rett og normativitet: Hva er regler, og hvilke typer av regler opererer vi med i rett og jus? – Grunnleggende prinsipper og verdier i det norske rettssystemet av i dag – Rett og praktisk fornuft: Hvilke muligheter har vi for å erkjenne og diskutere rettsreglenes godhet? – Rett, jus og språk: Hva er forholdet mellom juristers utsagn de lege lata (deres utsagn om hva som er rett) og de grunnleggende utsagnstyper? Læringsmål: kunnskap om hovedspørsmål og hovedteorier i refleksjon over hva rett og jus er, og kompetanse til selvstendig og kritisk behandling av juridiske begreper og argumenter 26

27 Valgemner Variert tilbud: – Juridiske og enkelte samfunnsvitenskapelige emner – Nasjonale og internasjonale emner I alt ca. 70 emner (ca. 30 engelskspråklige) – 34 «høstfag» Tre praksisordninger (ekstern med rapport, Juss-Buss og JURK) – en forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på (infomøte ti. 19.1.2016 kl. 1215-1300) Hvert valgemne teller 10 stp (Juss-Buss og JURK 30 stp) Ett engelskspråklig emne (av i alt 5) obligatorisk hvis ikke utenlandsopphold 27

28 Valgemner: Profiler Profiler (4. og 5. studieår): Valgfri spesialisering via valgemner som fremgår av vitnemålet – profil består av valgemner på masternivå og masteroppgave som har faglig sammenheng Profilene stiller krav om bestemte valgemner (4) og masteroppgave innenfor profilen Aktuelle profiler: – Internasjonale kommersielle relasjoner – Velferd og likeverd – Marked, innovasjon og konkurranse – Internasjonal rett – Skipsfart og offshore – Arbeidsliv og ikke-diskriminering – Naturressurser og miljø 28


Laste ned ppt "Introduksjonsforelesning 4. studieår, 8. semester – JUS 4111 Vår 2016 Professor Johan Boucht 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google