Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019 Kristin Tofte Andresen Kristiansand, 9. november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019 Kristin Tofte Andresen Kristiansand, 9. november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019 Kristin Tofte Andresen Kristiansand, 9. november 2015

2 Mørke skyer – men tiltak finnes Kommunene og norsk økonomi 2-2015

3

4 Økt ledighet, men klare regionale forskjeller 4

5

6 6 Per Richard Johansen, KS UDI har varslet at tallet på asylsøkere kan bli på 25 000 i år - og hva med 2016?

7

8

9

10 Regjeringens hovedprioriteringer i forslaget til statsbudsjett for 2016 er: Å prioritere tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. Økt velferd i kommunene Helseområdet styrkes betydelig Landet bygges med et kraftig løft for samferdsel En stor satsing på kunnskap for å gi muligheter for alle og styrke konkurransekraften Trygghet i hverdagen og styrket beredskap ved økt satsing på justissektoren Tiltakspakke for økt sysselsetting (Kilde: Statsbudsjettet)

11 Utfordringer Nedbemanninger i næringslivet Flyktningsituasjonen Klima og grønn satsing Flere unge mangler læreplass Demografi (færre 16-18 åringer) Stort behov for vedlikehold av veinett Oppgavefordelingen i offentlig sektor

12 Våre hovedtrekk i budsjettet Satsing på fylkesvei, trafikksikkerhetstiltak og buss Bybru i Flekkefjord Bussanlegg

13 Gjennomføring i videregående opplæring Skolebruksplan Lærlingplasser

14 65 millioner kroner til samarbeidsprosjekter Økt satsing på innovasjonsselskapet Olympiatoppen Sør

15 Stø kurs/stramt driftsbudsjett Høyt investeringsnivå Usikkerhet fremover skaper press også på fylkeskommunen Omprioriteringer for å møte endringer Økt lånefinansiering

16 Årsbudsjett2016 Lise Solgaard Økonomisjef

17 17 Per Richard Johansen, KS

18 Søknader akkumulert over året – 2014 pr 6/5: 386 – 2015 pr 26/5: 559 – 2015 pr 25/9:2565 Stor økning i antall EM under 15 år 18 Kilde: UDI Per Richard Johansen, KS

19 Årsbudsjett 2016 – endring i statsbudsjettet Frie inntekter (tall i mill. kr) Ramme 20152 140,7 Korreksjon for lønns- og prisvekst (2,7 %)57,8 Flere elever på friskoler- 2,1 Endring fagskolen-0,3 Økt tilskudd til lærebedrifter1,9 Nye midler til opprusting av fylkesveier (NTP)8,5 Rammereduksjon-6,0 Ramme 20162 200,7

20 Tilpasninger i budsjettet for 2016 Endringer i statsbudsjettet Kompensasjon i forhold til reell lønnsvekst Lønns- og prisvekst: – Avtaler med bl.a. museum, kulturinstitusjoner og frivillig sektor – AKT, TT-transport og fylkesvei – Lærlingtilskudd, prøvenemnder, voksenopplæring og karrieresentre Svært høyt nivå på investeringer Finanskostnader (vesentlig avdrag) gir økende belastning på driftsbudsjettet

21 Årsbudsjett 2016 - nøkkeltall Inntekter (tall i mill. kr)2016Endring ift. 2015 Fylkesskatt og rammetilskudd 2 200,7+60,0 Konsesjonskraftinntekter 25,00 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak 10,4+1,0 Renteinntekter 14,20 Sum inntekter 2 236,1+61,0

22 Årsbudsjett 2016 - nøkkeltall Driftsutgifter (tall i mill. kr)2016Endring ift. 2015 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 19,9-0,6 Utdanning1 164,5+16,8 Tannhelse97,5+3,0 Regionale tjenester716,2+30,8 Stabsenheter og fellestjenester152,3+11,3 Sum utgifter2 150,4+61,2

23 Utdanning Videregående skoler: 761,2 mill. kr (+7,8) Lønns- og prisreserve: 20,3 mill. kr (-10,4) PP – tjenesten: 11,5 mill. kr (+1,8) SMI – skolen: 17,9 mill. kr (-0,1) Sentrale ansvar353,5 mill. kr (17,6)

24 Utdanning Total rammeøkning 16,8 mill. kr – Herav økning de videregående skolene 7,8 mill. kr – Fylkesrådmannens forslag til tilbudsstruktur ligger til grunn – Inkluderer trekk ifm. flere elever i friskoler -2,1 mill. kr Fagopplæring 15,7 mill. kr – Økt lærlingtilskudd 1,9 mill. kr – Lønns- og prisvekst lærlingsatser 2,5 mill. kr – Økning for helårseffekt formidlingskoordinator 1,2 mill. kr – Økt ramme til fagopplæring i skole 3,6 mill. kr

25 Inntak og gjennomføring Økning nytt skoleadministrativt system1,7 mill. kr Ressurs grunnkompetanseklasser siste år2,3 mill. kr Plan og utvikling Økte egenandeler for eksamensavvikling Fagskole som statsbudsjettet Økning elev-pcer 0,5 mill. kr Renter og avdrag 76,2 mill. kr (-0,3) Husleie og FDV-kostnader: 48,7 mill. kr (+3,7) Utdanning

26 Tannhelse Total rammeøkning3,0 mill. kr Interne justeringer gir rom for – Narkosebehandling – Tannlegevakt Kristiansand

27 Total rammeøkning 30,8 mill. kr Økte renter og avdrag utgjør 4,5 mill. kr Samferdsel +23, 8 mill. kr Økning ifm (NTP) 8,5 mill. kr Lønns- og prisvekst TT-transport 0,5 mill. kr Fylkesveier 6,1 mill. kr Agder kollektivtrafikk 5,5 mill. kr Kompensasjon for moms på persontrafikk 3,0 mill. kr Regionale tjenester

28 Fylkeskonservatoren To prosjektstillinger (arkeologer) gjort om til faste Lønns- og prisjustering (museumsavtaler, regionale kulturbygg, partnerskapsavtaler, arkivavtaler)0,5 mill. kr Økt tilskudd Fullriggeren Sørlandet0,8 mill. kr Økt tilskudd Agder naturmuseum0,5 mill. kr Strategi og utvikling Midler til regional utvikling64,5 mill. kr

29 Regionale tjenester Kultur Lønns- og prisjustering kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner0,3 mill. kr Justering Kilden IKS0,3 mill. kr Reduksjon Mimeta -0,5 mill. kr Olympiatoppen Sør1,0 mill. kr Plan og miljø Ny stilling Vannforskriften Lønns- og prisjustering Friluftsliv

30 Fylkesrådmannens stab Total rammeendring 11,2 mill. kr Kostnadsdekning for lærlinger (45) 1,0 mill. kr Høyere ramme for vedlikehold skolebygg 1,0 mill. kr Økning EnergiKlima 2010 1,2 mill. kr To nye stillinger – innkjøp og controller Overføring fra Utdanning til IT Fortsatt behov for å holde stillinger vakante/ ikke ta inn vikarer – individuelle vurderinger -2,1 mill. kr

31 Gjeldsvekst i kommunesektoren Kommunesektoren har i mange år hatt en sterkere gjeldsvekst enn resten av publikumssektoren Brutto lånegjeld utgjør nå 425 mrd. kroner 1 prosentpoeng økt rente belaster kommuneøkonomien med 1,6 mrd. kroner

32

33 Utdanning - Investeringer 2016201720182019 Miljø- og klimatiltak i skolebygg 10 00035 00010 000 Skolebruksplanen60 000100 000 TOTALT70 000135 000110 000

34 Tannhelse – Investeringer 2016201720182019 Oppdatere dentalutstyr2 5001 000 2 000 Flytting/opprusting av Sentraltannklinikken 6 000 Flekkefjord tannklinikk2 500 Øvrige klinikker2 000 TOTALT11 0003 0001 0002 000

35 Regional - Investeringer 2016201720182019 Listerpakken52 00054 000 Samferdselspakke 1 KRS10 000 Samferdselspakke 2 KRS50 000 Hidra landfast3 0008 00016 000 Fv 45 i Sirdal16 000 Øvrige veiinvesteringer132 000125 000100 000 Bussanlegg Kristiansand30 00080 00040 000 TOTALT243 000277 000206 000166 000

36 Finansiering av investeringene

37 Utviklingen i finanskostnader

38 2014 Vest- Agder Aust- Agder Telemark Sør- Norge Landet uten Oslo Netto finans og avdrag3,4 %3,1 %4,4 %3,5 %3,1 % Disposisjonsfond1,1 %8,5 %10,0 %7,5 %

39 Langsiktige utfordringer Betydelig vedlikeholdsetterslep Stadig økende pensjonskostnader Reduksjon i ramme på grunn av synkende antall 16-18 åringer frem til 2023 Behov for handlingsrom ved økende avdragskostnader Behov for å bygge opp et bufferfond

40 Stø kurs/stramt driftsbudsjett Høyt investeringsnivå Usikkerhet fremover skaper press også på fylkeskommunen Omprioriteringer for å møte endringer Økt lånefinansiering

41 Videre behandling av budsjettet NOVEMBER 12.Ungdommens fylkesutvalg 12.Yrkesopplæringsnemnda 16.Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17.-18.Hovedutvalgene 24.Fylkesutvalget (med Adm.utvalget) DESEMBER 3.Kontrollutvalget 14.Ungdommens fylkesting 15.-16.Fylkestinget Finanskomiteens innstilling til endelig budsjettramme behandles av Stortinget innen 15 des. Ved spørsmål, kontakt:Lise Solgaard: lso@vaf.nolso@vaf.no Inge Hurv: ihu@vaf.no


Laste ned ppt "Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019 Kristin Tofte Andresen Kristiansand, 9. november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google