Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IL Skjoldar Sportsplan 2010-2014. 1.BAKGRUNN OG INNLEDNING. IL Skjoldar utgjør på bakgrunn av sine 600 medlemmer en betydelig ressurs i Skjold og Vindafjord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IL Skjoldar Sportsplan 2010-2014. 1.BAKGRUNN OG INNLEDNING. IL Skjoldar utgjør på bakgrunn av sine 600 medlemmer en betydelig ressurs i Skjold og Vindafjord."— Utskrift av presentasjonen:

1 IL Skjoldar Sportsplan 2010-2014

2 1.BAKGRUNN OG INNLEDNING. IL Skjoldar utgjør på bakgrunn av sine 600 medlemmer en betydelig ressurs i Skjold og Vindafjord kommune. Etter starten i 1977 har klubben utviklet seg til å bli en stabil og betydelig aktør i idrettsmiljøet. Mange ting har blitt til etter hvert som tiden gikk, og i mindre grad vært forankret i skriftlige dokumenter og handlingsplaner. Denne planen har som formål å vise retning for tillitsvalgte og øvrige medlemmer slik at man har en strategi og beslutningsstøtte til hjelp i den daglige drift. 2. KLUBBFAKTA pr. 2010 : I dag har klubben ca. 600 medlemmer fordelt på følgende lag og aktiviteter: o Fotball : o senior a-lag 5.div o oldboys o aldersbestemte lag i fotball for jenter og gutter 7 – 16 år Andre sportsgrener: o All-idrett 1. - 7. Klasse o Barnetrimmen 3 – 6 år o Aerobic gruppe o Bordtennis o Friidrettsgruppe

3 3.VISJONER OG VERDIER: IL Skjoldar har definert følgende visjoner for perioden 2010-2014 : ” lLSkjoldar ønsker å gi klubbens medlemmer gjennom idretten glede,muligheter, og utfordringer uansett talent og ambisjoner. Klubben skal drives etter fairplay prinsippet.” 3.1 Hovedmålsetting for IL Skjoldar: o Gjennom sin aktivitet skal klubben være et tilbud for bredde- og konkurranseidretten. o Konkurranseidretten skal utvikles gjennom aktiv spillerutvikling. o Anlegget skal være sentralt i alle klubbens aktiviteter, og være fundamentet for klubbens sosiale og sportslige miljø. o Klubben skal motarbeide mobbing, rusmisbruk, diskriminering og uetisk oppførsel. o Klubbens spillere, ledere og tillitsvalgte skal framstå som gode representanter for idretten og ILSkjoldar. o IL Skjoldar skal være en ren amatørklubb. o ILSkjoldar skal være en positiv og synlig aktør i nærmiljøet. o IL Skjoldar skal fortsette som en som en sterk og seriøs klubb, både sportslig, organisatorisk og sosialt. o IL Skjoldar skal samarbeide aktivt med SK Vats 94 og Vikebygd IL slik at man sammen finner løsninger til felles beste, og styrker samholdet mellom bygdene.

4 4. DRIFTSFORM : o IL Skjoldar sitt øverste organ er årsmøtet. o Det skal utarbeides en plan for hvilke oppgaver den enkelte i støtteapparatene rundt a – lagene skal utføre. Det beskrives også når på året oppgavene skal utføres. o IL Skjoldar skal samarbeide aktivt med SK Vats 94 og Vikebygd IL slik at man sammen finner løsninger til felles beste, og styrker samholdet mellom bygdene. o Det innarbeides faste møter mellom fotballstyret og spillere / trenere en gang i måneden. o Årsmøtet bestemmer klubbens visjoner og verdier. o Årsmøtet velger klubbens styre, som skal ha en sammensetning som kan utføre den visjon og de verdiskapninger klubben har satt seg som mål på lang og kort sikt. o IL Skjoldar har følgende styrefunksjoner med følgende arbeidsområder. Se vedlagte organisasjonsplan. o Årsmøtet velger også nødvendige underkomiteer som skal være en støtte for styret i dets daglige virke. o Dersom styret finner det nødvendig, kan det ansette personer for å gjøre styret i stand til å utføre pålagte oppgaver som nevnt foran. Dette kan være administrativt ansatte, samt nødvendig ansettelse for å oppnå den sportslige målsettingen i klubben. Styret kan – og bør – bruke medlemsmøter aktivt for å innhente medlemmene syn i saker av viktig betydning. o IL Skjoldar har som mål å ha en sivilarbeider som jobber for klubben hvert år.

5 VÅRE TRIVSELFAKTORER : ALLE SPILLERE ER LIKE VIKTIGE DET ER LOV Å GJØRE FEIL TAKK FOR KAMPEN  DU SPILLER  DOMMEREN DØMMER  TRENEREN BESTEMMER  MØT PRESIS  HA UTSTYRET I ORDEN  RYDD ETTER DEG VÆR MOT ANDRE SLIK DU VIL AT ANDRE SKAL VÆRE MOT DEG ! o DETTE GJØR VI IKKE I IL SKJOLDAR: MOBBING, BANNING, KJEFTING.

6 Alle spillere skriver under på kontrakt som inneholder disse punktene. Dette er regler som IL Skjoldar vil at trenere og lagledere skal praktisere for alle lagene i Skjoldar. Spillere som ikke følger disse reglene, må regne med å bli straffet med ikke å få spille like mye andre spillere som ikke ”bryter” reglene. 5.OMGIVELSER & MILIJØ : 5.1 Økonomi: o IL Skjoldar skal drives etter et fornuftig økonomisk prinsipp der det er balanse mellom kostnader og inntekter/egeninnsats, men der det synliggjøres vilje til satsing bla. tilgang på utstyr. o Senioravdelingen er pålagt å iverksette aktiviteter og inntektsbringende tiltak i henhold til klubbens budsjett. o Når mengde for aktiviteter som klubben pålegger lagene er innfridd, kan lagene selv påta seg andre inntektsbringende tiltak til bruk for egne formål. Dette under forutsetning av at tiltakene er godkjent av styret og går gjennom klubbens regnskap 5.2.Foreldre : o Vi skal skape trygghet og en positiv fritid for barn og ungdom i h.h.t kubbens visjoner og Foreldrevettregler. Foreldre er klubbens viktigste samarbeidspartnere for videreutvikling av verdigrunnlaget og visjonene i klubben. o Media : All kontakt med media skal bygges på Il Skjoldars verdigrunnlag. Vi skal fronte klubben positivt med fokus på våre aktiviteter r, resultater og våre samarbeidspartnere.

7 5.3.Trenere/lagledere/tillitsvalgte: o IL Skjoldar skal hvert år ha en årsfest for alle medlemmene over 18 år i klubben. Festen skal holdes i midten av oktober. o Denne festen skal være gratis for alle tillitsvalgte. o IL Skjoldar vil forsøke å få til en faglig del i forkant av festen slik at vi kan søke kretsen om å få noen kroner til dette tiltaket. 5.4.Hjemmesider IL Skjoldar : o Det må opprettes et verv med funksjon som internettansvarlig for IL Skjoldar sin internett side slik at denne til enhver tid er oppdatert og at de opplysningene som finnes der er riktige. 5.5.Kommune og besluttende organer: o Vi skal synliggjøre klubbens verdier og vårt arbeid for barn og ungdom overfor politikere og andre premissgivere. 5.6.Samarbeidspartnere : o IL Skjoldar skal følge opp sine forpliktelser til inngåtte samarbeidsavtaler og framstå som er seriøs og ærlig klubb.

8 5.3 Førstehjelps- og idrettsskadekurs: o Det må kjøres førstehjelps- og idrettskadekurs for alle medlemmer slik at man vet hvordan en eventuell skade skal behandles. 5.4. Velkomst-mappe til nye medlemmer: o Det skal utarbeides en lite hefte som gis til alle nye medlemmer i Skjoldar, slik at de aktive samt foreldre/foresatte kan få et innblikk i hva IL Skjoldar står for. o Heftet skal inneholde: - IL Skjoldar sine verdier - Oversikt over tillitsvalgte og hvilke oppgaver de har i klubben. Dette pga. at de skal vite hvem som skal kontaktes når det oppstår spørsmål. - Kortversjon av Handlingsplanen til Skjoldar 5.5 Anlegg/ Hall : Her setter jeg inn reglementet for anlegget men det er ikke helt klart. 5.6.Idrettslig samarbeid : · Klubben vil lokalt være aktivt med i Idrettsrådet. · Klubben er medlem være medlem av Rogaland Fotballkrets, Norges Fotballforbund, samt Rogaland Idrettskrets og Norges Idrettsforbund o g Bordtennisforbundet

9 6. FOTBALL : 6. 1 Sportslige mål. Senioravdeling: o IL Skjoldar har et mål om å ha et stabilt senior herrelag i 5. divisjon. Skal laget rykke opp i 4. divisjon, skal dette skje som en naturlig utvikling, og ikke topping av lag med import av spillere. o Etablere senior damelag på et bra nivå samt juniorlag både på jente- og guttesiden. o Fremstå som Vindafjords sitt j ledende dame- og herrelag. o Klubbens sin senioravdeling omfatter pr i dag Skjoldar A-lag herrer, old boys og dommere og skal gjennom sin seniorsatsing være et godt alternativ for klubbens egne ungdommer. o Ha et treningsmessig godt tilbud til seniorspillerne, både på den fotballfaglige delen og på den fysiske delen. o Utvikle miljøet innen seniorlagene og bidra til at spillerne føler god tilhørighet til klubben. o Arbeide for at det er forutsigbare økonomiske rammer rundt seniorlagene fra år til år. o Seniorlagene skal være en motivasjonsfaktor for resten av klubben. Det skal være gode kontakter mellom seniorlagene og ungdomsavdelingen. Bl.a. ved at seniorspillerne skal kunne gå inn og ta enkelte ”gjestetreninger” i ungdomsavdelingen. o Skape et større engasjement rundt seniorlagene, f. eks ved at kampene kan være treffsted for klubbens medlemmer, styret og ungdomsavdeling. o Målet for Old Boys er å etablere et stabilt tilbud i serien som spillere på A-laget naturlig kan gå over til etter at deres aktive karriere er over.

10 o Satse på utdannelse av flere dommere. o Ha en dommeransvarlig som kan veilede og følge opp våre dommere. o Aktivt gå ut å rekruttere tidligere spillere inn i støtteapparatene i klubben 6.3 Målsetting – kompetanse / organisasjon: o Ha en ansvarlig spillerutvikler med riktig kompetanse. Denne skal ha spesiell fokus på talentutvikling og trenerutvikling. o Ha en trenerkoordinator som spesielt skal følge opp ungdom med spesielle talenter i alderen 12 – 19 år. Trenerkoordinator skal også sikre en kompetansemessig oppfølging av alle hovedtrenere i klubben, bl.a. gjennom etablering av skoleringsplan. o Årlig avholde aktuelle kurs som for eksempel aktivitetskurs, laglederkurs, og trenerkurs for trenere og lagledere m.m. o Årlig avholde obligatoriske klubbdommerkurs for våre ungdommer f.o.m. 14 år og forsøke å gjøre dommeroppgaven mer attraktiv for denne gruppen. o Alle sentrale roller i Ungdomsavdelingen i klubben skal være besatt av best mulig kvalifiserte ressurser. o Alle hovedtrenere skal minimum ha relevante kurs og/eller besitte relevante praktisk erfaring

11 o IL Skjoldar vil etter behov årlig avholde aktuelle kurs som for eksempel aktivitetslederkurs, laglederkurs og trenerkurs for trenere og lagledere. o IL Skjoldar vil årlig avholde obligatoriske klubbdommerkurs for våre unge dommere f.o.m. 14 år og forsøke å gjøre dommeroppgaven mer attraktiv for denne gruppen. i støtteapparatene rundt seniorlagene. o Alle sentrale roller i Ungdomsavdelingen i IL Skjoldar skal være besatt av best mulig kvalifiserte ressurser. o Alle hovedtrenere skal som minimum ha relevante kurs og/eller besitte relevant praktisk erfaring. o Alle som er engasjert i Ungdomsavdelingen i IL Skjoldar, skal ha en belastning som ikke oppfattes som uoverkommelig. o IL Skjoldar vil satse på utdannelse av flere dommere. o IL Skjoldar ønsker å ha en dommeransvarlig som kan veilede og følge opp våre dommere. o IL Skjoldar skal inngå kontrakter med trenere og spillere i senioravdelingen, slik at en har forutsigbarhet i trener – og spillermaterialet i sesongen. o IL Skjoldar skal utarbeide budsjett, for hver fotballsesong som skal foreligge ved fristen for årsmøtet. o IL Skjoldar skal aktivt gå ut for å rekruttere tidligere spillere inn i støtteapparatene til seniorlagene.

12 6.3Generelle retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen : Viser her generelt til NFF sine retningslinjer. 6.3.1Ferdighetsmerke (Minimerke & Teknikkmerke) Alle spillere i alderen 7-14 år skal få muligheten til å ta mini- og teknikkmerke. Her vil Skjoldar arrangere to samlinger i september/oktober hvert år, - en for aldersgruppen 7-10 år og en aldersgruppen 11-14 år. Merkene utdeles på den årlige avslutningsfesten. 6.3.2.Hospitering Hospitering er særlig aktuelt for spillere fra 10 år og oppover. IL Skjoldar vil at de som har behov for mer utfordring enn han/hun får på eget lag, skal få mulighet til å trene med de som er eldre. Det er trenerne som på sportslig grunnlag avgjør hvem som får hospitere. Hospiterende spillere skal også få mulighet til å spille kamp for et eldre lag. Dette skal kun skje dersom spilleren ikke ødelegger for sitt eget lag. En spiller tilhører først og fremst sitt lag og dette laget skal prioriteres. Dersom flere jevngode spillere fra samme lag hospiterer på et eldre lag er det treningsoppmøte og treningsvilje som skal være avgjørende mht til hvem som eventuelt får hospitere på kamp med eldre lag. o Trenerende skal rapportere til fotballstyret mht hvilke spillere som hospiterer. 6.3.3.Differensiert trening o Dette kan man starte med fra det året spilleren fyller 7 år. o Det bør tilstrebes differensiert trening slik at alle spillere får muligheten til å utvikle seg på sitt nivå. Differensiert trening medfører at spilleren får en følelse av mestring. o I enkelte øvelser skal det være lov å dele inn spillere etter ferdighet på treningene. Det skal også være lov å gi enkelte spillere utvidete oppgaver i enkelte øvelser for at de beste spillerne også skal få utfordringer og muligheten til å utvikle seg på sitt ”eget” lag.

13 6.3.4.Overgang til og fra IL Skjoldar Det er utarbeidet et eget dokument for hvordan dette skal gjøres. Dokumentet er tilgjengelig på Rogaland Fotballkrets hjemmeside. 6.3.5.Barnefotball 7-12 år – retningslinjer: o For alle lag i denne avdelingen bør det føres treningsframmøte. o For 5’er lagene skal ikke treningsframmøte brukes til å skille på hvem som får mest spilletid, her skal alle få spille like mye. o For 7’er lag kan de som er mest på trening få mer spilletid enn de som ikke møter opp så mye. o Unntaket er at dersom en spiller kun er innom en sjelden gang, så kan ikke spilleren forvente å få spille like mye som de andre. Dette gjelder både 5’er og 7’er fotball. o o Barna skal alltid gi beskjed til trener eller lagleder dersom han/hun ikke kan komme på trening eller kamp. o Tidsrom for treningene o Lagene i aldersgruppen 7-10 bør følge skoleruten sine ferier. Oppstart for disse lagene bør ikke være før 1.februar. o o For lagene 11 – 12 bør oppstart for sesongen være i midten av januar. Disse lagene kan dersom det er ønskelig også trene i skoleferiene. Dette er opp til treneren/lagleder for lagene. o Avtale mellom spiller og trener (11-12 år) o Ved sesongoppstart skal spiller og trener i gruppen 11-12 år ha en samtale der de snakker om hva de bør trene på og fylle ut en tillitserklæring som forplikter spilleren å stille opp for laget gjennom hele sesongen. Årsaken til dette er at klubben vil unngå at et lag mister så mange spillere at man må trekke lag fra serien. Trekking av lag midt i sesongen fører til at klubben får bot fra kretsen. Den underskrevne avtalen skal beholdes av trener/lagleder på hvert enkelt lag. o Anbefalt antall treningsøkter pr. uke: o Antall treningsøkter pr uke: - 1 for 5’er lag - 2 for 7’er lag

14 6.3.6Ungdomsfotballen 13 – 16 år - retningslinjer Treningsframmøte og spilletid: For alle lag i denne avdelingen skal det føres treningsframøte- Faktorer som er avgjerdene for spilletid i kamp på dette alderstrinnet er : - treningsframmøte - innsats på treningene - innstilling - ferdighet o Dersom en spiller ikke kan komme på trening, så skal spilleren gi beskjed til trener/lagleder. Beskjed skal ikke gis til en medspiller eller andre. o Spilletid på kamper: o På dette alderstrinnet spiller man om poeng, og da betyr det noe å vinne kamper. Dette betyr igjen at det må være lov å toppe laget i enkelte kamper, og ha som mål å vinne kampen istedenfor at alle skal få spille. o Spillere som ikke får spille i ”toppkamper” skal få mer spilletid i kamper mot svakere lag. o Tidsrom for treningene: o Lagene i denne aldersgruppen bør starte treningene for sesongen i midten av januar. o Disse lagene kan dersom det er ønskelig også trene i skoleferiene. Dette er opp til treneren/lagleder for lagene. o Avtale mellom spiller og trener: o Før sesongstart skal det holdes et møte der trener/lagleder og spillere diskutere hvordan de skal legge opp sesongen. Temaer for dette møte kan være: - viktigheten av treningsframmøte - hva skal være kriterier for mest spilletid på kamper - hvilken divisjon laget skal spille i - mål for sesongen - lojalitet til laget og klubben - andre aktuelle tema

15 6.4.Statutter : Klubben gir utmerkelser for antall spilte kamper på A-lags nivå. 6.5.Deltakelse på cuper o Klubben betaler for to cuper pr. år for hvert lag. Klubben oppfordrer at lokale cuper prioriteres. o IL Skjoldar ønsker at flest mulig spillere skal få delta i en stor internasjonal turnering, for eksempel Norway Cup, Dana Cup, Gothia Cup eller lignende, i løpet av sin karriere.

16 6.6.Trenere og lagledere: o Før sesongstart skal fotballstyret avholde et kick-off møte for alle trenere og lagleder i alle avdelingene. o Møtene skal deles slik opp slik at det blir egne møter for de som jobber med barne-, ungdoms- og seniorfotballen. Årsaken til dette er at temaene vil være veldig forskjellige for disse gruppene. o Dette møtet bør holdes hvert år innen utgangen av februar måned. o Tema for møtene kan for eksempel være: o - Treningstider inne/ute o - Arbeidsoppgaver for lagleder o - Fair-Play o - Cuper o - Informasjon om klubbens og RFK(Rogaland forball krets) sine internett sider o - Skademeldingsskjema o - Gjennomgå klubbens verdier o - Utstyrssituasjon o Klubben vil i.h.h.t. retningslinjer fra NFF kreve politiattest av tillitsvalgte i klubben. o Klubben har som målsetning å ha en mest mulig oppdatert og levende internettside. Dette krever at alle tillitsvalgte bruker siden aktivt. De tillitsvalgte bør legge inn resultater fra kampene, gjerne skrive et lite referat og legge ut bilder av lagene. o Det vil før hver sesong bli holdt et kurs i bruken av internett-siden.

17 6.7.Dommerrekruttering : o Dette er et område som klubben vil prioritere i årene fremover. Klubben vil jobbe for å få en dommeransvarlig som kan veilede og hjelpe de som vil dømme kamper. o Hvert år vil fotballstyret lage en oversikt over hvem som kan dømme kamper for barneavdelingen. Denne listen skal legges ut på www.ilskjoldar.no, og oppdateres fortløpende. o Klubben vil også jobbe for at flere skal gå videre og ta rekrutteringsdommerkurs. o Klubben har laget et eget skjema for dommerbetaling for klubbdommere. Dette skjema skal ligge på IL Skjoldar sin hjemmeside. 6.8.Sosiale tiltak : 6.8.1Årsfest - Barne- og ungdomsavdelingen o I november hvert år arrangerer hovedstyret i klubben en årsfest for barnefotballen(7-12 år), all-idrett og barnetrim. o For denne gruppen skal det deles ut premier og eventuelt diplomer. Eventuelle ferdighetsmerker deles også ut på denne festen. o o Ungdomsgruppen 13 – 16 år avvikler egen årsfest i løpet av november hvert år. En foreldregruppe står for arrangementet. o o I ungdomsavdelingen deler trenere/lagledere ut 3 pokaler. En for innsats, en for fremgang og en til årets spiller.

18 6.8.2 Senioravdelingen : o Det skal tilbys årsfest for A-lag-herrer. o På festen skal det deles ut premie for innsats, fremgang, årets spiller og toppscorer. o Denne festen skal være alkoholfri o Turer og treningsleirer som blir arrangert av IL Skjoldar skal være alkoholfrie 6.9.Banetildeling : 6.9.1 Banetildeling/treningstider. o Lagene 7-12 år har førsterett på treningstid inntil kl. 19.00. o Baneansvarlig i fotballstyret tildeler lagene treningstider etter hav som er mest hensiktsmessig med tanke på utnyttelse av banekapasitet. Trenere får i forkant mulighet til å komme med ønsker om treningstider. 6.9.2Banetildeling i kampsesongen : Baneansvarlifg utarbeider lister for både gress- og kunstgressbanen. Listene sendes trenere og lagledere og henges opp ved banene. Listene blir også lagt ut på www.ilskjoldar.no.

19 7.BARNETRIMMEN : Mål :

20 ALLIDRETT :

21 8.ALLIDRETT :

22 9.BORDTENNIS : Sportslige mål : Turneringer :

23 10.FRIIDRETT:


Laste ned ppt "IL Skjoldar Sportsplan 2010-2014. 1.BAKGRUNN OG INNLEDNING. IL Skjoldar utgjør på bakgrunn av sine 600 medlemmer en betydelig ressurs i Skjold og Vindafjord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google