Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål- og resultatstyring i praksis Elisabeth Enger Rådmann i Bærum kommune UHR´s direktørskole 8. mai 2007 UHR´s direktørskole 8. mai 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål- og resultatstyring i praksis Elisabeth Enger Rådmann i Bærum kommune UHR´s direktørskole 8. mai 2007 UHR´s direktørskole 8. mai 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål- og resultatstyring i praksis Elisabeth Enger Rådmann i Bærum kommune UHR´s direktørskole 8. mai 2007 UHR´s direktørskole 8. mai 2007

2 BÆRUM l106.932 innbyggere (per 01.01.2007) lBrutto driftsbudsjett 2007: 4,7 mrd. kr lInvesteringer 07-10: 6,8 mrd. kr lAnsatte/årsverk: 10.145 / 6.002 l220 tjenestesteder

3 En organisasjon som: lGir faglig grunnlag for politiske beslutninger lEr myndighetsutøver/forvaltningsorgan lEr tjenesteyter på mange ulike områder; skole, barnehage, helse, pleie og omsorg, kultur, vannforsyning, samferdsel, natur og idrett osv. lEr en viktig samfunnsaktør

4 Administrativ styringsfilosofi lStyring gjennom kultur, holdninger, verdier og resultatledelse lUtvikling av felles spilleregler og praksis i ledelsen lMedbestemmelse og medvirkning fra de ansatte lBrukerstyring og brukerfokus zInnhente og aktivt bruke tilbakemeldinger fra brukerne zEtablere fora for dialog mellom brukere og tjenesteytere lResultatavtaler for alle ledere lGjennomgående og unike målekart lSammenlikninger med andre

5 Resultatledelse Ledelsesfilosofi lFasthet på mål - frihet til handling lFokus på resultater lResultatene måles ogMetode lBalansert målstyring lAmbisjonsnivå fastsettes i resultatavtaleneStyringsverktøy l Felles styringssystem - tydelig, oversiktlig l Felles kulturutvikling l Økt fokus på resultater ogUtviklingsverktøy l På alle nivåer l Bedre kunnskapsgrunnlag l Økt brukerinnflytelse l Bedre ledelse

6 Kort om hva vi har gjort lUtviklet felles målekart for kommunen og støtteavdelingene, og unike målekart for ulike tjenester, 40 brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelse. lGjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser som viser resultater for 2003, 2004 og 2005. Bare medarbeider- undersøkelse for 2006 l5 år resultatavtaler med målekart lEtablert system for resultatoppfølging og resultatsikring lUtviklet dataverktøy for presentasjon av resultatene lUtviklet system for bonus og resultatlønn

7 Målekartet – mål 2007

8 Andre mål i rådmannens resultatavtale Ved utgangen av 2007 skal rådmannen: 1.Samarbeid skole - barnehage: 1.Samarbeid skole - barnehage: Ha utviklet samarbeid mellom videregående skole, grunnskole og barnehage som gir et mer sammenhengende utdanningsløp for barn og unge i Bærum kommune. 2.Tilrettelagte arbeidsplasser: 2.Tilrettelagte arbeidsplasser: Ha avklart ambisjonsnivå og organisering av kommunens innsats for sysselsetting av yrkesvalghemmede. 3.IKT / e-kommune: 3.IKT / e-kommune: Ha etablert minst 15 selvbetjente tjenester på kommunens internettsider.

9 forts. > andre mål.... 4.Gjennomføring av investeringsprogrammet: 4.Gjennomføring av investeringsprogrammet: Ha sikret tilstrekkelig kompetanse og kapasitet som byggherre til å sikre profesjonell gjennomføring av de planlagte investeringene. Risikoen skal minimiseres og prosjektene skal følges opp tett. 5.Arbeidsgiverpolitikk: 5.Arbeidsgiverpolitikk: * Ha redusert veksten i uttak av AFP. * Ha økt andelen arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. * Ha økt andelen heltidsansatte. * Ha økt antallet lærlinger. 6.Etikk: 6.Etikk: Ha forankret kommunens verdigrunnlag og etiske retningslinjer i organisasjonen.

10 Eksempel på resultatavtale

11 forts. > eksempel resultatavtale

12 Resultatoppfølging og rapportering lLøpende (månedsoppfølging), f.eks. økonomi og sykefravær l”Den store” resultatsløyfa når undersøkelsene kommer lRapportering til politisk nivå månedlig og tertialvis

13 Virksomhetens ledergruppe Tolker/vurderer Formidler Oppfølging Virksomhetens ledergruppe Foreslår tiltak Iverksetter Den store ledergruppa/ ledernettverk Rapporterer Gir tilbakemeldinger Lærer Virksomheten Dialog med ansatte og brukere Formidle, analysere, drøfte tiltak, iverksette Hele sløyfa tar 3 - 6 uker Rådmannens ledergruppe Tolker – Formidler helhet internt og senere eksternt ”Bestiller” av virksomhetene og evt. beslutter Den store ledergruppa/ ledernettverk Formidler egne resultater Tolker/vurderer Hjelper/støtter hverandre Formidling Resultatsløyfa

14 Resultatsikring - ledernettverk lLedernettverkene sammensettes på tvers l2 – 3 ganger pr. år lFast mal på møtene, en prosessleder l Mål: l Bidra til at resultater leveres! l Læring l Samhold l Felles kulturbygging l Motivasjon

15 Bonus og resultatlønn lBonus til tjenestesteder zDe med best resultat innenfor hver tjeneste zDe med best fremgang zFokusområde brukere legges til grunn zØkonomi må være gult eller grønt, dvs. minst balanse zÅpen klasse for å gi en sjanse til flere med særskilt begrunnelse lResultatlønn for ledere zGule eller grønne resultater i forhold til eget lederskap (relevante spørsmål i medarbeiderundersøkelsen) z Økonomi må være gult eller grønt, dvs. minst balanse z Skjønnsmessige vurderinger: helhetstenking, utviklingsarbeid

16 Andre konsekvenser lForpliktende mål i resultatavtalen lForpliktende prosesser i forhold til brukere og medarbeidere lForpliktende resultatsikring- og resultatoppfølging lAvtalen og avtaleinngåelsen tas på alvor zEn resultatavtale inngås i individuell samtale … zAvvik sees, påtales og følges opp! lMangel på positiv utvikling over tid: Grunnlag for egen samtale

17 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet Kommunelovens § 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

18 Nye/forsterkede tiltak lVektlegging av ansvaret for kontroll/overholdelse av regler i resultatavtalene – nytt fokusområde lStørre omfang/økt ressursbruk på risikokartlegging og stikkprøver lGjennomgang av internt regelverk for å zklargjøre skal-regler zgjøre det lettere tilgjengelig zstyrke opplæringstiltakene lVidereutvikling av ledelse, organisasjon og styring etter samme grunnprinsipper som før

19 Fokusområde Etikk Felles retningslinjer Programområdevis

20 Å lede gjennom resultatledelse Kommunalsjefssitater lKrevende, men givende! lLedelse er viktig! lØkt bevissthet om hvordan jeg fungerer som leder lDet er lov til å være stolt over å være god! lNoen har tatt sin hatt og gått … lFra å være opptatt av ledelse som det jeg gjør selv, har jeg nå fokus på hvilke resultater organisasjonen skal oppnå, og hva vi samlet sett må gjøre for å få det til lJeg er blitt opptatt av min rolle som coach – hvordan jeg virker på resultatoppnåelsen hos de der ute lDet strukturerer samtalen / dialogen, vi får snakket om det som er viktig

21 Erfaringer Forbedret ledelse og styring? Bedre resultater? Rune J. Sørensen m.fl.: Omstilling og utvikling i norske kommuner. Mye skrik og lite ull?

22 Erfaringer lKrever betydelig ledelsesenergi lBred deltakelse er en forutsetning lProsessen viktig; både i utvikling og bruk lSterkt verktøy: Gir felles fokus og stor oppmerksomhet til utvalgte områder lTydelig og eksponerende ledelsessystem

23


Laste ned ppt "Mål- og resultatstyring i praksis Elisabeth Enger Rådmann i Bærum kommune UHR´s direktørskole 8. mai 2007 UHR´s direktørskole 8. mai 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google