Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 31.10.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 31.10.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 31.10.2015

2 2 Lovutvalgets medlemmer Leder: Steinar Birkeland Nestleder: Bodil Høstmælingen Medlem: Tor Arvid Bruskeland Medlem: Kirsti Jaråker Medlem: Johan Fr. Remmen Vara: Lise Klaveness Vara: Kaare M. Risung

3 Habilitet Faktum: Avstemning i et styre om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte for behandling av mistillit til et styremedlem. Spørsmål: Kan styremedlemmet som saken gjelder stemme? 3

4 Habilitet Styret kan vedta at det ikke har tillit til et styremedlem. Vedkommende må gis anledning til å uttale seg om saken. Vurderingen av habilitet foretas av styret, og vedkommende får ikke delta, jf. § 2-8 (6) Vedkommende må anses som part, jf. § 2-8 (1), og er inhabil. Ikke stemmerett 4

5 Nye dopingbestemmelser Behandlet av lovutvalget, dog stadig mindre rom for påvirkning og innflytelse. 5

6 Påtaleorgan Spørsmål: Har et særforbund adgang til å beslutte at idrettslag tilsluttet forbundet blir fratatt påtalekompetansen dersom forbundet oppretter et eget påtaleorgan jf. NIFs lov § 11-12 (1)? –Dvs: Kan idrettslagene og særkretsene tvinges til å la særforbundets påtaleorgan behandle alle anmeldelser: 6

7 Påtaleorgan Hjemmel: § 11-12.Saksbehandling (1) Så vel enkeltperson som organisasjonsledd kan anmelde brudd på § 11-4, men bare styret i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF kan reise straffesak (påtale forholdet). Særforbund kan etablere påtaleorgan med samtykke fra NIF. 7

8 Påtaleorgan Påtaleretten er en lovhjemlet rettighet. –§ 11-12 (1) annen setning gir ikke hjemmel til å frata organisasjonsledd påtaleretten. –Lag og Særkretser er selvstendige rettssubjekter, og deres påtalerett bør av rettssikkerhetsmessige årsaker ikke begrenses. Særforbundet kan vedta at styrets påtalerett overføres til påtaleorganet, samt at organisasjonsleddene kan benytte påtaleorganet. 8

9 «Forsvarer» Spørsmål: § 11-14 gir rett til å oppnevne forsvarer, men gir det anledning til å oppnevne (og bekoste) prosessfullmektig for et idrettslag som har påtalt en straffesak? –Begrunnelse: Et idrettslag påtalte en voldssak som hadde rammet et medlem. Medlemmet selv hadde ingen påtalerett, idrettslaget hadde få resurser og mistenkte var resurssterk 9

10 «Forsvarer» Ordlyden i § 11-14 klar. Ikke praksis for en slik ordning Endring krever lovhjemmel. Begjæringen behandlet av domsutvalget, som var enig med lovutvalget. 10

11 Suspensjonsvedtak Spørsmål: Gir anke over suspensjonsvedtak utsatt iverksettelse? –Jf.§ 11-9 Fremkommer ikke klart av lovteksten, men i utgangspunktet vil et vedtak om suspensjon tre i kraft umiddelbart. –Suspensjonsinstituttets formål 11

12 Suspensjonsvedtak Der et suspensjonsvedtak er anket, bør ankeinstansen kunne vurdere om anken skal gis utsatt iverksettelse eller ikke. Bør presiseres i 2019 12

13 Suspensjonsvedtak i dopingsaker Ved positiv prøve for annet en særskilt stoff og forbudt metode, skal utøver suspenderes jf. § 12-16 (1). –Beslutningen fattes av påtalenemnden i Antidoping Norge. Anke gir ikke utsatt iverksettelse med mindre ankeinstansen bestemmer annerledes, jf. 12-25 (9) (WADC art. 13.1) 13

14 Regnskapsloven og revisorloven Små organisasjonsledd skal følge NIFs Regnskaps- og revisjonsregler, men kan følge regnskapsloven og revisorloven Store organisasjonsledd skal følge regnskapsloven og revisorloven, men skal alltid engasjere revisor. Hva er egentlig forskjellen og hva betyr de forskjellige begrepene? 14

15 Begreper og regler Bokføringsplikt…. –Jf. bokføringsloven Regnskapsplikt…. –Jf. regnskapsloven Revisjonsplikt…. –Jf. revisorloven NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser 15

16 Bokføringsplikt Alle næringsdrivende har bokføringsplikt –Gjelder f.eks. organisasjonsledd som driver mva pliktig virksomhet –Innebærer registrering av transaksjoner og regnskapsmessige disposisjoner som direkte påvirker eiendeler, gjeld, egenkapital, inntekter eller kostnader, skal bokføres i bedriftens regnskapssystem. –Plikt til løpende bokføring i samsvar med mva terminene. Avhengig av antall bilag Ikke plikt til å utarbeide årsregnskap iht reglene i regnskapsloven, (men næringsoppgave) –Næringsoppgave: oppstilling over hovedpostene i resultat- og balanseregnskapet til foretaket 16

17 Regnskapsplikt AS, ASA, SA, Stiftelser, b/l Foreninger som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk –Gjelder uansett for særforbund og idrettskretser –Forskjell mellom «små» og «store» foretak > 70 mill i omsetning > 35 mill i balansesum > 50 ansatte Innebærer bokføringsplikt og regnskapsplikt Mer detaljerte krav, f.eks. til årsoppgjør 17

18 Revisjonsplikt Hovedregelen er at alle med regnskapsplikt etter regnskapsloven også har revisjonsplikt, –Dvs. at regnskapet må revideres av en statsautorisert eller registrert revisor. Dog: –Virksomheter med omsetning på mindre enn 5 mill har ikke revisjonsplikt (jf. revisorloven § 2-1) –AS kan velge bort revisor ved omsetning på mindre enn 5 mill og balansesum på mindre enn 20 mill (jf. aksjelovens § 7-6) «Store organisasjonsledd» skal engasjere revisor, selv om de ikke har regnskapsplikt etter regnskapsloven. 18

19 NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser Fordi mange idrettslag ikke ville hatt bokføringsplikt etter bokføringsloven, har NIF gitt egne bestemmelser som pålegger idrettslagene en minimumsplikt til bokføring og regnskapsførel. Nye R&R vedtatt av Idrettsstyret Gjelder alle org.ledd med mindre enn 5 mill i omsetning, dog ikke IK og SF 19

20 Takk for meg. 20


Laste ned ppt "Fra lovutvalgets praksis V/Niels R. Kiær 31.10.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google