Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre – hvilke krav skal vi stille? Konferanse 11. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre – hvilke krav skal vi stille? Konferanse 11. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre – hvilke krav skal vi stille? Konferanse 11. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon www.forsvarpensjon.no

2 Hovedpunkter Hva skal pensjon være, hva er rettferdig? AFP – tidligpensjon eller tilleggspensjon? Hva er absolutte krav? Hvordan bør prosessen framover være? STIKKORD: BRUK TID!

3 ASD (Arbeids- og sosialdepartementet) om dagens modell: « Hovedbildet har derfor vært at: store grupper av offentlig ansatte har hatt mulighet til å ta ut en pensjon på et rimelig godt nivå fra 62 år høyinntektsgruppene har fått en god tidligpensjon fra 65 år alle offentlige ansatte har vært sikret en pensjon på over 66 prosent av sluttlønnen fra 67 år og livet ut.»

4 Likevel foreslår ASD å endre modellen slik at: store grupper av offentlig ansatte har hatt mulighet til å ta ut en pensjon på et rimelig godt nivå fra 62 år store grupper av offentlig ansatte, særlig kvinner og lavlønte vil miste muligheten til å ta ut en pensjon på et rimelig godt nivå fra 62 år høyinntektsgruppene har fått en god tidligpensjon fra 65 år høyinntektsgruppene vil få en enda bedre pensjon – det lønner seg å ha god helse og en jobb man kan stå i lenge alle offentlige ansatte har vært sikret en pensjon på over 66 prosent av sluttlønnen fra 67 år og livet ut Bruttopensjonen på 66 % av sluttlønn skal bort – mange vil få mye mindre enn 66 % - hvis de ikke kan stå lenge i jobb

5 … For selv om det er tekniske aspekter ved trygdene.., hviler ordningene på rettferdighetsprinsipper som de fleste av oss har et forhold til … (Bay et al. De norske trygdene 2.utg. Oslo 2010 s.15-16)

6 Det handler om prinsipper Velferdsstatlige løsninger Kollektive ordninger framfor individuelle Mot arbeidslinjas menneskesyn Likestilling: Kvinner taper Forsvar av opparbeidete rettigheter Pensjon i stedet for, ikke i tillegg til lønn

7 Dødens klasseskille Prest: 81,0 Arkitekt: 80,6 Lege: 80,4 Rørlegger: 75,7 Trykker: 74,8 Servitør: 71,9 Taxisjåfør: 71,9 Renholder: 71,4 Kokk: 71,1 Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå) LO-kongressen 05 vedtok: «En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

8 AFP som tidligpensjon Tidlig avgang ikke bare et privat valg – avhenger av helse og type jobb Gir trygghet og fleksibilitet Mulighet for nedtrapping før full pensjon

9 Andel med uførepensjon, etter alder AFP er et alternativ til uføretrygd AFP er bra for helsa

10

11 KORTSIKTIGE SAMFUNNSMESSIGE POSITIVE EFFEKTER AV FORLENGET ARBEIDSDELTAGELSE KAN GI UHELDIGE SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER P Å LANG SIKT, SKRIVER ARTIKKELFORFATTEREN. FOTO: JAVAD PARSA LES MER Å pensjonere seg gj ø r deg friskere og sprekere KORTSIKTIGE SAMFUNNSMESSIGE POSITIVE EFFEKTER AV FORLENGET ARBEIDSDELTAGELSE KAN GI UHELDIGE SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER P Å LANG SIKT, SKRIVER ARTIKKELFORFATTEREN. FOTO: JAVAD PARSA LES MER Å pensjonere seg gj ø r deg friskere og sprekere

12 De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom. Det anbefales at hver Ansat foretager Opsparing for at sikre sig mot Sygdomsfravær og for at forebygge Alderdommen, saaledes at de ikke bliver en Byrde for Samfundet.» Arbeidsreglement fra 1872

13 Hvis vi ønsker et samfunn hvor færrest mulig er klienter av staten, må vi bygge opp en forståelse av at ens livssituasjon er et resultat av egne valg, skriver Anne Siri Koksrud. (Aftenposten 8.8.2011) Uførhet, avgangsalder – reelle valg?

14 Uføre Offentlig sektor: Ca 40 % av kvinnene blir uføre før de er 67 år Ca 28 % av menn Hvor store forskjeller kan vi leve med? MÅ være en løsning før evt. ny OfTP!

15

16 Noen av problemene med modellen til ASD Overvurderer opptjeningsår gjennomsnittet har ikke 35 år ved 62 år Mange vil derfor fortsatt kunne komme bedre ut med dagens ordning Undervurderer opptjening Gjennomsnittslønn mot sluttlønn AFP er avgjørende for at påslag kan bli brukbart Mange vil ikke kunne få AFP på grunn av uførhet Sykemeldt ved avgangstidspunkt Arbeidsløs ved pensjoneringstidspunkt Reduserer / fjerner muligheten til å gå av på 62 år for mange Mange har ikke tjent opp nok til å gå av tidlig

17 Noen problemstillinger Pensjonsnivå ved tidlig fratreden Særaldersgrenser, uførhet Hvordan oppnå tilstrekkelig nivå for store grupper Virkning på reelle yrkeskarrierer i stat og kommune Hvordan vil ulike valg slå ut i forhold til kjønn? Grunnlovsvern – delt beregning Hvordan ivareta individuell garanti? Overgangsordninger Forholdstall, ikke delingstall Viktigst er: hvilke prinsipper skal tjenestepensjonen bygge på? insentiver og nøytralitet vs. fordeling og reelle muligheter til å stå lenger i jobb

18 Kvinneperspektiv Kvinner i flertall i offentlig sektor, kan ikke lage en ordning som gjør at de kommer dårligere ut Kvinner jobber oftere deltid og har oftere lavere lønn enn menn Flere kvinner enn menn blir uføre før pensjonsalder

19 Viktige krav Fortsatt rett til tidligpensjon (AFP) – folk må ha mulighet for å gå av uten å tape mye pensjon Kvinner og lavtlønte må ikke komme dårligere ut Livsvarige ytelser Løsning for særalders og uføre

20 BRUK TID – STÅ SAMMEN Det haster ikke Konsekvenser må utredes Vent på evaluering av privat AFP i 2017 Forankring blant medlemmer og tillitsvalgte - uravstemning

21 Forsvar offentlig pensjon www.forsvarpensjon.no


Laste ned ppt "Veien videre – hvilke krav skal vi stille? Konferanse 11. januar 2016 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google