Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Funksjonsbeskriving Nye Åmot skule 2010. 1. Bakgrunn 2. Teknisk informasjon om behov 3. Læringslokale 4. Spesialrom 5. Arbeidsplassar og personalrom 6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Funksjonsbeskriving Nye Åmot skule 2010. 1. Bakgrunn 2. Teknisk informasjon om behov 3. Læringslokale 4. Spesialrom 5. Arbeidsplassar og personalrom 6."— Utskrift av presentasjonen:

1 Funksjonsbeskriving Nye Åmot skule 2010

2 1. Bakgrunn 2. Teknisk informasjon om behov 3. Læringslokale 4. Spesialrom 5. Arbeidsplassar og personalrom 6. Administrasjon 7. Lager- og materialrom og vask 8. Kommunikasjon 9. Tryggleik Innhald i beskrivinga

3 Innhald i funksjonsbeskrivinga 1. Bakgrunn a. Grunnlagsdokumentasjon b. Åmot skule sin visjon c. Kva er god læring d. Elevsyn e. Pedagogiske konsekvenser f. Arkitektoniske konsekvensar g. Estetikk og funksjonalitet h. Åmot skule si rolle i lokalmiljøet

4 1. Bakgrunn a) Grunnlagsdokumentasjon Kunnskapsløftet Skulen sin verksemdsplan (vedlegg 1) Åmot skule sin forklaring på Læringsplakaten (vedlegg 2) Vinjeskulens felles utviklingsmål (vedlegg 3) Opplæringslova med forskrifter Prosessen fram til funksjonsbeskrivinga (vedlegg 4) Skisse av eksisterande bygg (vedlegg 5a og 5b) Detaljteikningar vert tilsendt på oppmoding

5 1. Bakgrunn held fram b) Åmot skule sin visjon: Ein god stad å vere, ein god stad å lære

6 1. Bakgrunn held fram c) Kva er god læring? Etter prosessar i kollegiet kom me fram til at god læring er: meiningsfylte prosessar som fører til utvikling relativt varig endring av åtferd eller kunnskap positiv utvikling av evner og dugleikar systematisk påbygging og styrking av kompetanse

7 God læring oppstår når læringssituasjonen er  trygg og forutsigbar  knytt opp mot verkelegheita og er dagsaktuell  prega av variasjon  tilpassa kvar einskild elev  prega av praktiske og kreativitetsfremjande aktivitetar  inkluderande  prega av heilskapstenking  utfordrande

8 God læring oppstår når elevane får  vere aktive  god rettleiing  tydelege grenser og forventningar  positive tilbakemeldingar  påverke sin eigen kvardag og velgje arbeidsmåtar  oppleve meistring  møte utfordringar  oppleve å vere viktige i samarbeid

9 God læring oppstår når når dei vaksne på skulen  har tett samarbeid rundt elevane  samarbeidar godt med elevane og andre vaksne  er nysgjerrige og engasjerte i fag og tema  har høg fagkompetanse  har omsut for og er interessert i elevane  er tydelege vaksne og gode grensesetjarar  er viljuge til å tilpasse seg elevane sine behov  er gode modellar  tek seg tid  har respekt for barn og ungdom sine uttrykksformer

10 God læring oppstår når når dei føresette  får mykje og riktig informasjon frå skulen  gjev naudsynt informasjon til skulen  er aktive samarbeidspartnarar  har god kontakt med skule og elevar  pratar fint om skulen og stør opp om skulens arbeid  deltek aktivt i skuleutviklinga med konstruktive tilbakemeldingar

11 God læring oppstår når skulens organisering er prega av  variasjon og forutsigbarhet  tverrfagleg tankegang  fleksibilitet  klare mål og forventningar  openheit og gjensidig respekt  samarbeid på alle plan  ulikskap er positivt

12 1. Bakgrunn held fram d) Elevsyn På Åmot skule er me einige i at  alle elevar er like mykje verd  kvar einskild elev har krav på å bli sett  alle elevar har lik rett til individuell og tilrettelagt opplæring i høve til føresetnader og utvikling  alle elevar har ressursar me skal hjelpe dei å utnytte  kvar elev må bli medviten sin måte å lære på  alle elevar har ibuande evner til å lære  alle elevar har noko godt å bidra med til fellesskapet  alle elevar skal bli møtt med anerkjenning

13 1. Bakgrunn held fram e) Pedagogiske konsekvensar Læringsrom til ulike gruppestorleikar Blibiotek og IKT-rom plasserast sentralt som hjarte Storsamlingsrom med fleksible løysingar sentralt Læringsrommas form skal invitere til ulike samarbeidskonstellasjonar Alle 6 klassetrinna skal ha ein fast base eller klasserom med gode arbeidstilhøve for alle i klassa

14 1. Bakgrunn held fram f) Arkitektoniske konsekvensar Heile bygningen må vere tilgjengeleg for alle – også funksjonshemma Skulen sine to plan må knytast saman, slik at det held med ein heis Bygget må innby til kommunikasjon på ulike nivå – jamvel i trappar og gangar Rommassa må skape rom for variasjon i metode og gruppesamansetting Bygningen må vere prega av fleksibilitet og ha gode ”trafikkløysingar” – unngå endelause vandringar Utbygginga bør skje midt på bygget Nye Åmot skule skal framstå som eit gjennomtenkt heilskapleg bygg

15 1. Bakgrunn held fram g) Estetikk og funksjonalitet Moderne, vakkert og brukarvenleg Varige, miljøvenlege og vêrbestandige materiale Tydeleg miljøprofil med bruk av solenergi og varmepumpeteknologi Synlege utsnitt av tekniske løysingar (for innsyn til undervisning) Alle rom må ha fleire bruksområde Snomengda krev takvinklar Praktisk solkskjerming på alle lærings- og arbeidsrom Skulen skal vere funksjonell også om 20 år

16 1. Bakgrunn held fram h) Åmot skule si rolle i lokalsamfunnet Møteplass Landemerke eller signalbygg som syner skulen sin posisjon i samfunnet Kurs- og møtelokale Arnestad for livslang læring – frå babysang til pensjonistklubb Identitetsbærar for lokalsamfunnet

17 2. Teknisk informasjon om behov Bygningen skal omfatte Hovudbygg undervisning for 5. til 10.trinn–ca 130 elevar Naudsynte spesialrom som naturfag, bibliotek, mateotek, skulekjøken, IKT-rom Små og store læringsrom Samlingsrom for heile ungdomssteget nært opptil skulekjøkenet Sosiale treffpunkt for ulike læringssituasjoner Kontor for ca 24 tilsette og personalrom til 37 Resepsjon/administrasjonsfløy med kontor til 4 tilsette Tekniske rom; reinhald, tavler, lager Garderobar med låsbare skåp tilknytt klasseroma (kan vere i korridor) Garderobe og toalett for alle tilsette Toalett til alle elevar Spesialtilpasningar for funksjonshemma barn og vaksne Ventilasjonsanlegg etter dagens standard Eigen base for vaksenopplæringa – to grupperom for inntil 5 elevar - med tilknyting til hybelkjøken og eiga toalett

18 3. Læringslokale a) 3 klasserom med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med areal på mellom 60 og 85 kvadratmeter med umiddelbar nærleik til smågrupperom med grei åtkomst utanfrå og garderobe i umiddelbar nærleik med eigen inngang kan ein spare mykje korridorareal med kortast mogleg avstand frå mediatek/samlingsrom

19 3. Læringslokale held fram b) 6-7 Smågrupperom / møterom med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med areal på mellom 10 og 20 kvadratmeter med umiddelbar nærleik til klasserom Eitt av desse roma skal nyttast til skulehelsetenesten Eitt av desse roma skal nyttast til sosiallærar- og ART-rom

20 3. Læringslokale held fram c) Samlingsrom med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med plass til om lag 80 personar med scene for framføringar som er egna for utstillingar og workshops !Kan med fordel vere ein del av inngangspartiet !Kan gjerne bestå av ein trapp som utgjer eit atrium eller amfi

21 3. Læringslokale held fram d) Vaksenopplæringsavdeling * To grupperom som kan opnast til eit stort undervisnings- / samlingsrom med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med arbeidspult til 5 – 7 vaksne elevar i kvart rom med areal på mellom 12 og 20 kvadratmeter kvar * Enkelt hybelkjøken eller kjøkenkrok – kan vere del av eine grupperomet * Eiget toalett med dusj for VO-elevane !Denne avdelinga bør ligge noko for seg sjølv og helst ikkje slik at dei vaksne elevane må passere alle andre

22 4. Spesialrom a) Skulekjøken med gode ljos- og lydtilhøve med areal på om lag 80 kvadratmeter (avhengig av sambruken med samlingsrom) med god ventilasjon Arbeidsplassar til 16 elevar + lærar med visningsbenk Organisert i 4 grupper à 4 plassar med komfyr, vask, benk og avtrekk 16 plassar til skrivearbeid og fellesmåltid Kan gjerne vere ein del av kantine/samlingsrom til dagleg Dette romet må vere egna til anna bruk enn berre matlaging Kjølerom Tørrlagerrom Vaskerom

23 4. Spesialrom held fram b) Naturfagsal med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med areal på mellom 60 og 85 kvadratmeter med utstyrslager på om lag 20 kvadratmeter med gode høve for å stille ut elevarbeid, skisser, preparat og modellar

24 4. Spesialrom held fram c) Bibliotek / mediatek med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med kortast mogleg avstand frå klasseroma bør sjåast i samheng med samlingsromet kan sjåast i samanheng med IKT-rom bør ikkje ha for mange vinklar og krokar – dette ordnast med fleksible hyllesystem

25 4. Spesialrom held fram d) Mateotek / forskarrom med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med areal på mellom 15 og 25 kvadratmeter

26 4. Spesialrom held fram e) Kurs- og IKT-rom med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon kan sjåast i samanheng med bibliotek / mediatek Med areal på om lag 60 kvadratmeter

27 5. Arbeidsplassar 4 kontorlandskap med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med arbeidspult til 5 – 7 tilsette med plass til møtebord med areal på mellom 24 og 30 kvadratmeter med lokalisering i personalavdelinga !Kvar lærar har rett på minimum 4 kvadratmeter eigen arbeidsplass !To og to av desse landskapa kan godt vere kopla saman med høve til å skilje av

28 5. Arbeidsplassar med meir Kopi- og produksjonsrom med god ventilasjon i umiddelbar nærleik til kontorlandskapa med areal på om lag 10 kvadratmeter

29 5. Arbeidsplassar med meir Personalromfløy med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon med plass til om lag 37 tilsette med enkel kjøkenavdeling med garderobe og omkledingsrom med to åtskilte toalett, kor det eine er handikaptoalett med dusj

30 6. Administrasjon 4 Kontor for sekretær, rådgjevar, undervisningsinspektør og rektor med gode ljos- og lydtilhøve med god ventilasjon tilknytt lite kopi- og skrivarrom plassert sentralt i bygget i høve til resepsjonsteneste ved hovudinngang med areal på mellom 10 og 15 kvadratmeter Sekretærkontoret skal romme arkiv og lager for elevutstyr rektorkontoret må ha plass til lite møtebord

31 7. Lager, materialrom og vask Skulebygget må ha tilstrekkeleg med lagringsplass – både fjernt og nært i høve til undervisningsareal og arbeidsplassar for tilsette Det må vere eit materialrom knytt til kontorlandskapa Bygget må ha tilstrekkeleg med vaskepostar Bygget må ha eitt større vaskerom for mopp og matter

32 8. Kommunikasjon Ein heis for å knyte saman skulens to, eller eventuelt fleire plan saman Dette krev at ein utnytter areal på kjellernivå for å knyte bygget saman Sentral plassering av bibliotek / mediatek IKT og telefoniopplegg i alle lærings- og arbeidslokale

33 9. Tryggleik Samle alle el-tavlene til ein el-sentral, altså eit eiga el-rom Fylgje oppdaterte brannforskrifter i høve til renovering av offentlege bygg Ta høgde for store snomengder og moglege takras Sikre trygg trafikkavvikling ved eventuell ny hovudinngang


Laste ned ppt "Funksjonsbeskriving Nye Åmot skule 2010. 1. Bakgrunn 2. Teknisk informasjon om behov 3. Læringslokale 4. Spesialrom 5. Arbeidsplassar og personalrom 6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google